Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 999/QĐ-TTg 2019 về phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

Số hiệu: 999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 12/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÚC ĐẨY MÔ HÌNH KINH TẾ CHIA SẺ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2018 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018 và Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2018 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2018;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

`

Điều 1. Phê duyệt “Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ” với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu

a) Đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ và kinh tế truyền thống;

b) Đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia mô hình kinh tế chia sẻ bao gồm người cung cấp dịch vụ, người sử dụng dịch vụ và doanh nghiệp cung cấp nền tảng;

c) Khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và phát triển nền kinh tế số.

2. Quan điểm

a) Ủng hộ và thích ứng với xu thế phát triển mới của mô hình kinh tế chia sẻ trong điều kiện phát triển rất nhanh của công nghệ số trên thế giới; không cn thiết phải có các chính sách riêng biệt cho hình thức kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ do kinh tế chia sẻ không phải là một bộ phận tách rời hoặc một thành phần kinh tế riêng trong nền kinh tế.

b) Quản lý nhà nước cần đảm bảo cho các hoạt động kinh tế hợp pháp được phát triển trong đó có các hoạt động kinh tế chia sẻ; thay đổi tư duy và cách thức quản lý nhà nước cho phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế số và cách mạng công nghiệp 4.0; đồng thời nâng cao nhận thức và năng lực của doanh nghiệp, địa phương và người dân về mô hình kinh tế chia sẻ.

c) Tạo lập một môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp hoạt động kinh tế chia sẻ và doanh nghiệp kinh doanh truyền thống, giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài theo hướng tạo điều kiện và hỗ trợ các doanh nghiệp truyn thng chuyn đi hình thức kinh doanh; Nhà nước khuyến khích, ưu tiên tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp cung cấp nền tảng; đặt doanh nghiệp vào trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo; hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ trong nước phát triển tạo lập các nền tảng số, hỗ trợ chuyển đổi số, số hóa ở cấp độ doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế.

d) Thực hiện cơ chế thử nghiệm chính sách mới (dạng sandbox) cho việc triển khai và ứng dụng các công nghệ mới trong mô hình kinh tế chia sẻ.

đ) Nâng cao năng lực quản lý của bộ máy nhà nước trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đáp ứng yêu cầu quản lý và thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ. Khuyến khích các mô hình kinh tế chia sẻ trên cơ sở phù hợp với lợi ích và trình độ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đảm bảo tuân thủ các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

e) Hạn chế những rủi ro liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phòng ngừa thất thoát thuế, lẩn tránh thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

3. Định hướng giải pháp quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

a) Nhóm các giải pháp thực hiện quyền và trách nhiệm của người cung cấp dịch vụ trong kinh tế chia sẻ

- Nâng cao năng lực để hiểu rõ trách nhiệm cá nhân và doanh nghiệp về khai báo thông tin liên quan đến các hoạt động của kinh tế chia sẻ cho các cơ quan quản lý Nhà nước, bao gồm các thông tin hoạt động, nghĩa vụ thuế và các quy định quản lý chuyên ngành.

- Xây dựng cơ chế, chính sách giảm thiểu rủi ro cho các bên trong hoạt động kinh tế chia sẻ bao gồm cảnh báo sớm cho người cung cấp dịch vụ.

- Giải quyết vấn đề nảy sinh trong kinh tế chia sẻ như vấn đề lao động, việc làm, an sinh xã hội.

- Tạo thị trường cho mọi công dân tham gia vào các hoạt động kinh doanh chia sẻ (bao gồm cả không gian, hàng hóa và kỹ năng).

- Có chính sách hỗ trợ người cung cấp dịch vụ tham gia vào thị trường (tham gia hoạt động kinh tế chia sẻ) như đơn giản các thủ tục cấp phép, cung cấp các hỗ trợ tài chính cho các cá nhân/doanh nghiệp khởi nghiệp có ý tưởng từ các hoạt động chia sẻ.

b) Nhóm giải pháp thực hiện quyền và trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ trong kinh tế chia sẻ

- Nâng cao năng lực hiểu biết và sử dụng dịch vụ kinh tế số, pháp luật về hợp đồng số cho người sử dụng dịch vụ; đảm bảo an toàn lao động và an toàn trong thanh toán các hợp đồng điện tử.

- Các bộ, ngành tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin và dữ liệu với nhau trong công tác điều hành quản lý nhà nước; đồng thời xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin và dữ liệu giữa các bộ, ngành với chính quyền các cấp, các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề.

