Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 8202/QĐ-BCT năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí công thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 8202/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 28/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8202/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 nám 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đi bổ sung một sđiều của Luật Báo chí;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tchức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạp chí Công Thương trực thuộc Bộ Công Thương được thành lập theo quy định tại Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thuơng trên cơ sở hợp nhất Tạp chí Công nghiệp và Tạp chí Thương mại.

Tạp chí Công Thương thực hiện chức năng hoạt động báo chí, chức năng thông tin lý luận và thực tiễn về khoa học, kinh tế và công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại và các lĩnh vực có liên quan.

Tạp chí Công Thương chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp ca Bộ trưng Bộ Công Thương, hoạt động theo quy định của Luật Báo chí, chịu sự chỉ đạo về chính trị, tư tưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương, quản lý nhà nước về báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tên tiếng Việt: Tạp chí Công Thương.

Tên tiếng Anh: VIETNAM TRADE AND INDUSTRY REVIEW.

Tên viết tắt tiếng Anh; VITAI.

Tạp chí Công Thương (sau đây gọi tắt là Tạp chí) có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng, con dấu để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Trụ sở chính đặt tại: 91 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và chủ trương, định hướng chỉ đạo của Bộ Công Thương về kinh tế, công nghiệp, thương mại và các lĩnh vực liên quan.

2. Giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ, sáng chế, sáng kiến, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh và quản lý của ngành Công Thương.

3. Phản ánh và hướng dẫn dư luận trong lĩnh vực khoa học quản lý, kinh tế, công nghệ ngành Công Thương; là diễn đàn ngôn luận của các nhà khoa học, các nhà chuyên môn trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

4. Các hình thức cung cấp thông tin.

a) Phát hành Tạp chí Công Thương; các ấn phẩm chuyên môn của ngành, địa phương; các chuyên đề của ngành, địa phương theo sự chỉ đạo của Bộ Công Thương và yêu cầu của các đơn vị, địa phương;

b) Xây dụng và quản lý trang website của Tạp chí Công Thương;

c) Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, tọa đàm về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ và chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác tuyên truyền, xuất bản của Tạp chí theo quy định của pháp luật;

đ) Tổ chức hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực in ấn, chế bản, phát hành ấn phẩm, quảng cáo, quay phim, nhiếp ảnh và kinh doanh thiết bị vật tư liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật;

e) Xây dựng kho tư liệu về ngành Công Thương phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và tham khảo.

5. Tổ chức nghiên cứu khoa học về kinh tế, công nghệ, thương mại và các lĩnh vực có liên quan để phục vụ công tác thông tin, truyên truyền.

6. Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưõng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ trong đơn vị và các cơ quan, đơn vị có yêu cầu.

7. Thực hiện các mối quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin, nghiệp vụ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước theo pháp luật.

8. Tiếp nhận và sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đối với hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Tạp chí Công Thương phù hợp với quy định của luật pháp.

9. Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm thuộc phạm vi hoạt động của Tạp chí.

10. Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính của Tạp chí theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Bộ.

11. Quản lý tổ chc bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu từ hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

12. Thực hiện chế độ kế toán, thống kê theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

a) Ban Thư ký - Xuất bản;

b) Ban Biên tập;

c) Ban Phóng viên;

d) Ban Trị sự;

đ) Ban Chuyên đề và Xúc tiến thương mại;

e) Ban Thông tin và Truyền thông;

g) Trang Thông tin điện tử;

h) Văn phòng đại diện Tạp chí Công Thương tại phía Nam;

i) Văn phòng đại diện Tạp chí Công Thương tại miền Trung.

Việc thành lập, sắp xếp lại, sáp nhập hoặc giải thể các đơn vị trực thuộc Tạp chí Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét và quyết định theo đề nghị của Tổng Biên tập.

Điều 4. Lãnh đạo Tạp chí

a) Tổng Biên tập;

b) Các Phó Tổng Biên tập.

Tổng Biên tập, các Phó Tổng Biên tập do Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật,

Tổng Biên tập chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công Thương và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tạp chí. Các Phó Tổng Biên tập chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Tổng Biên tập có trách nhiệm xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt Quy chế tchức và hoạt động của Tạp chí Công Thương.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng, Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Thông tin và truyền thông;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Đ/c Thứ trưng;
- Đảng ủy Bộ Công Thương;
- Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Bộ Công Thương;
- Công đoàn Công thương Việt Nam;
- ĐU Khối công nghiệp TP. Hà Nội;
- ĐU Khối DN công nghiệp TW tại Tp.HCM;
- ĐU Khi DN thương mại TW tại Tp.HCM;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 8202/QĐ-BCT năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí công thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.967

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64