Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 61/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 24/2014/QĐ-UBND Bình Định

Số hiệu: 61/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 14/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/2017/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2014/QĐ-UBND NGÀY 17/9/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH HỒ SƠ VÀ CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN, CẤP LẠI, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý đim truy nhập Internet công cộng và điểm cung cp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình s 66/TTr-STTTT ngày 09/10/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về quy trình thẩm định hồ sơ và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND); cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 như sau:

“Cơ quan cấp giấy chứng nhận là Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.”

2. Thay đổi từ “Sở Thông tin và Truyền thông” thành “Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố” được quy định tại Khoản 4 Điều 6; Khoản 3, 4, 5 Điều 7; Điểm b, c Khoản 1 Điều 8; Điểm b, c Khoản 2 Điều 8; Khoản 3 Điều 8; Điều 9 của Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:

“Phí, lệ phí cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và các quy định khác có liên quan (nếu có).”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 11 như sau:

“Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình cấp giấy chứng nhận của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các Phòng Văn hóa - Thông tin thực hiện việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và tổ chức kiểm tra thực tế các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại địa phương. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thu hồi giấy chứng nhận nếu qua kiểm tra, giám sát phát hiện việc cấp giấy chứng nhận không đúng quy định.”

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:

“Điều 12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Chủ trì tổ chức việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, UBND các xã, phường, thị trn và các ngành liên quan tổ chức việc hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế các điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014.

2. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động Internet tại địa phương theo thẩm quyền; chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài truyền thanh, UBND các xã, phường, thị trn và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và Quy định này đến các tổ chức, cá nhân có liên quan và người dân trên địa bàn.

3. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, thống kê, báo cáo tình hình hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn.

4. Định kỳ 6 tháng/ hàng năm tổng hợp báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận trên địa bàn cho Sở Thông tin và Truyền thông và gửi bản sao giấy chứng nhận đã cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, theo dõi, quản lý.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 11 năm 2017

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ TTTT;
- TT Tỉnh
ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Cục KTVB QPPL (Bộ Tư pháp);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- PVP CN;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VP, K9.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 61/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 sửa đổi Quyết định 24/2014/QĐ-UBND Quy định về quy trình thẩm định hồ sơ và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.226

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!