- Nhà nước cần xây dựng cơ chế, chính sách giảm thiểu rủi ro cho các bên trong hoạt động kinh tế chia sẻ bao gồm cả cơ chế bảo vệ người tiêu dùng.

c) Nhóm giải pháp thực hiện quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp công nghệ/doanh nghiệp cung cp nn tảng trong kinh tế chia sẻ

- Tiếp tục cải thiện khung khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi và ổn định cho doanh nghiệp nn tảng đi mới sáng tạo, tiếp cận tài chính, khuyến khích cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hoạt động R&D.

- Tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp đổi mới sáng tạo với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học để nâng cao đóng góp của các Trường đại học, cơ sở nghiên cứu nhà nước đối với hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp cung cấp nền tảng.

- Có chính sách cho phép thử nghiệm trong phạm vi hp có thời hạn đối với các hoạt động cung cấp nền tảng có tính mới; tôn trọng tính mới, tính sáng tạo của hoạt động doanh nghiệp công nghệ/doanh nghiệp cung cấp nền tảng, khuyến khích khai thác lợi thế chia sẻ kết nối, lợi thế công nghệ.

d) Nhóm giải pháp đối với Nhà nước nhằm xây dựng và phát triển hệ sinh thái cho kinh doanh, đầu tư theo mô hình kinh tế chia sẻ

- Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa kinh tế chia sẻ và kinh tế truyền thống: Rà soát, bãi bỏ các quy định điều kiện kinh doanh không phù hợp đối với lĩnh vực kinh doanh truyền thống và áp dụng chung cho kinh tế chia sẻ.

- Xây dựng các chính sách tạo chủ động phát triển kinh tế chia sẻ, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp: Khuyến khích đổi mới và phát triển công nghệ, ưu tiên nghiên cứu phát triển các nền tảng công nghệ, phát triển ngun nhân lực, phát trin cơ sở hạ tầng cho phát trin kinh tế chia sẻ.

- Sửa đổi, hoàn thiện và bổ sung hệ thống pháp luật và chính sách hiện hành đphù hợp với các hoạt động của kinh tế chia sẻ, đặc biệt quy định rõ trách nhiệm giữa các bên trong kinh tế chia sẻ, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc quản lý đối với mô hình kinh doanh này.

- Đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế: Các bộ, ngành tăng cường phối hợp vi nhau trong công tác điều hành quản lý nhà nước; đy nhanh thực hiện xây dựng Chính phủ điện tử.

- Xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin và dữ liệu giữa chính quyền các cấp và các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề, các hộ kinh doanh.

- Tăng cường các giải pháp về thanh tra, kiểm tra: Hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm quản lý hoạt động thanh toán điện tử đối với việc cung cấp các dịch vụ xuyên biên giới nhm đảm bảo chủ quyn thanh toán đi với các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào lãnh thViệt Nam.

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ quyn riêng tư của công dân, tchức, đảm bảo chủ quyn trên không gian mạng: Xây dựng cơ chế để các bên trong hoạt động kinh tế chia sẻ có thể kiểm soát việc sử dụng thông tin theo đúng thỏa thuận giữa các bên; thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế về mở cửa thị trường dịch vụ (trong đó có dịch vụ Internet) và về thương mại điện tử nhằm khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh tốt trên nền tảng công nghệ số.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Là cơ quan đầu mi điều phối theo dõi và phối hp giữa các bộ, ngành trong việc sửa đổi, hoàn thiện và bổ sung hệ thống pháp luật và chính sách hiện hành cho phù hợp với yêu cầu qun lý các hoạt động của kinh tế chia sẻ.

- Chủ trì phối hợp với các bộ chuyên ngành rà soát các điều kiện kinh doanh theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện để các loại hình kinh doanh truyền thống và kinh tế chia sẻ hoạt động bình đẳng.

- Xây dựng báo cáo đánh giá tác động của một số loại hình kinh tế chia sẻ chính tới nền kinh tế.

- Thành lập Tổ công tác liên ngành để tập hợp và đề xuất giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực hiện các hoạt động kinh tế chia sẻ.

2. Nhiệm vụ của Bộ Tài chính

- Triển khai ứng dụng công nghệ mới của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực thuế; ban hành và hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và quản lý thuế phù hợp đối với hoạt động của kinh tế chia sẻ.

- Nghiên cứu xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đáp ứng yêu cầu quản lý thuế đối với hoạt động kinh tế chia sẻ.

