Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 879/QĐ-UBND phê duyệt danh mục sản phẩm tham gia thực hiện chuẩn hóa điểm sản phẩm OCOP năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Số hiệu: 879/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Dũng
Ngày ban hành: 26/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 879/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC SẢN PHẨM THAM GIA THỰC HIỆN CHUẨN HÓA ĐIỂM SẢN PHẨM OCOP NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn c Quyết định số 490/QĐTTg ngày 9/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mỗi xã Một sản phẩm giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 22/8/2018 của Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020, về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Chương trình mỗi xã Một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 666/TTr-SNN ngày 23 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều. Phê duyệt danh mục sản phẩm tham gia thực hiện chuẩn hóa điểm sản phẩm OCOP năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, như sau:

1. Nhóm sản phẩm thực phẩm (06 sản phẩm)

- Cá Lăng Sông Đà, Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Cường Thịnh.

- Cá Rô phi Sông Đà, Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Cường Thịnh.

- Miến Dong Chiến Thọ, Hộ kinh doanh Đỗ Quang Chiến, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn.

- Măng Kim chi, Công ty Cổ phần Nông lâm sản Kim Bôi, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy.

- Cam quả, Hợp tác xã Hà Phong, huyện Cao Phong.

- Gà Lạc Thủy, Hợp tác xã Chăn nuôi gà Lạc Thủy, xã An Bình, Huyện Lạc Thủy.

2. Nhóm sản phẩm đồ uống (02 sản phẩm)

- Nước cam ép lên men, Hợp tác xã Hà Phong, huyện Cao Phong.

- Chè San tuyết, Công ty TNHH Phương Huyền, thành phố Hòa Bình.

3. Nhóm sản phẩm Dược liệu (02 sản phẩm)

- Trà túi lọc SaChi, Công ty InCa Việt Nam, thành phố Hòa Bình.

- Cao Cà gai leo, HTX nông nghiệp Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy.

4. Nhóm sản phẩm Vải, may mặc (01 sản phẩm)

- Dệt thổ cẩm Mai Châu, xã Chiềng Châu, Mai Châu.

5. Nhóm thủ công mỹ nghệ - Đồ lưu niệm (01 sn phẩm)

- Dệt thổ cẩm Mai Châu, xã Chiềng Châu, Mai Châu.

6. Nhóm sản phẩm Dịch vụ, Du lịch cộng đồng (01 sản phẩm)

- Khu du lịch Home Stay Bản Lác, huyện Mai Châu.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện chuẩn hóa và thẩm định dự toán chi tiết theo quy định các điểm sản phẩm OCOP năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Giao các Sở, Ban, Ngành theo chức năng nhiệm vụ được phân công phối hợp tổ chức thực hiện chuẩn hóa điểm sản phẩm OCOP năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thtrưởng các cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Du lịch tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Văn phòng Điều phối TW;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN (Hg35).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 879/QĐ-UBND phê duyệt danh mục sản phẩm tham gia thực hiện chuẩn hóa điểm sản phẩm OCOP năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


948

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251