Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 583/QĐ-UBND 2020 điều chỉnh Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm Điện Biên

Số hiệu: 583/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lò Văn Tiến
Ngày ban hành: 19/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 583/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 19 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỀ ÁN "CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM" TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2018-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-Ttg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính V/v sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/ 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Tiếp theo các Quyết định của UBND tỉnh: Số 1141/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 về việc phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 01/11/2019, Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung sản phẩm, chủ thể sản xuất tham gia Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1062/TTr-SNN ngày 05 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Đề án "Chương trình mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh điểm 4.1, khoản 4, Điều 1, Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh:

TT

Đã phê duyệt tại Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh Điện Biên

Điều chỉnh lại

 

Tổng kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2018-2020. Trong đó:

Tr.đ

35.758,554

24.248,0

1

Vốn từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Tr.đ

27.049,554

14.539,0

2

Ngân sách địa phương

Tr.đ

150,0

150,0

3

Vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án

Tr.đ

1.174,0

2.174,0

4

Vốn từ doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất

Tr.đ

7.385,0

7.385,0

2. Thay thế Biểu số 5, 6, 7 tại Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh.

(Có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh các nội dung tương ứng đã ban hành tại Đề án kèm theo Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh, các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chánh Văn phòng nông thôn mới tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

Biểu số 5: DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH OCOP TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2018-2020

(Kèm theo Quyết định số: 583/QĐ-UBND ngày 19 / 6 /2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

ĐVT: 1.000 đồng

TT

Nội dung

Tổng

Cơ cấu nguồn vốn

NSĐP

Nguồn NTM

Chủ thể OCOP

Nguồn lồng ghép khác

 

TỔNG

22,854,000

150,000

14,145,000

7,385,000

1,174,000

I

Khởi động xây dựng, triển khai Đề án

850,000

0

850,000

0

0

1

Tổ chức Hội nghị triển khai Đề án đã được phê duyệt cấp tỉnh, huyện

50,000

0

50,000

0

0

2

Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm

800,000

0

800,000

0

0

II

Xây dựng bộ máy, bộ công cụ thực hiện Đề án

20,000

0

20,000

0

0

 

Xây dựng hệ thống đối tác, hỗ trợ OCOP

20,000

0

20,000

0

0

III

Triển khai chu trình OCOP thường niên

2,090,000

0

2,090,000

0

0

1

Hội nghị triển khai thường niên của BCĐ cấp huyện

40,000

 

40,000

 

 

2

Đào tạo, tập huấn hướng dẫn cho cấp huyện, xã và các chủ thể tham gia chu trình OCOP (Năm 2019: 10 lớp; Năm 2020 20 lớp)

2,050,000

0

2,050,000

0

0

IV

Phát triển sản phẩm, dịch vụ OCOP

2,905,000

0

2,905,000

0

0

1

Khảo sát, lựa chọn đề xuất sản phẩm OCOP cấp xã

300,000

0

300,000

0

0

2

Hội nghị xét chọn đề xuất sản phẩm OCOP xã, huyện

350,000

0

350,000

0

0

4

Triển khai các dự án phát triển sản phẩm, dịch vụ OCOP xã, huyện: 250 triệu đồng/huyện x 10 huyện, thị

2,175,000

0

2,175,000

0

0

5

Hội thi xét chọn sản phẩm OCOP cấp tỉnh

80,000

0

80,000

0

0

V

Đào tạo nguồn nhân lực OCOP cho cán bộ quản lý cấp tỉnh, huyện

450,000

0

450,000

0

0

VI

Xúc tiến thương mại

2,320,000

150,000

2,170,000

0

0

1

Xây dựng website các sản phẩm OCOP tỉnh Điện Biên

150,000

0

150,000

0

0

2

Hỗ trợ xây dựng hoặc thuê điểm giới thiệu, quảng bá, bán sản phẩm OCOP của các huyện

0

0

0

0

0

3

Hỗ trợ các các DN, HTX .. tham gia các Hội chợ triển lãm trong và ngoài nước có liên quan

