Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 534/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang năm 2018

Số hiệu: 534/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Phạm Vũ Hồng
Ngày ban hành: 12/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 534/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 12 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN TÂN HIỆP NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện Tân Hiệp về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 40/TTr-SKHĐT ngày 27 tháng 02 năm 2018 về việc xin phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Hiệp năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Hiệp năm 2018 với các nội dung sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) trong đó:

- Ngành nông nghiệp đạt 8.671 tỷ đồng, tăng 9,53% so với năm 2017.

- Ngành công nghiệp đạt 760 tỷ đồng, tăng 20,25%.

- Ngành xây dựng đạt 1.200 tỷ đồng, tăng 4,90%.

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa (giá hiện hành) đạt 9.403 tỷ đồng, tăng 7,46%.

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống (giá hiện hành) đạt 1.927 tỷ đồng, tăng 10,24%.

4. Tổng sản lượng lương thực đạt 675.920 tấn.

5. Phấn đấu tổng thu ngân sách trên địa bàn 60,4 tỷ đồng, tăng 0,49%.

6. Tổng chi ngân sách 441,45 tỷ đồng, giảm 5,17%.

7. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn xã hội 1.200 tỷ đồng, so với kế hoạch năm 2017 tăng 4,9%, so với thực hiện năm 2017 tăng 2,91%. Trong đó vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua ngân sách 83 tỷ đồng.

8. Phát triển mới từ 01 hợp tác xã nông nghiệp trở lên.

9. Huy động học sinh 6-14 tuổi vào lớp đạt 98% trở lên. Huy động trẻ vào lớp 1 đúng độ tuổi đạt 99,5%. Xây dựng 02 trường đạt chuẩn quốc gia (01 trung học cơ sở, 01 mầm non).

10. Xây dựng nhà và sửa chữa nhà tình nghĩa đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết.

11. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn dưới 0,44 %.

12. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm dưới 9,1%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế toàn dân 85% trở lên.

13. Giải quyết việc làm cho 2.700 lao động và xuất khẩu lao động. Đào tạo nghề 20 lớp, trong đó đào tạo nghề nông nghiệp 10 lớp, phi nông nghiệp 10 lớp (mỗi lớp 25-30 học viên). Phấn đấu mở 01 sàn giao dịch xuất khẩu lao động.

14. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4%, hộ cận nghèo còn dưới 4% (hộ nghèo và cận nghèo giảm từ 1-1,5%).

15. Hộ có điện sử dụng đạt 99,6% trở lên.

16. Hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,6%.

17. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1% dân số, đảm bảo chất lượng.

18. Công tác tuyển quân và huấn luyện, diễn tập quân sự đạt 100%.

19. Công nhận xã Thạnh Trị đạt chuẩn nông thôn mới. Rà soát công nhận xã Tân Hiệp A đạt chuẩn nông thôn mới lần 2.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Về kinh tế

Nông nghiệp: Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030. Phấn đấu tăng trưởng 9,53%. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp. Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tập trung quy mô lớn gắn với ứng dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật. Tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp kinh doanh vật tư nông nghiệp, lúa gạo liên kết cung ứng vật tư đầu vào cho sản xuất và thu mua hàng hóa cho nông dân. Phấn đấu 2 vụ lúa chính trong năm đạt 14 tấn/ha, trong đó Đông Xuân năng suất 8 tấn/ha, Hè Thu năng suất đạt 6 tấn/ha và vụ Thu Đông 5,5 tấn/ha (nơi có điều kiện). Tiếp tục duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm, nuôi thủy sản, gắn với an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường theo hướng công nghiệp.

Thương mại - dịch vụ: Tiếp tục tập trung thực hiện Đề án phát triển ngành thương mại - dịch vụ giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030; phấn đấu tăng trưởng cả năm đạt 17,7%. Tiếp tục vận động, kêu gọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng các chợ xã và tiêu thụ hàng hóa nông sản nhằm mở rộng thị trường ổn định lâu dài. Phát triển Bưu cục văn hóa, bưu chính, viễn thông, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào kinh doanh đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế và đời sống. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực giao thông, vận tải gắn với đảm bảo an toàn giao thông. Quản lý thị trường, giá cả và chất lượng hàng tiêu dùng, vật tư phục vụ sản xuất, gắn phát triển thương mại, dịch vụ với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030; phấn đấu tăng trưởng 16,88%. Tiếp tục khuyến khích đầu tư các ngành công nghiệp chế biến, sử dụng nguyên liệu tại địa phương. Lập quy hoạch tuyến công nghiệp kênh Cái Sắn. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh tháo gỡ khó khăn về vốn, mặt bằng để mở rộng, thay đổi công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Tập trung phát triển sản xuất công nghiệp chế biến hàng nông sản, triển khai kế hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp với các ngành nghề nông thôn, nhất là sự liên kết chặt chẽ giữa các đơn vị tín dụng - cơ sở chế biến - hộ nông dân nhằm đảm bảo ổn định đầu vào, đầu ra góp phần phát triển đồng bộ sản xuất nông nghiệp - công nghiệp trên địa bàn huyện. Phối hợp với Sở Công Thương khảo sát đầu tư các trạm bơm điện trên địa bàn giai đoạn 2017-2018, ưu tiên cho các xã: Tân Hội, Tân Thành, Thạnh Trị, Thạnh Đông và Thạnh Đông B.

