Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 86/QĐ-ĐTĐL năm 2013 về Quy trình đăng ký tham gia thị trường điện do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành

Số hiệu: 86/QĐ-ĐTĐL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Điều tiết điện lực Người ký: Đặng Huy Cường
Ngày ban hành: 30/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/QĐ-ĐTĐL

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM GIA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC

Căn cứ Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BCT ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thị trường điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình đăng ký tham gia thị trường điện hướng dẫn thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-BCT ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

Điều 2. Chánh Văn phòng Cục, các Trưởng phòng thuộc Cục Điều tiết điện lực, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Giám đốc đơn vị điện lực và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Dương Quang (để b/c);
- Như Điều 2;
- Lưu: VP, PC , TTĐL.

CỤC TRƯỞNG
Đặng Huy Cường

 

QUY TRÌNH

ĐĂNG KÝ THAM GIA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 86 /QĐ-ĐTĐL ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy trình này quy định về trình tự, phương pháp và trách nhiệm của các đơn vị trong việc đăng ký tham gia thị trường phát điện cạnh tranh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với các đơn vị sau đây:

1. Đơn vị mua buôn duy nhất.

2. Đơn vị phát điện.

3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

4. Đơn vị truyền tải điện.

5. Đơn vị quản lý số liệu đo đếm điện năng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy trình này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đơn vị chào giá là đơn vị trực tiếp nộp bản chào giá trong thị trường điện, bao gồm đơn vị phát điện hoặc nhà máy điện được đăng ký chào giá trực tiếp và đơn vị đại diện chào giá cho nhóm nhà máy thủy điện bậc thang.

2. Đơn vị mua buôn duy nhất là đơn vị mua điện duy nhất trong thị trường điện, có chức năng mua toàn bộ điện năng qua thị trường điện và qua hợp đồng mua bán điện.

3. Đơn vị phát điện là đơn vị sở hữu một hoặc nhiều nhà máy điện tham gia thị trường điện và ký hợp đồng mua bán điện cho các nhà máy điện này với Đơn vị mua buôn duy nhất.

4. Đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch là đơn vị phát điện có nhà máy điện được chào giá trực tiếp trên thị trường điện.

5. Đơn vị quản lý số liệu đo đếm điện năng là đơn vị cung cấp, lắp đặt, quản lý vận hành hệ thống thu thập, xử lý, lưu trữ số liệu đo đếm điện năng và mạng đường truyền thông tin phục vụ thị trường điện.

6. Đơn vị truyền tải điện là đơn vị điện lực được cấp phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực truyền tải điện, chịu trách nhiệm quản lý, vận hành lưới điện truyền tải quốc gia.

7. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện là đơn vị chỉ huy điều khiển quá trình phát điện, truyền tải điện, phân phối điện trong hệ thống điện quốc gia, điều hành giao dịch thị trường điện.

8. Hệ thống thông tin thị trường điện là hệ thống các trang thiết bị và cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, trao đổi thông tin thị trường điện do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quản lý.

9. Hợp đồng mua bán điện là văn bản thỏa thuận mua bán điện giữa Đơn vị mua buôn duy nhất và các đơn vị phát điện hoặc mua bán điện với nước ngoài.

10. Năm N là năm hiện tại vận hành thị trường điện, được tính theo năm dương lịch.

11. Ngày D là ngày giao dịch hiện tại.

12. Ngày giao dịch là ngày diễn ra các hoạt động giao dịch thị trường điện, tính từ 00h00 đến 24h00 hàng ngày.

13. Nhà máy điện BOT là nhà máy điện được đầu tư theo hình thức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao thông qua hợp đồng giữa nhà đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

14. Nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu là nhà máy thuỷ điện lớn có vai trò quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh do nhà nước độc quyền xây dựng và vận hành.

