Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 576/QĐ-BCT 2023 Kế hoạch hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt

Số hiệu: 576/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 07/03/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 576/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” NĂM 2023

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị về việc tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

Căn cứ Kết luận s77-KL/TW ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của Đại dịch COVID-19 phục hi và phát triển nền kinh tế đất nước;

Căn cứ Kết luận s 107-KL/TW ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

Căn cứ Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới;

Căn cứ Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về về tăng cường triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 5839/QĐ-BCT ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

Căn cứ Kế hoạch s 08-KH/BCSĐ ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương về việc triển khai đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19 tháng 5 năm 2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Namtrong tình hình mới của Bộ Công Thương;

Căn cứ Chương trình phối hợp số 09/CtrPH-MTTW-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2022 giữa Bộ Công Thương và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-BCT ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023 và Phụ lục phân công triển khai Chương trình nêu trên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Công đoàn Công Thương Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Công ty, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương, các doanh nghiệp nhà nước ngành Công Thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban CĐ TW CVĐ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban Quản lý vốn NN tại DN;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Thắng Hải

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” NĂM 2023
(Ban hành kèm Quyết định số 576/QĐ-BCT ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Thực hiện Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị về việc tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Kết luận số 107-KL/TW ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Kết luận số 77-KL/TW ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của Đại dịch COVID-19 phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới;

Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về về tăng cường triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Quyết định số 32/QĐ-BCT ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết s01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023;

Để tiếp tục triển khai đẩy mạnh Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động), Ban Chỉ đạo Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động (Ban chỉ đạo BCT) xây dựng kế hoạch tăng cường triển khai các hoạt động thực hiện hiệu quả Cuộc vận động trong năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng để người tiêu dùng trong nước và nước ngoài biết, nhận thức đúng khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, từ đó tạo chuyển biến về ý thức trong nhân dân, các đơn vị sản xuất kinh doanh, tổ chức kinh tế - xã hội, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam có chất lượng; Vận động toàn xã hội hướng đến tinh thần yêu nước và khích lệ tinh thần vươn lên, cạnh tranh lành mạnh của doanh nghiệp Việt Nam, tập trung vào các doanh nghiệp ngành Công Thương, nâng cao vị thế ca hàng Việt Nam, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh cho các sản phẩm Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới để phục vụ người tiêu dùng Việt Nam, hướng tới hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam và tự hào sử dụng hàng Việt Nam; góp phần thực hiện theo tinh thần, chủ đề điều hành của Chính phủ năm 2023: “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gn với chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tm nhìn đến năm 2045.

- Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu, góp phần ổn định giá cả hàng hóa lưu thông trên thị trường.

- Tạo nền tảng và môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh để huy động mọi thành phần kinh tế tham gia đóng góp, tăng trưởng kinh tế thông qua hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý minh bạch; chú trọng vai trò quan trọng của các tập đoàn tổng công ty có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các địa phương, nht là các địa phương trọng điểm trong sự nghiệp phát triển ngành Công Thương.

- Tăng cường đổi mới công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối các nhà cung cấp, doanh nghiệp Việt Nam với đối tác, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Tiếp tục cơ cấu lại ngành công nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ. Phát triển mạnh sản xuất công nghiệp theo chiu sâu, thúc đy chuyn dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng các ngành nghề chế biến, chế tạo. Đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại các ngành công nghiệp gn với thực hiện chuyển đổi số, tham gia sâu hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

- Phát triển nền tảng thương mại điện tử, thương mại điện tử xuyên biên giới và các nền tảng số cho các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị nhằm kết nối các nhà sản xuất lớn, các nhà phân phối vừa và nhỏ, các nhà bán buôn và các kênh thương mại bán lẻ, các công ty thương mại điện tử, các nền tảng số; Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, thương mại điện tử xuyên biên giới và công nghệ số hỗ trợ các ngành hàng xuất khẩu chủ lực, mở rộng tiêu thụ cho hàng hóa nội địa và thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, kết hợp phương thức phân phi hiện đại với phân phối truyền thống tại các địa phương, tập trung vào các vùng nông thôn với các sản phẩm chủ lực.

- Đẩy mạnh triển khai Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ) và Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ), trong đó tập trung triển khai nội dung về truyền thông, xây dựng hệ thống phân phối với tên gọi “Tinh hoa hàng Việt Nam”, “Tự hào hàng Việt Nam”.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không bảo đảm an toàn thực phẩm và nhất là các vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử, hàng hóa gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Phân công các đơn vị có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung trong Kế hoạch (Bảng Phân công triển khai Chương trình hành động kèm theo).

