Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1733/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Ngày ban hành: 17/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1733/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 17 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến 2025;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 469/TTr-SCT ngày 06/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến 2025 (ban hành tại Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của UBND tỉnh) với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh:

a) Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu:

STT

Địa điểm cũ

Địa điểm mới

Giai đoạn xây dựng

Cấp cửa hàng

1

CHXD số 2 thuộc đường ĐT 615, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh

CHXD thuộc đường ĐT 615, xã Tam An, huyện Phú Ninh

2016-2020

3

b) Bổ sung quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu:

STT

Địa điểm

Giai đoạn xây dựng

Cấp cửa hàng

1

CHXD thuộc đường ĐT 609, phường Điện An, thị xã Điện Bàn

2016-2020

3

2

CHXD xã Bình Đào, huyện Thăng Bình

2016-2020

3

3

CHXD khu vực thôn Vĩnh Bình, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ

2016-2020

3

4

02 Tàu dầu lưu động khu vực sông Trường Giang và ven biển Kỳ Hà huyện Núi Thành

2016-2020

 

5

Tàu dầu lưu động khu vực sông Trường Giang và ven biển Thăng Bình - Hội An.

2016-2020

 

c) Điều chỉnh loại khỏi quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu:

STT

Tên

Địa chỉ

1

Cửa hàng xăng dầu số 4

Đường ĐT 603 A. thôn Hà Quảng Tây, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn

2. Điều chỉnh giai đoạn quy hoạch mạng lưới trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh:

STT

Địa điểm

Giai đoạn xây dựng cũ

Giai đoạn xây dựng mới

1

Trung tâm thương mại và dịch vụ thị trấn Hà Lam, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình

2011-2015

2016-2025

2

Trung tâm mua sắm Khu TĐC ven biển Bình Dương, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình

2011-2015

2016-2025

3

Siêu thị Phú Thịnh, thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh

2011-2015

2016-2025

3. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh:

a) Bổ sung quy hoạch mạng lưới chợ:

STT

Địa điểm

Giai đoạn xây dựng

Hạng chợ

1

Chợ Điện Nam Bắc, Phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn

2016-2020

3

2

Chợ Viêm Đông, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn

2016-2020

3

3

Chợ Quế Lâm, xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn

2016-2020

3

4

Chợ Trà Bui, xã Trà Bui huyện Bắc Trà My

2016-2020

 

b) Điều chỉnh giai đoạn quy hoạch mạng lưới chợ: (Phụ lục kèm theo)

c) Điều chỉnh loại khỏi quy hoạch mạng lưới chợ:

STT

Tên chợ

Địa chỉ

1

Chợ Bò Chét

xã Bình Nam, huyện Thăng Bình

2

Chợ Bàu Bính

xã Bình Giang, huyện Thăng Bình

3

Chợ Tây Giang

xã Bình Sa, huyện Thăng Bình

4

Chợ Tiên Châu

xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước

5

Chợ Tiên Hà

xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước

6

Chợ Tiên Lập

xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước

Điều 2. Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng các điểm kinh doanh xăng dầu và đầu tư phát triển chợ theo Quy hoạch đã được phê duyệt và bảo đảm các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bô: CT, KH và ĐT
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
-
CPVP;
- Lưu VT, TH, KTN.

D:\Dropbox\TAM a\TMai\Quyet dinh\2016\05.13 QD DC QH Thuong mai-2016.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Khánh Toàn

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH GIAI ĐOẠN QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(kèm theo Quyết định số:/QĐ-UBND ngày tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT

Tên chợ và địa điểm

Quy hoạch theo Quyết định 3464/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Điều chỉnh

