Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 59/2009/QĐ-UBND về giá bán nước sạch tại thành phố Bắc giang và vùng lân cận sử dụng nước máy của Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Giang

Số hiệu: 59/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Nguyễn Đăng Khoa
Ngày ban hành: 31/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2009/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 31 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH GIÁ BÁN NƯỚC SẠCH TẠI THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ VÙNG LÂN CẬN SỬ DỤNG NƯỚC MÁY CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC BẮC GIANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung ứng và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 95/2009/TTL-BTC-BXD-BNN ngày 19/5/2009 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn; Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Theo đề nghị của liên sở Tài chính - Xây dựng tại Báo cáo số 02/BCLN-TC-XD ngày 09/7/2009; của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 64/BC-STP ngày 10/7/2009; của Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Giang tại Tờ trình số 112/TTr-CTN ngày 10/7/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá bán nước sạch tại thành phố Bắc giang và vùng lân cận sử dụng nước máy của Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Giang như sau:

1. Giá bán nước sạch cho sinh hoạt hộ dân cư đến 10 m3 đầu tiên:

3.000 đ/m3

2. Giá bán nước sạch cho sinh hoạt hộ dân cư từ trên 10 m3 đến 20 m3:

3.600 đ/m3

3. Giá bán nước sạch cho sinh hoạt hộ dân cư trên 20 m3:

4.100 đ/m3

4. Giá bán nước sạch đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang:

4.100 đ/m3

5. Giá bán nước sạch đối với hoạt động sản xuất vật chất:

6.000 đ/m3

6. Giá bán nước sạch phục vụ kinh doanh - dịch vụ:

9.000 đ/m3

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2009 và thay thế Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 05/3/2007 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt giá bán nước sạch tại thành phố Bắc Giang và vùng lân cận sử dụng nước máy của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Giang.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Giang và các cơ quan, đối tượng có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ: Tài chính, Xây dựng, NN&PTNT;
- Bộ Tư pháp (kiểm tra);
- Website Chính phủ;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ, các ban thuộc Tỉnh uỷ;
- Uỷ ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân, Toàn án nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh;
* Bản điện tử:
- Thành viên UBND tỉnh;
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TKCT, TPKT, KTN&XDCB, VX, NC, TTCB, TH;
+ Lưu: VT, KT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Khoa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 59/2009/QĐ-UBND về giá bán nước sạch tại thành phố Bắc giang và vùng lân cận sử dụng nước máy của Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.222
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171