Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 938/QÐ-BVHTTDL 2023 truyền thông tác động lớn đến xã hội xây dựng Luật Quảng cáo

Số hiệu: 938/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 12/04/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 938/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH “TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH CÓ TÁC ĐỘNG LỚN ĐẾN XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢNG CÁO GIAI ĐOẠN 2023 - 2025”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo giai đoạn 2023 - 2025”.

Điều 2. Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin bố trí cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2023, năm 2024, năm 2025 và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, VHCS, ND (15).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

KẾ HOẠCH

“TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH CÓ TÁC ĐỘNG LỚN ĐẾN XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢNG CÁO GIAI ĐOẠN 2023 - 2025”
(Kèm theo Quyết định số 938/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thông qua hoạt động truyền thông chính sách xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo nhằm quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo.

b) Tạo cơ chế, điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp góp ý, phản biện trong quá trình đề xuất chính sách Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo theo hướng lấy người dân làm trung tâm, tăng cường dân chủ, phát huy quyền của nhân dân.

c) Tạo đồng thuận trong xã hội đối với chính sách xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo thông qua tương tác đa chiều giữa người dân, tổ chức, doanh nghiệp với cơ quan chủ trì soạn thảo, đáp ứng kịp thời, đầy đủ và thực chất yêu cầu của thực tiễn cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng và tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật.

d) Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của công tác truyền thông dự thảo chính sách bằng nhiều hình thức phù hợp đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong vận động, khuyến khích Nhân dân quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật sắp được ban hành.

đ) Thúc đẩy hoạt động quảng cáo phát triển, bảo vệ lợi ích của nhân dân và quốc gia.

2. Yêu cầu

a) Tổ chức các nội dung truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quảng cáo từ khi lấy ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đến khi thông qua và ban hành Luật.

b) Cung cấp thông tin rộng rãi về nội dung của dự thảo chính sách bằng các hình thức phù hợp, đúng quy định pháp luật đến đối tượng chịu sự tác động và toàn xã hội trên cơ sở tương tác thông tin đa chiều; công khai, minh bạch nội dung tiếp thu, giải trình, đảm bảo bám sát mục tiêu của Kế hoạch.

c) Thời điểm truyền thông được thực hiện ngay từ khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật sửa đổi bổ sung, một số điều của Luật Quảng cáo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

d) Hình thức truyền thông chính sách đa dạng, phong phú phù hợp với đối tượng truyền thông như: xây dựng các chuyên mục, đưa tin trên kênh truyền hình; Báo điện tử, báo in; đăng tải thông tin, nội dung truyền thông trên các ứng dụng mạng xã hội và hình thức truyền thông phù hợp khác.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng phim phóng sự trên kênh truyền hình

a) Hình thức

Xây dựng phim phóng sự với chủ đề “Tác động của chính sách đối với xã hội trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quảng cáo”.

b) Nội dung

- Tuyên truyền về sự cần thiết xây dựng và ban hành chính sách Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; mục đích, quan điểm xây dựng và phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

- Những vấn đề bất cập trong thực thi pháp luật về quảng cáo hiện hành, các chính sách cần sửa đổi, bổ sung.

2. Tuyên truyền trên báo điện tử, báo in

a) Hình thức:

- Xây dựng các loại hình tin, bài tuyên truyền, chuyên đề trên báo điện tử, gồm: Tin ảnh; phản ánh, phóng sự chuyên đề; Infographic; phóng sự ảnh,...

- Xây dựng các loại hình tin, bài tuyên truyền, chuyên đề trên báo in, gồm: Tin ảnh; phản ánh, phóng sự chuyên đề và các hình thức khác.

b) Các nội dung tập trung, gồm:

- Sự tham gia của doanh nghiệp nước ngoài trong thị trường quảng cáo Việt Nam hiện nay.

- Sự phù hợp và tính trung thực của nội dung quảng cáo.

- Giới hạn thời lượng quảng cáo trên chương trình truyền hình.

- Trách nhiệm của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo.

- Giải pháp quản lý hoạt động quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt: thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sữa...

- Quản lý hoạt động quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới, mạng xã hội, báo điện tử,...

- Phân biệt hoạt động quảng cáo với việc trưng bày hàng hóa, dịch vụ trên sàn thương mại điện tử, trưng bày hàng hóa, dịch vụ trong các sự kiện của tổ chức, doanh nghiệp.

- Các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực quảng cáo: thời hạn quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn; hồ sơ, thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn, đoàn người thực hiện quảng cáo.

3. Thời gian thực hiện

Từ Quý III năm 2023 đến hết Quý IV năm 2025.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Cục Văn hóa cơ sở

- Tham mưu xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo giai đoạn 2023 - 2025”.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo đúng Kế hoạch bảo đảm chất lượng.

2. Vụ Pháp chế

Phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở trong công tác triển khai Kế hoạch “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo giai đoạn 2023 - 2025” theo chức năng, nhiệm vụ quản lý được giao.

3. Vụ Kế hoạch, Tài chính

Tham mưu về nguồn kinh phí và thẩm định dự toán tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

2. Giao Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này và báo cáo tiến độ với Thứ trưởng phụ trách để kịp thời chỉ đạo thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 938/QÐ-BVHTTDL ngày 12/04/2023 về Kế hoạch "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng Luật Quảng cáo sửa đổi giai đoạn 2023-2025" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


852

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.44.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!