Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 6272/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Lộ trình phân phối xăng sinh học E5, E10 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 6272/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 27/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 6272/-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LỘ TRÌNH PHÂN PHỐI XĂNG SINH HỌC E5, E10 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-BCT ngày 09/01/2013 của Bộ Công Thương về việc Ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Căn cứ Thông báo số 429/TB-VPCP ngày 10/11/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số: 5031/TTr-SCT ngày 24/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Lộ trình phân phối xăng sinh học E5, E10 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc các doanh nghiệp: Công ty Xăng dầu Khu vực 1 - Công ty TNHH MTV, Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình - Công ty TNHH MTV; Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PV Oil Hà Nội), Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội, Công ty CP Hóa dầu Quân đội và các tổng đại lý, đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương; (để b/c)
- TT. Thành ủy, HĐND TP; (để b/c)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để b/c)
- Các Đ/c PCT UBND TP; (để b/c)
- UBMTTQ và các đoàn thể TP;
- VPUB: CVP, PCVP Lý Văn Giao;
- Các phòng: CT, GT, VX;
- Báo HN Mới, KTĐT;
- Đài PT&TH HN;
- Cổng TTĐT TP;
- Luu: VT, CTq.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LỘ TRÌNH PHÂN PHỐI XĂNG SINH HỌC E5, E10 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6272/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của UBND Thành phố Hà Nội)

I. MỤC TIÊU

Nhằm đảm bảo thực hiện Lộ trình phân phối xăng sinh học E5, E10 theo chỉ đạo của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để phát triển sản xuất và tiêu dùng nhiên liệu sinh học thay thế một phần nhiên liệu truyền thống, góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn thủ đô.

Nâng cao nhận thức của các đơn vị sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về lợi ích của việc sử dụng nhiên liệu sinh học.

II. NỘI DUNG

1. Tổng quan về hệ thống mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội và tình hình cung ứng xăng E5 hiện nay:

1.1. Thực trạng về hệ thống mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội:

Hiện nay, Thành phố Hà Nội có 483 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đang hoạt động. Trên địa bàn có 05 doanh nghiệp đầu mối cung cấp xăng dầu với hệ thống cửa hàng trực thuộc là 142 cửa hàng (Công ty xăng dầu khu vực I: 72 cửa hàng; Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình: 39 cửa hàng; Tổng công ty xăng dầu quân đội: 15 cửa hàng; Công ty hóa dầu quân đội: 08 cửa hàng; Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Hà Nội: 08 cửa hàng). Còn lại 341 cửa hàng thuộc các doanh nghiệp kinh doanh theo hình thức tổng đại lý, đại lý và cửa hàng bán lẻ.

1.2. Tình hình cung ứng xăng E5 trên địa bàn Thành phố hiện nay:

Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Hà Nội (PVOil Hà Nội) là đơn vị đang kinh doanh xăng sinh học E5 từ năm 2008 và triển khai đồng bộ trong hệ thống từ tháng 8/2010 tại 05/08 cửa hàng trực thuộc doanh nghiệp. Lượng xăng E5 bán ra chiếm khoảng 36,7% trên tổng số lượng xăng tiêu thụ tại 05 cửa hàng nhưng phân bổ không đều. Tại khu vực nội thành (quận Cầu Giấy, Đống Đa), lượng xăng E5 bán ra chiếm 82,5% trên tổng lượng xăng tiêu thụ; tại khu vực ngoại thành (Thanh Trì, Phú Xuyên), lượng xăng E5 bán ra chỉ chiếm khoảng 17,5% tổng lượng xăng tiêu thụ. Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục triển khai bán xăng E5 tại 03 cửa hàng còn lại trong hệ thống của Công ty.

2. Lộ trình thực hiện:

2.1. Xăng sinh học E5:

- Từ ngày 01/12/2014: triển khai kinh doanh xăng sinh học E5 tại 28 cửa hàng trên địa bàn Thành phố gồm: Công ty xăng dầu dầu khí Hà Nội: 08 cửa hàng; Công ty xăng dầu khu vực I: 12 cửa hàng; Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình: 05 cửa hàng; Tổng công ty xăng dầu quân đội: 01 cửa hàng; Công ty hóa dầu quân đội: 02 cửa hàng

- Tháng 02/2014: triển khai kinh doanh xăng sinh học E5 tại 14 cửa hàng của Tổng công ty Xăng dầu Quân đội

- Từ tháng 03/2015 đến tháng 11/2015: tiếp tục mở rộng mạng lưới cửa hàng phân phối xăng E5 lên từ 50% - 70% số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố, đảm bảo phân bố trên địa bàn tất cả các quận, huyện, thị xã.

