Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 715/2004/QĐ-BTM về Quy chế quản lý nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 715/2004/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 07/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 715/2004/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0715/2004/QĐ-BTM NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT, PHA CHẾ XĂNG DẦU

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định 29/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Nghị định 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài;
Căn cứ Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ;
Sau khi trao đổi với Bộ Khoa học và Công nghệ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3: Các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Thế Ruệ

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT, PHA CHẾ XĂNG DẦU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 0715/2004/QĐ-BTM ngày 07/6/2004 của Bộ Thương mại)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Nguyên liệu quy định trong Quy chế này bao gồm dầu thô (dầu mỏ dạng thô), condensate... thuộc nhóm 2709, xăng có trị số octan cao và các chế phẩm pha xăng thuộc nhóm 2710 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành, được nhập khẩu để sản xuất, pha chế xăng dầu.

Điều 2: Nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, pha chế xăng dầu sử dụng trong nước được tính trong tổng cân đối cung cầu xăng dầu hàng năm. Việc nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất pha chế xăng dầu thực hiện theo hạn mức do Bộ Thương mại giao.

Điều 3: Chỉ các doanh nghiệp có Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu và Giấy xác nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, pha chế xăng dầu được giao hạn mức nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu

Giấy xác nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, pha chế xăng dầu do Bộ Khoa học và công nghệ cấp. Doanh nghiệp chỉ được giao hạn mức nhập khẩu các chủng loại nguyên liệu quy định tại Giấy xác nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, pha chế xăng dầu.

Chương 2:

QUẢN LÝ NHẬP KHẨU, SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT, PHA CHẾ XĂNG DẦU VÀ LƯU THÔNG SẢN PHẨM

Điều 4: Bộ Thương mại giao hạn mức nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu căn cứ hồ sơ sau đây:

a. Công văn đề nghị của doanh nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục 1 đính kèm)

b. Giấy xác nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, pha chế xăng dầu (bản sao của doanh nghiệp và bản chính để đối chiếu).

c. Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu (Bản sao của doanh nghiệp).

Điều 5: Thuế nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu và các loại thuế, phí khác (nếu có) thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 6: Nguyên liệu nhập khẩu chỉ được sử dụng để sản xuất, pha chế xăng dầu, không sử dụng vào mục đích khác.

Điều 7: Xăng dầu sản xuất, pha chế từ nguyên liệu nhập khẩu chỉ được tham gia lưu thông trên thị trường nội địa sau khi đã thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về quản lý chất lượng hàng hoá của Nhà nước. Việc kinh doanh sản phẩm xăng dầu thực hiện theo Quy định tại Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM ngày 17/11/2003 của Bộ Thương mại.

Điều 8: Việc xuất khẩu xăng dầu sản xuất, pha chế từ nguyên liệu nhập khẩu được thực hiện khi có văn bản cho phép của Bộ Thương mại

Chương 3:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9: Các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu chịu trách nhiệm thực hiện các quy định hiện hành về quản lý xuất nhập khẩu, chất lượng, giá bán xăng dầu và các quy định hiện hành có liên quan khác.

Điều 10: Hàng năm, doanh nghiệp báo cáo về Bộ Thương mại, Bộ Tài chính kết quả thực hiện nhập khẩu nguyên liệu và sản xuất, pha chế xăng dầu (theo mẫu tại Phụ lục 2 đính kèm).

Điều 11: Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu vi phạm các quy định tại Quy chế này, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại và theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

PHỤ LỤC 1

UBND TỈNH, TP, BỘ

Doanh nghiệp

Số:........./

V/v nhập khẩu nguyên liệu

để sản xuất, pha chế xăng dầu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày...... tháng...... năm.......

Kính gửi: Bộ Thương mại

Doanh nghiệp:...........

Trụ sở chính tại............

Số điện thoại:............... Số Fax:.........

Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu: số....... ngày..... tháng....... năm....

Có cơ sở sản xuất (pha chế) xăng dầu tại địa điểm:...........

Công suất sản xuất (pha chế):.......m3, tấn/năm.

Nhu cầu sử dụng nguyên liệu:...... tấn, m3/năm, gồm các chủng loại:....

Được Bộ Khoa học và công nghệ xác nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất pha chế xăng dầu tại: văn bản số......... ngày......... tháng...... năm...

Đề nghị Bộ Thương mại giao hạn mức nhập khẩu........ m3, tấn nguyên liệu (ghi tên cụ thể) để sản xuất (pha chế) xăng dầu tại cơ sở trên của doanh nghiệp trong năm.....

Sản phẩm thu được tương đương...... m3, tấn, gồm:.... (ghi số lượng từng chủng loại xăng dầu) để tiêu thụ trên thị trường nội địa (hoặc xuất khẩu, nếu có, ghi rõ số lượng).

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đúng quy định tại quy chế Quản lý nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 0715/2004/QĐ-BTM ngày 7/6/2004 của Bộ Thương mại và các quy định quản lý có liên quan khác.

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

Ký tên và đóng dấu

 

PHỤ LỤC 2

 

Doanh nghiệp

Số:........./......-BC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày.........tháng........năm....

..

Kính gửi: - Bộ Thương mại

               - Bộ Tài chính

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN XUẤT, PHA CHẾ XĂNG DẦU NĂM......

Đơn vị tính: tấn

Nguyên liệu nhập khẩu

Hạn mức được cấp

Thực hiện nhập khẩu kỳ báo cáo

Thực hiện sản phẩm

Tổng số

Trong đó chia ra

Xăng 83,

Xăng 90, 92

Diesel

Ma dút

Dầu hoả

Tổng số

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

.......

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

Ký tên và đóng dấu

THE MINISTRY OF TRADE
--------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 715/2004/QD-BTM

Hanoi. June 7, 2004

 

DECISION

PROMULGATING THE REGULATION ON MANAGEMENT OF IMPORT OF RAW MATERIALS FOR PETROL AND OIL PRODUCTION AND MIXTURE

THE MINISTER OF TRADE

Pursuant to the Government's Decree No. 29/2004/ND-CP of January 16, 2004 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Trade Ministry;
Pursuant to the Government's Decree No. 57/1998/ND-CP of June 31, 1998 detailing the implementation of the Commercial Law on activities of goods export, import, processing and purchase and sale agency with foreign countries;
Pursuant to the Regulation on petrol and oil trading management promulgated together with the Prime Minister's Decision No. 187/2003/QD-TTg of September 15, 2003;
After consulting the Ministry of Science and Technology,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate together with this Decision the Regulation on management of import of raw materials for petrol and oil production and mixture.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette.

Article 3.- The enterprises importing raw materials for petrol and oil production and mixture and the heads of the concerned units shall have to implement this Decision.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 715/2004/QĐ-BTM về Quy chế quản lý nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, pha chế xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.629

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.253.106