Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 813/2000/QĐ-TCBĐ về bảng cước đàm thoại và thuê kênh viễn thông quốc tế do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Số hiệu: 813/2000/QĐ-TCBĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện Người ký: Trần Ngọc Bình
Ngày ban hành: 15/09/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN 
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 813/2000/QĐ-TCBĐ 

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN SỐ 813/2000/QĐ-TCBĐ NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2000 BAN HÀNH BẢNG CƯỚC ĐÀM THOẠI VÀ THUÊ KÊNH VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/3/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính viễn thông;
Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về bưu chính và viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Xét Tờ trình số 109/GCTT-HĐQT ngày 22/8/2000 của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam về phương án giảm cước Viễn thông quốc tế;
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 820/CP-KTTH ngày 08/9/2000 của Chính phủ về việc điều hành cước bưu chính viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bảng cước đàm thoại và thuê kênh viễn thông chiều đi quốc tế. Các mức cước ban hành kèm theo Quyết định này chưa có thuế giá trị gia tăng.

Điều 2. Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam được phép quy định việc giảm cước đối với các dịch vụ nêu tại Điều 1 của Quyết định này cho các đối tượng khách hàng lớn, khách hàng đặc biệt. Tổng mức giảm cước không quá 1% tổng doanh thu cước của dịch vụ trong năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2000. Các quy định trước đây có liên quan trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ kinh tế - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị chức năng và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Bưu điện, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Trần Ngọc Bình 

(Đã ký)

 

BẢNG CƯỚC ĐÀM THOẠI VÀ THUÊ KÊNH QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 813/2000/QĐ-TCBĐ ngày 15/09/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện)

I. CƯỚC ĐÀM THOẠI QUỐC TẾ

Đơn vị tính: USD

STT

Tên nước liên lạc

Mã nước

Cước điện thoại từ 07h00 - 23h00 (từ thứ hai - thứ bảy)

 

Đàm thoại từ 23h00 - 07h00 các ngày từ thứ hai đến thứ bảy, trong cả ngày lễ và chủ nhật

 

 

 

Gọi tự động

 

Gọi nhân công

 

Gọi tự động

 

Gọi nhân công

 

 

 

 

Phút đầu

Mỗi block 6 giây tiếp theo

3 phút đầu

 

Phút tiếp theo

Phút đầu

Mỗi block 6 giây tiếp theo

3 phút đầu

 

Phút tiếp theo

 

 

 

 

 

Gọi số

Gọi người

 

 

 

