Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 66/2015/QĐ-UBND sửa đổi quản lý sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê nhân Robusta Đắk Lắk

Số hiệu: 66/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Nguyễn Hải Ninh
Ngày ban hành: 17/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐẮK LẮK

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 66/2015/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ CÀ PHÊ BUÔN MÊ THUỘT ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CÀ PHÊ NHÂN ROBUSTA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2010/QĐ-UBND TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẤK LẮK

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006;

Căn cứ Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006;

Theo đề nghị của Giám Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 90/TTr-SKHCN ngày 20/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột đối với sản phẩm cà phê nhân Robusta ban hành kèm theo Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 của UBND tỉnh Đắk Lắk, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 như sau:

“2. Tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được công nhận xác nhận đặc tính sản phẩm cà phê nhân mang chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột.

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột lập “Báo cáo tự đánh giá sự phù hợp với Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cà phê vối và sản phẩm cà phê nhân có khả năng truy nguyên nguồn gốc” (Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cà phê vối được ban hành kèm theo Quyết định số 674/QĐ-UB ngày 20/4/2005 cua UBND tỉnh Đắk Lắk).”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

Điều 7. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột

1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Khoa học và Công nghệ (nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện).

2. Thành phần hồ sơ:

a) Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột theo Mẫu 01a-CDĐL.

b) Báo cáo tự đánh giá sự phù hợp với Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cà phê vối và sản phm cà phê nhân có khả năng truy nguyên nguồn gốc.

c) Phiếu phân tích đặc tính sản phẩm cà phê nhân do tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được công nhận cấp.

d) Bản sao giấy tờ sản xuất, kinh doanh cà phê hợp pháp bao gồm:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất trồng cà phê hoặc danh sách các nông hộ tham gia liên kết sản xuất với tổ chức, cá nhân đnghị cp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột hoặc các giấy tờ hợp pháp khác đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất cà phê.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh cà phê.

đ) Sơ đồ mô tả phạm vi lãnh thổ chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột trong đó chỉ dẫn địa điểm sản xuất của người nộp đơn.

e) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (nếu có).

g) Giấy ủy quyền (nếu tổ chức, cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ).

3. Thủ tục xem xét đơn và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột

a) Thm định hình thức và nội dung đơn

Trong vòng 07 ngày làm việc từ ngày nhận đơn, Sở Khoa học và Công nghệ phải kiểm tra, xem xét hình thức và nội dung đơn và ra thông báo bằng văn bản chp nhận đơn hợp lệ nếu đơn đáp ứng đầy đủ, chính xác các yêu cầu theo quy định hoặc thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn nếu đơn có thiếu sót.

b) Yêu cầu sửa đi đơn

Chủ đơn phải hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung đơn bằng văn bản trong vòng 20 ngày làm việc tính từ ngày phát hành văn bản yêu cầu sửa đổi, bsung đơn.

Trường hợp chủ đơn không hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung đơn bằng văn bản trong thời hạn cho phép, Sở Khoa học và Công nghệ có quyn từ chối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.

c) Thẩm định tại cơ sở

Trong 10 ngày làm việc tính từ ngày có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ phải hoàn thành thẩm định tại cơ sở để xem xét khả năng đáp ứng đầy đủ các điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý của tchức, cá nhân nộp đơn.

d) Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột

Căn cứ vào kết quả thẩm định nội dung đơn và thm định tại sở, trong vòng 05 ngày làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ có quyết định cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột (theo Mẫu 02-CDĐL).

Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý phải ra thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cho các tchức, cá nhân biết.

4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ.”.

3. Sửa đổi bổ sung Điều 8 như sau:

Điều 8. Gia hạn giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột

1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột sau thời hạn ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột phải làm hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận gửi đến sKhoa học và Công nghệ (nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện) chậm nhất 60 ngày trước khi giấy chứng nhận hết hạn.

