Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 62/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 62/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Phương
Ngày ban hành: 09/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/2018/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1780/TTr-SCT ngày 12 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2018. Quyết định này thay thế Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương và các sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, các thị xã và thành phố Huế; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- TVTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử;
- CVP, các PCVP và CV;
- Lưu: VT, CT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế (Ủy ban nhân dân cấp huyện);

c) Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (Ủy ban nhân dân cấp xã);

d) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan có trách nhiệm chủ động phối hợp hoạt động với cơ quan, đơn vị liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo điều hành giữa các cơ quan quản lý của tỉnh.

2. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định pháp luật. Nghiêm cấm mọi thái độ cửa quyền, quan liêu, vô trách nhiệm, gây phiền hà cho các doanh nghiệp.

3. Việc tổ chức phối hợp lực lượng thanh tra, kiểm tra, xử lý theo từng vụ việc căn cứ vào nguồn thông tin, công tác kiểm tra của từng cơ quan, đơn vị và phải do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó có yêu cầu bằng văn bản. Nghiêm cấm người không có thẩm quyền theo quy định trên tự ý tổ chức sự phối hợp các cơ quan để tiến hành kiểm tra trái quy chế này.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm: xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

2. Tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Thông báo gửi các ban ngành liên quan về tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp để tổ chức kiểm tra, giám sát; cấp phép hội nghị, hội thảo quốc tế cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp; xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo.

3. Phối hợp giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

4. Cung cấp, trao đổi thông tin để phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp, tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền quy định.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Điều 4. Đăng ký, đăng ký sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

1. Các doanh nghiệp chỉ được phép tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp sau khi có xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bằng văn bản của Sở Công Thương. Khi ban hành văn bản xác nhận đăng ký; đăng ký sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, Sở Công Thương gửi văn bản xác nhận cho doanh nghiệp, Cục Quản lý Cạnh tranh - Bộ Công Thương, các cơ quan liên quan; UBND cấp huyện và thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Sở.

2. Các cơ quan liên quan; UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các thông tin về doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp được cung cấp để chủ động thực hiện công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; phối hợp Sở Công Thương, các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát, xử lý hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

1. Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp chỉ được phép tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tại địa bàn tỉnh khi được cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương và thực hiện thủ tục thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp nếu có sự tham dự của từ 30 người trở lên hoặc có sự tham dự của từ 10 người tham gia bán hàng đa cấp trở lên.

Hồ sơ thông báo đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Điều 27 Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Sở Công Thương có văn bản thông báo gửi các cơ quan liên quan; UBND cấp huyện, nơi doanh nghiệp tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo và thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Sở để phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát.

2. Cấp phép hội nghị, hội thảo quốc tế cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh

Các hội nghị, hội thảo và các hoạt động hội họp có yếu tố nước ngoài chỉ được phép tổ chức sau khi có văn bản đồng ý cho phép tổ chức của UBND tỉnh theo quy định tại Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Do đó, các doanh nghiệp đã được cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương khi tổ chức các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp có liên quan đến yếu tố nước ngoài, phải thực hiện theo quy định tại Quyết định nêu trên.

Sau khi có Văn bản về cấp phép hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, Sở Ngoại vụ thông tin cho Sở Công Thương, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện, nơi doanh nghiệp tổ chức hội nghị, hội thảo để tham gia giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

3. Xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo trên địa bàn tỉnh

Việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp có nội dung quảng cáo về sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp, phải có văn bản xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo đối với sản phẩm thuộc thẩm quyền xác nhận của cơ quan liên quan theo quy định.

Sau khi có văn bản xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp, cơ quan xác nhận cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan để cùng tham gia giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

4. Các cơ quan liên quan; UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các thông tin về việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp được cung cấp, chủ động phối hợp tham gia giám sát, kiểm tra hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo, đảm bảo doanh nghiệp tổ chức thực hiện đúng nội dung đã đăng ký và xử lý các hành vi vi phạm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Điều 6. Giải quyết, xử lý đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh

1. Việc giải quyết, xử lý đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện theo quy định của pháp luật. Khi tiếp nhận đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan giải quyết, xử lý đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, xử lý vi phạm theo quy định; đồng thời báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

2. Khi tiếp nhận đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp có tính chất nghiêm trọng, cấp bách, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, giao Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, với sự tham gia của các cơ quan chức năng liên quan để xác minh, kiểm tra, điều tra và xử lý theo quy định.

Điều 7. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp

1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp, chủ trì là Sở Công Thương hoặc Chi cục Quản lý thị trường, thành viên là đại diện của các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất khi có thông tin vi phạm liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh. Kết thúc kiểm tra có biên bản và kết luận hành vi vi phạm, mức độ xử lý trước khi quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

2. Thành lập Tổ giám sát, kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp, chủ trì là Sở Công Thương, thành viên là đại diện của các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện thực hiện thường xuyên nhiệm vụ giám sát hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình giám sát, phát hiện vi phạm báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật. Sau mỗi đợt giám sát hội nghị, hội thảo, đào tạo, Tổ giám sát báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của doanh nghiệp bán hàng đa cấp về hội nghị, hội thảo, đào tạo để theo dõi, quản lý.