15. Nhóm nhà máy thủy điện bậc thang là tập hợp các nhà máy thủy điện, trong đó lượng nước xả từ hồ chứa của nhà máy thuỷ điện bậc thang trên chiếm toàn bộ hoặc phần lớn lượng nước về hồ chứa nhà máy thuỷ điện bậc thang dưới và giữa hai nhà máy điện này không có hồ chứa điều tiết nước lớn hơn 01 tuần.

16. Thành viên tham gia thị trường điện là đơn vị tham gia vào các hoạt động giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên thị trường điện.

17. Thông tin bảo mật là các thông tin mật theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận giữa các bên.

18. Thông tin thị trường là toàn bộ dữ liệu và thông tin liên quan đến các hoạt động của thị trường điện.

19. Thông tư số 03/2013/TT-BCT là Thông tư Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành ngày 08 tháng 02 năm 2013.

Chương 2.

TRÁCH NHIỆM THAM GIA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

Điều 4. Trách nhiệm của đơn vị phát điện

1. Nhà máy điện có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện, có công suất đặt lớn hơn 30 MW đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, trừ các nhà máy điện quy định tại khoản 2 Điều này, phải tham gia thị trường phát điện cạnh tranh.

2. Các nhà máy điện không phải tham gia thị trường điện bao gồm:

a) Nhà máy điện BOT;

b) Nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo không phải thủy điện;

c) Nhà máy điện thuộc khu công nghiệp chỉ bán một phần sản lượng lên hệ thống điện quốc gia và không xác định được kế hoạch bán điện dài hạn.

3. Nhà máy điện tham gia thị trường điện có trách nhiệm đầu tư, hoàn thiện hệ thống trang thiết bị trong phạm vi quản lý đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định, đảm bảo việc kết nối để đấu nối vào hệ thống thông tin thị trường điện, hệ thống thu thập dữ liệu, giám sát, điều khiển và quản lý năng lượng (SCADA/EMS) và hệ thống đo đếm điện năng đáp ứng yêu cầu vận hành của thị trường điện.

4. Nhà máy điện tham gia thị trường điện có trách nhiệm đăng ký kết nối và nghiệm thu hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành thị trường phát điện cạnh tranh với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

5. Đơn vị phát điện phải đăng ký tham gia thị trường điện cho nhà máy điện đã vận hành thương mại trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhà máy điện được cấp giấy phép hoạt động điện lực để vận hành thương mại.

6. Trong trường hợp Đơn vị phát điện thay đổi chủ sở hữu nhà máy điện hoặc thay đổi chủ thể chào giá (đối với nhóm nhà máy thủy điện bậc thang) thì Đơn vị phát điện có trách nhiệm báo cáo và gửi bổ sung hồ sơ liên quan tới Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, cụ thể như sau:

a) Trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà máy điện

- Bản thông tin đơn vị thành viên;

- Đơn đăng ký tham gia thị trường phát điện cạnh tranh.

b) Trường hợp thay đổi chủ thể chào giá

- Phiếu đăng ký cấp tài khoản người dùng truy cập hệ thống thông tin thị trường điện và hệ thống điện;

- Phiếu đăng ký cấp tài khoản người dùng sử dụng Hệ thống DIM;

- Biên bản thống nhất đơn vị chào giá thay.

Điều 5. Trách nhiệm của đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

1. Trước ngày 01 tháng 11 của năm N-1, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lập danh sách các nhà máy điện có công suất đặt lớn hơn 30 MW không tham gia thị trường, các đơn vị gián tiếp tham gia thị trường điện trong năm N và trình Cục Điều tiết điện lực phê duyệt.

2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện của các đơn vị, chịu trách nhiệm về việc kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ và trình Cục Điều tiết điện lực phê duyệt.

3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra kết nối và nghiệm thu các hệ thống thông tin thị trường điện, hệ thống SCADA/EMS và hệ thống đo đếm điện năng của Đơn vị phát điện đăng ký tham gia thị trường điện và cung cấp cho Đơn vị phát điện các thông tin phục vụ kết nối vào các hệ thống.

4. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tổng hợp danh sách các nhà máy điện đã vận hành thương mại chính thức sau 30 ngày mà chưa đăng ký tham gia thị trường điện và báo cáo Cục Điều tiết điện lực.

5. Trong các trường hợp phát sinh khác, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ giấy tờ thông tin liên quan đã được Đơn vị phát điện gửi bổ sung và báo cáo Cục Điều tiết điện lực.

Điều 6. Trách nhiệm của các đơn vị khác

Đơn vị truyền tải điện, Đơn vị mua buôn duy nhất và Đơn vị quản lý số liệu đo đếm điện năng có trách nhiệm đăng ký các thông tin chung về đơn vị cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

Chương 3.

ĐĂNG KÝ THAM GIA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

Điều 7. Hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện

1. Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy trình này có trách nhiệm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện cho từng nhà máy điện.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 của Quy trình này, bao gồm:

a) Đơn đăng ký tham gia thị trường phát điện cạnh tranh;

b) Bản thông tin đơn vị thành viên, trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của Đơn vị phát điện, nhà máy điện;

c) Bản sao Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện;

d) Bản sao Hợp đồng mua bán điện;

đ) Biên bản nghiệm thu Hệ thống chào giá (đối với Đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch);

e) Biên bản nghiệm thu Hệ thống quản lý lệnh điều độ (DIM);

g) Biên bản nghiệm thu Hệ thống đo đếm điện năng;

h) Biên bản nghiệm thu Hệ thống hỗ trợ thanh toán thị trường điện (đối với Đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch);

i) Biên bản nghiệm thu Hệ thống mạng kết nối thông tin nội bộ thị trường điện (VCGM WAN);

k) Biên bản nghiệm thu Hệ thống SCADA/EMS.

3. Các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 của Quy trình này, bao gồm:

a) Phiếu đăng ký cấp tài khoản người dùng truy cập hệ thống thông tin thị trường điện và hệ thống điện;

b) Phiếu đăng ký cấp tài khoản người dùng sử dụng Hệ thống DIM;

c) Biên bản thống nhất đơn vị chào giá thay cho nhóm nhà máy thủy điện bậc thang trong trường hợp Đơn vị phát điện là đại diện cho nhóm nhà máy thủy điện bậc thang.

Điều 8. Trình tự nộp hồ sơ và phê duyệt hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện

1. Đơn vị phát điện có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện cho từng nhà máy điện tới Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đăng ký

a) Đối với Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy có các tổ máy chưa vào vận hành thương mại: Chậm nhất 30 ngày trước ngày vận hành thương mại tổ máy đầu tiên, Đơn vị phát điện có trách nhiệm gửi Hồ sơ đăng ký tham gia Thị trường điện tới Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện. Đồng thời, Đơn vị phát điện cũng có trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục đóng điện công trình mới theo đúng quy định;

b) Đối với Đơn vị phát điện có tổ máy đã vận hành thương mại: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quy trình này có hiệu lực, Đơn vị phát điện phải gửi Hồ sơ đăng ký tham gia Thị trường điện tới Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm thẩm định và trình Cục Điều tiết điện lực phê duyệt.

3. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phải có văn bản yêu cầu Đơn vị phát điện bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện hợp lệ quy định tại Điều 7 Quy trình này, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm ban hành quyết định phê duyệt và thông báo cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để đưa nhà máy điện vào danh sách tham gia thị trường điện.

5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhà máy điện được phép tham gia thị trường điện, Đơn vị phát điện có trách nhiệm đăng ký với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện về chủ thể chào giá trên thị trường điện.

Điều 9. Thông tin thành viên tham gia thị trường

1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lưu trữ thông tin đăng ký, cập nhật các thay đổi về thông tin đăng ký của các thành viên tham gia thị trường điện.

2. Thành viên tham gia thị trường điện có trách nhiệm thông báo cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện khi có sự thay đổi các thông tin đã đăng ký.

3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố thông tin đăng ký của các thành viên tham gia thị trường điện và các thông tin đăng ký đã thay đổi.

Chương 4.