1,150,000

150,000

1,000,000

0

0

4

Hỗ trợ truyền thông, thông tin tuyên truyền

1,020,000

0

1,020,000

0

0

VII

Xây dựng và triển khai các dự án thành phần

8,559,000

0

0

7,385,000

1,174,000

1

Thực phẩm

5,611,000

0

0

5,240,000

371,000

2

Đồ uống

2,945,000

0

0

2,145,000

800,000

3

Thảo dược

3,000

0

0

0

3,000

4

Vải và may mặc

0

0

0

0

0

5

Lưu niệm - nội thất - trang trí

0

0

0

0

0

6

Du lịch dịch vụ nông thôn

0

0

0

0

0

VIII

Xây Đề án/Kế hoạch thực hiện Chương trình tỉnh, huyện

2,450,000

 

2,450,000

 

 

IX

Thuê tư vấn phát triển sản phẩm OCOP: 20 sản phẩm x 150 triệu đồng/SP

2,850,000

 

2,850,000

 

 

X

Kiểm tra, hướng dẫn thực hiện hiện Chương trình

360,000

 

360,000

 

 

 

Biểu số 6: PHÂN KỲ ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH OCOP TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2018-2020

(Kèm theo Quyết định số:    /QĐ-UBND ngày   /    /2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

ĐVT: 1.000 đồng

TT

Nội dung

Tổng

Phân kỳ đầu tư

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

 

TỔNG

14,145,000

0

6,645,000

7,500,000

I

Khởi động xây dựng, triển khai Đề án

850,000

0

600,000

250,000

1

Tổ chức Hội nghị triển khai Đề án đã được phê duyệt tại tỉnh

50,000

0

50,000

0

2

Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm

800,000

0

550,000

250,000

II

Xây dựng bộ máy, bộ công cụ thực hiện Đề án

20,000

0

20,000

0

 

Xây dựng hệ thống đối tác, hỗ trợ OCOP

20,000

0

20,000

 

III

Triển khai chu trình OCOP thường niên

2,090,000

0

1,140,000

950,000

1

Hội nghị triển khai thường niên của BCĐ huyện

40,000

0

40,000

 

2

Tập huấn hướng dẫn cho cấp xã và các chủ thể OCOP

2,050,000

0

1,100,000

950,000

IV

Phát triển sản phẩm, dịch vụ OCOP

2,905,000

0

1,115,000

1,790,000

1

Khảo sát, lựa chọn đề xuất sản phẩm OCOP cấp xã

300,000

0

300,000

0

2

Hội nghị xét chọn đề xuất sản phẩm OCOP xã, huyện

350,000

0

100,000

250,000

3

Triển khai các dự án phát triển sản phẩm, dịch vụ OCOP xã, huyện

2,175,000

0

675,000

1,500,000

4

Hội thi xét chọn sản phẩm OCOP cấp tỉnh

80,000

0

40,000

40,000

V

Đào tạo nguồn nhân lực OCOP cho cán bộ quản lý cấp tỉnh, huyện

450,000

0

450,000

 

VI

Xúc tiến thương mại

2,170,000

0

770,000

1,400,000

1

Xây dựng website các sản phẩm OCOP tỉnh Điện Biên

150,000

0

0

150,000

2

Hỗ trợ xây dựng hoặc thuê điểm giới thiệu, quảng bá, bán sản phẩm OCOP của các huyện

0

0

0

0

3

Hỗ trợ các các DN, HTX .. tham gia các Hội chợ triển lãm trong và ngoài nước có liên quan

1,000,000

0

500,000

500,000

4

Hỗ trợ truyền thông, thông tin tuyên truyền

1,020,000

0

270,000

750,000

VII

Xây dựng và triển khai các dự án thành phần

0

0

0

0

1

Thực phẩm

0

0

0

0

2

Đồ uống

0

0

0

0

3

Thảo dược

0

0

0

0

4

Vải và may mặc

0

0

0

0

5

Lưu niệm - nội thất - trang trí

0

0

0

0

6

Du lịch dịch vụ nông thôn

0

0

0

0

VIII

Xây Đề án/Kế hoạch thực hiện Chương trình

2,450,000

0

2,000,000

450,000

IX

Thuê tư vấn phát triển sản phẩm OCOP

2,850,000

0

550,000

2,300,000

X

Kiểm tra, hướng dẫn thực hiện hiện Chương trình

360,000

0

 

360,000

 

Biểu số 7: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH OCOP TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2018-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030

(Kèm theo Quyết định số: 583/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Nội dung

Kết quả phải đạt

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì thực hiện

I

KHỞI ĐỘNG XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN

 

 

 

1

Tham mưu văn bản hướng dẫn cấp huyện triển khai thực hiện Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030