- Nghiên cứu xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin và dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước với cơ quan thuế đáp ứng yêu cầu quản lý thuế đối với hoạt động kinh tế chia sẻ.

3. Nhiệm vụ của Bộ Giao thông vận tải

- Rà soát, bãi bỏ các quy định điều kiện kinh doanh không phù hp đối với lĩnh vực kinh doanh vận tải truyền thống, đồng thời bổ sung một số điều kiện cần thiết đối với loại hình dịch vụ kinh tế chia sẻ.

- Hướng dẫn triển khai các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vn ti bằng xe ô tô.

- Nghiên cứu sửa Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, bộ Luật Hàng hải và đưa kinh tế chia sẻ thành một nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, bộ Luật Hàng hải.

- Phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng hợp đồng vận chuyển điện tử trong việc gửi hóa đơn điện tử của chuyến đi đến tài khoản giao kết hợp đồng của hành khách và gửi thông tin hóa đơn điện tử về Tổng cục Thuế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4. Nhiệm vụ của Bộ Công Thương

- Nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển các mô hình kinh tế chia sẻ thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững.

- Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chính sách phát triển thương mại điện tử cho giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng tạo điều kiện, khuyến khích các hoạt động thương mại điện tử ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ.

- Rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về thương mại điện tử để bao quát được những mô hình hoạt động mới phát sinh, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế chia sẻ.

- Nghiên cứu các nội dung về dịch vụ thương mại điện tử xuyên biên giới và đề xuất hướng quản lý phù hợp với yêu cầu thực tiễn cũng như các cam kết hội nhập.

5. Nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông

- Nghiên cứu các nội dung liên quan đến dịch vụ công nghệ thông tin xuyên biên giới để đề xuất trong quá trình đàm phán các cam kết hội nhập, đồng thời bổ sung vào các văn bản liên quan đến công nghệ thông tin trong quá trình sửa đổi thời gian tới.

- Xây dựng các chương trình, dự án đào tạo, nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của cá nhân, chủ thể tham gia kinh tế chia sẻ.

- Nghiên cứu các cơ chế, chính sách, quy định để phát triển hạ tầng số quốc gia tạo điều kiện thuận lợi phát triển mô hình kinh tế chia sẻ; thúc đẩy triển khai công tác kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc gia của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công trc tuyến, phát triển mô hình kinh tế chia sẻ.

6. Nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Xây dựng quy định các giao dịch thanh toán xuyên biên giới thông qua cổng thanh toán do Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Phối hợp với các bộ, ngành để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện khung khổ pháp lý để quản lý hoạt động thanh toán điện tử đi với việc cung cp các dịch vụ xuyên biên gii được các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp từ bên ngoài lãnh thổ vào Việt Nam.

- Nghiên cứu, xây dng Đán cơ chế quản lý thử nghiệm cho hoạt động Fintech trong hoạt động ngân hàng.

- Nghiên cứu cơ chế thí điểm quản lý hoạt động cho vay ngang hàng.

7. Nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Nghiên cứu pháp luật liên quan về dịch vụ chia sẻ phòng ở, mô hình kết hợp căn hộ - khách sạn.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dng và hoàn thiện quy định về quản lý lĩnh vực lưu trú du lịch theo mô hình kinh tế chia sẻ tại Việt Nam.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và hoàn thiện quy định về quản lý mô hình kinh tế chia sẻ trong du lịch.

8. Nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ

- Rà soát hệ thống luật pháp và các vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo có liên quan đến kinh tế chia sẻ; nghiên cứu điều chỉnh các văn bản quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng liên quan đến việc áp dụng công nghệ nền tảng và quy định cht lượng cho các loại dịch vụ đi kèm; các quy định vsở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; các quy định về thử nghiệm các sản phẩm, dịch vụ mới.

- Rà soát các vấn đề liên quan đến sự phát triển của công nghệ nền tảng (Internet, điện thoại di động, định vị toàn cầu,...) trong mối quan hệ với mô hình kinh tế chia sẻ và đề xuất các chính sách sửa đổi phù hợp.

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế quản lý điều chỉnh thử nghiệm (sandbox) về triển khai và ứng dụng công nghệ mới trong các mô hình kinh tế chia sẻ.

9. Nhiệm vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Nghiên cứu về việc làm, thu nhập, an sinh xã hội (bao gồm cả bảo hiểm xã hội), quan hệ lao động, địa vị pháp lý của các bên và đề xuất các giải pháp đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động tham gia mô hình kinh tế chia sẻ.