Xây dựng: Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030, phấn đấu tăng trưởng cả năm 4,9%. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, nhất là xây dựng nhà ở riêng lẽ, quản lý dự án, công trình. Đẩy mạnh đầu tư và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Triển khai thực hiện tốt các giải pháp thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư sớm triển khai các dự án. Tiếp tục thực hiện tốt xã hội hoá đầu tư, ưu tiên cho các lĩnh vực phúc lợi xã hội. Thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển. Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, khai thác tiềm năng thế mạnh của huyện theo hướng: Tập trung vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tuyến dân cư, đường kênh xáng Chưn Bầu và các công trình cầu, đường, thủy lợi, điện, nước sạch, trường học... giải phóng mặt bằng tuyến đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Hoàn thành cơ bản xây dựng bê tông hóa đường giao thông nông thôn theo kế hoạch.

Giao thông vận tải: Tiếp tục tăng cường vai trò quản lý nhà nước, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường thủy, nhất là trên Quốc lộ 80, các tuyến đường về trung tâm xã, tại các khu vực chợ, bến đò ngang, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, hạn chế thấp nhất tai nạn xảy ra. Chủ động kết hợp với Sở Giao thông vận tải, Chi cục Đăng kiểm Kiên Giang đăng ký, đăng kiểm phương tiện trên địa bàn.

Tài nguyên - môi trường: Thực hiện tốt việc thu gom rác thải tại các cụm dân cư và chợ. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai theo quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt; kiên quyết xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất theo pháp luật; cập nhật, chỉnh lý kịp thời biến động đất đai. Hoàn thành cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện và công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018. Tăng cường sự phối hợp giữa các ban ngành huyện, địa phương tuyên truyền các quy định của pháp luật về môi trường đối với các tổ chức cá nhân, hộ gia đình. Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, kiên quyết xử lý những cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Quản lý việc sử dụng khai thác nước mặt và nước ngầm.

Khoa học công nghệ: Triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình tiếp nhận, chuyển giao ứng dụng khoa học, công nghệ và thông tin vào quản lý, sản xuất, đời sống giai đoạn 2016-2020. Khuyến khích các cơ sở mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, phát triển đa dạng hóa các mặt hàng... Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên địa bàn huyện; kết hợp với Phòng Quản lý khoa học, Trung tâm ứng dụng và chuyển giao khoa học, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Thanh tra (Sở Khoa học và Công nghệ) kiểm tra các phương tiện đo và chất lượng sản phẩm hàng hóa của các tổ chức sản xuất, kinh doanh.

Bưu chính - Viễn thông: Nâng cao năng lực quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh bưu chính. Tiếp tục phát huy mạng lưới Bưu chính, viễn thông hiện có, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao hiệu quả kinh doanh, năng suất lao động, tăng thu nhập cho cán bộ, công nhân viên chức gắn với đầu tư nguồn lực phát triển kinh doanh các dịch vụ; phấn đấu doanh thu tăng từ 15-20% so năm 2017 (doanh thu bưu chính đạt 10 tỷ đồng, viễn thông đạt 49 tỷ đồng), thường xuyên theo dõi và kiểm tra đảm bảo các thiết bị hoạt động ổn định và liên tục. Tăng cường thu gom thiết bị đầu cuối của khách hàng để tái sử dụng.