Các văn bản của UBND tỉnh, Sở NN và PTNT

2018

Sở Nông nghiệp và PTNT

2

Tổ chức điều tra đánh giá hiện trạng sản phẩm toàn tỉnh; lựa chọn sản phẩm OCOP

Bộ dữ liệu về hiện trạng sản phẩm 10 huyện, thị trong toàn tỉnh

2018

3

Xây dựng dự thảo Đề án

Dự thảo Đề án

2018

5

Trình phê duyệt Đề án

Quyết định phê duyệt Đề án của Chủ tịch UBND tỉnh

2018

6

Hội nghị triển khai Đề án được phê duyệt ở cấp tỉnh

01 hội nghị

2019

7

Tham quan học tập kinh nghiệm triển khai Chương trình OCOP

 

2019-2020

Sở Nông nghiệp và PTNT, BCĐ OOCP cấp huyện

II

XÂY DỰNG BỘ MÁY TỔ CHỨC, BỘ CÔNG CỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

 

 

 

1

Cấp tỉnh

 

 

 

a

Hình thành bộ máy điều hành, cơ quan thường trực Chương trình OCOP cấp tỉnh

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, điều hành Chương trình OCOP (BCĐ OCOP tỉnh)

2019

Sở Nông nghiệp và PTNT

b

Ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Đề án

Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo

2019-2030

BCĐ OCOP tỉnh

c

Xây dựng hệ thống hỗ trợ, đối tác chương trình OCOP (các tổ chức, doanh nghiệp, HTX tham gia)

Các doanh nghiệp, HTX, tổ chức đăng ký tham gia phát triển sản phẩm, dịch vụ, thương mại, tín dụng .. sản phẩm OCOP.

2019 - 2030

d

Xây dựng tài liệu tuyên truyền; tập huấn, đào tạo; Ttiêu chí đánh giá xếp hạng sản phẩm; Hệ thống các biểu mẫu báo cáo

Tài liệu; Tiêu chí; Hệ thống biểu mẫu báo cáo

2018 - 2019

2

Cấp huyện

 

 

 

a

Hình thành bộ máy điều hành, cơ quan thường trực Chương trình OCOP cấp huyện

Quyết định của Chủ tịch UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo, điều hành Chương trình OCOP (BCĐ OCOP huyện)

2018

Phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế thị xã, thành phố

b

Xây dựng hệ thống hỗ trợ, đối tác chương trình OCOP

Các doanh nghiệp, HTX, tổ chức đăng ký tham gia phát triển sản phẩm, dịch vụ, thương mại, tín dụng .. sản phẩm OCOP.

2018

BCĐ OCOP huyện

3

Cấp xã

 

 

 

 

Phân công cán bộ kiêm nhiệm phụ trách Chương trình OCOP

Quyết định phân công nhiệm vụ của Chủ tịch UBND cấp xã

2018

UBND cấp xã

III

TRIỂN KHAI CHU TRÌNH OCOP THƯỜNG NIÊN

 

 

 

1

Hội nghị triển khai thường niên

 

 

 

 

Hội nghị Ban chỉ đạo OCOP các cấp (thường niên)

Chu trình OCOP và nhiệm vụ trọng tâm của năm được thống nhất

2018-2030

BCĐ OCOP các cấp

2

Triển khai theo Chu trình

OCOP được triển khai đúng quy trình

 

 

a

Tuyên truyền

Người dân tại các thôn bản biết, hiểu về OCOP, có mẫu đăng ký sản phẩm trong tay và biết nộp ở đâu, khi nào hết hạn

2018-2030

BCĐ OCOP cấp tỉnh, huyện, xã

b

Nhận ý tưởng sản phẩm

Các ý tưởng sản phẩm được sàng lọc, chấp nhận; được hướng dẫn khi không được chấp nhận

2018-2030

c

Tập huấn phương pháp xây dựng phương án kinh doanh

Người dân có thể xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên ý tưởng sản phẩm đã được duyệt

2018-2030

BCĐ OCOP tỉnh, cấp huyện

d

Nhận phương án kinh doanh

Các PAKD được sàng lọc, chấp nhận; được hướng dẫn khi không được chấp nhận

2018-2030

BCĐ OCOP cấp huyện

đ

Tập huấn phương pháp triển khai kế hoạch kinh doanh

Người dân có thể triển khai kế hoạch kinh doanh

2018-2030

BCĐ OCOP tỉnh, huyện

e

Triển khai kế hoạch kinh doanh

Các sản phẩm đã đăng ký có thể tham gia đánh giá và dự thi

2018-2030

BCĐ OCOP huyện

f

Đánh giá/phân hạng sản phẩm

Toàn bộ sản phẩm đăng ký được đánh giá và phân hạng theo 2 cấp: Cấp huyện và cấp tỉnh.