2. Phân công các đơn vị tự bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện các nội dung, lồng ghép vào các nhiệm vụ phù hợp đã được phê duyệt kinh phí năm 2023 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở kế hoạch được giao, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra và gửi báo cáo tình hình thực hiện về Ban Chỉ đạo Chương trình trước ngày 15 tháng 12 năm 2023.

2. Giao Vụ Thị trường trong nước làm đầu mối đôn đốc, giám sát, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện việc triển khai thực hiện Chương trình, báo cáo Lãnh đạo Bộ tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện tới Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

3. Trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ, bảo đảm kinh phí để triển khai có hiệu quả Chương trình./.

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” NĂM 2023
(Ban hành kèm Quyết định số 576/QĐ-BCT ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Chỉ tiêu đánh giá

Thời gian hoàn thành

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc vận động

1.1. Tuyên truyền Cuộc vận động trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương tại đa chỉ: www.moit.gov.vn và Cổng thông tin “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ti đa chỉ: www.tuhaoviet.vn

- Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số;

- Vụ Thị trường trong nước;

- Văn phòng Bộ.

Các đơn vị thuộc Bộ.

- Mở các chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam” với các bài viết và điểm tin về hàng Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam.

- Số lượt người truy cập, quan tâm đến Cuộc vận động.

31/12/2023

1.2. Tuyên truyền Cuộc vận động trên các ấn phẩm giấy, điện tử, truyền hình...

- Báo Công Thương;

- Tạp chí Công Thương;

- Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại;

- Trung tâm truyền thông và truyền hình Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại).

- Vụ Thị trường trong nước;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Các đơn vị liên quan.

- Mở các chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”;

- Tin và bài viết.

31/12/2023

1.3. Tăng cường tuyên truyền Cuộc vận động đối với các doanh nghiệp trực thuộc Bộ về vai trò, trách nhiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng tiến đến hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam.

- Công đoàn ngành Công Thương;

- Văn phòng Bộ;

- Các đơn vị báo chí, truyền thông thuộc Bộ;

- Các doanh nghiệp trực thuộc Bộ.

Các đơn vị có liên quan.

- Các buổi tọa đàm, hội thảo;

- Các tài liệu cung cấp.

31/12/2023

1.4. Tuyên truyền Cuộc vận động tới học sinh, sinh viên, học viên trong các trường thuộc Bộ và thanh niên ngành Công Thương

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương;

- Các đơn vị báo chí thuộc Bộ;

- Các trường Đại học, Cao đẳng, Dy nghề trc thuc Bộ.

Các đơn vị có liên quan

Các chương trình phát động, tọa đàm, hội thảo, các cuộc thi với chủ đề “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”.

31/12/2023

1.5. Đẩy mạnh phong trào hưởng ứng Cuộc vận động trong tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động

- Công đoàn Công Thương Việt Nam;

- Công đoàn Bộ Công Thương;

- Đảng ủy Bộ Công Thương;

- Các đơn vị báo chí thuộc Bộ.

Các đơn vị có liên quan.

Các chương trình phát động, tọa đàm, hội thảo, các cuộc thi với chủ đề “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”.

31/12/2023

1.6. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thông tin đến kiều bào Việt Nam ở nước ngoài; Đẩy mạnh thực hiện thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài; Đẩy mạnh tuyên truyền về việc xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm hàng hóa Việt Nam có thế mạnh trong nước, đặc biệt là xuất khẩu.

- Các Vụ thị trường nước ngoài;

- Cục Xúc tiến thương mại;

- Vụ Thị trường trong nước;

- Các đơn vị truyền thông, báo chí thuộc Bộ.

- Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài;

- Các đơn vị có liên quan.

Các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng.

31/12/2023

1.7. Tăng cường tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc biệt là các tuần hàng, triển lãm và hội thảo giao thương trực tuyến và trực tiếp trong điều kiện cho phép để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa của Việt Nam nhất là các mặt hàng nông sản, thủy sản tại thị trường nước ngoài.

Các Vụ thị trường nước ngoài.

- Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài;

- Cục Xúc tiến thương mại;

- Cục Xuất nhập khẩu;

- Vụ Thị trường trong nước;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Các văn bản, chương trình được thực hiện.

31/12/2023

1.8. Tổ chức Chương trình nhận diện hàng Việt Nam thường niên trên quy mô toàn quốc với tên “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2023.

- Ban Chỉ đạo liên ngành thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động giai đoạn 2014 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021.

