Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 80/2013/QĐ-UBND về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” tại Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 80/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Đức Thanh
Ngày ban hành: 27/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NH�N D�N
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 80/2013/QĐ-UBND

Phan Rang - Th�p Ch�m, ng�y 27 th�ng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN H�NH QUY ĐỊNH GIẢI QUYẾT C�C THỦ TỤC H�NH CH�NH THEO CƠ CHẾ �MỘT CỬA� V� �MỘT CỬA LI�N TH�NG� TẠI SỞ C�NG THƯƠNG NINH THUẬN

ỦY BAN NH�N D�N TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nh�n d�n v� Ủy ban nh�n d�n ng�y 26 th�ng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban h�nh văn bản quy phạm ph�p luật của Hội đồng nh�n d�n, Ủy ban nh�n d�n ng�y 03 th�ng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ng�y 08 th�ng 6 năm 2010 của Ch�nh phủ quy định về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ng�y 22 th�ng 6 năm 2007 của Thủ tướng Ch�nh phủ ban h�nh Quy chế thực hiện �cơ chế một cửa�, �cơ chế một cửa li�n th�ng� tại cơ quan h�nh ch�nh Nh� nước ở địa phương;

Theo đề nghị của Gi�m đốc Sở C�ng Thương tại Tờ tr�nh số 1092/TTr-SCT ng�y 13 th�ng 11 năm 2013 v� B�o c�o kết quả thẩm định số 1223/BC-STP ng�y 10 th�ng 9 năm 2013 của Sở Tư ph�p,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban h�nh k�m theo Quyết định n�y Quy định giải quyết thủ tục h�nh ch�nh theo cơ chế �một cửa� v� �một cửa li�n th�ng� tại Sở C�ng Thương tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định n�y c� hiệu lực sau 10 ng�y kể từ ng�y k� ban h�nh v� thay thế c�c Quyết định:

1. Quyết định số 202/2009/QĐ-UBND ng�y 27 th�ng 7 năm 2009 của Ủy ban nh�n d�n tỉnh ban h�nh Quy định giải quyết c�c thủ tục h�nh ch�nh theo cơ chế �một cửa� tại Sở C�ng Thương tỉnh Ninh Thuận.

2. Quyết định số 247/QĐ-UBND ng�y 28 th�ng 8 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n tỉnh Ninh Thuận về việc c�ng bố bộ thủ tục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở C�ng Thương tỉnh Ninh Thuận.

3. Quyết định số 291/QĐ-UBND ng�y 24 th�ng 9 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n tỉnh về việc c�ng bố bổ sung thủ tục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở C�ng Thương tỉnh Ninh Thuận.

4. Quyết định 1635/2010/QĐ-UBND ng�y 21 th�ng 9 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n tỉnh về việc ban h�nh Quy định giải quyết thủ tục h�nh ch�nh theo cơ chế �một cửa li�n th�ng� trong việc cấp giấy ph�p sử dụng vật liệu nổ c�ng nghiệp tại Sở C�ng Thương tỉnh Ninh Thuận.

5. Quyết định số 1976/QĐ-UBND ng�y 03 th�ng 10 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n tỉnh về việc c�ng bố sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở C�ng Thương tỉnh Ninh thuận.

Điều 3. Ch�nh Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�n tỉnh, thủ trưởng c�c sở, ban ng�nh thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n c�c huyện, th�nh phố v� thủ trưởng c�c cơ quan, đơn vị c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y./.

 

 

TM. ỦY BAN NH�N D�N
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 80/2013/QĐ-UBND về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” tại Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.881

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.238.169