10. Nhiệm vụ của Bộ Xây dựng

Nghiên cứu, rà soát pháp luật liên quan về mô hình kết hợp văn phòng - khách sạn.

11. Nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Nghiên cứu đề xuất các quy định, xác định rõ trách nhiệm của các bên tham gia mô hình kinh tế chia sẻ trong việc thực hiện các yêu cầu về sử dụng, khai thác hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Nghiên cứu đề xuất các biện pháp thúc đẩy việc tái sử dụng, tái chế chất thải trong các lĩnh vực có liên quan đến mô hình kinh tế chia sẻ.

12. Nhiệm vụ của Bộ Công an

- Chủ trì, phối hợp các bộ ngành và địa phương đảm bảo an ninh, trật tự và bảo mật thông tin trong thực hiện kinh tế chia sẻ đảm bảo bình đẳng và khuyến khích đổi mới sáng tạo.

- Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đề xuất việc cho phép cơ sở dữ liệu này được chia sẻ, kết nối mở với các ngành dịch vụ tài chính ngân hàng, viễn thông, bảo hiểm...

13. Nhiệm vụ của Bộ Tư pháp

- Phối hợp với các bộ, ngành làm rõ bản chất hoạt động kinh tế chia sẻ thuộc về lĩnh vực dân sự và/hoặc lĩnh vực chuyên ngành.

- Rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật dân sự về giao dịch, hợp đồng, sở hữu, quyền tài sản và cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến mô hình kinh tế chia sẻ.

14. Nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế chia sẻ.

- Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng chính sách ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ nhằm tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực cho sản xuất nông nghiệp.

15. Nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Nghiên cứu, xây dựng chính sách thúc đẩy các mô hình kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (như thư viện điện tử dùng chung, nguồn học liệu mở, đào tạo từ xa qua mạng...).

- Chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp phát triển theo hướng đổi mới sáng tạo, các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở nghiên cứu khoa học để triển khai những chương trình, đề án đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển công nghệ thông tin thời đại 4.0

16. Nhiệm vụ của Bộ Y tế

Nghiên cứu, xây dựng chính sách thúc đẩy các mô hình kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực y tế (như sử dụng chung các trang thiết bị y tế, chẩn đoán từ xa...).

17. Nhiệm vụ của Viện Hàn lâm khoa học xã hội

- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình kinh tế chia sẻ.

- Đánh giá tác động về mặt xã hội của mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam.

18. Nhiệm vụ các bộ, ngành khác

- Rà soát trong chức năng quản lý nhà nước của bộ, ngành để xác định các vấn đề liên quan đến kinh tế chia sẻ, xây dựng đề án, quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh tế chia sẻ và đề xuất chính sách sửa đổi, bổ sung phù hợp.

- Phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương trong kết nối, trao đổi thông tin với cơ quan thuế và phối hợp trong quản lý thuế.

19. Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

- Rà soát các hoạt động theo mô hình kinh tế chia sẻ trên địa bàn, thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý đã được quy định.

- Tùy thuộc vào địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ban hành các quy định về kinh doanh theo hình thức kinh tế chia sẻ tại địa phương nhưng không được trái với các quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- V
ăn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2b)
.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỀ ÁN THÚC ĐẨY MÔ HÌNH KINH TẾ CHIA SẺ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 999/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên nhim vụ

Hình thức văn bản trình

(Báo cáo, Đán, Thông tư, Nghị định,...)

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian trình

Cấp trình

1

Báo cáo đánh giá tác động của các loại hình kinh tế chia sẻ chính tới nền kinh tế.

Báo cáo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyn thông, Ngân hàng Nhà nước, n hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành liên quan.

2020

Chính phủ

2

Xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đáp ứng yêu cầu quản lý thuế đối với hoạt động kinh tế chia sẻ.

các văn bản hướng dẫn thi hành

Bộ Tài chính

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành liên quan.

2020

Chính phủ

3

Đề án về cơ chế chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước với cơ quan quản lý thuế đáp ứng yêu cầu quản lý thuế đối với hoạt động kinh tế chia sẻ.

Đ án

Bộ Tài chính

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Tư pháp, Ngân hàng nhà nước và các bộ, ngành liên quan.

2020 - 2022

Thủ tướng Chính phủ

4

Sửa Luật Giao thông đường bộ; Luật Giao thông đường thủy nội địa; Bộ luật Hàng hải theo hướng bổ sung các loại hình vận tải kết nối theo mô hình kinh tế chia sẻ.

