Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 926/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Phước Thanh
Ngày ban hành: 25/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 926/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 25 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 245/TTr- SCT ngày 12/3/2013 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, HĐND;
- TT UBND tỉnh;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- CPVP;
- Lưu: VT, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 926 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG NAM

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

01

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

02

Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

Tổng cộng: 02 thủ tục

 

PHẦN II: NỘI DUNG CỤ THỂ TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNGTỈNH QUẢNG NAM

Lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

1. Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các tchức, cá nhân sản xuất, chế biến, đóng gói, kinh doanh sản phm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam (sau đây gọi là cơ sở) có cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại địa bàn tỉnh, có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm do Sở Công Thương cấp hoàn thiện hồ sơ theo thành phần hồ sơ và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Công Thương.

Bước 2: Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sở, trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì Sở thông báo bằng văn bản cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm để hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3. Trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc sau khi đã nhận đủ hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ, Sở sẽ tổ chức thẩm định nội dung quảng cáo cho cơ sở và cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với trường hợp thẩm định đạt yêu cầu. Đối với trường hợp thẩm định không đạt yêu cầu, thông báo bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do chưa được xác nhận nội dung quảng cáo và những yêu cầu cn chnh sửa, bổ sung, hoàn thiện.

Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương.

- Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương (số 07 Trần Hưng Đạo, Tam Kỳ).

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Phụ lục 1);

+ Bn sao có chứng thực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực của cơ quan có thm quyền;

+ Bản sao có chứng thực giấy chng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp ca cơ ssản xuất kinh doanh;

+ Bn sao có chứng thực thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy (đối với sản phẩm đã có quy chun kỹ thuật được ban hành và có hiệu lực) hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực);

+ Tài liệu khoa học chứng minh tính chất, công dụng của sản phẩm đúng như nội dung đăng ký quảng cáo;

+ Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết...);

+ Giấy ủy quyền quảng cáo hoặc hp đồng thuê dịch vụ quảng cáo đối với trường hợp đăng ký xác nhận quảng cáo bởi người kinh doanh dịch vụ qung cáo.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 18 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.

- Phí, lệ phí: (theo Quyết định số 80/QĐ-BTC ngày 17/01/2005 của Bộ Tài chính)

+ Lệ phí cấp: 50.000 đ/lần/sản phẩm;

+ Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ: 300.000 đ/lần/sản phẩm.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 1 (Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Các tổ chức, cá nhân sản xuất chế biến đóng gói kinh doanh sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương quản lý: Rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mức, kẹo quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam.

+ Cơ scó hồ sơ đăng ký đầy đvà hợp lệ theo quy định.

+ Sản phẩm thực phm không thuộc danh mục những sn phm, hàng hóa bị cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Sn phẩm thực phm ca cơ sở đáp ứng quy định về điều kiện an toàn thực phm hoặc sản phẩm của cơ sở/quc gia có tên trong danh sách được cơ quan thm quyền Việt Nam công nhận đáp ứng đầy đủ các yêu cu van toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Nội dung quảng cáo phải chính xác, đúng với chất lượng, đảm bảo an toàn thực phm như đã công bố và đăng ký.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật An toàn thực phẩm;

+ Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

+ Căn cứ Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 về việc Quy định cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

 

Phụ lục 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 ca Bộ trưng Bộ Công Thương)

Tên tổ chức/cá nhân
Địa chỉ:………………….
Số điện thoại: ………….
Số fax: ………………….
Email: …………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……….., ngày ….. tháng ….. năm ……………

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM

(Áp dụng đi với trường hợp đăng ký ln đầu)

Số:       /20……/

Kính gửi: (Cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo)

Căn cứ Thông tư số: /2012/TT-BCT ngày tháng năm 2012 của Bộ Công Thương và đđáp ứng nhu cầu quảng cáo thực phẩm của ... (tên cơ sở); đề nghị ... (tên cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo) xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm cụ thể như sau:

1. Thông tin liên quan đến sản phẩm:

TT

Tên sản phm

Tên, địa chcủa cơ sở sn xuất, kinh doanh thực phm

Nội dung qung cáo

Phương tiện quảng cáo (tên báo/ đài truyền hình ...)