ĐÌNH CHỈ, KHÔI PHỤC VÀ CHẤM DỨT THAM GIA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN

Điều 10. Đình chỉ và khôi phục tham gia thị trường điện

1. Nhà máy điện bị đình chỉ tham gia thị trường điện trong các trường hợp sau:

a) Không thực hiện đầy đủ các quy định tại khoản 3 Điều 4 Quy trình này;

b) Có một trong các hành vi sau đây:

- Không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không chính xác cho việc lập kế hoạch vận hành thị trường điện và lịch huy động các tổ máy trong hệ thống điện;

- Thoả thuận với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoặc Đơn vị phát điện khác trong việc chào giá để được lập lịch huy động không đúng quy định;

- Thoả thuận trực tiếp hoặc gián tiếp với đơn vị khác trong việc công bố công suất và chào giá trên thị trường điện nhằm tăng giá điện năng thị trường và làm ảnh hưởng đến an ninh cung cấp điện;

- Các hành vi vi phạm khác gây hậu quả nghiêm trọng về đảm bảo cung ứng điện hoặc về tài chính cho đơn vị khác trong thị trường điện.

2. Trường hợp nhà máy điện có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày Biên bản vi phạm hành chính được lập, Cục Điều tiết điện lực xem xét, ra quyết định đình chỉ quyền tham gia thị trường điện của nhà máy điện và thông báo cho nhà máy điện vi phạm, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

3. Trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định đình chỉ quyền tham gia thị trường điện, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố việc đình chỉ quyền tham gia thị trường điện đối với nhà máy điện vi phạm.

4. Hết thời hạn đình chỉ quyền tham gia thị trường điện, nhà máy điện chưa đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm b khoản 6 Điều này, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm báo cáo Cục Điều tiết điện lực để xem xét ra quyết định gia hạn đình chỉ quyền tham gia thị trường điện.

5. Trong thời gian nhà máy điện bị đình chỉ quyền tham gia thị trường điện:

a) Đơn vị phát điện hoặc nhà máy điện không được chào giá trực tiếp trên thị trường điện nhưng phải tuân thủ các quy định khác của Thông tư số 03/2013/TT-BCT ;

b) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lập lịch và công bố biểu đồ huy động công suất cho nhà máy điện bị đình chỉ quyền tham gia thị trường điện. Nhà máy được tạm thanh toán toàn bộ sản lượng thực tế đã phát trong chu kỳ thanh toán với giá bằng 90% giá hợp đồng mua bán điện đã ký kết giữa hai bên. Số tiền điện chênh lệch (10% còn lại) sẽ được quyết toán trong chu kỳ thanh toán của tháng đầu tiên khi nhà máy được khôi phục lại quyền tham gia thị trường điện.

6. Nhà máy điện bị đình chỉ được khôi phục quyền tham gia thị trường điện khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Khi hết thời hạn đình chỉ quyền tham gia thị trường điện;

b) Đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định trong quyết định đình chỉ quyền tham gia thị trường điện.

7. Khi đã đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 6 Điều này, nhà máy điện có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị khôi phục quyền tham gia thị trường điện kèm theo các tài liệu chứng minh tới Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm kiểm tra và báo cáo Cục Điều tiết điện lực cho phép nhà máy điện được tham gia thị trường điện.

Điều 11. Chấm dứt tham gia thị trường điện

1. Nhà máy điện bị chấm dứt tham gia thị trường điện trong các trường hợp sau:

a) Theo đề nghị của Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện trong các trường hợp sau:

- Nhà máy điện của Đơn vị phát điện ngừng vận hành hoặc ngừng phát điện vào hệ thống điện quốc gia;

- Nhà máy điện của Đơn vị phát điện không duy trì và không có khả năng khôi phục lại công suất đặt lớn hơn 30 MW.

b) Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện của nhà máy điện bị thu hồi hoặc hết hiệu lực.

2. Trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt tham gia thị trường điện cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thẩm định, trình Cục Điều tiết điện lực xem xét trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước thời điểm muốn chấm dứt tham gia thị trường điện.