Dự thảo Luật, Bộ Luật

Bộ Giao thông vận tải

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Công an, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông.

2020 - 2021

Chính phủ, Quốc hội

5

Hướng dẫn triển khai các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sau khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 86).

Thông tư

Bộ Giao thông vận tải

Các bộ, ngành liên quan

2020

 

6

Rà soát, đánh giá Nghị định 52/2013/NĐ-CP, đxuất những quy định phù hợp với thực tiễn quản lý hoạt động thương mại điện tử ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ.

Báo cáo

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

2020

Chính phủ

7

Sửa đổi, bổ sung (hoặc thay thế) Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy đnh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nghị định

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan.

2020

Chính phủ

8

Rà soát, đánh giá Luật Bảo vệ người tiêu dùng, nghiên cứu, đề xuất quy định nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ liên quan của các bên tham gia hoạt động kinh tế chia sẻ.

Báo cáo

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

2020 - 2021

Chính phủ, Quốc hội

9

Nghiên cứu, xây dựng phát triển các mô hình kinh tế chia sẻ thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững.

Đề án

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

2020 - 2021

Chính phủ

10

Nghiên cứu cơ chế, chính sách, quy định để phát triển hạ tầng số quốc gia tạo điều kiện thuận lợi phát triển mô hình kinh tế chia sẻ.

Báo cáo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các Bộ: Công an, Khoa hc và Công nghệ và các Bộ, ngành liên quan

2020

Chính phủ

11

Thúc đẩy triển khai công tác kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc gia của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển mô hình kinh tế chia sẻ.

Báo cáo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các Bộ: Công an, Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan

2020

Chính phủ

12

Báo cáo kết quả xây dựng Trung tâm về cách mạng công nghiệp 4.0 để nghiên cứu thử nghiệm các chính sách mới.

Báo cáo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các Bộ: Công an, Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan

2020

Chính phủ

13

Nghiên cứu, xây dựng Đề án cơ chế quản lý thử nghiệm cho hoạt động Fintech trong lĩnh vực ngân hàng.

Đề án

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các Bộ, ngành liên quan: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tư pháp, Công an, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

2020

Thủ tướng Chính phủ

14

Cơ chế thí điểm quản lý hoạt động cho vay ngang hàng.

Báo cáo

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các Bộ, ngành liên quan: Thông tin và Truyn thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tư pháp, Công an, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

2021

Thủ tướng Chính phủ

15

Đề án xây dựng và hoàn thiện quy định về quản lý lĩnh vực lưu trú du lịch theo mô hình kinh tế chia sẻ tại Việt Nam.

Đề án

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các bộ, ngành liên quan

2020

 

16

Nghiên cứu pháp luật liên quan về dịch vụ chia sẻ phòng , mô hình kết hợp căn hộ - khách sạn.

Báo cáo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các b, ngành liên quan

2020

Thủ tướng Chính phủ

17

Đ án xây dựng và hoàn thiện quy định về quản lý mô hình kinh tế chia sẻ trong du lịch.

Đề án

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các bộ, ngành liên quan

2020

Thủ tướng Chính phủ

18

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế quản lý điều chỉnh thử nghiệm (sandbox) về triển khai và ứng dụng công nghệ mới trong các mô hình kinh tế chia sẻ.

Đề án

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các b, ngành liên quan.

2020

Thủ tướng Chính phủ

19

Nghiên cứu về việc làm, thu nhập, an sinh xã hội (bao gồm cả bảo hiểm xã hội), quan hệ lao động, địa vị pháp lý của các bên và đề xuất các giải pháp đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động tham gia mô hình kinh tế chia sẻ.

Báo cáo

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động.

2020

Thủ tướng Chính phủ

20

Nghiên cứu, rà soát pháp luật liên quan về mô hình kết hợp văn phòng - khách sạn.

Báo cáo

Bộ Xây dựng

Các bộ, ngành liên quan

2020

Thủ tướng Chính phủ

21

Nghiên cứu đề xuất các quy định, xác định rõ trách nhiệm của các bên tham gia mô hình kinh tế chia sẻ trong việc thực hiện các yêu cầu về sử dụng, khai thác hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Báo cáo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2020

Thủ tướng Chính phủ

22

Nghiên cứu đề xuất các biện pháp thúc đẩy việc tái sử dụng, tái chế chất thải trong các lĩnh vực có liên quan đến mô hình kinh tế chia sẻ.

