Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 54/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Nam kèm theo Quyết định 34/2017/QĐ-UBND

Số hiệu: 54/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 20/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2018/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 20 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2017/QĐ-UBND NGÀY 18/8/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, với các nội dung sau:

1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 6 như sau:

“Đối với đề xuất dự án mới: Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối chủ trì lựa chọn phương thức phối hợp quy định tại Điều 4 của Quy chế này trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án kinh doanh xăng dầu”.

2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 9 như sau:

“Cục Thuế thường xuyên nắm bắt tình hình kinh doanh, kê khai và thực hiện nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là tình hình nộp thuế bảo vệ môi trường của các thương nhân đầu mối đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh; thường xuyên phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan với Sở Công thương, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan nhằm tăng cường hiệu quả của công tác quản lý”.

3. Sửa đổi Khoản 3 Điều 10 như sau:

“Nghiêm cấm mọi trường hợp đầu tư xây dựng dự án kinh doanh xăng dầu khi chưa có quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng trái phép hoặc xây dựng không đúng vị trí đã được chấp thuận”.

4. Sửa đổi Điểm c Khoản 1 Điều 11 như sau:

“Tham mưu các cơ chế, chính sách phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh”.

5. Sửa đổi Điểm a Khoản 3 Điều 11 như sau:

“Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan xác định các điểm đấu nối cửa hàng xăng dầu phù hợp với quy hoạch đấu nối đường nhánh vào hệ thống đường bộ trên địa bàn”.

6. Bổ sung thêm Điểm e Khoản 8 Điều 11 như sau:

“e) Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm, tội phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.”

7. Sửa đổi Điểm c Khoản 12 Điều 11 như sau:

“Chủ động xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp mở rộng hoặc đầu tư phát triển mới cơ sở kinh doanh xăng dầu của đơn vị theo đúng vị trí đã được chấp thuận và chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng theo các quy định của pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh”.

Điều 2. Bãi bỏ một số Điều, khoản của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, với các nội dung sau:

1. Bãi bỏ Khoản 1 Điều 3.

2. Bãi bỏ Điều 5.

3. Bãi bỏ Khoản 3 Điều 6.

4. Bãi bỏ Điểm a, b Khoản 1; Điểm a Khoản 4; Điểm a Khoản 5; Điểm a Khoản 7 và Điểm a Khoản 10 Điều 11.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành: Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công thương (để b/cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu;
- VPUB: LĐVP, các CV liên quan;
- Phòng Công báo - Tin học;
- Website Hà Nam;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 54/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Nam kèm theo Quyết định 34/2017/QĐ-UBND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


317

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144