3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm cập nhật hồ sơ lưu trữ thông tin đăng ký và công bố thông tin về việc chấm dứt tham gia thị trường điện của nhà máy điện./.

 

PHỤ LỤC 1

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM GIA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

Ghi chú: - SMO gọi tắt của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

 - (*) là đơn vị thực hiện

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

STT

Tên

Biểu mẫu

Ghi chú

1

Bìa hồ sơ đăng ký

BM 01

 

2

Đơn đăng ký tham gia thị trường điện

BM 02

Bản chính

3

Bản thông tin đơn vị thành viên

BM 03

Bản chính

4

Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện

 

Bản sao hợp lệ

5

Hợp đồng mua bán điện

 

Bản sao hợp lệ

6

Biên bản nghiệm thu Hệ thống chào giá

BM 04

Bản sao hợp lệ

7

Biên bản nghiệm thu Hệ thống quản lý lệnh điều độ (DIM)

BM 05

Bản sao hợp lệ

8

Biên bản nghiệm thu Hệ thống đo đếm điện năng

BM 06

Bản sao hợp lệ

9

Biên bản nghiệm thu Hệ thống hỗ trợ thanh toán thị trường điện

BM 07

Bản sao hợp lệ

10

Biên bản nghiệm thu Hệ thống mạng kết nối VCGM WAN

BM 08

Bản sao hợp lệ

11

Biên bản nghiệm thu Hệ thống SCADA/EMS

BM 09

Bản sao hợp lệ

12

Phiếu đăng ký cấp tài khoản người dùng truy cập hệ thống thông tin thị trường điện và hệ thống điện

BM 10

Bản chính

13

Phiếu đăng ký cấp tài khoản người dùng sử dụng hệ thống DIM

BM 11

Bản chính

14

Biên bản thống nhất đơn vị chào giá thay

BM 12

Bản chính

 

BM 01

Tên công ty: ………………………….

Nhà máy điện: ………………………..

Địa chỉ: ……………………………….

Số điện thoại: …………………………

 

 

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

(HỐ SƠ ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THÀNH VIÊN THAM GIA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN)

 

 

 

 

 

 

 

Gửi tới: Phòng Điều hành Thị trường điện.

Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia.

Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 04.22201295

 

BM 02

Tên đơn vị …
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……, ngày…… tháng……năm……

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA

THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH VIỆT NAM (VCGM)

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực

Đơn vị phát điện đăng ký:………

Tổng công suất đặt: ………

Tình trạng các tổ máy: ………

Địa chỉ: ………

Người đại diện:……… Chức vụ: ………

Đơn vị ……… đã hoàn thành việc xây dựng các hệ thống phục vụ vận hành thị trường điện bao gồm:

1. Hệ thống chào giá: Đã đưa vào vận hành thử hoạt động tốt với các kết nối chào giá qua giao thức FTP, qua trang web www.thitruongdien.evn.vn, qua địa chỉ email support@nldc.evn.vn, qua số fax 04…..;

2. Hệ thống DIM: Đã vận hành tốt các chức năng, đã kết nối thử thành công tới Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc Hệ thống đo đếm điện năng đã hoạt động tốt, đã chốt chỉ số công tơ, truyền tốt dữ liệu chỉ số công tơ về Đơn vị quản lý số liệu đo đếm;

3. Hệ thống hỗ trợ thanh toán thị trường điện (nếu có): Đã hoạt động tốt, đã kết nối tốt với hệ thống thanh toán tại Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và Đơn vị mua buôn duy nhất;

4. Hệ thống mạng thông tin nội bộ: Đã hoạt động tốt, đã kết nối tốt với hệ thống VCGM WAN và kết nối tốt VPN vào mạng VCGM WAN, truy cập tốt vào trang web www.thitruongdien.evn.vn.

5. Hệ thống SCADA/EMS: Đã hoàn thành, tất cả các tín hiệu truyền tốt lên Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia và Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền (Bắc/Trung/Nam).