Thi gian dự kiến quảng cáo

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2. Các hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện qung cáo sn phm thực phm theo đúng nội dung đã đăng ký và được xác nhận. 

 

 

Đại diện tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)

 

2. Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trường hợp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng, cơ sở phải có văn bản đề nghị cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm nộp về Sở Công Thương để được xem xét cấp lại.

Trường hợp sn phm thực phẩm được quảng cáo với mục đích tiêu thụ tại Việt Nam đã được S Công Thương cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm nhưng sau đó sản phẩm này có nhu cu xuất khẩu thì phi đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo tại Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ Công Thương.

Các tchức, cá nhân sản xuất, chế biến, đóng gói, kinh doanh sản phm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam (sau đây gọi là cơ sở) có cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại địa bàn tỉnh, có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm do Sở Công Thương cấp hoàn thiện hồ sơ theo thành phần hồ sơ và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Công Thương.

Bước 2: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ; trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Sở xem xét cấp lại cho cơ sở. Nếu từ chối cấp lại, phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương.

- Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương (số 07 Trần Hưng Đạo, Tam Kỳ).

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị xác nhận nội dung qung cáo thực phẩm (Phụ lục 2);

+ Bản thuyết minh kèm theo các tài liệu sửa đi, bsung liên quan đến nội dung quảng cáo thực phm đã thay đổi;

+ Bn sao có chứng thực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực của cơ quan có thm quyền;

+ Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết...).

+ Giấy ủy quyền quảng cáo hoặc hp đồng thuê dịch vụ quảng cáo đối với trường hợp đăng ký xác nhận quảng cáo bởi người kinh doanh dịch vụ qung cáo.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.

- Phí, lệ phí: Theo quy định hiện hành.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 2 (Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ scó hồ sơ đăng ký đầy đvà hợp lệ theo quy định.

+ Sản phẩm thực phm không thuộc danh mục những sn phm, hàng hóa bị cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Sn phẩm thực phm ca cơ sở đáp ứng quy định về điều kiện an toàn thực phm hoặc sản phẩm của cơ sở/quc gia có tên trong danh sách được cơ quan thm quyền Việt Nam công nhận đáp ứng đầy đủ các yêu cu van toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Nội dung quảng cáo phải chính xác, đúng với chất lượng, đảm bảo an toàn thực phm như đã công bố và đăng ký.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật An toàn thực phẩm;

+ Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

+ Căn cứ Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 về việc Quy định cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

 

Phụ lục 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 ca Bộ trưng Bộ Công Thương)

Tên tổ chức/cá nhân
Địa chỉ:………………….
Số điện thoại: ………….
Số fax: ………………….
Email: …………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

 

……….., ngày ….. tháng ….. năm ………

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM

(Áp dụng đi với trường hợp đăng ký lại)

Số:      /20……/

Kính gửi: (Cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo)

Ngày ….. tháng ….. năm ……., ………….. (tên cơ sở) đã được …….. (tên cơ quan có thẩm quyền) xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm (số ….); tuy nhiên, … (lý do đăng ký lại) ….; đề nghị …. (Cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo) xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm, cụ thể như sau:

1. Thông tin liên quan đến sản phm:

TT

Tên sản phm

Tên, địa chcủa cơ sở sn xuất, kinh doanh thực phm

Nội dung qung cáo

Phương tiện quảng cáo (tên báo/ đài truyền hình ...)

Thi gian dự kiến quảng cáo

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2. Các hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện qung cáo sn phm thực phm theo đúng nội dung đã đăng ký và được xác nhận.

 

 

Đại diện tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 926/QĐ-UBND ngày 25/03/2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.600

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!