Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 57/2003/QĐ-TTg phê duyệt các Chương trình trọng điểm Xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 57/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 17/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 57/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 57/2003/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRỌNG ĐIỂM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2002/NQ-CP;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại tại tờ trình số 1264/TM-XTTM ngày 01 tháng 4 năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung các chương trình và đơn vị thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm (về các lĩnh vực: thông tin thương mại; tư vấn xuất khẩu; công tác đào tạo; Hội chợ triển lãm, khảo sát thị trường; quảng bá thương hiệu và sản phẩm quốc gia; xây dựng kết cấu hạ tầng xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; các hoạt động xúc tiến thương mại khác) nêu tại phụ lục số I kèm theo tờ trình số 1264/TM-XTTM ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Bộ Thương mại.

Trong quá trình thực hiện, Bộ Thương mại làm việc cụ thể với các Bộ, ngành, các Tổng công ty nhà nước, Hiệp hội, Hội ngành hàng để tiếp tục hoàn thiện các chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm năm 2003 và trong các năm 2004 - 2005.

Điều 2. Uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Thương mại, căn cứ nội dung các chương trình được duyệt nêu tại Điều 1 Quyết định này, phê duyệt các chương trình hoạt động cụ thể nêu tại phụ lục số IV kèm theo tờ trình số 1264/TM-XTTM ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Bộ Thương mại.

Điều 3. Uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính, căn cứ nội dung các chương trình trọng điểm trong từng lĩnh vực và các chương trình hoạt động cụ thể về xúc tiến thương mại được duyệt, các quy định hiện hành về việc sử dụng nguồn ngân sách (thông qua Qũy hỗ trợ xuất khẩu hàng năm) đã được cân đối cho mục tiêu xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu, xem xét, phê duyệt kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các chủ chương trình.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty nhà nước và các Tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Vũ Khoan

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 57/2003/QD-TTg

Hanoi, April 17, 2003

 

DECISION

APPROVING KEY TRADE-PROMOTION PROGRAMS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to Resolution No. 05/2002/NQ-CP;
At the proposal of the Minister of Trade at Report No. 1264/TM-XTTM of April 1, 2003,

DECIDES:

Article 1.- To approve the contents of key trade-promotion programs and program-implementing units (in the domains of trade information; export consultancy; training; exhibitions and fairs; market surveys; national trademark and product promotion; trade-promotion infrastructure construction; e-commerce; and other trade-promotion activities) stated in Appendix No. I to the Trade Ministry’s Report No. 1264/TM-XTTM of April 1, 2003.

In the course of implementation, the Ministry of Trade shall work in detail with the ministries, branches, State corporations and commodity-line associations so as to continue finalizing the 2003 key trade-promotion programs as well as the programs in 2004 and 2005.

Article 2.- To authorize the Minister of Trade, on the basis of the contents of approved programs stated in Article 1 of this Decision, to approve the specific action programs stated in Appendix No. IV to the Trade Ministry’s Report No. 1264/TM-XTTM of April 1, 2003.

Article 3.- To authorize the Minister of Finance, on the basis of the contents of key programs in each domain and specific trade-promotion action programs already approved, and the current regulations on the use of budget sources (annually via the Export Assistance Fund) already balanced for the target of trade and export promotion, to consider and approve funding in direct support of the program managers.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 57/2003/QĐ-TTg ngày 17/04/2003 phê duyệt các Chương trình trọng điểm Xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.714

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.217.174