 Đơn vị……… xin gửi kèm đơn đăng ký này các biên bản nghiệm thu đưa vào vận hành các hệ thống. Đơn vị ……… xin được đăng ký tham gia thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam.

Kính trình Cục Điều tiết điện lực xem xét và quyết định./.

 

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
 (ký tên, đóng dấu)

 

BM 03

Tên đơn vị …
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……, ngày…… tháng……năm……

 

BẢN THÔNG TIN

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN THAM GIA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

Kính gửi: Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

Đơn vị phát điện đăng ký:………

1. Địa chỉ: ………

2. Số điện thoại: ……… Fax: ………

3. Địa chỉ trang web: ………

4. Người đại diện: ………

5. Chức vụ: ………

Giới thiệu chung về đơn vị: (Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, số lượng CBCNV, các công trình, nghiên cứu…..)

Tổng quan về đơn vị (chỉ áp dụng đối với các Đơn vị truyền tải điện):

Tổng số MBA (500kV, 220kV, 110kV), máy

Tổng dung lượng MBA (500kV, 220kV, 110kV), MVA

Tổng chiều dài đường dây (500kV, 220kV, 110kV)

Tổng phụ tải, MW (đối với đơn vị phân phối)

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng dấu)

 

BM 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

……, ngày…… tháng……năm……

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

Vào lúc … giờ …

Thành phần tham gia nghiệm thu gồm có:

1. Đại diện Đơn vị …………

Ông /Bà:…………Chức vụ: ……

2. Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia:

Ông /Bà:…………Chức vụ: ……

Kết luận: Hệ thống chào giá tại Đơn vị …… đủ tiêu chuẩn vận hành, các thiết bị hoạt động tốt, kết nối tốt tới hệ thống VCGM WAN, gửi bản chào thử nghiệm tốt qua các đường FTP, qua trang web www.thitruongdien.evn.vn, qua địa chỉ email support@nldc.evn.vn, qua số fax 04…

Chi tiết các hạng mục nghiệm thu bao gồm:

STT

Hạng mục

Chất lượng hoạt động

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

Đại diện
Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

Đại diện Đơn vị

 

BM 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

……, ngày…… tháng……năm……

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

HỆ THỐNG QUẢN LÝ LỆNH ĐIỀU ĐỘ (DIM)

Vào lúc … giờ …

Thành phần tham gia nghiệm thu gồm có:

1. Đại diện Đơn vị …………

Ông /Bà:…………Chức vụ: ……

2. Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia:

Ông /Bà:…………Chức vụ: ……

Kết luận: Hệ thống DIM tại Đơn vị …… đủ tiêu chuẩn vận hành, các thiết bị hoạt động tốt, kết nối tốt tới hệ thống VCGM WAN, nhận/gửi tốt lệnh điều độ/thông tin xác nhận với hệ thống DIM tại Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia

Chi tiết các hạng mục nghiệm thu bao gồm:

STT

Hạng mục

Cấu hình

Chất lượng hoạt động

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

Đại diện
Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

Đại diện Đơn vị

 

BM 06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

……, ngày…… tháng……năm……

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

HỆ THỐNG ĐO ĐẾM ĐIỆN NĂNG

Vào lúc … giờ …

Thành phần tham gia nghiệm thu gồm có:

1. Đại diện Đơn vị …………

Ông /Bà:…………Chức vụ: ……

2. Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia:

Ông /Bà:…………Chức vụ: ……

Kết luận: Hệ thống đo đếm điện năng tại Đơn vị ……đủ tiêu chuẩn vận hành, các thiết bị hoạt động tốt, kết nối tốt tới hệ thống đo đếm điện năng tại Đơn vị quản lý số liệu đo đếm (A0)

Chi tiết các hạng mục nghiệm thu bao gồm:

STT

Hạng mục

Cấu hình

Chất lượng hoạt động

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

Đại diện
Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

Đại diện Đơn vị

 