Đề án

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2020

Thủ tướng Chính phủ

23

Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cho phép chia sẻ, kết nối mvới các ngành dịch vụ (tài chính, ngân hàng, viễn thông, bảo hiểm...).

Đề án

Bộ Công an

Các bộ ngành liên quan

2020

Thủ tướng Chính phủ

24

Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Đề án

Bộ Công an

Các bộ ngành liên quan

2020

Thủ tướng Chính phủ

25

Rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật dân sự về giao dịch, hợp đồng, sở hữu, quyền tài sản và cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến mô hình kinh tế chia sẻ.

Báo cáo

Bộ Tư pháp

Các bộ, ngành liên quan

2020

Thủ tướng Chính phủ

26

Rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế chia sẻ.

Báo cáo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, ngành liên quan

2020

Thủ tướng Chính phủ

27

Xây dựng chính sách ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ nhằm tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực cho sản xuất nông nghiệp.

Báo cáo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, ngành liên quan

2020

Thủ tướng Chính phủ

28

Nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển các mô hình kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (như thư viện điện tử dùng chung, nguồn học liệu mở, đào tạo từ xa qua mạng...).

Báo cáo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các bộ, ngành liên quan

2020 - 2022

Thủ tướng Chính ph

29

Báo cáo triển khai chương trình, đề án đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển công nghệ thông tin thời đại 4.0

Báo cáo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các bộ, ngành liên quan

2020 - 2022

Thủ tướng Chính phủ

30

Nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển các mô hình kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực y tế (như sử dụng chung các trang thiết bị y tế, chẩn đoán từ xa...)

Báo cáo

Bộ Y tế

Các bộ, ngành liên quan

2020

Thủ tướng Chính phủ

31

Đánh giá tác động xã hi của mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam.

Báo cáo

Viện Hàn lâm khoa học xã hội

Các bộ, ngành liên quan

2020

Thủ tướng Chính phủ

 

THE PRIME MINISTER
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No.: 999/QD-TTg

Hanoi, August 12, 2019

 

DECISION

GIVING APPROVAL FOR SCHEME FOR DEVELOPMENT OF SHARING ECONOMY

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on government organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Resolution No. 13/NQ-CP dated February 08, 2018 of the Government’s Regular Meeting held in January, 2018 and the Resolution No. 124/NQ-CP dated October 06, 2018 of the Government’s Regular Meeting held in September, 2018;

At the request of the Minister of Planning and Investment,

Article 1. The Scheme for development of sharing economy, which includes the following contents, is given approval.

1. Objectives

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Ensure rights, obligations and legitimate benefits of the parties joining the sharing economy model such as service providers and users, and platform providers;

c) Encourage innovation, application of digital technology and development of digital economy.

2. Viewpoints

a) Support and adapt to the new development trends of the sharing economy in the context of the rapid development of digital technology in the world; it is not necessary to establish separate policies for sharing economy because it is not an integral part or a separate component of the economy.

b) Facilitate the development of lawful economic activities, including the sharing economy through the state management; change thoughts and methods for state management to suit the development of digital economy and the Industry 4.0; increase awareness and capacity of enterprises, local governments and people in respect of the sharing economy.

c) Build a fair and equal business environment for businesses that join the sharing economy model and traditional businesses, between domestic enterprises and foreign enterprises towards facilitating and assisting traditional enterprises in converting their business type;

d) Implement the testing mechanism for new policies (sandbox) for the development and application of new technologies to the sharing economy model.

dd) Improve the managerial capability of the state regulatory authorities in the context of the Industry 4.0 so as to meet management requirements and improve the sharing economy. Encourage the development of sharing economy models in a manner that corresponds to the national benefits and social - economic development, and ensures the compliance with international commitments under international treaties to which Vietnam is a signatory.

e) Mitigate consumer protection risks and prevent evasion of taxes and performance of other liabilities as prescribed by laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Solutions for excising and performing rights and duties by service providers in the sharing economy

- Increase their capacity to thoroughly understand the responsibility of individuals and enterprises to provide information relating to the sharing economy to state regulatory authorities, including information relating to business operations, performance of tax liabilities and compliance with line management regulations.

- Formulate mechanisms and policies for mitigating risks incurred by the parties of the sharing economy, including early warnings for service providers.

- Solve issues arising in the sharing economy such as those relating labour, employment and social security.

- Create market places for all people to perform business operations in the form of sharing economy (including space, goods and skills).

