Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 807/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Số hiệu: 807/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 30/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 807/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 30 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VÀ THÀNH PHỐ HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, tỉnh Hòa Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 239/SKHĐT-THQH ngày 16 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và thành phố Hòa Bình tại Quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, như sau:

- Tại biu s 2:

+ Giảm chỉ tiêu Diện tích gieo trồng cây hàng năm của toàn tỉnh còn 124.944,3 ha; thành phố Hòa Bình còn 2.150 ha.

+ Giảm chỉ tiêu Sản lượng lương thực cây có hạt của toàn tỉnh còn 359.584,2 tấn; thành phố Hòa Bình còn 6.095 tấn.

+ Chỉ tiêu về cây ngô, đối với toàn tỉnh, diện tích giảm còn 38.030 ha, sản lượng giảm còn 157.444,2 tấn; đối với thành phố Hòa Bình, diện tích giảm còn 350 ha, sản lượng giảm còn 1.225 tấn.

- Tại biểu số 4:

+ Chỉ tiêu về sản phẩm bia, toàn tỉnh giảm còn 2.250 nghìn lít; thành phố Hòa Bình giảm còn 2.250 nghìn lít.

+ Chỉ tiêu về sản phẩm đường, toàn tỉnh giảm còn 0 tấn; thành phố Hòa Bình giảm còn 0 tấn.

+ Bổ sung chỉ tiêu bê tông thương phẩm, sản lượng toàn tỉnh là 3.000 nghìn m3; thành phố Hòa Bình là 3.000 nghìn m3.

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, tỉnh Hòa Bình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy;
- TT H
ĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VP/UBND t
nh;
- Các phòng: NNTN, CNXD;
- L
ưu VT, TH (LN 55b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyn Văn Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 807/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


941

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34