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất theo thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị. Trước khi tiến hành công tác thanh, kiểm tra có thể yêu cầu các cơ quan liên quan cung cấp thêm thông tin về doanh nghiệp được kiểm tra, đồng thời tăng cường việc trao đổi thông tin giữa các sở, ban, ngành để nắm bắt nội dung thanh tra, kiểm tra của từng đơn vị, đảm bảo tránh bị trùng lắp, chồng chéo về chức năng, thời gian, nội dung kiểm tra, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

4. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tổ chức thường xuyên, liên tục, kịp thời phát hiện các hành vi biến tướng về bán hàng đa cấp chưa được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, thông tin cho các cơ quan liên quan, địa phương cùng phối hợp để thống nhất đề xuất phương án quản lý và yêu cầu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tế. Chuyển hồ sơ xử lý hình sự đối với hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp không có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc không đúng nội dung Giấy chứng nhận tại khoản 50 Điều 1 Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Điều 8. Trách nhiệm chung

1. Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các quy định của pháp luật liên quan, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, giám sát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp.

2. Chủ động phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau thực hiện tốt công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp; cử thành viên tham gia Đoàn kiểm tra, Tổ giám sát bán hàng đa cấp và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu; chỉ định đơn vị đầu mối trực thuộc để thực hiện quy chế phối hợp.

3. Có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, quản lý chất lượng và việc đáp ứng điều kiện kinh doanh sản phẩm đối với các mặt hàng kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực do cơ quan, đơn vị quản lý.

4. Chủ động xây dựng dữ liệu, cập nhật thông tin liên quan để phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh. Đăng tải đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan đến công tác quản lý nhà nước, kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

5. Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo các quy định của pháp luật có liên quan; hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Thông qua việc thực hiện các thủ tục hành chính về bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp bán hàng đa cấp cho các cơ quan, địa phương liên quan để phục vụ tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp.

3. Thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm đối với đơn thư phản ánh của cá nhân được gửi đến Sở Công Thương về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định hiện hành của pháp luật hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định.

4. Khi tiếp nhận được các thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để xác minh, điều tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

5. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

6. Tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp khi tiếp nhận đơn thư khiếu nại hoặc đề xuất của các cơ quan liên quan khi phát hiện dấu hiệu vi phạm có tính chất nghiêm trọng liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; Phối hợp chỉ đạo, tổ chức huy động (khi cần thiết) lực lượng của các cơ quan để tham gia thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các hoạt động bán hàng đa cấp.

7. Cung cấp hồ sơ, tài liệu về các doanh nghiệp bán hàng đa cấp để tạo điều kiện cho lực lượng của cơ quan chức năng thực hiện điều tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền của từng cơ quan.

8. Hàng năm, tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu gửi Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính; kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

9. Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm hoặc đột xuất khi cần thiết đối với các doanh nghiệp đã được xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương để thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh hàng hóa theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

10. Tham mưu thành lập Tổ kiểm tra, giám sát về bán hàng đa cấp thực hiện nhiệm vụ thường xuyên về giám sát hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh;

Điều 10. Trách nhiệm của Cục Quản lý thị trường

1. Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận và giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại của người dân, người tham gia bán hàng đa cấp có nội dung liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp. Nếu phát hiện vi phạm, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định.

2. Phối hợp các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật đối với hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan ban ngành cấp tỉnh trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm hành chính đối với hoạt động bán hàng đa cấp, hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất theo vụ việc đối với hoạt động bán hàng đa cấp, hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp. Qua quá trình kiểm tra, đề xuất giải pháp đối với các hành vi chưa được quy định hoặc chưa phù hợp trong văn bản pháp luật cho các cơ quan có thẩm quyền.

4. Cung cấp thông tin về dấu hiệu vi phạm, kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp khi có đề nghị của các cơ quan chức năng để cùng phối hợp quản lý; chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các địa phương để theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các đối tượng bán hàng đa cấp, có kế hoạch kiểm tra, xử lý kịp thời các sai phạm.

5. Chuyển giao hoặc tiếp nhận, xử lý các vụ việc vi phạm hành chính do các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh chuyển giao theo quy định về xử lý vi phạm hành chính.

Điều 11. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan quản lý liên quan tiến hành kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ; đưa lĩnh vực bán hàng đa cấp vào đối tượng quản lý đặc biệt, thường xuyên theo dõi, giám sát để ngăn chặn kịp thời các dấu hiệu vi phạm pháp luật.

2. Chủ động, thường xuyên giám sát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp và người tham gia trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Thường xuyên giám sát, kiểm tra theo thẩm quyền việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh.

4. Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; quản lý tốt tạm trú, tạm vắng của người dân trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp có dấu hiệu lừa đảo, huy động vốn trái quy định pháp luật.

5. Thực hiện xác minh, điều tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, tố giác tội phạm của nhân dân; tiếp nhận thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình do các cơ quan liên quan, địa phương cung cấp.