Hạng mục

Giai đoạn xây dựng

Hạng mục

Giai đoạn xây dựng

1

Chợ Cẩm Phô - phường Cẩm Phô, thành phố Hội An

Cải tạo

2011-2015

Xây mới

2016-2025

2

Chợ Tân An - phường Tân An, thành phố Hội An

Cải tạo

2011-2015

Nâng cấp

2016-2025

3

Chợ Cẩm Châu - phường Cẩm Châu, thành phố Hội An

Giải tỏa

2011-2015

Nâng cấp

2016-2025

4

Chợ Khâm Đức - TT Khâm Đức, huyện Phước Sơn

Cải tạo

2011-2015

Nâng cấp

2016-2025

5

Chợ Phước Hiệp - xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn

Xây mới

2011-2015

Xây mới

2016-2025

6

Chợ Phước Năng - xã Phước Năng, huyện Phước Sơn

Xây mới

2011-2015

Xây mới

2016-2025

7

Chợ TT xã Phước Xuân - xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn

Xây mới

2011-2015

Xây mới

2016-2025

8

Chợ TT xã Phước Hòa - xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn

Xây mới

2011-2015

Xây mới

2016-2025

9

Chợ TT xã Phước Công - xã Phước Công, huyện Phước Sơn

Xây mới

2011-2015

Xây mới

2016-2025

10

Chợ TT xã Phước Kim - xã Phước Kim, huyện Phước Sơn

Xây mới

2011-2015

Xây mới

2016-2025

11

Chợ TT xã Phước Thành - xã Phước Thành, huyện Phước Sơn

Xây mới

2011-2015

Xây mới

2016-2025

12

Chợ TT xã Phước Lộc - xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn

Xây mới

2011-2015

Xây mới

2016-2025

13

Chợ TT xã Phước Đức - xã Phước Đức, huyện Phước Sơn

Xây mới

2011-2015

Xây mới

2016-2025

14

Chợ TT xã Phước Mỹ - xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn

Xây mới

2011-2015

Xây mới

2016-2025

15

Chợ Đại Minh - xã Đại Minh, huyện Đại Lộc

Cải tạo

2011-2015

Nâng cấp

2016-2025

16

Chợ Phú Thuận - thôn Phú Long, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc

Cải tạo

2011-2015

Nâng cấp

2016-2025

17

Chợ Dục Tịnh - xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc

Cải tạo

2011-2015

Nâng cấp

2016-2025

18

Chợ Chiều - xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc

Cải tạo

2011-2015

Nâng cấp

2016-2025

19

Chợ Hòa Mỹ - xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc

Cải tạo

2011-2015

Cải tạo

2016-2025

20

Chợ Trung tâm xã Jơ Ngây - xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang

Xây mới

2011-2015

Xây mới

2016-2025

21

Chợ Trung tâm xã Kà Dăng - xã Kà Dăng, huyện Đông Giang

Xây mới

2011-2015

Xây mới

2016-2025

22

Chợ P'rao - thị trấn P'rao, huyện Đông Giang

Cải tạo

2011-2015

Cải tạo

2016-2025

23

Chợ A Sở - xã MàCooi, huyện Đông Giang

Cải tạo

2011-2015

Cải tạo

2016-2025

24

Chợ Quế Phong - xã Quế Phong, huyện Quế Sơn

Cải tạo

2016-2025

Xây mới

 

25

Chợ Hương An - xã Hương An, huyện Quế Sơn

Di dời

2011-2015

Nâng cấp

2016-2025

26

Chợ Gò - xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn

Cải tạo

2011-2015

Nâng cấp

2016-2025

27

Chợ Sơn Trung - xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn

Cải tạo

2016-2025

Nâng cấp

 

28

Chợ Mộc Bài - xã Quế Phú, huyện Quế Sơn

Giữ nguyên

 

Nâng cấp

2016-2025

29

Chợ Bình Định Nam - xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình

Xây mới

2011-2015

Xây mới

2016-2025

30

Chợ Bình Phục - xã Bình Phục, huyện Thăng Bình

Xây mới

2011-2015

Xây mới

2016-2025

31

Chợ Bình Chánh - xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình

Xây mới

2011-2015

Xây mới

2016-2025

32

Chợ Quán Gò - xã Bình An, huyện Thăng Bình

Nâng cấp

2011-2015

Nâng cấp

2016-2025

33

Chợ Được - xã Bình Triều, huyện Thăng Bình

Cải tạo

2011-2015

Nâng cấp

2016-2025

34

Chợ Đo Đo - xã Bình Quế, huyện Thăng Bình

Cải tạo

2011-2015

Nâng cấp

2016-2025

35

Chợ Vinh Huy - xã Bình Trị, huyện Thăng Bình

Cải tạo

2011-2015

Nâng cấp

2016-2025

36

Chợ Bình Minh - xã Bình Minh, huyện Thăng Bình

Cải tạo

2011-2015

Nâng cấp

2016-2025

37

Chợ Trung tâm xã Sông Trà - xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức

