Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 64/2016/QĐ-UBND thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kinh doanh khí dầu mỏ Nghệ An

Số hiệu: 64/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Lê Xuân Đại
Ngày ban hành: 20/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/2016/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CẤP CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) CHO CỬA HÀNG BÁN LPG CHAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1353/TTr-SCT ngày 31 tháng 8 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng

a) Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện);

b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (sau đây gọi tắt là cửa hàng bán LPG chai, bao gồm cả cửa hàng chuyên doanh LPG) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Thẩm quyền cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

1. Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra, cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai cho tổ chức, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng nêu tại điểm b, Khoản 2, Điều 1 của Quyết định này.

2. Trường hợp nếu phát hiện cửa hàng bán LPG chai vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh khí LPG, cơ quan có thẩm quyền cấp trên có quyền thanh tra, kiểm tra và thu hồi Giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp dưới đã cấp.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Sở Công Thương

a) Sở Công Thương trong phạm vi, chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

b) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức, đào tạo nghiệp vụ an toàn trong kinh doanh khí và cấp giấy chứng nhận.

c) Trong trường hợp cần thiết, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện.

d) Định kỳ 6 tháng, 1 năm tổng hợp tình hình công tác quản lý nhà nước về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo quy định.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

a) Niêm yết công khai và giải thích, hướng dẫn cho tổ chức, công dân các quy định của pháp luật về cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

b) Thực hiện việc cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai quy định tại Điều 2 của Quyết định này thuộc địa phương quản lý đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

c) Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh của các cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn mình quản lý.

d) Lập dự toán kinh phí thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo phân cấp cùng với dự toán kinh phí thường xuyên hàng năm của UBND cấp huyện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

e) Định kỳ 6 tháng, 1 năm tổng hợp tình hình công tác quản lý nhà nước trong cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai thuộc địa phương quản lý báo cáo UBND tỉnh, Sở Công Thương và các Sở, ban, ngành có liên quan.

Điều 4. Điều khoản sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc đề nghị các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, sửa đổi cho phù hợp.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2016.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Xuân Đại

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 64/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.380

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!