Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 699/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Hoàng Trọng Hải
Ngày ban hành: 02/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 699/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 02 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ, về kiểm soát th tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ, về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thtục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp, hướng dẫn công bố, niêm yết th tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình s 16/TTr-SCT ngày 24 tháng 3 năm 2014, ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 127/STP-KSTTHC ngày 19 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, cụ thể như sau:

- Công bố ban hành mới 05 (năm) thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực điện, hóa chất (cách thức thực hiện như phụ lục đính kèm).

- Công bố thay thế 12 (mười hai) thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, lĩnh vực điện, được công bố tại Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 và Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của UBND tỉnh (cách thức thực hiện như phụ lục đính kèm).

- Công bố sửa đổi, bổ sung 15 (mười lăm) thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, hóa chất và thương mại, được công bố tại Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 31/01/2013; Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 20/3/2013; Quyết định số 3390/QĐ-UBND ngày 28/12/2011; Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh (cách thức thực hiện như phụ lục đính kèm).

- Công bố bãi bỏ 01 (một) thủ tục hành cnh lĩnh vực hóa chất, được công b tại Quyết định số 3390/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh (có phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công thương, Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Cục kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Báo Đắk Lk, Đài PT-TH tnh, Website tỉnh;
- Các phòng TH, CN thuộc VP UBND tnh;
- Lưu: VT, NC (H-45b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Trọng Hải

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Điện

1

Th tục Gia hạn giấy phép hoạt động điện lực đối với đơn vị tư vấn đầu tư.

2

Th tục Gia hạn phép hoạt động điện lực đối với đơn vị phân phối và bán lẻ điện nông thôn.

3

Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động điện lực đối với đơn vị tư vấn giám sát thi công các công trình điện.

4

Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động điện lực đối với đơn vị hoạt động phát điện nhà máy thủy điện có công suất dưới 3MW

II. Lĩnh vực Hóa cht

5

Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2190/QĐ-UBND NGÀY 19/8/2009 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2030/QĐ-UBND NGÀY 10/8/2011 CỦA UBND TỈNH

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Số hồ sơ thủ tục hành chính

Văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung thay thế

A. Lĩnh vực Giải quyết Khiếu nại, Tố cáo

1

Th tục Tiếp công dân

 

- Luật Khiếu nại năm 2011; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

- Luật Tố cáo năm 2011 và Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ, về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, t cáo.

2

Th tục xử lý đơn

 

- Luật Khiếu nại năm 2011; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

- Luật Tố cáo năm 2011 và Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ, về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, t cáo.

3

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

 

- Luật Khiếu nại năm 2011; Nghị định s 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ, về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

 

- Luật Khiếu nại năm 2011; Nghị định s 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ, về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

5

Thủ tục Giải quyết tố cáo

 

- Luật Tố cáo năm 2011 và Nghị định s76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ, về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, t cáo.

B. Lĩnh vực Điện

6

Thtục Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực lần đầu.

T-DLA-173666-TT

- Luật Điện lực năm 2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2013;

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực;

- Thông tư s 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ Công Thương quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

7

Th tục Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thhết hạn sử dụng.

T-DLA-173670-TT

- Luật Điện lực năm 2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2013;

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực;

- Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ Công Thương quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

8

Th tục Cp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực.

T-DLA-173685-TT

- Luật Điện lực năm 2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2013;

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính ph quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực;

- Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ Công Thương quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

9

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực đi với đơn vị tư vấn đầu tư.

T-DLA-049558-TT

- Luật Điện lực năm 2004;

- Luật sa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2013;

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực;

- Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

- Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ Công Thương quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

10

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với đơn vị phân phối và bán lẻ điện nông thôn.

T-DLA-049436-TT

- Luật Điện lực năm 2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2013;

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực;

- Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

- Thông tư s 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ trưng Bộ Tài chính: Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

11

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực đối với đơn vị tư vấn giám sát thi công các công trình điện.

