Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 538/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 16/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 538/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẤP CAO VIỆT NAM - HOA KỲ VỀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3872/BKH-ĐTNN ngày 10/6/2005).

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn cấp cao Việt Nam - Hoa kỳ về nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam.

Hội đồng bao gồm các thành viên được mời nêu trong danh sách kèm theo. Trong quá trình triển khai thành phần Hội đồng sẽ được bổ sung, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn và mục tiêu hoạt động.

Điều 2. Mục tiêu hoạt động chủ yếu của Hội đồng là đưa ra những đánh giá và kiến nghị khách quan, độc lập nhằm tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan Chính phủ trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam nói chung và các ngành, lĩnh vực kinh tế nói riêng.

Hội đồng có những hoạt động chủ yếu sau:

1. Nghiên cứu, đề xuất những biện pháp nhằm phát triển kinh tế và khả năng cạnh tranh của Việt Nam

2. Làm đầu mối tổng hợp và tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam, Hoa Kỳ tham gia góp ý xây dựng chính sách cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam.

3. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế hợp tác mới nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế- thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và giữa các doanh nghiệp hai nước.

4. Nghiên cứu, đề xuất về các vấn đề tăng cường cạnh tranh và thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương Việt Nam Hoa Kỳ, nhất là đẩy mạnh thu hút đầu tư của các công ty Hoa kỳ vào Việt Nam.

Điều 3. Quy chế làm việc, kế hoạch hàng năm của Hội đồng tư vấn do phiên họp toàn thể của Hội đồng tư vấn xác định.

Hội đồng tư vấn sẽ tổ chức phiên họp thường niên 2 lần/năm, luân phiên tại Hoa Kỳ và Việt Nam.

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng có thể mời thêm các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, quan chức Chính phủ liên quan tham gia các phiên họp.

Điều 4. Ban Thư ký là cơ quan giúp việc và làm đầu mối thực hiện các hoạt động của Hội đồng tư vấn.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu là Trưởng ban Ban Thư ký.

Trưởng Ban Thư ký ra quyết định thành lập và nhân sự của Ban Thư ký.

Điều 5. Bộ Tài chính cấp kinh phí cho hoạt động thường xuyên của Hội đồng tư vấn và Ban Thư ký.

Điều 6. Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ:

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm ký thư mời các thành viên phía Việt Nam.

- Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ có trách nhiệm ký thư mời các thành viên phía Hoa Kỳ.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8. Các Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ Giao thông Vận tài, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan nêu tại Điều 8,
- Công báo;
- VPCP: BTCN, các PCN (đã ký)
Người phát ngôn của TTCP
các Vụ CN, NN, KTTH, Cục
QTTV,
- Lưu: VT, QHQT (3), 35

THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẤP CAO VIỆT NAM - HOA KỲ VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 538/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

A. THÀNH VIÊN PHÍA VIỆT NAM

1. Ông Nguyễn Bích Đạt, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Chủ tịch.

2. Bà Lê Thị Băng Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thành viên,

3. Ông Phạm Gia Túc, Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thành viên,

4. Ông Trương Gia Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, thành viên,

6. Ông Trần Ngọc Cảnh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam, thành viên,

7. Ông Vũ Đức Giang, Giám đốc Công ty Cổ phần may Phương Đông, thành viên,

8. Ông Nguyễn Sỹ Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Hàng không Việt Nam, thành viên,

9. Ông Trịnh Thanh Hoan Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, thành viên,

11. Ông Ngô Phước Hậu, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản An giang, Phó Chủ tịch Hiệp hội chế biến và xuất nhập khẩu thuỷ sản Việt Nam, thành viên,

12. Ông Trần Thiện Hải, Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản Minh Hải, thành viên.

B. THÀNH VIÊN PHÍA HOA KỲ

1. Ông Ernest Bower, sáng lập viên Công ty Brooks Bower Asia, Chủ tịch,

2. Ông Evan E Greenberg Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty ACE (bảo hiểm), thành viên.

3. Ông Allan R Mulally, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Boeing (hàng không), thành viên,

4. Ông Jeffrey Shaefer, Phó Chủ tịch Ngân hàng Citigrop, thành viên,

5. Ông Willian B Berry, Tổng Giám đốc Conoco Phillips (dầu khí), thành viên,

6. Ông John G.Rice, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc GE Energy (chế tạo năng lượng), thành viên,

7. Ông Ted Gavrilis, Chủ tịch kiểm Tổng Giám đốc Lockheed Martin Commercial Space System (máy bay thương mại), thành viên,

8. Tiến sĩ Irwin Mark Jacobs, Chủ tịch Qualcomm Incorporated (công nghệ thông tin), thành viên,

9. Ông Joseph McGrath, Giám đốc điều hành Unisys Corporation (công nghệ thông tin), thành viên,

10. Ông Paul R Hanrahan, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AES Corporation (điện), thành viên./.

THE PRIME MINISTER

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness

No. 538/QD-TTg

Hanoi, June 16th, 2005

 

DECISION

ESTABLISHING THE VIETNAM-US-HIGH-LEVEL ADVISORY COUNCIL FOR RAISING VIETNAMS COMPETITIVENESS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25,2001 Law on Organization of the Government;
At the proposal of the Ministry of Planning and Investment (Official Letter No 3872/BKH-DTNN of June 10,2005),

DECIDES:

Article 1:

To establish the Vietnam-US-High-Level Advisory Council for Raising Vietnams Competitiveness.

The Council is composed of members stated in the enclosed list. In the course of implementation the Councils composition shall be supplemented or adjusted to suit the practical situation and operation objectives.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Councils major operation objectives are to make objective and independent assessments and proposals in order to advise the Prime Minister and governmental agencies on raising the competitiveness of the Vietnamese economy in general and of economic branches and domains in particular.

The Councils major activities are:

1. To study and propose measures to develop the economy and competitiveness of Vietnam.

2. To act as a main body in synthesizing, and creating conditions for the Vietnamese and US enterprises to give, comments on formulating policies to improve Vietnams business environment, in order to raise the competitiveness of the Vietnamese economy and enterprises.

3. To study and propose new cooperation mechanisms with a view to promoting the economic-trade and investment cooperative relations between Vietnam and the US and between enterprises of the two countries.

4. To study and propose issues on enhancing competition and promoting the bilateral economic relations between Vietnam and the US, especially stepping up the attraction of US companies investment in Vietnam.

Article 3:

The Working Regulation and annual plan of the Advisory Council shall be defined at the general meeting of the Advisory Council.

The Advisory Council shall organize biannual meetings, alternately in the US and Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 4:

The Secretariat shall be its assisting and major body in carrying out activities of the Advisory Council.

A leader of the Ministry of Planning and Investment shall be the head of the Secretariat.

The head of the Secretariat shall issue a decision on the setting up and membership of the Secretariat.

Article 5:

The Ministry of Finance shall allocate funds for regular activities of the Advisory Council and the Secretariat.

Article 6:

Under the authorization of the Prime Minister:

- The Minister of Planning and Investment shall have to sign letter to invite members of the Vietnamese side.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 7:

This Decision takes effect after its signing.

Article 8:

The Minister of Planning and Investment; Foreign Affairs; Finance; Industry; Agriculture and Rural Development; Post and Telematics; and Transport, the State Bank of Vietnam, and the chairperson of Vietnam Chamber of Commerce and Industry shall have to implement this Decision.

 

THE PRIME MINISTER

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 538/QĐ-TTg ngày 16/06/2005 thành lập Hội đồng tư vấn cấp cao Việt Nam - Hoa kỳ về nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.111

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!