- Establish specific policies for supporting service providers that join the market (joining sharing economy activities) through simplified licensing procedures and provision of financial support for individuals/startups operating with a share-based model.

b) Solutions for excising and performing rights and duties by service users in the sharing economy

- Improve service users’ capability to understand and use digital economy-related services and law regulations on digital contracts; ensure occupational safety and safety in settlement for digital contracts.

- Ministries shall intensify the cooperation and sharing of information and data in their performance of state management tasks; formulate mechanism for sharing of information and date between Ministries and governments at all levels, enterprises and professional associations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Solutions for excising and performing rights and duties by technology companies/platform providers in sharing economy

- Continue improving legal framework and facilitate platform providers in innovation, access to financing sources, promote healthy competition between platform providers, and assist them in performing R&D activities.

- Intensify the connection between innovative enterprises and training institutions, scientific research institutions for the purposes of emphasizing the contribution of state-owned universities and research institutions towards the innovation of platform providers.

- Adopt policies for small-scale and fixed-term testing of novelty platform provision; respect for the novelty and creativity of technology companies/ platform providers as well as encourage taking advantages of connection sharing and technology.

d) Solutions to be adopted by the State for establishing and developing business and investment ecosystems in sharing economy

- Build fair and equal business environment between sharing economy and traditional economy: Review and abrogate regulations on business conditions that are no longer suitable for traditional business sector and generally apply to sharing economy.

- Formulate policies to encourage the development of sharing economy and promulgate relevant technical regulations and/or standards: Encourage innovation and development of technology, especially research and development of technological platforms, human resource development and development of infrastructure facilities to facilitate the development of sharing economy.

- Amend and revise legal systems and applicable policies which should correspond to sharing economy activities, especially regulations and policies stipulating responsibility of parties of sharing economy and responsibility of state regulatory authorities to manage this sharing economy model.

- Innovate state management of economic sector: Ministries shall intensify their cooperation in performing state management tasks; speed up the construction of E-Government.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Adopt solutions for inspection: Improve legal framework to manage electronic payment for cross-border provision of services with the aims of protecting payment sovereignty of foreign enterprises that provide cross-border services in the territory of Vietnam.

- Improve the State managerial capability to ensure cybersecurity, cyberinformation security, protect the right to privacy for citizens and organizations, and ensure sovereignty in cyberspace: Formulate mechanisms for control of information sharing between the parties of sharing economy in conformity with their agreements; fully implement international commitments on access to service markets (including Internet services) and e-commerce so as to encourage enterprises to improve their business on the basis of digital technology.

Article 2. Implementation

1. The Ministry of Planning and Investment shall:

- Acting as a contact point for coordinating and monitoring activities and cooperate with relevant Ministries to make necessary amendments and revisions to the legal system and applicable policies to meet requirements for management of sharing economy.

- Take charge and cooperate relevant Ministries to review business conditions towards simplification of administrative procedures so as to facilitate and achieve the equality between traditional businesses and sharing economy businesses.

- Prepare reports on assessment of impacts on certain primary sharing economic types on the national economy.

- Establish interdisciplinary working groups that shall take charge of collecting and suggesting solutions for solving issues concerning sharing economy.

2. The Ministry of Finance shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Study the formulation of legislative documents providing guidelines for implementation of the Law on tax administration (as amended) to meet tax management requirements in sharing economy sector.

- Study the formulation of mechanisms for information and data sharing between state regulatory authorities and tax authorities to meet tax management requirements in sharing economy sector.

3. The Ministry of Transport shall:

- Review and abrogate regulations on business conditions that are no longer suitable for traditional transport business, and supplement necessary conditions for sharing economy sector.

- Provide guidelines for implementation of regulations on provision of transport services using automobiles and relevant business conditions.

- Study amendments to the Law on road traffic, the Law on inland waterway transport, the Maritime Code and include regulations on sharing economy in such amendments.

- Cooperate with the Ministry of Finance to provide instructions for transport service providers that employ electronic transport service contracts in sending electronic invoices to clients’ accounts used for concluding contracts and sending electronic invoicing information to the General Department of Taxation in accordance with the Minister of Finance’s regulations.

4. The Ministry of Industry and Trade shall:

- Formulate policies for development of sharing economy models that promoting sustainable production and consumption.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Review and improve law regulations on e-commerce which should govern new business models and correspond to the development of sharing economy.

- Study regulations on cross-border e-commerce services and suggest management regulations corresponding to the reality as well as integration commitments.