BM 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

……, ngày…… tháng……năm……

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

HỆ THỐNG HỖ TRỢ THANH TOÁN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

Vào lúc … giờ …

Thành phần tham gia nghiệm thu gồm có:

1. Đại diện Đơn vị …………

Ông /Bà:…………Chức vụ: ……

2. Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia:

Ông /Bà:…………Chức vụ: ……

Kết luận: Hệ thống hỗ trợ thanh toán thị trường điện tại Đơn vị … đủ tiêu chuẩn vận hành, các thiết bị hoạt động tốt, kết nối tốt tới hệ thống VCGM WAN, kết nối/truyền/nhận dữ liệu tốt với hệ thống thanh toán tại Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và Đơn vị mua buôn duy nhất.

Chi tiết các hạng mục nghiệm thu bao gồm:

STT

Hạng mục

Cấu hình

Chất lượng hoạt động

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

Đại diện
Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

Đại diện Đơn vị

 

BM 08

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

……, ngày…… tháng……năm……

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

HỆ THỐNG MẠNG KẾT NỐI THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN NỘI BỘ VCGM WAN

Vào lúc … giờ …

Thành phần tham gia nghiệm thu gồm có:

1. Đại diện Đơn vị …………

Ông /Bà:…………Chức vụ: ……

2. Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia:

Ông /Bà:…………Chức vụ: ……

Kết luận: Hệ thống mạng kết nối thông tin thị trường điện nội bộ tại Đơn vị …… đủ tiêu chuẩn vận hành, các thiết bị hoạt động tốt, kết nối tốt tới các hệ thống thông tin thị trường tại đơn vị và hệ thống thông tin nội bộ VCGM WAN.

Chi tiết các hạng mục nghiệm thu bao gồm:

STT

Hạng mục

Cấu hình

Chất lượng hoạt động

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

Đại diện
Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

Đại diện Đơn vị

 

BM 09

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

……, ngày…… tháng……năm……

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

HỆ THỐNG HỆ THỐNG SCADA/EMS

Vào lúc … giờ …

Thành phần tham gia nghiệm thu gồm có:

1. Đại diện Đơn vị …………

Ông /Bà:…………Chức vụ: ……

2. Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia:

Ông /Bà:…………Chức vụ: ……

Kết luận: Hệ thống SCADA/EMS tại Đơn vị …… đủ tiêu chuẩn vận hành, các thiết bị hoạt động tốt, kết nối và truyền tất cả các tín hiệu tốt tới Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia và Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam.

Chi tiết các hạng mục nghiệm thu bao gồm:

STT

Hạng mục

Cấu hình

Chất lượng hoạt động

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

Đại diện
Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

Đại diện Đơn vị

 

BM 10

CÔNG TY....................................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

.................., ngày …… tháng… … năm ……

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ CẤP TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

TRUY CẬP HỆ THỐNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VÀ HỆ THỐNG ĐIỆN

Kính gửi: Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia

Đơn vị đăng ký: ..............…................;

Địa chỉ: …………………………;

Điện thoại: ......................................; Fax:.................................... ;

Email:.......................................

Đề nghị Quý Trung tâm cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin thị trường điện và hệ thống điện cho Đơn vị như nội dung dưới đây:

STT

Mục đích sử dụng

Ghi chú

1

Xem thông tin vận hành hệ thống trên trang web www.nldc.evn.vn

Trang web www.nldc.evn.vn công bố các thông tin công khai đại chúng về hệ thống điện và thị trường điện tới người dùng và phục vụ trao đổi thông tin vận hành hệ thống giữa Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia và các đơn vị.

2

Công bố thông tin vận hành hệ thống trên trang web www.nldc.evn.vn

3

Xem thông tin vận hành thị trường trên trang web www.thitruongdien.evn.vn

Trang web www.thitruongdien.evn.vn phục vụ chào giá và trao đổi thông tin nội bộ thị trường điện giữa Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia và các đơn vị

4

Công bố thông tin thị trường điện, chào giá qua trang web www.thitruongdien.evn.vn và chào giá qua đường FTP

Chúng tôi xin cam đoan sẽ sử dụng các thông tin và dịch vụ trên Hệ thống thông tin thị trường điện và hệ thống điện theo đúng quy định hiện hành. Nếu sử dụng sai quy định chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

 

GIÁM ĐỐC
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Phần dành cho Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia

Đơn vị được cấp tài khoản:...........................................................................................

