Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 561/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Đinh Quốc Trị
Ngày ban hành: 10/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 561/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 10 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG, DỰ TOÁN KINH PHÍ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU VÀ KHO XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Thủ tướng Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu; Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ kế hoạchđầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Căn cứ Thông tư 17/2010/TT-BCT ngày 5/5/2010 của Bộ Công thương Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thương mại;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quyết định dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình đến năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 487/TTr-SCT ngày 01/6/2015 về việc phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương, dự toán kinh phí lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên Quy hoạch: Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Mục tiêu Quy hoạch

Phát triển bền vững hệ thống phân phối và kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, thực hiện gắn kết các khâu: Tiếp nhận - tồn chứa - vận chuyển - cấp phát và bán lẻ xăng dầu; làm cơ sở để quản lý lập kế hoạch xây dựng hệ thống phân phối và kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; rà soát, sắp xếp lại hệ thống các kho trung chuyển và cấp phát xăng dầu, các cửa hàng xăng dầu đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển chung của tỉnh và tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh môi trường; Khai thác hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật của hệ thống cửa hàng xăng dầu, giảm thiểu những nguy cơ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường.

3. Nội dung chủ yếu của quy hoạch

- Đánh giá tổng quan về phát triển kinh tế xã hội và phân tích chung về thị trường tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch hệ thống kinh doanh xăng dầu giai đoạn trước, từ đó rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

- Khảo sát và đánh giá hiện trạng mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Lập bản đồ hiện trạng cửa hàng xăng dầu, các kho trung chuyển và cấp phát xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Phân tích, dự báo xu hướng phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phương pháp dự báo tập trung vào một số nhân tố ảnh hưởng chính đến nhu cầu xăng dầu trên địa bàn.

- Xác định phương án quy hoạch mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thể hiện phương án quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho trung chuyển và cấp phát xăng dầu trên bản đồ quy hoạch. Xây dựng danh mục các cửa hàng xăng dầu được tồn tại trong quy hoạch, danh mục các cửa hàng xăng dầu phải cải tạo, nâng cấp, danh mục các cửa hàng xăng dầu phải xóa bỏ, di dời, danh mục các cửa hàng xăng dầu quy hoạch mới và thực hiện thống kê theo các tuyến đường.

- Xác định nhu cầu vốn đầu tư và danh mục một số chương trình, dự án ưu tiên đầu tư; Nhu cầu sử dụng đất phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy.

- Đề xuất giải pháp và cơ chế chính sách thực hiện quy hoạch.

4. Phạm vi quy hoạch

- Không gian: Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Thời gian: Quy hoạch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

5. Chủ đầu tư: Sở Công thương.

6. Dự toán kinh phí: 336.450.000 đồng (Ba trăm ba mươi sáu triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)

7. Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước.

8. Thời gian thực hiện: Năm (2015 - 2016).

9. Hồ sơ sản phẩm

- Báo cáo tổng hợp và Báo cáo tóm tắt “Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

- Hệ thống bản đồ gồm: bản đồ hiện trạng và quy hoạch phân bổ các cơ sở kinh doanh tỷ lệ 1/250.000.

- Dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Các phụ lục, biểu bảng.

- Đĩa mềm ghi kết quả nghiên cứu.

Điều 2. Giao Sở Công thương căn cứ đề cương Quy hoạch đã được phê duyệt, tiến hành thực hiện các bước tiếp theo để lập Quy hoạch theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VP5, VP4, VP3;
NN/

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Trị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 561/QĐ-UBND ngày 10/06/2015 phê duyệt Đề cương, dự toán kinh phí lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.445

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196