Gọi số

Gọi người

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

 Afghanistan

93

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

2

 Alaska

1+907

2,51

0,22

6,91

9,11

2,20

2,01

0,18

5,53

7,29

1,76

3

 Albania

355

2,60

0,23

7,20

9,50

2,30

2,08

0,18

5,76

7,60

1,84

4

 Algeria

213

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

5

 American Samoa

684

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

6

 American Virgin Isl

1+340

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

7

 Andorra

376

2,70

0,25

7,70

10,20

2,50

2,16

0,20

6,16

8,16

2,00

8

 Angola

244

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

9

 Anguilla

1+264

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

10

 Antigua Barbuda

1+268

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

11

 Argentina

54

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

8,50

0,22

6,80

9,04

2,24

12

 Armenia

374

2,60

0,23

7,20

9,50

2,30

2,08

0,18

5,76

7,60

1,84

13

 Aruba

297

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

8,50

0,22

6,80

9,04

2,24

14

 Ascension Isl

247

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

8,50

0,22

6,80

9,04

2,24

15

 Australia

61

2,51

0,22

6,91

9,11

2,20

2,01

0,18

5,53

7,29

1,76

16

 Austria

43

2,70

0,25

7,70

10,20

2,50

2,16

0,20

6,16

8,16

2,00

17

 Azerbaijan

994

2,60

0,23

7,20

9,50

2,30

2,08

0,18

5,76

7,60

1,84

18

 Azores Isl

351

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

19

 Bahamas

1+242

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

20

 Bahrain

973

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

21

 Bangladesh

880

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

22

 Barbados

1+246

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

23

 Baleric Isl

34+971

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

24

 Belarus

375

2,60

0,23

7,20

9,50

2,30

2,08

0,18

5,76

7,60

1,84

25

 Belgium

32

2,70

0,25

7,70

10,20

2,50

2,16

0,20

6,16

8,16

2,00

26

 Belize

501

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

27

 Benin

229

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

28

 Bermuda

1+441

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

29

 Bhutan

975

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

30

 Bolivia

591

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

31

 Bosnia-   Heregovina

387

2,60

0,23

7,20

9,50

2,30

2,08

0,18

5,76

7,60

1,84

32

 Bostwana

267

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

33

 Brazil

55

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

34

 British Virgin Isl

1+284

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

35

 Brunei

673

2,35

0,20

6,35

8,35

2,00

1,88

0,16

5,08

6,68

1,60

36

 Bulgaria

359

2,60

0,23

7,20

9,50

2,30

2,08

0,18

5,76

7,60

1,84

37

 Burkinafaso

226

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

38

 Burundi

257

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

39

 Cambodia

855

2,08

0,18

5,68

7,48

1,80

1,66

0,14

4,54

5,98

1,44

40

 Cameroon

237

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

41

 Canada

1

2,51

0,22

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

42

 Canary Isl

34

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

43

 Cape Verde

238

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

44

 Cayman Isl

1+345

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

45

 Caribbean Isl

1+809

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

46

 Central African Rep

236

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

47

 Chad

235

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

48

 Chile

56

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

49

 China

86

2,51

0,22

6,91

9,11

2,20

2,01

0,18

5,53

7,29

1,76

50

 Chistmas Isl (Australia)

