Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 676/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết giai đoạn 2011-2015 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 676/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 22/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 676/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 03 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ KIẾN THIẾT GIAI ĐOẠN 2011-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về việc kinh doanh xổ số;

Căn cứ Thông tư số 65/2007/TT-BTC ngày 18/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 về kinh doanh xổ số; Thông tư 112/2007/TT-BTC ngày 19/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Cty xổ số kiến thiết; Thông tư 131/2009/TT-BTC ngày 29/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 65/2007/TT-BTC ngày 18/6/2007 và Thông tư 112/2007/TT-BTC ngày 19/9/2007 của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 436/STC-TCDN ngày 15 tháng 3 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt một số chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết giai đoạn 2011-2015 của Cty TNHH một thành viên XSKT Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh và thu nộp ngân sách nhà nước:

Đơn vị tính: tỷ đồng.

Số TT

Chỉ tiêu

Kế hoạch năm

Cộng cả giai đoạn

2011

2012

2013

2014

2015

01

Doanh thu

840

925

1.010

1.110

1.220

5.105

02

Lợi nhuận

65

72

80

88

95

400

03

Nộp ngân sách

205

225

245

270

295

1.240

04

Vốn điều lệ

123

141

160

180

200

200

2. Lộ trình về kỳ nợ, tỷ lệ thế chấp và tỷ lệ tiêu thụ vé số:

Số TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch năm

2011

2012

2013

2014

2015

01

K hạn nợ

Kỳ

07

07

07

6,5

6,5

02

Tỷ lệ thế chấp

%

114,7

115,2

115,4

116,0

116,5

03

Tỷ lệ tiêu thụ vé số

%

47,4

50,6

54,0

58,0

60,0

Hàng năm Cty TNHH một thành viên XSKT Lâm Đồng thực hiện rà soát kỳ hạn nợ và tỷ lệ thế chấp để lập dự phòng tài chính, giảm dần kỳ hạn nợ xuống còn 04 kỳ theo quy định, đồng thời có kế hoạch thu hồi nợ khoanh; phấn đấu giảm dần tỷ lệ thế chấp bằng bất động sản của các đại lý, tiến tới thế chấp hoàn toàn bằng tiền mặt theo quy định.

Điều 2. Cty TNHH một thành viên XSKT Lâm Đồng căn cứ các chỉ tiêu phê duyệt tại Điều 1 xây dựng kế hoạch kinh doanh từng năm để triển khai thực hiện; giao Sở Tài chính hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu của Cty TNHH một thành viên XSKT Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Cty TNHH một thành viên XSKT Lâm Đồng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC, ĐMDN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 676/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết giai đoạn 2011-2015 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.908
DMCA.com Protection Status

IP: 3.237.43.68