Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 93/2002/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống kho xăng dầu trên phạm vi cả nước đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 93/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 93/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 93/2002/QĐ-TTG NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2002 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KHO XĂNG DẦU TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC ĐẾN NĂM 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét tờ trình của Bộ Thương mại (công văn số 2323 TM/KH ngày 18 tháng 6 năm 2001), ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2456/BKH-TMDV ngày 19 tháng 4 năm 2002) về quy hoạch hệ thống kho xăng dầu đến năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống kho tiếp nhận đầu mối, kho trung chuyển về xăng dầu trên phạm vi cả nước đến năm 2010, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nhu cầu định hướng phát triển đầu tư bổ sung sức chứa hệ thống kho nêu trên ở 5 khu vực trong cả nước.

Đơn vị : 1.000 m3

Khu vực

Giai đoạn

2002 - 2005

Giai đoạn

2006 - 2010

Tổng nhu cầu cả nước:

708

437

1. Khu vực Bắc Bộ

187

105

2. Khu vực Bắc Trung Bộ

30

0

3. Khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên

50

41

4. Thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận

331

172

5. Thành phố Cần Thơ và vùng phụ cận

110

119

2. Nhu cầu dự trữ xăng dầu quốc gia được bố trí trong hệ thống kho tiếp nhận đầu mối, kho trung chuyển theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ.

3. Quy hoạch phát triển hệ thống kho xăng dầu toàn quốc (Quy hoạch chung) phải bảo đảm các nguyên tắc chủ yếu : có hiệu quả kinh tế - xã hội cao; kết hợp chặt chẽ với yêu cầu bảo đảm an ninh quốc phòng, dự trữ xăng dầu quốc gia, bảo đảm nhiên liệu cho vùng sâu, vùng xa; phù hợp với quy hoạch phát triển của các ngành, địa phương liên quan, trong đó chú trọng đặc biệt đến quy hoạch phát triển các đầu mối giao thông, hệ thống cảng biển Việt Nam, quy hoạch các khu công nghiệp trọng điểm, các nhà máy lọc dầu và các khu đô thị, du lịch lớn.

Điều 2. Giao Bộ Thương mại chỉ đạo xây dựng và chịu trách nhiệm phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống kho xăng dầu ở 5 khu vực trong cả nước (Quy hoạch khu vực) nêu tại Điều 1 Quyết định này để làm căn cứ đầu tư xây dựng kho trong từng giai đoạn; theo dõi, quản lý việc xây dựng kho xăng dầu theo Quy hoạch chung và Quy hoạch khu vực.

Điều 3. Trong quá trình thực hiện, nếu có yêu cầu thực tế phát sinh phải điều chỉnh Quy hoạch chung, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Bộ Thương mại xem xét, điều chỉnh trên cơ sở các nguyên tắc nêu ở khoản 3 Điều 1 Quyết định này.

Điều 4. Bộ Thương mại chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, bổ sung Quy chế xây dựng kho xăng dầu các loại (kho tiếp nhận đầu mối, kho trung chuyển, kho dự trữ quốc gia, kho phân phối kinh doanh), bao gồm quy phạm xây dựng và tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn, đồng bộ cho các khâu tiếp nhận, vận tải, cung ứng và không gây ô nhiễm môi trường trong vận hành và khai thác, để thống nhất thực hiện trên phạm vi cả nước.

Điều 5. Việc thẩm định, phê duyệt xây dựng hệ thống kho xăng dầu các loại được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về công tác xây dựng cơ bản; phù hợp với Quy hoạch khu vực đã được duyệt và phải thực hiện đúng Quy chế xây dựng kho xăng dầu do Bộ Thương mại ban hành.

Điều 6. Nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống kho xăng dầu và hạ tầng cơ sở xăng dầu được huy động từ các nguồn tín dụng trong nước, các nguồn vay hỗ trợ phát triển ODA và các nguồn vốn huy động hợp pháp của doanh nghiệp.

Đối với những kho xăng dầu phải di chuyển theo Quy hoạch chung, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Thương mại và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố liên quan xem xét, xử lý cụ thể.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn và thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 93/2002/QD-TTg

Hanoi, July 16, 2002

 

DECISION

APPROVING THE PLANNING ON DEVELOPMENT OF THE NATIONAL SYSTEM OF PETROLEUM DEPOTS TILL 2010

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
Considering the Trade Ministry
s Report (Official Dispatch No. 2323 TM/KH of June 18, 2001) and the evaluation opinions of the Ministry of Planning and Investment (Official Dispatch No. 2456/BKH-TMDV of April 19, 2002) on the planning on the system of petroleum depots till 2010,

DECIDES:

Article 1.- To approve the planning on development of the national system of major petroleum reception depots and entrepots till 2010 with the following principal contents:

1. Development demands and orientations for investment in increasing the capacity of the above-said system of depots in 5 regions throughout the country.

Calculation unit: 1,000 m3

Regions
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 93/2002/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống kho xăng dầu trên phạm vi cả nước đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.047

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246