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn bao gồm:

a) Đơn yêu cầu gia hạn giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột theo Mẫu 01b-CDĐL.

b) Giấy ủy quyền (nếu tổ chức, cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ).

3. Thủ tục xem xét đơn và cấp gia hạn giấy chứng nhận quyền sử dụng chdẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột:

a) Thm định hình thức và nội dung đơn

Trong vòng 07 ngày làm việc từ ngày nhận đơn, Sở Khoa học và Công nghệ phải kiểm tra, xem xét hình thức và nội dung đơn và ra thông báo bằng văn bản chấp nhận đơn hợp lệ nếu đơn đáp ứng đầy đủ, chính xác các yêu cầu theo quy định hoặc thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn nếu đơn có thiếu sót.

b) Yêu cầu sửa đổi đơn

Chđơn phải hoàn tất việc sửa đổi, b sung đơn bằng văn bản trong vòng 20 ngày làm việc tính từ ngày phát hành văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn.

Trường hợp chủ đơn không hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung đơn bằng văn bản trong thời hạn cho phép, Sở Khoa học và Công nghệ có quyền từ chối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.

c) Thm định tại cơ sở

Trong 10 ngày làm việc tính từ ngày có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ phải hoàn thành thẩm định tại cơ sở để xem xét khả năng đáp ứng đầy đủ các điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân nộp đơn.

d) Cấp gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột

Căn cứ vào kết quả thẩm định nội dung đơn và thẩm định tại cơ sở, trong vòng 05 ngày làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ có quyết định gia hạn hoặc từ chối gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột (theo Mẫu 02-CDĐL).

- Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, cơ quan quản lý chỉ dn địa lý phải ra thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cho các tổ chức, cá nhân biết.

4. Giấy chứng nhận gia hạn quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột được tính từ ngày hết hạn của Giấy chứng nhận cũ và có thời hạn 5 năm.

5. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ.”.

4. Bổ sung Điều 8a như sau:

Điều 8a. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột

1. Tchức, cá nhân phải đnghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột trong các trường hợp sau:

a) Khi phát hiện có sai sót trong giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột, mà nội dung sai sót không ảnh hưởng đến nội dung của giy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột.

b) Khi thay đổi các thông tin v tchức, cá nhân được ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax.

c) Khi thay đổi diện tích đất trồng cà phê.

2. Hsơ đề nghị sửa đổi, bổ sung bao gồm:

a) Đơn yêu cầu sửa đổi, bổ sung giấy chứng quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột theo Mẫu 01c-CDĐL.

b) Bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột.

c) Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax: Các văn bản xác nhận thông tin sửa đổi của cơ quan cấp trên hoặc cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan cung cấp dịch vụ về điện thoại, fax hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Trường hợp thay đổi diện tích đất trồng cà phê: Bản sao hợp đồng chuyển nhượng hoặc Quyết định của cơ quan nhà nước có thm quyền về việc thu hồi, giao thêm đất hoặc hợp đồng liên kết sản xuất với các tổ chức, cá nhân khác hoặc các giấy tờ hợp pháp khác.

e) Giấy ủy quyền (nếu tổ chức, cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ).

3. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột được nộp tại Sở Khoa học và Công nghệ (nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện).

4. Thủ tục xem xét đơn và cấp sửa đổi, bsung giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột:

Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột (theo Mẫu 02-CDĐL) hoặc từ chối bằng văn bản có nêu rõ lý do.

5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột sửa đổi, bsung có thời hạn giống như giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột cũ.

6. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ.”.

5. Bổ sung Điều 8b như sau:

Điều 8b. Cp lại giy chứng nhận quyn sử dụng chỉ dn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột

1. Tổ chức, cá nhân được đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột khi bị hư hỏng, mất.

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại bao gồm:

a) Đơn yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột theo Mẫu 01d-CDĐL.

b) Trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột bị hư hỏng: Bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột khi đề nghị cấp lại giấy chứng nhận.

c) Giấy ủy quyền (nếu tổ chức, cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ).

3. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột được nộp tại Sở Khoa học và Công nghệ (nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện).

4. Thủ tục xem xét đơn và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột:

Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột (theo mẫu 02-CDĐL) hoặc từ chối bằng văn bản có nêu rõ lý do.

5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột cp lại có thời hạn như giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột cũ.

6. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ.”.

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 9 như sau:

“5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột có hiệu lực 5 năm và được gia hạn, mỗi lần gia hạn 5 năm.”.

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 14 như sau:

“2. Hướng dẫn lập stheo dõi, canh tác vườn cây.”.

8. Bãi bỏ khoản 6 Điều 14.

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau:

Điều 15. Trách nhiệm của Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột

1. Tổ chức quản lý bên trong (nội bộ) việc sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột.

2. Vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành quy định tại Quy chế này, duy trì và phát triển chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột.

3. Định kỳ báo cáo hàng năm (trước ngày 01/12) về hoạt động quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột đến Sở Khoa học và Công nghệ.”.

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:

Điều 22. Khen thưởng, xử lý vi phạm và xử lý kỷ luật

1. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột, đấu tranh chống các hành vi xâm phạm quyền chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột, hành vi gây suy thoái môi trường tự nhiên khu vực chỉ dn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột trên địa bàn tỉnh được khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng.

2. Xử lý vi phạm

Tchức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột thì bị xử lý theo các quy định tại Điều 199 và Điều 200 của Luật sở hữu trí tuệ, Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp và các quy định pháp luật khác.

3. Xử lý kỷ luật

Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột, gây ảnh hưởng đến danh tiếng, chất lượng sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành”.

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương, Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo dõi và hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2015.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- y ban MTTQVN tỉnh;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành;
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột, Hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh;
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Cục hải quan tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Đắk Lắk, website tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Các phòng thuộc VP UBND tỉnh;
- Lưu: TH, VT (y-80b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hải Ninh

 

BIỂU MẪU SỐ 01a – CDĐL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk

ĐƠN

ĐĂNG KÝ CP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

 

Chđơn dưới đây yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk xem xét đơn và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chdẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột

DẤU NHẬN ĐƠN
(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

Cán bộ nhận đơn
(ký và ghi rõ họ tên)



CHỦ ĐƠN
(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận)

Tên đầy đủ:………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………Fax:……………………Email:……………………………

‚

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐƠN

□ là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

là tổ chức dịch vụ đại diện shữu công nghiệp được chủ đơn ủy quyn

là người khác được chủ đơn ủy quyền

1. Tên đầy đủ:………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ:……………………………………………………………………………………

3. Điện thoại:…………………Fax:……………………Email:……………………………

ƒ

PHẦN MÔ TẢ NỘI DUNG YÊU CẦU SỬ DỤNG CH DN ĐỊA LÝ

- Diện tích:………………………………………………………………………………………..ha

Tại xã/ phường ………………………………………………………………………………….

Huyện/ thành phố………………………………………………………………………………..

- Sản lượng đảm bo đăng ký:…………………………………tn

- Tiêu chuẩn đăng ký loại:

Rđb, Kích thước :………………….mm; Sản lượng đảm bảo đăng ký:………………tấn

R1, Kích thước :…………………...mm; Sản lượng đảm bảo đăng ký:………………tấn

R2, Kích thước :……………………mm; Sản lượng đảm bảo đăng ký:………………tấn

- Chất lượng:

Màu đặc trưng của cà phê nhân Robusta.

Mùi đặc trưng của cà phê nhân Robusta.

„ CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO

KIM TRA DANH MỤC

Tài liệu tối thiểu:

 

x Đơn, gồm…….trang x 02 bản

x Báo cáo tự đánh giá sự phù hợp với Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cà phê vối và sản phm cà phê nhân có khả năng truy nguyên nguồn gc.

x Phiếu phân tích đặc tính sản phẩm cà phê nhân

x Bản sao giấy t sn xuất, kinh doanh cà phê:

□ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

□ Quyết định giao đất trồng cà phê

□ Danh sách nông hộ liên kết sản xuất

□ Các giấy t hợp pháp khác

□ Giấy phép kinh doanh

x Sơ đồ mô tả phạm vi lãnh thổ chdẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột

Tài liệu khác:

 

□ Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

□ Giấy ủy quyền

□ Các Giấy tờ liên quan khác:

 

Cán bộ nhận đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

…

CAM KT CỦA CH ĐƠN

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng chdẫn địa cà phê Buôn Ma Thuột cho sản phẩm cà phê, chúng tôi cam kết sau:

1) Chấp hành nghiêm túc Quy chế quản lý, sử dụng chdẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột, do UBND tỉnh ban hành và các quy định pháp luật khác;

2) Không thực hiện các hành vi làm giảm chất lượng và thay đổi tính chất đặc thù của cà phê Buôn Ma Thuột;

3) Có biện pháp kiểm soát chặt chẽ trong nội bộ để đảm bảo chất lượng sn phm cà phê mang chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột của cơ stôi (chúng tôi), góp phần gìn giữ và phát trin danh tiếng, giá trị, hình ảnh thương hiệu cho cà phê Buôn Ma Thuột;

4) Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan chức năng tham gia giám sát, kim tra cà phê có chứng nhận chdẫn địa lý Buôn Ma Thuột.

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Khai tại:……………………ngày……tháng…..năm….
Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn
(ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

 

 

 

 

BIỂU MẪU SỐ 01b-CDĐL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Đắk Lk)

ĐƠN

ĐĂNG KÝ CP GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DN ĐỊA LÝ CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Sở - Khoa học và Công nghệ tỉnh Đk Lắk xem xét đơn và cấp gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng chdẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột

DẤU NHẬN ĐƠN
(Dành cho cán bộ nhận đơn)

Cán bộ nhận đơn
(ký và ghi rõ họ tên)



CHỦ ĐƠN
(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận)

Tên đầy đủ:………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………Fax:……………………Email:……………………………

‚

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐƠN

□ là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

là tổ chức dịch vụ đại diện shữu công nghiệp được chủ đơn ủy quyn

là người khác được chủ đơn ủy quyền

1. Tên đầy đủ:………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ:……………………………………………………………………………………

3. Điện thoại:…………………Fax:……………………Email:……………………………

ƒ

PHẦN MÔ TẢ NỘI DUNG YÊU CU GIA HẠN GIY CHNG NHẬN

1. Mã số Giấy chứng nhận đã được cấp:

2. Thời gian hết hạn của Giấy chứng nhận cũ:

3 Mô t cthể nội dung gia hạn: (Bao gm cả nội dung báo cáo quá trình sdụng và phương hướng phát triển sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột)

„ CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO

KIM TRA DANH MỤC

Tài liệu tối thiểu

 

x Đơn, gồm ….trang x 2 bản

Tài liệu khác

 

□ Giấy ủy quyền

□ Các giấy tờ liên quan khác

 

Cán bộ nhận đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

…

CAM KT CỦA CH ĐƠN

Sau khi được cấp gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng chdẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột cho sản phẩm cà phê, chúng tôi cam kết sau:

1) Chấp hành nghiêm túc Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột, do UBND tỉnh ban hành và các quy định pháp luật khác;

2) Không thực hiện các hành vi làm giảm chất lượng và thay đổi tính chất đặc thù của cà phê Buôn Ma Thuột;

3) Có biện pháp kiểm soát chặt chẽ trong nội bộ để đảm bảo chất lượng sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa Buôn Ma Thuột của cơ s tôi (chúng tôi), góp phần gìn giữ và phát triển danh tiếng, giá trị, hình nh thương hiệu cho cà phê Buôn Ma Thuột;

4) Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan chức năng tham gia giám sát, kim tra cà phê có chứng nhận chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột.