- Từ ngày 01/12/2015, 100% các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia phân phối xăng sinh học E5.

2.2. Xăng sinh học E10:

Từ ngày 01/12/2016: Xăng được sản xuất, phối chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tiêu thụ trên địa bàn toàn Thành phố Hà Nội.

3. Đối tượng thực hiện:

- Tất cả các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn bao gồm: Doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý, đại lý (các cửa hàng bán lẻ xăng dầu) phải thực hiện việc kinh doanh xăng E5, E10 để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ theo lộ trình trên.

- Các Sở: Công Thương, Khoa học & Công nghệ, Cảnh sát Phòng Cháy & Chữa cháy Thành phố Hà Nội, các Sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm quản lý và hướng dẫn các doanh nghiệp nâng cấp, sửa chữa cửa hàng xăng dầu nhằm phân phối nhiên liệu sinh học theo đúng quy định hiện hành; kiểm tra và xử lý các đơn vị vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

4. Nội dung thực hiện:

- Tổ chức quán triệt, phổ biến Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”; Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; Quyết định số 113/QĐ-BCT ngày 09/01/2013 của Bộ Công Thương về việc Ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống và các văn bản khác có liên quan;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, công bố các tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép khi sử dụng nhiên liệu sinh học, quảng bá về lợi ích của việc sử dụng xăng sinh học E5, E10 (trước mắt là xăng E5) trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Vận động các doanh nghiệp trong mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố (đầu mối, tổng đại lý, đại lý bán lẻ) tham gia phân phối xăng sinh học E5, E10 (trước mắt là xăng E5).

- Các Sở ngành có liên quan tham mưu giúp UBND Thành phố ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ thỏa đáng đối với các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu tiếp nhận và phân phối xăng sinh học E5, E10: chính sách hỗ trợ đầu tư, chính sách truyền thông...

- Kiểm tra việc thực hiện của doanh nghiệp theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra, xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương:

- Có trách nhiệm thông báo cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu biết, thực hiện Kế hoạch này;

- Phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu tổ chức vận động các tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố tham gia phân phối xăng sinh học E5, E10;

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về xăng sinh học E5, E10 (trước mắt là xăng E5) đến người tiêu dùng theo kế hoạch này;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ Công Thương (Vụ Khoa học & Công nghệ, Vụ Thị trường trong nước...) trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, các cơ chế chính sách, nguồn cung xăng E5, E10 cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiên liệu sinh học;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế và các giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả lộ trình phân phối xăng sinh học E5, E10 trên địa bàn thành phố và báo cáo UBND thành phố kết quả đạt được;

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với liên ngành tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường về tình hình thực hiện phân phối xăng sinh học E5, E10 theo lộ trình quy định tại Kế hoạch này.

2. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Hướng dẫn các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố thực hiện theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với các sản phẩm nhiên liệu sinh học;

- Xây dựng nội dung về đặc điểm, tác dụng và lưu ý khi sử dụng xăng E5, E10 trên phương tiện ô tô, xe máy. Phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin đầy đủ, chính xác đến người tiêu dùng;

- Kiểm tra, kiểm định nghiêm ngặt các thiết bị đo lường trong sản xuất, phân phối nhiên liệu sinh học và đảm bảo tỷ lệ phối trộn, chất lượng sản phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm nhiên liệu sinh học.

3. Sở Tài chính:

Trong khi chờ cơ chế, chính sách tài chính của Nhà nước, Sở Tài chính nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ, dự phòng về giá xăng E5, E10 (trước mắt là xăng E5) cụ thể đối với các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu tham gia phân phối xăng sinh học E5 trên địa bàn Thành phố (đảm bảo giá xăng E5 luôn bằng hoặc thấp hơn giá xăng khoáng Mogas 92), để khuyến khích doanh nghiệp xăng dầu và người tiêu dùng tham gia phân phối, sử dụng nhiên liệu sinh học.

4. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội:

Chỉ đạo Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông tham gia công tác tuyên truyền, quảng bá về lợi ích của việc sử dụng xăng sinh học E5 và vận động các chủ phương tiện cơ giới sử dụng xăng E5, E10; phổ biến Kế hoạch và lộ trình thực hiện trên website của Hiệp hội để thông tin đầy đủ đến các doanh nghiệp vận tải và người điều khiển phương tiện cơ giới trên địa bàn thành phố thực hiện.

5. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố:

5.1. Các doanh nghiệp đầu mối: Công ty Xăng dầu Khu vực 1 - Công ty TNHH MTV, Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình - Công ty TNHH MTV; Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội, Công ty CP Hóa dầu Quân đội:

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện của doanh nghiệp căn cứ theo lộ trình quy định tại Kế hoạch này;

- Báo cáo năng lực cung cấp xăng E5, E10 (trước mắt là xăng E5) trên địa bàn Hà Nội của doanh nghiệp (khả năng cung cấp từ các trạm phối trộn hiện có và các nguồn khác) nhằm đáp ứng đúng về chất lượng, đủ về số lượng xăng E5 cho các tổng đại lý, đại lý trên địa bàn thành phố;

- Có cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với các tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong hệ thống phân phối như: hỗ trợ về kỹ thuật để chuyển đổi sang bán xăng E5 (sục rửa bồn bể, sửa chữa, nâng cấp thiết bị, chỉnh trang cửa hàng, bảng hiệu bán sản phẩm E5), chính sách hoa hồng... Có văn bản gửi các tổng đại lý, đại lý thông báo, hướng dẫn cụ thể về các chính sách phân phối xăng sinh học E5, E10 của doanh nghiệp đầu mối. Vận động và yêu cầu các đơn vị thuộc hệ thống đăng ký tham gia; thống kê, báo cáo về Sở Công Thương định kỳ 03 tháng/1 lần;

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến về lợi ích khi sử dụng xăng sinh học E5 đến người tiêu dùng trên địa bàn thành phố.

5.2. Các tổng đại lý, đại lý (cửa hàng bán lẻ) kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố:

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện của doanh nghiệp căn cứ theo lộ trình quy định tại Kế hoạch này;

- Chủ động và phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối nâng cấp, cải tạo sửa chữa cột bơm, bể chứa, đăng ký sản lượng về nguồn cung, tổ chức bán lẻ đến người tiêu dùng … để thực hiện theo kế hoạch này;

- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo: định kỳ 03 tháng/1 lần về Sở Công Thương theo quy định.

6. Các cơ quan truyền thông (Báo Hà Nội Mới, Kinh tế đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Cổng Thông tin Điện tử thành phố) của Thành phố Hà Nội:

- Xây dựng hệ thống thông tin về xăng sinh học E5, E10 một cách đồng bộ, thống nhất với các địa phương trên cả nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tuyên truyền sử dụng xăng sinh học E5, E10 góp phần đẩy nhanh quá trình thực hiện lộ trình phân phối (trước mắt là xăng E5).

- Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện phổ biến Kế hoạch và lộ trình thực hiện, thông qua các chuyên mục, phóng sự, tin bài nhằm phổ biến các yếu tố an toàn, lợi ích của sản phẩm nhiên liệu sinh học đến cộng đồng, giúp người tiêu dùng hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng xăng sinh học E5, E10 và hưởng ứng tích cực việc sử dụng xăng sinh học.

7. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các Hội, Đoàn thể

- Hỗ trợ tổ chức vận động, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về phát triển nhiên liệu sinh học nói chung, xăng sinh học E5 nói riêng đến các tổ chức và người dân được biết và tham gia hưởng ứng.

- Tham gia giám sát các hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5, E10 trên địa bàn.

Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo UBND thành phố kết quả đạt được; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và các giải pháp tổ chức thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5, E10 trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch này sẽ được cập nhật theo chỉ đạo của Trung ương và điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế triển khai thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5, E10 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần chỉnh sửa, bổ sung, đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, các doanh nghiệp có liên quan gửi báo cáo về Sở Công Thương để tổng hợp, đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6272/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Lộ trình phân phối xăng sinh học E5, E10 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.874

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144