Các đơn vị có liên quan

- Các hoạt động được tổ chức

31/12/2023

1.9. Phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Cuộc vận động trên cả nước.

- Ban Chỉ đạo BCT;

- Vụ Thị trường trong nước.

Các đơn vị có liên quan.

Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá Cuộc vận động, các đợt kiểm tra tình hình thực hiện Cuộc vận động.

31/12/2023

1.10. Tăng cường công tác Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động trong tình hình mới; Kế hoạch số 08-KH/BCSĐ ngày 04/8/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương về việc triển khai đẩy mạnh truyền truyền, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động trong tình hình mới của Bộ Công Thương và các nội dung Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động năm 2023

- Đảng ủy Bộ Công Thương;

- Các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương.

Các đơn vị có liên quan.

Các hoạt động được tổ chức.

31/12/2023

2. Rà soát, bổ sung, ban hành luật pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, tiêu dùng trong nước, bảo vệ người tiêu dùng, không trái với quy định của tổ chức thương mại thế giới WTO

2.1. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm trong nước Đẩy mạnh việc xây dựng và ban hành các TCVN, QCVN theo Lộ trình hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Công Thương đến năm 2025.

Vụ Khoa học và Công nghệ.

Các đơn vị có liên quan.

Các văn bản, chương trình được thực hiện.

31/12/2023

2.2. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức của toàn xã hội và nhân dân về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát, điều tra và xử lý hành vi vi phạm Luật Cạnh tranh, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy kinh doanh phát triển; Tiếp tục triển khai xây dựng Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

- Bộ, Ban ngành ở Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở Công Thương và Hội Bảo vquyền lợi người tiêu dùng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các đơn vị khác có liên quan.

- Các văn bản hướng dẫn, số liệu hội thảo, hội nghị, tập huấn tuyên truyền; số liệu các vụ tiếp nhận và giải quyết khiếu nại; số lượng các vụ việc thu hồi sản phẩm có khuyết tật; số liệu hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tiếp nhận và chấp nhận; số liệu vụ việc kim tra, thanh tra và xử lý vi phạm quyền lợi người tiêu dùng; số liệu các đề án được xây dựng, thẩm định.

- Các văn bản đề xuất.

31/12/2023

2.3. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung và công bố Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được để phục vụ các tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng

Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Các đơn vị có liên quan.

Các Quyết định ban hành bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư trong nước sản xuất được.

31/12/2023 và trong các năm tiếp theo.

2.4. Rà soát, hoàn thiện khung pháp lý, thể chế thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với phát triển các sản phẩm có lợi thế so sánh quốc gia.

- Cục Hóa chất;

- Cục Công nghiệp.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Các đơn vị có liên quan.

Các văn bản đxuất.

31/12/2023 và trong các năm tiếp theo.

2.5. Xây dựng, tổ chức thực thi pháp luật và các chính sách có liên quan đến các lĩnh vực chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam và đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam không vi phạm quy định của WTO; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt Đề án Xây dựng và vận hành hiệu quả Hệ thống cảnh báo sớm về Phòng vệ thương mại để bảo vệ sản xuất trong nước và hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài; Chủ trì triển khai thực Đề án Nâng cao năng lực phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các FTA thế hệ mới.

Cục Phòng vệ thương mại.

Các đơn vị có liên quan.

Các văn bản, giải pháp, số liệu các vụ tiếp nhận và giải quyết về phòng vệ thương mại.

31/12/2023

2.6. Xây dựng tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong giai đoạn 2021-2025

Vụ Thị trường trong nước.

Các đơn vị có liên quan.

Các văn bản đề xuất.

Năm 2023 và các năm tiếp theo

3. Hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường trong nước

3.1. Thực hiện các giải pháp để tập trung phát triển thị trường trong nước, kịp thời có giải pháp ứng phó, bảo đảm nguồn cung hàng Việt Nam thiết yếu, nguyên nhiên, vật liệu Việt Nam phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng trong nước; tăng cường quảng bá, khuyến khích tiêu dùng sản phẩm nội địa, đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh kinh tế thế giới và kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 gây ra

Vụ Thị trường trong nước.

- Cục Xúc tiến thương mại;

- Cục Công Thương địa phương;

- Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số;

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

- Các đơn vị có liên quan.

Các văn bản, các chương trình được thực hiện.

31/12/2023

3.2. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại thông qua Chiến lược phát thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam; Chương trình Khuyến công quốc gia; Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động giai đoạn 2021-2025, Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025,...

- Cục Xúc tiến thương mại;

- Cục Công Thương địa phương;

- Vụ Thị trường trong nước;

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Các đơn vị có liên quan.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức các chương trình đưa hàng về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo; bán hàng về khu công nghiệp, khu đô thị; Các điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”, các hội nghị kết nối cung cầu hàng Việt Nam,...