Ngày cấp tài khoản:................./................../............................... (dd/mm/yyyy)

Đồng ý cấp quyền truy cập cho các tài khoản đăng ký như sau:

STT

Mục đích sử dụng

Tên tài khoản

Mật khẩu

1

Xem thông tin vận hành hệ thống trên trang web www.nldc.evn.vn

 

 

2

Công bố thông tin vận hành hệ thống trên trang web www.nldc.evn.vn

 

 

3

Xem thông tin vận hành thị trường trên trang web www.thitruongdien.evn.com.vn

 

 

4

Công bố thông tin thị trường điện, chào giá qua trang web www.thitruongdien.evn.com,vn và chào giá qua đường FTP

 

 

Lưu ý: Đổi mật khẩu tại lần truy cập đầu tiên.

Ghi chú:..................................................................................................................................

 

 

GIÁM ĐỐC
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

BM 11

CÔNG TY..............................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

.................., ngày …… tháng… … năm ……

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ CẤP TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

TRUY CẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ MỆNH LỆNH ĐIỀU ĐỘ (DIM)

Kính gửi: Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia

Đơn vị đăng ký: ..............…................;

Địa chỉ: …………………………;

Điện thoại : ......................................; Fax:.................................... ;

Email:.......................................

Thông tin cài đặt:

STT

Máy tính

Thông tin chi tiết

1

Máy chủ cơ sở dữ liệu

IP: …………….

Tên Cơ sở dữ liệu: ……………..

2

Máy trạm cài DIM operator

IP: …………….

ComputerID: …………….

Đề nghị Quý Trung tâm cấp tài khoản truy cập hệ thống quản lý mệnh lệnh điều độ (DIM) cho các Trưởng Ca của Đơn vị theo danh sách sau:

STT

Họ và tên

Phòng, Chức vụ

Quyền (Thực thi/Xem)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

Chúng tôi xin cam đoan sẽ sử dụng hệ thống DIM theo đúng quy định hiện hành. Nếu sử dụng sai quy định chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

 

GIÁM ĐỐC
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Phần dành cho Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia

Đơn vị được cấp tài khoản:....................................................................................

Ngày cấp tài khoản:................./................../............................... (dd/mm/yyyy)

Đồng ý cấp quyền truy cập cho các tài khoản đăng ký như sau

STT

Họ và tên

Phòng, Chức vụ

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Quyền

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Lưu ý: Đổi mật khẩu tại lần truy cập đầu tiên.

Ghi chú:...........................................................................................................

 

 

GIÁM ĐỐC
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

BM 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

……, ngày…… tháng……năm……

BIÊN BẢN THỐNG NHẤT

ĐƠN VỊ CHÀO GIÁ THAY CHO NHÓM THỦY ĐIỆN BẬC THANG

Nhóm thủy điện bậc thang: (Nhà máy điện…) – (Nhà máy điện…)

Đại diện các đơn vị phát điện:

1. Đại diện Đơn vị phát điện:…………sở hữu nhà máy điện ……

Chức vụ:……….

Địa chỉ:……

2. Đại diện Đơn vị phát điện:………… sở hữu nhà máy điện ……

Chức vụ:……….

Địa chỉ:……

3. …….

Các đơn vị phát điện thuộc nhóm thủy điện bậc thang ……. thống nhất đơn vị chào giá thay cho nhóm là: Đơn vị….

Biên bản này được lập thành…… bản, vào lúc… giờ….ngày….tháng….năm …

 

 

ĐẠI DIỆN CÁC ĐƠN VỊ
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 86/QĐ-ĐTĐL năm 2013 về Quy trình đăng ký tham gia thị trường điện do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.543

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113