Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 72/2003/QĐ-BTC sửa đổi giá tối thiểu của một số nhãn hiệu xe hai bánh gắn máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 72/2003/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 20/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Số:  72 /2003/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày  20  tháng  5  năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI GIÁ TỐI THIỂU CỦA MỘT SỐ NHÃN HIỆU XE HAI BÁNH GẮN MÁY

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; 
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Căn cứ thẩm quyền và nguyên tắc định giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định tại Điều 7, Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bãi bỏ quy định chi tiết mức giá tối thiểu đối với xe hai bánh gắn máy YAMAHA nhãn hiệu XC 125 T; DT 125cc và Model DT 175, 171 cc tại Bảng giá tối thiểu các mặt hàng thuộc Danh mục các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 164/2000/QĐ-BTC ngày 10/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Xe hai bánh gắn máy nhãn hiệu XC 125T; DT 125cc và Model DT 175,171cc nhập khẩu áp dụng theo mức giá “Loại khác” của xe YAMAHA có dung tích 125cc, 175cc quy định tại Quyết định số 164/2002/QĐ-BTC ngày 27/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ./.

 

Nơi nhận:
 - Văn phòng TW Đảng  Thứ trưởng
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
 thuộc Chính phủ
- UBND, Sở Tài chính, Cục thuế,
 Cục Hải quan các tỉnh, TP trực thuộc TW  
- Các Cục, Vụ, Viện cơ quan thuộc Bộ
- Công báo
- Lưu: VP (HC,TH) Trương Chí Trung
 TCT (HC, NV3 (2b))

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Trương Chí Trung

 

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 72/2003/QD-BTC

Hanoi, May 20, 2003

 

DECISION

AMENDING THE MINIMUM PRICES OF SOME MOTORCYCLE BRANDS

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Government’s Decree No. 86/2002/ND-CP of November 5, 2002 defining the functions, tasks, powers and organizational structures of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government’s Decree No. 178/CP of October 28, 1994 on the tasks, powers and organizational apparatus of the Ministry of Finance;
Pursuant to the competence and principles for setting the prices for calculation of export tax and import tax, prescribed in Article 7 of the Government’s Decree No. 54/CP of August 28, 1993 detailing the implementation of the Law on Export Tax and Import Tax;
At the proposal of the General Director of Tax;

DECIDES:

Article 1.- To annul the specific provisions on the minimum prices of YAMAHA motorcycles of brand XC 125 T; DT 125 cc and model DT 175 and 171 cc in the table of minimum prices of commodities on the list of commodities subject to the State control over their import tax calculation prices, issued together with the Finance Minister’s Decision No. 164/2000/QD-BTC of October 10, 2000. Motorcycles of brand XC 125 T, DT 125 cc and model DT 175 and 171 cc shall be subject to the application of prices in Item "Other" prescribed for YAMAHA motorcycles of 125 cc and 175 cc, prescribed in the Finance Minister’s Decision No. 164/2002/QD-BTC of December 27, 2002.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette. All previous regulations contrary to this Decision are hereby annulled.

 

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 72/2003/QĐ-BTC sửa đổi giá tối thiểu của một số nhãn hiệu xe hai bánh gắn máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.834
DMCA.com Protection Status