31/12/2023

3.3. Tổ chức triển khai Kế hoạch tổng thphát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025; đảm bảo thị trường thương mại điện tử lành mạnh có tính cạnh tranh và phát triển bền vững, ưu tiên hỗ trợ ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng; Phát triển các nền tảng thương mại điện tử và nền tảng số cho các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị nhằm kết nối các nhà sản xuất lớn, các nhà phân phối vừa và nhỏ, các nhà bán buôn và các kênh thương mại bán lẻ, các công ty thương mại điện tử,...

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

- Các đơn vị có liên quan.

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

31/12/2023

3.4. Chủ động theo dõi, bảo vệ lợi ích chính đáng của các ngành sản xuất trong nước thông qua việc điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại trên nguyên tc công khai, minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam; Tập trung triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”.

Cục Phòng vệ thương mại.

- Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng;

- Các đơn vị có liên quan.

Các văn bản, giải pháp được thực hiện.

31/12/2023

3.5. Tăng cường chương trình hợp tác, trao đổi giữa các doanh nghiệp Nhà nước ngành Công Thương, Tng công ty thuộc Bộ nhằm khuyến khích tiêu dùng sản phẩm nội bộ; Tiếp tục nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới quy trình sản xuất, quản lý, tăng tỷ lệ nội địa hóa và hàm lượng khoa học công nghệ trong sản phẩm hàng hóa có chất lượng, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu

- Doanh nghiệp Nhà nước ngành Công Thương;

- Tổng công ty, công ty thuộc Bộ;

- Văn phòng Bộ.

Các đơn vị có liên quan.

- Nội dung hợp tác;

- Các hoạt động, chương trình được thực hiện.

31/12/2023

3.6. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc và tăng cường kiểm tra các đơn vị thành viên, các chủ đầu tư dự án xem xét trong quá trình lập kế hoạch đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước tham gia đấu thầu hoặc cung ứng; trong việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước

- Doanh nghiệp Nhà nước ngành Công Thương;

- Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Các đơn vị có liên quan.

- Các kế hoạch đấu thầu;

- Các dự án sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước.

31/12/2023

3.7. Đẩy mạnh cải cách hành chính gn với xây dựng Chính phủ điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Thực hiện đơn giản hóa, công khai, minh bạch mọi thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc ngành Công Thương nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính và kiến nghị sửa đổi những quy định về thủ tục không còn phù hợp gây vướng mắc, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện; Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi tối đa, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính gia nhập thị trường của doanh nghiệp; Cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành; Tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

- Văn phòng Bộ;

- Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số;

- Vụ Khoa học và Công nghệ;

- Vụ Pháp chế.

- Các đơn vị có liên quan.

Các văn bản, các chương trình được thực hiện.

31/12/2023

3.8. Hướng dẫn thông tin cho các doanh nghiệp về tình hình xuất nhập khẩu, nguồn nhập khẩu... để đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, nguyên nhiên liệu, vật liệu phục vụ sản xuất.

Cục Xuất nhập khẩu.

Các đơn vị có liên quan

Các văn bản, các chương trình được thực hiện.

31/12/2023

4. Đổi mới công tác quản lý, tăng cường công tác quản lý thị trường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

4.1. Văn phòng Bộ tăng cường phối hợp với các địa phương triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương theo Quyết định số 3501/QĐ-BCT ngày 28/9/2018 của Bộ Công Thương ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Văn phòng Bộ.

Các đơn vị có liên quan.

Các văn bản, các chương trình được thực hiện.

31/12/2023

4.2. Tăng cường công tác giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến việc nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mua bán, sáp nhập hệ thống phân phối, bán lẻ thông qua việc thực hiện thủ tục hành chính theo Nghị định số 09/2018/NĐ-CP .

Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Các đơn vị có liên quan.

Thông tin, dữ liệu thống kê phục vụ công tác chỉ đạo/điều hành của các cấp có thẩm quyền và phục vụ công tác quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.

31/12/2023 và trong các năm tiếp theo.

4.3. Tổ chức rà soát và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ quản lý thị trường; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kết hợp với hoạt động tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hưởng ứng Cuộc vận động

Tổng cục Quản lý thị trường.

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các đơn vị có liên quan.

Các văn bản, các chương trình được thực hiện.

31/12/2023

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 576/QĐ-BCT về Kế hoạch tăng cường thực hiện Chương trình hành động hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" ngày 07/03/2023 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.866

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!