 

- Luật Điện lực năm 2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2013;

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực;

- Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

- Thông tư s 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

12

Thtục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực đối với đơn vị hoạt động phát điện nhà máy thủy điện có công suất dưới 3MW

T-DLA-049526-TT

- Luật Điện lực năm 2004;

- Luật sa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2013;

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực;

- Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, th tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƯỢC UBND TỈNH CÔNG BỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 286/QĐ-UBND NGÀY 31/01/2013; QUYẾT ĐỊNH SỐ 567/QĐ-UBND NGÀY 20/3/2013; QUYẾT ĐỊNH SỐ 3390/QĐ-UBND NGÀY 18/12/2011 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 3114/QĐ-UBND NGÀY 28/12/2012 CỦA UBND TỈNH.

STT

Tên thủ tục hành chính

Được quy định tại

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Số hồ sơ thủ tục hành chính

A. Lĩnh vực Công nghiệp thực phẩm

1

Cấp giy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đi với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm

Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 31/01/2013

- Luật An toàn thực phẩm

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính thay thế Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính.

 

2

Cấp giấy chng nhận cơ sở đ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm

Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 31/01/2013

- Luật An toàn thực phm

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính thay thế Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính.

 

3

Cấp lại Giy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm

Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 31/01/2013

- Luật An toàn thực phẩm

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính thay thế Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính.

 

4

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm

Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 31/01/2013

- Luật An toàn thực phẩm

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính thay thế Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính.

 

5

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 20/3/2013

- Thông tư s 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đđiều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

 

6

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 20/3/2013

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

 

7

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp do hết thời hạn hiệu lực.

Quyết định s 567/QĐ-UBND ngày 20/3/2013

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

 

8

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy.

Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 20/3/2013

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

 

B. Lĩnh vực Hóa chất

9

Cấp giấy xác nhận Khai báo hóa chất sản xuất

Quyết định số 3390/QĐ-UBND ngày 28/12/2011

- Thông tư s 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 của Bộ Công Thương Quy định về khai báo Hóa chất

T-DLA-186813-TT

10

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Quyết định số 3390/QĐ-UBND ngày 28/12/2011

- Thông tư số 18/2011/TT-BCT ngày 21/4/2011 của Bộ Công Thương Bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư 28/2010/TT-BCT quy định cụ th một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 08/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

- Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/10/2010 của Bộ Công Thương Quy định cụ thể một s điều của Lut Hóa chất

T-DLA-186749-TT

11

Cấp mới Giấy chng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Quyết định số 3390/QĐ-UBND ngày 28/12/2011

- Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/10/2010 của Bộ Công Thương Quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

T-DLA-186827-TT

12

Cấp mới Giy chứng nhận đ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Quyết định số 3390/QĐ-UBND ngày 28/12/2011

- Thông tư số 18/2011/TT-BCT ngày 21/4/2011 của Bộ Công Thương Bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư 28/2010/TT-BCT quy định cụ thể một s điều của Luật Hóa chất và Nghị định 08/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

- Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/10/2010 của Bộ Công Thương Quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

T-DLA-186761-TT

13

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Quyết định số 3390/QĐ-UBND ngày 28/12/2011

- Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/10/2010 của Bộ Công Thương Quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

T-DLA-186766-TT

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Quyết định số 3390/QĐ-UBND ngày 28/12/2011

- Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/10/2010 của Bộ Công Thương Quy định cụ thể một số điều của Lut Hóa chất

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng a, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

T-DLA-186761-TT

C. Lĩnh vực thương mại

15

Th tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài trong trường hợp:

- Thay đổi người đứng đầu của VPĐD;

- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;

- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong phạm vi một tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh tại Việt Nam;

- Thay đổi tên gọi hoặc hoạt động của VPĐD

Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

Thông 133/2012/TT-BCT ngày 13/08/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý cấp Giấy phép thành lập văn phòng đi diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ ĐƯỢC UBND TỈNH CÔNG BỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 3390/QĐ-UBND NGÀY 28/12/2011

STT

Tên thủ tục hành chính

Được quy định ti

Số hồ sơ TTHC

Văn bản QPPL liên quan đến TTHC

I. Lĩnh vực Hóa chất

1

Th tục Thm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bo quản hóa chất nguy hiểm thuộc nhóm C

Quyết định 3390/QĐ- UBND ngày 28/12/2011

T-DLA-186810-TT

Thông tư 20/2013/TT-BCT ngày 05/8/2013 của Bộ Công Thương thay thế Chương V tại Điều 48 Thông tư 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 ca Bộ Công Thương.

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 699/QĐ-UBND ngày 02/04/2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.358

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38