698

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

51

 Cocos Isl

672

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

52

 Colombia

57

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

53

 Comoros

269

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

54

 Congo

242

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

55

 Cook Isl

682

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

56

 Costa Rica

506

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

57

 Croatia

385

2,60

0,23

7,20

9,50

2,30

2,08

0,18

5,76

7,60

1,84

58

 Cuba

53

2,60

0,23

7,20

9,50

2,30

2,08

0,18

5,76

7,60

1,84

59

 Cyprus

357

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

60

 Czech

420

2,60

0,23

7,20

9,50

2,30

2,08

0,18

5,76

7,60

1,84

61

 Denmark

45

2,70

0,25

7,70

10,20

2,50

2,16

0,20

6,16

8,16

2,00

62

 Diego Garcia

246

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

63

 Djibouti

253

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

64

 Dominica Isl

1+767

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

65

 Dominican Rep

1+809

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

66

 East Timor

670

2,51

0,22

6,91

9,11

2,20

2,01

0,18

5,53

7,29

1,76

67

 Easter Isl

28

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

68

 Ecuador

593

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

69

 Egypt

20

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

70

 El Salvador

503

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

71

 Equatorial Guinea

240

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

72

 Estonia

372

2,60

0,23

7,20

9,50

2,30

2,08

0,18

5,76

7,60

1,84

73

 Eritrea

291

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

74

 Ethiopia

251

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

75

 Falkland Isl

500

2,90

0,28

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

76

 Faroe Isl

298

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

77

 Fiji

679

2,80

0,26

7,70

10,20

2,50

2,16

0,20

6,16

8,16

2,00

78

 Finland

358

2,70

0,25

7,70

10,20

2,50

2,16

0,20

6,16

8,16

2,00

79

 France

33

2,70

0,25

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

80

 French Guiana

594

2,90

0,28

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

81

 French Polynesia

689

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

82

 Gabon

241

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

83

 Gambia

220

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

84

 Georgia

995

2,60

0,23

7,20

9,50

2,30

2,08

0,18

5,76

7,60

1,84

85

 Germany

49

2,70

0,25

7,70

10,20

2,50

2,16

0,20

6,16

8,16

2,00

86

 Ghana

233

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

87

 Gibratar

350

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

88

 Greece

30

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

89

 Greenland

299

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

90

 Grenada

1+473

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

91

 Guadeloupe

590

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

92

 Guam

1+671

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

93

 Guatemala

502

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

94

 Guinea

224

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

95

 Guinea Bissau

245

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

96

 Guyana

592

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

97

 Haiti

509

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

98

 Hawaii

1+808

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

99

 Honduras

504

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

100

 Hongkong

852

2,35

0,20

6,35

8,35

2,00

1,88

0,16

5,08

6,68

1,60

101

 Hungary

36

2,60

0,23

7,20

9,50

2,30

2,08

0,18

5,76

7,60

1,84

102

 Iceland

354

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

103

 India

91

2,70

0,25

7,70

10,20

2,50

2,16

0,20

6,16

8,16

2,00

104

 Indonesia

62

2,35

0,20

6,35

8,35

2,00

1,88

0,16

5,08

6,68

1,60

105

 Iran

98

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

106

 Iraq

964

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

107

 Ireland

353

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

108

 Isreal

972

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

109

 Italy

39

2,70

0,25

7,70

10,20

2,50

2,16

0,20

6,16

8,16

2,00

110

 Ivory Coast

225

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

111

 Jamaica

1+876

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

112

 Japan

81

2,60

0,23

7,20

9,50

2,30

2,08

0,18

5,76

7,60

1,84

113

 Jordan

962

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

114

 Kazakhstan

7

2,60

0,23

7,20

9,50

2,30

2,08

0,18

5,76

7,60

1,84

115

 Kenya

254

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

116

 Kiribati

686

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

117

 Korea, DPR of

850

2,60

0,23

7,20

9,50

2,30

2,08

0,18

5,76

7,60

1,84

118

 Korea, Rep. of

82

2,51

0,22

6,91

9,11

2,20

2,01

0,18

5,53

7,29

1,76

119

 Kuwait

965

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

120

 Kyrgyzstan

996

2,60

0,23

7,20

9,50

2,30

2,08

0,18

5,76

7,60

1,84

121

 Laos

856

2,08

0,18

5,68

7,48

1,80

1,66

0,14

4,54

5,98

1,44

122

 Latvia

371

2,60

0,23

7,20

9,50

2,30

2,08

0,18

5,76

7,60

1,84

123

 Lebanon

961

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

124

 Lesotho

266

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

125

 Liberia

231

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

126

 Libya

218

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

127

 Liechtenstein

423

2,70

0,25

7,70

10,20

2,50

2,16

0,20

6,16

8,16

2,00

128

 Lithuania

370

2,60

0,23

7,20

9,50

2,30

2,08

0,18

5,76

7,60

1,84

129

 Luxembourg

352

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

130

 Macao

853

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

131

 Macedonia

389

2,60

0,23

7,20

9,50

2,30

2,08

0,18

5,76

7,60

1,84

132

 Madagasca

261

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

133

 Madeira

351-91

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

134

 Malawi

265

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

135

 Malaysia

60

2,35

0,20

6,35

8,35

2,00

1,88

0,16

5,08

6,68

1,60

136

 Maldives

960

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

137

 Mali

223

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

138

 Malta

356

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

139

 Marshall Isl

692

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

140

 Martinique

596

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

141

 Mauritania

222

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

142

 Mauritius

230

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

143

 Mayotte Isl

269

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

144

 Mexico

52

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

145

 Micronesia

691

