Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 843/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trần Lưu Quang
Ngày ban hành: 14/07/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Giải pháp hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực lao động

Ngày 14/7/2023, Thủ tướng có Quyết định 843/QĐ-TTg ban hành chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam giai đoạn 2023 – 2027, trong đó, có giải pháp hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực lao động.

Theo đó, một số giải pháp hoàn thiện chính sách bảo vệ người lao động như sau:

Hoàn thiện các văn bản trong lĩnh vực lao động

- Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các luật, quy định liên quan đến việc thúc đẩy và bảo vệ quyền lao động, phúc lợi của người lao động trong quan hệ lao động, việc làm đảm bảo tương thích với các tiêu chuẩn lao động quốc tế mà Việt Nam đã tham gia (gồm: Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn thi hành)

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan;

+ Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất, kiến nghị (nếu có);

+ Thời hạn hoàn thành: Năm 2025.

- Nghiên cứu xây dựng chính sách về bảo vệ việc làm, đào tạo lại người lao động và bảo vệ quyền lợi của người lao động trong mối quan hệ với các công ty nền tảng trong bối cảnh chuyển đổi số

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan;

+ Kết quả đầu ra: Báo cáo rà soát, nghiên cứu và đề xuất, kiến nghị (nếu có);

+ Thời hạn hoàn thành: Năm 2025.

- Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Luật Công đoàn và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

+ Cơ quan chủ trì: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

+ Cơ quan phối hợp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan;

+ Kết quả đầu ra: Luật Công đoàn (sửa đổi) và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (nếu có);

+ Thời hạn hoàn thành: Năm 2027.

- Phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi bạo lực về giới trên môi trường mạng

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Cơ quan phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan;

+ Kết quả đầu ra: Báo cáo rà soát, nghiên cứu và đề xuất, kiến nghị (nếu có);

+ Thời hạn hoàn thành: Năm 2025.

Xem nội dung chi tiết tại Quyết định 843/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 14/7/2023.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 843/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT NHẰM THÚC ĐẨY THỰC HÀNH KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2023 - 2027

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam giai đoạn 2023 - 2027 (sau đây gọi là Chương trình) với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, MỤC TIÊU

1. Quan điểm chỉ đạo

a) Bám sát quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập quốc tế, phát triển bền vững, bao trùm; thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm của doanh nghiệp, góp phần thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững với 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp quốc và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

b) Đảm bảo phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam tại các khuôn khổ hợp tác kinh tế song phương và đa phương, đặc biệt là Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát

Nâng cao nhận thức, năng lực; rà soát và hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành chính sách, pháp luật (trong đó có nâng cao hiệu quả và thúc đẩy việc tiếp cận các biện pháp khắc phục) nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam trong giai đoạn 2023 - 2027 để phát huy các mặt tích cực và giảm thiểu các mặt tiêu cực của các hoạt động phát triển kinh tế, kinh doanh đối với xã hội, môi trường (tập trung vào các lĩnh vực đầu tư, lao động, môi trường; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người tiêu dùng và các nhóm dễ bị tổn thương), qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam.

b) Mục tiêu cụ thể

- Nâng cao nhận thức và năng lực của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng về thực hành kinh doanh có trách nhiệm; góp phần thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững;

- Đảm bảo Nhà nước ban hành chính sách và pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm theo đúng các cam kết quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; xây dựng các biện pháp ưu tiên, khuyến khích đối với các doanh nghiệp thực hành kinh doanh có trách nhiệm;

- Đảm bảo các doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm; khuyến khích các doanh nghiệp thực hành kinh doanh có trách nhiệm trên mức quy định tối thiểu của pháp luật; qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững;

- Nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến thực hành kinh doanh có trách nhiệm của doanh nghiệp ở Việt Nam, bao gồm nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát và thúc đẩy việc tiếp cận các biện pháp khắc phục;

- Hoàn thiện các chế tài để xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức có liên quan và doanh nghiệp, người dân về chính sách, pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm

a) Tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực cho cơ quan, tổ chức có liên quan và doanh nghiệp, người dân về chính sách, pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm; nâng cao năng lực của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, của điều tra viên, năng lực tư vấn pháp luật của đội ngũ luật sư trong các hoạt động liên quan đến thực hành kinh doanh có trách nhiệm