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Khai tại:……………………ngày……tháng…..năm….
Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn
(ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

 

 

 

 

BIỂU MẪU SỐ 01d-CDĐL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

ĐƠN

ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DN ĐỊA LÝ CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk xem xét đơn và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột

DẤU NHẬN ĐƠN
(Dành cho cán bộ nhận đơn)

Cán bộ nhận đơn
(ký và ghi rõ họ tên)



CHỦ ĐƠN
(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận)

Tên đầy đủ:………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………Fax:……………………Email:……………………………

‚

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐƠN

□ là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

là tổ chức dịch vụ đại diện shữu công nghiệp được chủ đơn ủy quyn

là người khác được chủ đơn ủy quyền

1. Tên đầy đủ:………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ:……………………………………………………………………………………

3. Điện thoại:…………………Fax:……………………Email:……………………………

ƒ

PHẦN MÔ TẢ NỘI DUNG YÊU CẦU CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN

1. Mã số Giấy chứng nhận đã được cấp:

2. Thời gian hết hạn của Giấy chứng nhận:

3. Nội dung yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận:

a) Giấy chứng nhận bị hư hỏng:                                    

b) Giấy chứng nhận bị mất:                                           

4. Mô tả cụ thể nội dung bị hư hỏng mất:

„ CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO

KIM TRA DANH MỤC

Tài liệu tối thiểu:

 

x Đơn, gồm ……..trang x 02 bản

□ Trường hợp giấy chứng nhận bị hư hỏng: Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý bị hư hỏng

Tài liệu khác

 

Giấy ủy quyền

Các Giấy tờ liên quan khác

 

Cán bộ nhận đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

…

CAM KT CỦA CH ĐƠN

Sau khi được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng chdẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột cho sản phẩm cà phê, chúng tôi cam kết sau:

1) Chấp hành nghiêm túc Quy chế quản lý, sử dụng chdẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột, do UBND tỉnh ban hành và các quy định pháp luật khác;

2) Không thực hiện các hành vi làm giảm chất lượng và thay đổi tính chất đặc thù của cà phê Buôn Ma Thuột;

3) Có biện pháp kiểm soát chặt chẽ trong nội bộ để đảm bảo chất lượng sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột của cơ sở tôi (chúng tôi), góp phần gìn giữ và phát trin danh tiếng, giá trị, hình ảnh thương hiệu cho cà phê Buôn Ma Thuột;

4) Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan chức năng tham gia giám sát kiểm tra cà phê có chứng nhận chdẫn địa lý Buôn Ma Thuột.

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Khai tại:……………………ngày……tháng…..năm….
Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn
(ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

 

 

 

 

BIỂU MẪU SỐ 02-CDĐL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

PEOPLE'S COMMITTEE OF DAKLAK PROVINCE
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-----------------

 

 

 

 

GIẤY CHỨNG NHN
QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ
CERTIFICATE
OF THE RIGHT TO USE A GEOGRAPHICAL INDICATION

Số:       /CN-SKHCN

N0:        /CN-SKHCN

Chỉ dẫn địa lý: BUÔN MA THUỘT

Geographical Indication: BUON MA THUOT

Sản phm mang chỉ dẫn địa lý:

Geographical Indication Product:

Tổ chức được cấp quyền sử dụng:

Authorized user:

Địa chỉ:

Address:

Cấp theo quyết định số:         /QĐ-SKHCN, ngày      tháng      năm 20

Granted by Decision N0:        /QĐ-SKHCN,                              year 20

Ngày đầu tiên của giấy chứng nhận:

The first date of certificate:

Thời gian hiệu lực: đến ngày      tháng      năm 20

Period of validity: to            year 20

Mã số:            C-DLGI

Code:             C-DLGI

 

Đắk Lắk, ngày………tháng……năm 20
Dak Lak Province                             20

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 66/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 sửa đổi Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột đối với sản phẩm cà phê nhân Robusta kèm theo Quyết định 18/2010/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.681

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!