6. Cử cán bộ phối hợp với Sở Công Thương trong trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp để kịp thời nắm tình hình và xử lý các vụ việc phát sinh, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn; điều tra, xác minh đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 12. Trách nhiệm của Cục thuế

1. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tiến hành kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ; chủ động thanh tra, kiểm tra việc kê khai, nộp, quyết toán thuế, phí, lệ phí của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Khi phát hiện hành vi vi phạm, kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế và các quy định pháp luật liên quan.

2. Thực hiện xác minh, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận được các thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình do các cơ quan liên quan cung cấp.

3. Cung cấp thông tin kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp bán hàng đa cấp khi có đề nghị của các cơ quan chức năng và công khai thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về kết quả thanh tra, kiểm tra thuế đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Thông qua việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, cung cấp thông tin cho Sở Công Thương và các cơ quan liên quan để cùng phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động liên quan đến hàng hóa, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp trên địa bàn.

2. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động quảng cáo sản phẩm có liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở Y tế, việc thực hiện các hội nghị, hội thảo, giới thiệu thực phẩm, mỹ phẩm liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm hoặc đột xuất nếu cần thiết về việc đáp ứng điều kiện kinh doanh sản phẩm đối với các mặt hàng kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực Sở Y tế quản lý.

4. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận được các thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình do Sở Công Thương và các cơ quan liên quan cung cấp.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

1. Tiếp nhận hồ sơ và tham mưu UBND tỉnh quyết định việc cấp phép hội nghị, hội thảo quốc tế của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan để thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định.

2. Quản lý, kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền việc tổ chức các hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh.

3. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp do các cơ quan liên quan cung cấp.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình sản xuất, kinh doanh, quảng cáo đối với các sản phẩm của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý.

2. Đột xuất hoặc hàng năm xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về việc đáp ứng điều kiện kinh doanh các hàng hóa của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm về hàng hóa, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp do các cơ quan liên quan cung cấp.

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

1. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi thẩm quyền của Sở.

2. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận đơn thư tố cáo của người dân, các thông tin về dấu hiệu vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ do các cơ quan liên quan cung cấp.

Điều 17. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện:

1. Phản ánh kịp thời, chính xác, khách quan về tình hình hoạt động bán hàng đa cấp, kết quả kiểm tra xử lý các doanh nghiệp bán hàng đa cấp do các cơ quan liên quan cung cấp để kịp thời cảnh báo cho người dân.

2. Khi tiếp nhận đơn thư, tố cáo của người dân về hoạt động bán hàng đa cấp, thì cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan liên quan, tiến hành theo dõi, giám sát, kiểm tra và xử lý đối với các hành vi vi phạm; đồng thời xây dựng chuyên mục, chuyên đề trên các phương tiện thông tin đại chúng để thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

Điều 18. Trách nhiệm của UBND cấp huyện

1. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp, hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý.

2. Phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan liên quan đề nghị cung cấp các nội dung liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp cần thiết phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn.

3. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các biến tướng hoạt động bán hàng đa cấp không đúng quy định trên địa bàn, phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

4. Khi tiếp nhận các thông tin liên quan đến doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp do Sở Công Thương và các cơ quan liên quan cung cấp, tiến hành công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp để kịp thời báo cáo, tham mưu công tác quản lý với cơ quan có thẩm quyền và phối hợp xử lý theo quy định.

5. Chỉ đạo UBND cấp xã:

a) Theo dõi, quản lý thông tin các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến bán hàng đa cấp trên địa bàn (bao gồm cá nhân hoạt động thương mại cư trú trên địa bàn và cá nhân ở nơi khác thường xuyên đến địa bàn quản lý hoạt động thương mại); chủ động kiểm tra các giấy tờ, hồ sơ pháp lý liên quan của tổ chức bán hàng đa cấp trên địa bàn, trường hợp có dấu hiệu vi phạm phải báo ngay về UBND cấp huyện, Sở Công Thương, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan để kiểm tra, xử lý.

b) Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý. Trường hợp phát hiện các biến tướng về bán hàng đa cấp, kịp thời thông báo và cung cấp thông tin cho UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan để phối hợp giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

c) Lập đường dây nóng và làm đầu mối để tiếp nhận thông tin cung cấp, phản ảnh của người dân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động bán hàng đa cấp để lừa đảo, huy động vốn trái quy định của pháp luật; báo cáo cấp có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Điều 19. Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng

1. Lập đường dây nóng và làm đầu mối để tiếp nhận thông tin cung cấp, phản ảnh của người dân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Phối hợp với Sở Công Thương, các cơ quan liên quan, địa phương trong tiếp nhận và xác minh, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của người dân về hoạt động bán hàng đa cấp, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác thông tin tuyên truyền, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 20. Các sở, ban, ngành liên quan

1. Theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh phân công, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quản lý, thanh tra, kiểm tra giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật.

2. Có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan chủ trì - Sở Công Thương thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý ngành, lĩnh vực của mình khi được đề nghị.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này. Thực hiện việc cung cấp thông tin và báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ cho Sở Công Thương trước ngày 31 tháng 12 hàng năm và đột xuất để phối hợp quản lý, đề xuất giải pháp; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện phản ánh kịp thời gửi Sở Công Thương tổng hợp, đề xuất biện pháp giải quyết và trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 62/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.127

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.217.91