Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 55/2005/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 04/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 55/2005/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU HÀNG DỆT, MAY CÓ XUẤT XỨ TỪ AUSTRALIA

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Hiệp định Hợp tác Kinh tế và Thương mại song phương ký ngày 14/06/1990 giữa Việt Nam và Australia;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Các lô hàng dệt, may có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá của Australia được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu công bố cho năm 2005 tại Quyết định số 192/2003/QĐ-BTC ngày 25/11/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện lộ trình giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định buôn bán Hàng dệt, may ký giữa Việt Nam và Cộng đồng Châu Âu (EU) cho giai đoạn 2003-2005; Quyết định số 13/2005/QĐ/BTC ngày 08/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thực hiện cam kết tại Thoả thuận giữa Việt Nam và Cộng đồng Châu Âu về tiếp cận thị trường; Hiệp định về thương mại Hàng dệt, may ký giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cho năm 2005.

Điều 2:Đối với những mặt hàng có mức thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Điều 1 nêu trên cao hơn mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) quy định trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành thì mức thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng cho các mặt hàng này là mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN).

Điều 3:Quyết định này có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các Tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp chỉ đạo thi hành Quyết định này.

 

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 55/2005/QD-BTC

Hanoi, August 04, 2005

 

DECISION

STIPULATING THE IMPORT TAX RATES FOR TEXTILES AND GARMENTS ORIGINATED FROM AUSTRALIA

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Law on Import Tax and Export Tax and Laws on amending and supplementing the Law on Import Tax and Export Tax;
Pursuant to the Government’s Decree No.77/2003/ND-CP dated July 1, 2003 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
 Pursuant to the Bilateral Agreement on Economic and Trade Cooperation of Vietnam and Australia signed on June 14, 1990;
At the proposal of the Director of the Tax Policy Department,

DECIDES:

Article 1. The textile and garment lots, which have the certificates of origin of Australia shall apply the import tax rates for the year 2005 stated in Decision No. 192/2003/QD-BTC dated November 25, 2003 of the Minister of Finance on the issuance of the List of goods and their import tax rates for the implementation of the import tax reduction scheme according to the Trade Agreement on textiles and garments signed by Vietnam and the EU for the 2003-2005 period; Decision No. 13/2005/QD-BTC dated March 08, 2005 of the Minister of Finance on the implementation of commitments in the Agreement between Vietnam and the EU on the market approach; the Trade Agreement on textiles and garments signed between Vietnam and the U.S for the year 2005.

The textile and garment lots, which have the certificates of origin of Australia shall apply the import tax rates for the year 2005 stated in Decision No. 192/2003/QD-BTC dated November 25, 2003 of the Minister of Finance on the issuance of the List of goods and their import tax rates for the implementation of the import tax reduction scheme according to the Trade Agreement on textiles and garments signed by Vietnam and the EU for the 2003-2005 period; Decision No. 13/2005/QD-BTC dated March 08, 2005 of the Minister of Finance on the implementation of commitments in the Agreement between Vietnam and the EU on the market approach; the Trade Agreement on textiles and garments signed between Vietnam and the U.S for the year 2005.

Article 2. In cases where the import tax rates of items stipulated in Article 1 of this Decision are higher than the preferential most-favored nations (MFN) import tax rates stipulated on the List of current preferential import tax rates, the MFN import tax rates shall be applied.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 3. This Decision takes effect and applies to customs declarations registered with the customs offices 15 days after this Decision is published in "CONG BAO".

The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the Government-attached agencies, and the People's Committees of provinces and centrally-run cities shall have to coordinate to direct the implementation of this Decision.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER

Truong Chi Trung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 55/2005/QĐ-BTC ngày 04/08/2005 về thuế suất thuế nhập khẩu hàng dệt may có xuất xứ từ Australia do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.071

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!