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Công an và các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên quan; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hiệp hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam; các hiệp hội ngành nghề;

- Kết quả đầu ra: Các tài liệu tập huấn, cẩm nang hướng dẫn; báo cáo về hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực; nhận thức, năng lực về chính sách, pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công chức, người dân (bao gồm năng lực của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, của điều tra viên, của luật sư) được nâng cao (thông qua kết quả khảo sát);

- Thời hạn hoàn thành: Năm 2027.

b) Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ Thẩm phán, Kiểm sát viên và chức danh có liên quan trong việc giải quyết các vụ việc có liên quan đến thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam

- Cơ quan chủ trì: Đề nghị Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì;

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam;

- Kết quả đầu ra: Các báo cáo về hoạt động tập huấn nâng cao năng lực; năng lực của đội ngũ Thẩm phán, Kiểm sát viên và chức danh có liên quan trong giải quyết các vụ việc có liên quan đến thực hành kinh doanh có trách nhiệm được nâng cao (thông qua kết quả khảo sát);

- Thời hạn hoàn thành: Năm 2027.

c) Truyền thông, xây dựng các chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm để phát trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Cơ quan chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam;

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên quan;

- Kết quả đầu ra: Các tài liệu tuyên truyền, chuyên mục (video clip, phóng sự, chuyên đề) để tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm;

- Thời hạn hoàn thành: Năm 2027.

d) Tích hợp, bổ sung nội dung về thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong các môn học đang giảng dạy hoặc xây dựng môn học (khóa học) về chính sách, pháp luật liên quan đến thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo luật, kinh tế

- Cơ quan chủ trì: Các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo luật, kinh tế;

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành có liên quan;

- Kết quả đầu ra: Tích hợp, bổ sung nội dung về thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong các môn học đang giảng dạy hoặc xây dựng môn học (khóa học) về chính sách, pháp luật liên quan đến thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong các cơ sở giáo dục đại học;

- Thời hạn hoàn thành: Năm 2024.

2. Hoàn thiện chính sách và pháp luật

a) Trong lĩnh vực đầu tư

Rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu (sửa đổi) nhằm thúc đẩy doanh nghiệp thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong hoạt động đấu thầu

- Cơ quan chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan có liên quan;

- Kết quả đầu ra: Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu (sửa đổi);

- Thời hạn hoàn thành: Năm 2024.

b) Trong lĩnh vực lao động

- Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các luật, quy định liên quan đến việc thúc đẩy và bảo vệ quyền lao động, phúc lợi của người lao động trong quan hệ lao động, việc làm đảm bảo tương thích với các tiêu chuẩn lao động quốc tế mà Việt Nam đã tham gia (gồm: Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn thi hành)

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan;

+ Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất, kiến nghị (nếu có);

+ Thời hạn hoàn thành: Năm 2025.

- Nghiên cứu xây dựng chính sách về bảo vệ việc làm, đào tạo lại người lao động và bảo vệ quyền lợi của người lao động trong mối quan hệ với các công ty nền tảng trong bối cảnh chuyển đổi số

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan;

+ Kết quả đầu ra: Báo cáo rà soát, nghiên cứu và đề xuất, kiến nghị (nếu có);

+ Thời hạn hoàn thành: Năm 2025.

- Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Luật Công đoàn và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

+ Cơ quan chủ trì: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

+ Cơ quan phối hợp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan;

+ Kết quả đầu ra: Luật Công đoàn (sửa đổi) và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (nếu có);

+ Thời hạn hoàn thành: Năm 2027.

- Phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi bạo lực về giới trên môi trường mạng

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Cơ quan phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan;

+ Kết quả đầu ra: Báo cáo rà soát, nghiên cứu và đề xuất, kiến nghị (nếu có);

+ Thời hạn hoàn thành: Năm 2025.

c) Trong lĩnh vực bảo vệ quyền của nhóm dễ bị tổn thương

- Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan bình đẳng giới; chống phân biệt đối xử và bảo vệ quyền của nhóm dễ bị tổn thương trong hoạt động kinh doanh để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, gồm: Luật Bình đẳng giới năm 2006, Luật Người khuyết tật năm 2010, Luật Trẻ em 2016… và các văn bản hướng dẫn thi hành

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội có liên quan;

+ Kết quả đầu ra: Các báo cáo nghiên cứu, rà soát và đề xuất, kiến nghị liên quan trình cơ quan có thẩm quyền;

+ Thời hạn hoàn thành: Năm 2025.

- Xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính để triển khai thi hành Điều 37 Bộ luật Dân sự

+ Cơ quan trình: Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí;

+ Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội có liên quan;

+ Kết quả đầu ra: Luật Chuyển đổi giới tính;

+ Thời hạn hoàn thành: Năm 2025.

d) Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Nghiên cứu, rà soát pháp luật và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan phối hợp: các bộ, cơ quan ngang bộ, Toà án nhân dân tối cao, cơ quan tham gia tố tụng, cơ quan và tổ chức tham gia vào hoạt động bổ trợ tư pháp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội có liên quan;

- Kết quả đầu ra: Báo cáo nghiên cứu, rà soát và đề xuất, kiến nghị liên quan (nếu có) trình cơ quan có thẩm quyền;

- Thời hạn hoàn thành: Năm 2025.

đ) Trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương;

+ Cơ quan phối hợp: các bộ, cơ quan ngang bộ, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cơ quan có liên quan;

+ Kết quả đầu ra: Các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi);

+ Thời hạn hoàn thành: Năm 2024.

- Nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng Luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Công an;

+ Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan;

+ Kết quả đầu ra: Đề nghị xây dựng Luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân;

+ Thời hạn hoàn thành: Năm 2026.

e) Một số lĩnh vực liên quan

- Nghiên cứu, rà soát pháp luật và đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và các văn bản có liên quan nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm (bao gồm xây dựng các nguyên tắc về chứng cứ và trách nhiệm cung cấp chứng cứ trong hoạt động tố tụng dân sự và hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho bên yếu thế khi thực hiện quyền khiếu kiện tại Toà án; thúc đẩy việc áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp trong các lĩnh vực lao động, bảo vệ người tiêu dùng; xây dựng và hoàn thiện các mô hình, thủ tục tố tụng thân thiện, dễ tiếp cận đối với người khuyết tật, LGBTI…).

+ Cơ quan chủ trì: Đề nghị Toà án nhân dân tối cao chủ trì;

+ Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam và cơ quan, tổ chức khác có liên quan hoạt động bổ trợ tư pháp;

+ Kết quả đầu ra: Báo cáo nghiên cứu, rà soát Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và các văn bản có liên quan và đề xuất, kiến nghị (nếu có); các Nghị quyết, án lệ của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

+ Thời hạn hoàn thành: Năm 2027.

- Nghiên cứu, rà soát pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đầu tư, lao động, bảo vệ môi trường, bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương, bảo vệ người tiêu dùng để thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp;

+ Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương và cơ quan, tổ chức khác có liên quan;

+ Kết quả đầu ra: Báo cáo nghiên cứu, rà soát Luật Xử lý vi phạm hành chính, các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đầu tư, lao động, bảo vệ môi trường, bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương, bảo vệ người tiêu dùng và các văn bản có liên quan và đề xuất, kiến nghị (nếu có);

+ Thời hạn hoàn thành: Năm 2027.

- Nghiên cứu, rà soát và đề xuất hoàn thiện Luật Trọng tài thương mại và các quy định của pháp luật có liên quan về hòa giải, giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm

+ Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia Việt Nam;

+ Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan;

+ Kết quả đầu ra: Báo cáo nghiên cứu, đề nghị xây dựng Luật Trọng tài thương mại (sửa đổi);

+ Thời gian hoàn thành: Năm 2025.

3. Nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành chính sách, pháp luật

a) Trong lĩnh vực đầu tư

Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện, phổ biến và khuyến nghị áp dụng Bộ công cụ sàng lọc dự án đầu tư phù hợp với bối cảnh và các ưu tiên của địa phương theo đúng quy định pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm

- Cơ quan chủ trì: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan có liên quan;

- Kết quả đầu ra: Bộ công cụ sàng lọc dự án đầu tư;

- Thời hạn hoàn thành: Năm 2027.

b) Trong lĩnh vực lao động

Hoàn thiện, lồng ghép các cơ chế giám sát, tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh từ người dân và doanh nghiệp tại các cơ quan quản lý nhà nước (như đường dây nóng, hộp thư tiếp nhận, hoạt động đối thoại...) đối với việc thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong lĩnh vực lao động; tăng cường thu thập, thống kê và hình thành các cơ sở dữ liệu thông tin về thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong lĩnh vực lao động

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan có liên quan;

- Kết quả đầu ra: Đường dây nóng, hộp thư tiếp nhận, hoạt động đối thoại, hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong lĩnh vực lao động;

- Thời hạn hoàn thành: Năm 2027.

c) Trong lĩnh vực bảo vệ quyền của nhóm dễ bị tổn thương

Hoàn thiện, lồng ghép các cơ chế giám sát, tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh từ người dân và doanh nghiệp tại các cơ quan quản lý nhà nước (như đường dây nóng, hộp thư tiếp nhận, hoạt động đối thoại...) đối với việc thực hành kinh doanh có trách nhiệm liên quan các nhóm dễ bị tổn thương; tăng cường thu thập, thống kê và hình thành các cơ sở dữ liệu thông tin về thực hành kinh doanh có trách nhiệm liên quan các nhóm dễ bị tổn thương

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan có liên quan;

- Kết quả đầu ra: Đường dây nóng, hộp thư tiếp nhận, hoạt động đối thoại; hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về thực hành kinh doanh có trách nhiệm liên quan các nhóm dễ bị tổn thương;

- Thời hạn hoàn thành: Năm 2027.

d) Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Hoàn thiện, lồng ghép các cơ chế giám sát, tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh từ người dân và doanh nghiệp tại các cơ quan quản lý nhà nước (như đường dây nóng, hộp thư tiếp nhận, hoạt động đối thoại...) đối với việc thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong lĩnh vực môi trường; tăng cường thu thập, thống kê và hình thành các cơ sở dữ liệu thông tin về thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong lĩnh vực môi trường, gắn với kinh tế tuần hoàn

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan có liên quan;

- Kết quả đầu ra: Đường dây nóng, hộp thư tiếp nhận, hoạt động đối thoại; hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong lĩnh vực môi trường, gắn với kinh tế tuần hoàn;

- Thời hạn hoàn thành: Năm 2027.

đ) Trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Hoàn thiện, lồng ghép các cơ chế giám sát, tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh từ người dân và doanh nghiệp tại các cơ quan quản lý nhà nước (như đường dây nóng, hộp thư tiếp nhận, hoạt động đối thoại...) đối với việc thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tăng cường thu thập, thống kê và hình thành các cơ sở dữ liệu thông tin về thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương;

+ Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan có liên quan;

+ Kết quả đầu ra: Đường dây nóng, hộp thư tiếp nhận, hoạt động đối thoại; hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

+ Thời hạn hoàn thành: Năm 2027.

- Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, hoạt động thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm vì người tiêu dùng nhằm tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong một số ngành, lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương;

+ Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan có liên quan;

+ Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, đề án, hoạt động thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm vì người tiêu dùng trong một số ngành, lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ;

+ Thời hạn hoàn thành: Năm 2025.

e) Một số nhiệm vụ, giải pháp liên quan khác

- Hướng dẫn doanh nghiệp thực hành kinh doanh có trách nhiệm; khuyến khích xây dựng các quy chế tự khắc phục và phòng ngừa trong nội bộ doanh nghiệp (gồm: Thủ tục và nguyên tắc giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp, các quy chế, quy tắc về quản trị nội bộ, ứng xử, đạo đức kinh doanh dưới hình thức các bộ quy tắc ứng xử nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm)

+ Cơ quan chủ trì: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các hiệp hội ngành nghề (theo chức năng, nhiệm vụ liên quan);

+ Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức có liên quan;

+ Kết quả đầu ra: Các bộ quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức; bộ công cụ, cẩm nang về thực hành kinh doanh có trách nhiệm;

+ Thời hạn hoàn thành: Năm 2027.

- Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thực hành kinh doanh có trách nhiệm

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp;

+ Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan có liên quan;

+ Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thực hành kinh doanh có trách nhiệm;

+ Thời hạn hoàn thành: Năm 2027.

- Tổ chức các hoạt động đối thoại với các cơ quan nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội có liên quan nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp;

+ Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan có liên quan;

+ Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động đối thoại về thực hành kinh doanh có trách nhiệm, đề xuất, kiến nghị;

+ Thời hạn hoàn thành: Năm 2027.

4. Chia sẻ thông tin, kết quả của các hoạt động trong các chương trình, đề án, diễn đàn, hội nghị quốc tế liên quan đến thực hành kinh doanh có trách nhiệm

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (theo chức năng, nhiệm vụ liên quan);

b) Cơ quan phối hợp: các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan có liên quan;

c) Kết quả đầu ra: Trên cơ sở kết quả thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động được giao trong các chương trình, đề án; thông tin, kết quả tham dự các diễn đàn, hội nghị quốc tế liên quan đến thực hành kinh doanh có trách nhiệm, các cơ quan chủ trì thực hiện gửi Bộ Tư pháp các thông tin, kết quả đó để Bộ Tư pháp tổng hợp;

d) Thời hạn hoàn thành: Thực hiện định kỳ hàng năm đến năm 2027.

5. Sơ kết, tổng kết, đánh giá việc triển khai Chương trình

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp;

b) Cơ quan phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan ngang bộ khác, cơ quan có liên quan;

c) Kết quả đầu ra: Báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai Chương trình;

d) Thời hạn hoàn thành: Sơ kết năm 2025 và tổng kết năm 2027.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

a) Bộ Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Chương trình;

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, tổ chức có liên quan thực hiện Chương trình;

- Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Đối với các cơ quan được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình:

+ Xây dựng Kế hoạch chi tiết để thực hiện nhiệm vụ chủ trì trong Chương trình, gửi về Bộ Tư pháp để tổng hợp, theo dõi;

+ Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện Chương trình;

+ Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp.

- Đối với các cơ quan phối hợp: Có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao.

c) Doanh nghiệp: Tôn trọng và thực hiện đúng và đầy đủ các hành vi kinh doanh có trách nhiệm; khuyến khích xây dựng các quy tắc ứng xử nội bộ về thực hành kinh doanh có trách nhiệm.

d) Các tổ chức đại diện doanh nghiệp:

- Xây dựng Kế hoạch chi tiết để thực hiện Chương trình, gửi về Bộ Tư pháp tổng hợp;

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các thành viên thực hiện Chương trình;

- Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình trong phạm vi ngành, nghề, lĩnh vực, địa bàn gửi về Bộ Tư pháp tổng hợp.

đ) Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tham gia giám sát và phản biện xã hội trong quá trình xây dựng, thực hiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam.

2. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí thực hiện Chương trình do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, địa phương có liên quan theo pháp luật hiện hành. Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại Chương trình, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, địa phương có liên quan có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện Chương trình và tổng hợp vào dự toán chung của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, địa phương được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình; ngoài ra, được huy động từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành và pháp luật có liên quan.

b) Bộ Tư pháp có trách nhiệm lập dự toán thực hiện Chương trình theo quy định của pháp luật để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng, bố trí kinh phí thực hiện Chương trình theo quy định của pháp luật.

c) Các cơ quan, tổ chức được huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ từ các cơ quan, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để triển khai, thực hiện Chương trình. Việc sử dụng các nguồn kinh phí huy động phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Hội Luật gia Việt Nam;
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương các đoàn thể;
- Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (qua VPQH);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, PL (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Lưu Quang

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 843/QĐ-TTg ngày 14/07/2023 về Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam giai đoạn 2023-2027 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.534

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.116.201
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!