2018-2030

BCĐ OCOP các cấp

g

Xúc tiến thương mại

Các sản phẩm được phân hạng từ 3 sao trở lên

2018-2030

BCĐ OCOP các cấp

IV

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ OCOP

 

 

 

1

Khảo sát, đánh giá phát hiện ý tưởng sản phẩm mới

Phát hiện các ý tưởng sản phẩm mới

2018-2030

BCĐ OCOP cấp huyện

2

Báo cáo khảo sát, đề xuất sản phẩm OCOP xã, huyện

 

2018-2030

3

Đề xuất ý tưởng sản phẩm OCOP cho cộng đồng (thông qua tuyên truyền)

Cộng đồng được tư vấn định hướng phát triển sản phẩm OCOP (mới hoặc nâng cấp)

2018-2030

4

Triển khai các dự án phát triển sản phẩm OCOP

Ý tưởng phát triển được triển khai

2018-2030

5

Hội thi xét chọn sản phẩm OCOP cấp tỉnh

Đánh giá, xếp hạng được các sản phẩm

2019-2030

BCĐ OCOP tỉnh

V

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

 

 

 

 

Tập huấn đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước tham gia Chương trình (cấp tỉnh, huyện)

Các cán bộ quản lý nhà nước tham gia Chương trình nắm vững được Chương trình, hệ thống tổ chức OCOP

2018-2020

BCĐ OCOP tỉnh, cấp huyện

VI

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

 

 

 

1

Xây dựng website các sản phẩm OCOP Điện Biên

 

2019-2020

BCĐ OCOP tỉnh

2

Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu sản phẩm, thông tin thị trường sản phẩm OCOP

Cơ sở dữ liệu, thông tin thị trường sản phẩm OCOP được xây dựng, cập nhập thường xuyên và được quản lý

2019-2030

3

Hỗ trợ xây dựng Trung tâm, hoặc điểm giới thiệu, quảng bá, bán sản phẩm OCOP của các huyện

Hình thành các Trung tâm hoặc điểm giới thiệu các sản phẩm OCOP tỉnh Điện Biên

2019-2030

4

Tổ chức Hội chợ sản phẩm OCOP thường niên cấp tỉnh

Mỗi năm tổ chức 01 Hội chợ cho các chủ thể OCOP trong tỉnh; các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia

2019 - 2030

5

Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, HTX tham gia các Hội chợ triển lãm liên quan do các Bộ, ngành, địa phương tổ chức

Hỗ trợ các chủ thể OCOP của tỉnh tham gia các Hội chợ OCOP do Bộ NN&PTNT, các tỉnh tổ chức.

2018 - 2030

BCĐ OCOP các cấp

6

Hỗ trợ truyền thông, thông tin tuyên truyền

Các sản phẩm OCOP tỉnh Điện Biên được hỗ trợ quảng bá, giới thiệu

2019 - 2030

BCĐ OCOP các cấp

VII

Nội dung 7: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN THÀNH PHẦN CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

 

Hỗ trợ triển khai các dự án phát triển các sản phẩm OCOP

Các dự án thành phần được xây dựng và triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả

2018 - 2030

BCĐ OCOP tỉnh, cấp huyện

VIII

HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

 

 

1

Tổ chức các đoàn công tác xúc tiến đầu tư thương mại tại một số nước: Nhật Bản, Thái Lan ..

Kêu gọi được các doanh nghiệp quốc tế đầu tư, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

2018 - 2030

BCĐ OCOP tỉnh

2

Mời các đối tác OCOP quốc tế tham gia hội chợ OCOP tại Điện Biên

Mời các doanh nghiệp quốc tế tham gia

2018 - 2030

IX

KIỂM TRA, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 

2019 - 2030

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 583/QĐ-UBND ngày 19/06/2020 về điều chỉnh nội dung Đề án "Chương trình mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


602

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!