Xây mới

2011-2015

Xây mới

2016-2025

38

Chợ Chiến Đàn - xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh

Cải tạo

2011-2015

Nâng cấp

2016-2025

39

Chợ Phú Thịnh - thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh

Nâng cấp

2011-2015

Cải tạo

2016-2025

40

Chợ Khu TĐC Tam Anh 2 - xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành

Xây mới

2011-2015

 

2016-2025

41

Chợ Khu TĐC Tam Anh Nam - xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành

Xây mới

2011-2015

 

2016-2025

42

Chợ KDC Tam Hiệp - xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành

Xây mới

2011-2015

 

2016-2025

43

Chợ Chu Lai - xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành

Di dời

2011-2015

 

2016-2025

44

Chợ Tam Quang - xã Tam Quang, huyện Núi Thành

Di dời

2016-2025

 

2016-2020

45

Chợ Cà Đó - xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành

Di dời

2011-2015

 

2016-2025

46

Chợ thị trấn Núi Thành - thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành

Cải tạo

2011-2015

 

2016-2025

47

Chợ Bà Bầu - xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành

Cải tạo

2011-2015

 

2016-2025

48

Chợ Tam Hải - xã Tam Hải, huyện Núi Thành

Cải tạo

2011-015

 

2016-2025

49

Chợ Chùa - xã Tam Quang, huyện Núi Thành

Cải tạo

2011-2015

 

2016-2025

50

Chợ Kỳ Trung - xã Tam Tiến, huyện Núi Thành

Cải tạo

2011-2015

 

2016-2025

51

Chợ Tân Bình Trung - xã Tam Tiến, huyện Núi Thành

Cải tạo

2011-2015

 

2016-2025

52

Chợ Tam Giang - xã Tam Giang, huyện Núi Thành

Cải tạo

2011-2015

 

2016-2025

53

Chợ Tam Anh - xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành

Nâng cấp

2011-2015

 

2016-2025

54

Chợ Trạm - xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành

Nâng cấp

2011-2015

 

2016-2025

55

Chợ Chiều - thôn Hà Quảng Đông, xã Điện Dương, TX Điện Bàn

Di dời

2011-2015

Cải tạo và đổi tên chợ Điện Dương

2016-2025

56

Chợ Mai - thôn Hà My Tây, xã Điện Dương, TX Điện Bàn

Nâng cấp

2011-2015

Di dời và đổi tên chợ Thống Nhất

2016-2025

57

Chợ Trung Tâm - phường Điện Nam Trung, TX Điện Bàn

Cải tạo

2011-2015

Di dời

 

58

Chợ Lai Nghi - phường Điện Nam Đông, TX Điện Bàn

Di dời

2011-2015

 

2016-2025

59

Chợ Bảo An - xã Điện Quang, TX Điện Bàn

Di dời

2011-2015

Cải tạo

2016-2025

60

Chợ đầu mối Tiên Lãnh - thôn 9 xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước

Xây mới

2016-2025

Di dời và đổi tên chợ Tiên Lãnh

2016-2025

61

Chợ Tiên Kỳ - thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước

Cải tạo

2011-2015

Nâng cấp

2016-2025

62

Chợ Tiên Thọ - thôn 3, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước

Cải tạo

2011-2015

 

2016-2025

63

Chợ Tiên Cảnh - thôn 2, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước

Xây mới

2016-2025

Xây mới tại thôn 5

2016-2025

64

Chợ Tiên An - xã Tiên An, huyện Tiên Phước

Xây mới

2011-2015

 

2016-2025

65

Chợ Tiên Hiệp - xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước

Xây mới

2011-2015

 

2016-2025

66

Chợ Tiên Phong - thôn 3 xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước

Xây mới

2016-2025

Xây mới tại thôn 4

2016-2025

67

Chợ Tơ Viêng - Xã A Tiêng, huyện Tây Giang

Giải tỏa

 

Xây mới

2016-2025

68

Chợ Trung tâm cụm xã Bhalêê - Xã Bhalêê, huyện Tây Giang

Xây mới

2011-2015

 

2016-2025

69

Chợ Trung tâm cụm xã Axan - Xã Axan, huyện Tây Giang

Xây mới

2011-2015

 

2016-2025

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1733/QĐ-UBND ngày 17/05/2016 điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến 2025 do tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


961

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.217.106