Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 59/2005/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 19/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 59/2005/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU ĐỦ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG THUẾ SUẤT CEPT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật thuế suất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế suất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, Cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá nhậpkhẩu thoả mãn các điều kiện để được hưởng thuế suất CEPT theo quy định tại Thông tư số 45/2005/TT-BTC ngày 06/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệulực chung (CEPT) của các nước Asean và thuộc Danh mục hàng hoá áp dụng hạn ngạch thuế quan ban hành kèm theo các Quyết định số 126/2003/QĐ-BTC ngày 7/8/2003, số 36/2004/QĐ-BTC ngày 15/4/2004, số 16/2005/QĐ-BTC ngày 28/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành, điều chỉnh Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 59/2005/QD-BTC

Hanoi, August 19, 2005

 

DECISION

ON NON-APPLICATION OF DUTY QUOTA TO GOODS SUFFICIENT TO ENJOY CEPT

MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Law on Import-Export Duties and the law on amendment of and addition to the Law on Import-Export Duties ;
Pursuant to the Decree No. 86/2002/ND-CP of the Government dated 5 November 2002 providing the functions, tasks, power and organizational structure of ministries, ministerial-level agencies;
Pursuant to the Decree No. 77/2003/ND-CP of the Government dated 1 July 2003 providing the functions, tasks, power and organizational structure of the Ministry of Finance;
On proposal of the Director of Tax Policy Department;

DECIDES:

Article 1: Not to apply duty quota on goods that are meeting conditions for enjoyment of CEPT rates as regulation stipulated in the Circular No. 45/2005/TT-BTC dated 6 June 2005 of the Ministry of Finance which provides guidelines on the List of Goods and Tariff Rates of Vietnam to implement the Agreement on ASEAN Common Effective Preferential Tariff (CEPT) scheme and that are of the List of Goods subject to duty quota application issued along with Decisions No.  126/2003/QD-BTC dated 7 August 2003, No. 36/2004/QD-BTC dated 15 April 2004, No. 16/2005/QD-BTC dated 28 March 2005 of the Minister of Finance on the promulgation and adjustment of the List of Goods and Import Duty Rates to apply duty quota.

Article 2: This Decision shall be in full force and effect 15 days from the date of publication in the Official Gazette.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.FOR THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER

Truong Chi Trung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 59/2005/QĐ-BTC ngày 19/08/2005 về việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu đủ điều kiện áp dụng thuế suất CEPT do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.354

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!