5. The Ministry of Information and Communications shall:

- Study regulations on cross-border IT services so as to provide suggestions for negotiation for integration commitments and revisions to legislative documents on IT thereafter.

- Formulate training programs/projects and improve awareness of rights and obligations of individuals/entities joining in sharing economy.

- Study mechanisms, policies and regulations on development of national digital infrastructure so as to facilitate the development of sharing economy; promote the connection and sharing of national database between state regulatory authorities for providing online public services and thereby promote the development of sharing economy.

6. The State Bank of Vietnam shall:

- Formulate regulations on payment for cross-border transactions through payment portal licensed by the State Bank of Vietnam. Cooperate with relevant Ministries to make amendments to the legal framework for managing electronic payment for cross-border services rendered by foreign enterprises in the territory of Vietnam.

- Study and formulate the Scheme for management of testing of FinTech in banking industry.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. The Ministry of Culture, Sports and Tourism shall:

- Study law regulations on room-sharing services and apartment-hotel models.

- Take charge and cooperate with relevant Ministries in formulating and improving regulations on tourist accommodation management under the sharing economy model in Vietnam.

- Take charge and cooperate with relevant Ministries in formulating and improving regulations on management of sharing economy model in travel and tourism sector.

8. The Ministry of Science and Technology shall:

- Review legal system and issues concerning state management of science and technology as well as innovation associated with the sharing economy; study amendments to legislative documents on standards, measurement and quality relating to the application of platform technology and provisions on quality management of accompanied services; regulations on intellectual property and technology transfer; regulations on testing of new products and services.

- Review issues concerning the development of platform technology (including Internet, mobile phone and global positioning services, etc.) in relation to sharing economy model and propose appropriate amendments to applicable policies.

- Propose mechanism for sandbox testing management regarding development and application of new technologies to sharing economy.

9. The Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10. The Ministry of Construction shall:

Review law regulations on office-hotel models.

11. The Ministry of Natural Resources and Environment shall:

- Study and propose regulations defining responsibility of parties of sharing economy model to comply with regulations on efficient extraction and use of natural resources and environmental protection.

- Propose solutions for promoting waste recycling in sharing economy-related sectors.

12. The Ministry of Public Security shall:

- Take charge and cooperate with relevant Ministries and local governments in ensuring security and public order as well as keeping confidentiality of information when joining sharing economy model so as to ensure equality and encourage innovation.

- Establish and improve the national population database and propose solutions for sharing and connection of this database with financial, banking, telecommunications and insurance sectors, etc.

13. The Ministry of Justice shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Review and propose solutions for improving regulations of the Civil Code regarding transactions, contracts, ownership, property rights and mechanisms for settlement of disputes concerning sharing economy model.

14. The Ministry of Agriculture and Rural Development shall:

- Review and improve law regulations on agricultural restructuring in conformity with development of sharing economy.

- Take charge and cooperate with relevant Ministries to formulate policies for application of sharing economy model so as to optimize the use of resources in agricultural sector.

15. The Ministry of Education and Training shall:

- Study and formulate policies on promotion of sharing economy models in education and training sector (such as shared digital library, open education resources, online and distance training courses, etc.).

- Take charge and cooperate with enterprises that develop their business towards innovation, educational and training institutions, and scientific research institutions to implement educational innovation programs/projects according to IT development orientations in the Age of Industry 4.0.

16. The Ministry of Health shall:

Study and formulate policies for promotion of sharing economy models in healthcare sector (such as shared medical equipment, remote diagnostics, etc.)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Learn about international experiences, theoretical basis and practical application of sharing economy model.

- Evaluate social impacts of sharing economy model in Vietnam.

18. Other Ministries shall:

- Review their state management tasks to determine issues concerning sharing economy, formulate schemes/regulations on cooperation in management of sharing economy operations and propose appropriate amendments to applicable policies.

- Cooperate with the Ministry of Finance and relevant local governments in connecting and exchanging information with tax authorities and performing tax administration tasks.

19. Provincial People's Committees shall:

- Review business operations using sharing economy model in the province, and adopt methods for management thereof as regulated.

- Provincial People’s Committees shall, subject to conditions of each province, promulgate regulations on business operations using sharing economy model in their provinces provided that they must not be contrary to law regulations.

Article 3. This Decision comes into force from the date on which it is signed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

THE PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 999/QĐ-TTg ngày 12/08/2019 về phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


23.559

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.169.230
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!