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

146

 Midway Isl

1+808

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

147

 Moldova

373

2,60

0,23

7,20

9,50

2,30

2,08

0,18

5,76

7,60

1,84

148

 Monaco

377

2,70

0,25

7,70

10,20

2,50

2,16

0,20

6,16

8,16

2,00

149

 Mongolia

976

2,60

0,23

7,20

9,50

2,30

2,08

0,18

5,76

7,60

1,84

150

 Montserrat

1+664

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

151

 Morocco

212

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

152

 Mozambique

258

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

153

 Myanmar

95

2,35

0,20

6,35

8,35

2,00

1,88

0,16

5,08

6,68

1,60

154

 Namibia

264

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

155

 Nauru

674

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

156

 Nepal

977

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

157

 Netherlands

31

2,70

0,25

7,70

10,20

2,50

2,16

0,20

6,16

8,16

2,00

158

 Netherlands Antilles

599

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

159

 New Caledonia

687

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

160

 New Zealand

64

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

161

 Nicaragua

505

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

162

 Niger

227

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

163

 Nigeria

234

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

164

 Niue Isl

683

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

165

 Norfolk Isl

672

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

166

 Norway

47

2,70

0,25

7,70

10,20

2,50

2,16

0,20

6,16

8,16

2,00

167

 Oman

968

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

168

 Pakistan

92

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

169

 Palau

680

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

170

 Palestine

970

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

171

 Panama

507

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

172

 Papua New Guinea

675

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

173

 Paraguay

595

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

174

 Pitcairn Isl

04

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

175

 Peru

51

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

176

 Philippines

63

2,35

0,20

6,35

8,35

2,00

1,88

0,16

5,08

6,68

1,60

177

 Poland

48

2,60

0,23

7,20

9,50

2,30

2,08

0,18

5,76

7,60

1,84

178

 Portugal

351

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

179

 Puerto Rico

1+787

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

180

 Qatar

974

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

181

 Reunion

262

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

182

 Romania

40

2,60

0,23

7,20

9,50

2,30

2,08

0,18

5,76

7,60

1,84

183

 Russia

7

2,60

0,23

7,20

9,50

2,30

2,08

0,18

5,76

7,60

1,84

184

 Ruwanda

250

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

185

 Saipan (Mariana)

1+670

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

186

 San Marino

378

2,70

0,25

7,70

10,20

2,50

2,16

0,20

6,16

8,16

2,00

187

 Sao Tome and Principe

239

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

188

 Saudi Arabia

966

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

189

 Senegal

221

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

190

 Seychelles

248

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

191

 Sierra Leone

232

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

192

 Singapore

65

2,35

0,20

6,35

8,35

2,00

1,88

0,16

5,08

6,68

1,60

193

 Slovakia

421

2,60

0,23

7,20

9,50

2,30

2,08

0,18

5,76

7,60

1,84

194

 Slovenia

386

2,60

0,23

7,20

9,50

2,30

2,08

0,18

5,76

7,60

1,84

195

 Solomon Isl

677

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

196

 Somalia

252

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

197

 South Africa

27

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

198

 Spain

34

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

199

 Spaníh North Africa

34

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

200

 Sri Lanka

94

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

201

 St Helena

290

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

202

 St Kitts and Nevis

1+869

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

203

 St Lucia

1+758

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

204

 St Pierre and Miquelon

508

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

205

 St Vicent & Grenadines

1+784

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

206

 Sudan

249

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

207

 Surinam

597

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

208

 Swaziland

268

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

209

 Sweeden

46

2,70

0,25

7,70

10,20

2,50

2,16

0,20

6,16

8,16

2,00

210

 Switzerland

41

2,70

0,25

7,70

10,20

2,50

2,16

0,20

6,16

8,16

2,00

211

 Syria

963

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

212

 Taiwan

886

2,51

0,22

6,91

9,11

2,20

2,01

0,18

5,53

7,29

1,76

213

 Tajikistan

992

2,60

0,23

7,20

9,50

2,30

2,08

0,18

5,76

7,60

1,84

214

 Tanzania

255

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

215

 Thailand

66

2,35

0,20

6,35

8,35

2,00

1,88

0,16

5,08

6,68

1,60

216

 Togo

228

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

217

 Tonga

676

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

218

 Tokelau

690

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

219

 Trinidad & Tobago

1+868

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

220

 Tunisia

216

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

221

 Turkey

90

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

222

 Turkmenistan

993

2,60

0,23

7,20

9,50

2,30

2,08

0,18

5,76

7,60

1,84

223

 Turks and Caicos Isl

1+649

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

224

 Tuvalu

688

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

225

 Uganda

256

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

226

 Ukraine

380

2,60

0,23

7,20

9,50

2,30

2,08

0,18

5,76

7,60

1,84

227

 United Arab Emarates

971

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

228

 United Kingdom

44

2,70

0,25

7,70

10,20

2,50

2,16

0,20

6,16

8,16

2,00

229

 Uruguay

598

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

230

 USA

1

2,51

0,22

6,91

9,11

2,20

2,01

0,18

5,53

7,29

1,76

231

 Uzbekistan

998

2,60

0,23

7,20

9,50

2,30

2,08

0,18

5,76

7,60

1,84

232

 Vanuatu

678

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

233

Vatican City

39

2,70

0,25

7,70

10,20

2,50

2,16

0,20

6,16

8,16

2,00

234

 Venezuela

58

2,90

0,28

8,50

11,30

2,80

2,32

0,22

6,80

9,04

2,24

235

 Wake Isl

1+808

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

236

 Wallis & Futuna Isl

681

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

237

 Western Sahara

21

2,80

0,26

8,00

10,60

2,60

2,24

0,21

6,40

8,48

2,08

238

 Western Samoa

685

2,80

0,26

8,00

10,60