Tài chính, tín dụng: Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, nợ đọng thuế, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên, phí và lệ phí. Chấn chỉnh quản lý nguồn thu từ thuế, các loại quỹ và thực hiện các biện pháp cải tiến quản lý thu, chống buôn lậu và gian lận thương mại gắn với phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, gian lận thuế, chiếm dụng không đăng nộp phí, lệ phí theo quy định. Thực hiện tốt các quy định về miễn giảm, ưu đãi thuế để khuyến khích sản xuất kinh doanh. Tăng cường thực hiện chi tiết kiệm, nâng cao hiệu quả chi ngân sách, giảm các mục chi chưa thật sự cần thiết, tăng chi cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; thực hiện nghiêm kỷ luật chi ngân sách, tập trung vào khâu cấp phát, thanh quyết toán. Quản lý chặt chẽ tài sản công đi đôi với đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Đẩy mạnh công tác huy động vốn trong dân cư và tranh thủ nguồn vốn của trên đảm bảo nhu cầu vốn tín dụng phát triển kinh tế-xã hội. Mở rộng đối tượng cho vay, thực hiện tăng trưởng tín dụng lành mạnh, hạn chế nợ quá hạn và kiểm soát chất lượng tín dụng ở mức an toàn. Triển khai cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh tế hợp tác, hộ kinh doanh cá thể theo chủ trương của Chính phủ.

2. Văn hóa - Xã hội

Văn hóa - Thể thao: Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước, của tỉnh và huyện. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên lĩnh vực văn hóa theo hướng nâng cao chất lượng phong trào. Phát huy hiệu quả hoạt động của các Trung tâm văn hóa xã. Tổ chức Đại hội TDTT huyện lần thứ VII. Tiếp tục thực hiện hoàn thiện các hạng mục xây dựng Đền Hùng như cổng, hàng rào, trồng cây và đường đi trong khuôn viên Đền. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong các hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hóa bảo đảm trật tự kỷ cương trên lĩnh vực văn hóa.

Giáo dục và đào tạo: Thực hiện quy hoạch và xây dựng các trường đạt chuẩn Quốc gia, kiên cố hoá mạng lưới trường lớp theo quy hoạch. Chuẩn bị tốt các điều kiện để chuẩn bị cho nhiệm vụ năm học 2017-2018 gắn với việc thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài; tăng cường phổ cập giáo dục mầm non và tổ chức kiểm tra. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp, các lực lượng xã hội và toàn thể nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của “Học tập suốt đời” và “Xây dựng xã hội học tập”, về vai trò của giáo dục thường xuyên trong việc nâng cao dân trí. Tiếp tục đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt tiêu chuẩn về chính trị và chuyên môn.

Y tế, dân số, gia đình và trẻ em: Nâng cao chất lượng hoạt động các chương trình y tế quốc gia, làm tốt công tác khám và chữa bệnh cho nhân dân. Chủ động phòng chống kịp thời các dịch bệnh, nhất là bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh lây truyền khác. Kiểm tra, quản lý tốt hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra những vụ ngộ độc thực phẩm. Kiện toàn và phát triển mạng lưới y tế cơ sở theo tiêu chí chuẩn Quốc gia về y tế xã, xây dựng hệ thống Hội Đông y cấp xã.

Chính sách xã hội, lao động và việc làm: Thực hiện tốt công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, kịp thời chi trả trợ cấp cho đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội. Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, người nghèo. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và các chính sách an sinh xã hội. Thực hiện quy định tiêu chuẩn "Xã, phường phù hợp trẻ em". Triển khai thực hiện tổ chức ngày toàn dân bảo vệ chăm sóc trẻ em, tháng hành động vì trẻ em và tết Trung thu và dịp khai giảng năm học mới. Triển khai thực hiện các mục tiêu quốc gia bình đẳng giới. Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020. Tổ chức tư vấn, giải quyết việc làm và đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

Công tác dân tộc, tôn giáo: Tiếp tục thực hiện đúng chính sách, pháp luật của nhà nước trong thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo và tăng cường mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa chính quyền với các chức sắc, chức việc. Giải quyết tốt yêu cầu chính đáng trong hoạt động của các tôn giáo, dân tộc. Xây dựng kế hoạch triển khai Luật Tín ngưỡng tôn giáo.

Về xây dựng nông thôn mới: Đẩy mạnh tổ chức thực hiện Đề án nông thôn mới của huyện giai đoạn 2016-2020. Các xã đã được công nhận đạt xã nông thôn mới, tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo quy định mới. Ban Chỉ đạo và các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra chất lượng thực hiện 19 tiêu chí và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho cơ sở trong quá trình thực hiện.

3. Lĩnh vực nội chính và xây dựng chính quyền

An ninh - quốc phòng và công tác quân sự địa phương: Giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, phòng chống có hiệu quả các hoạt động chống phá của các thế lực phản động, thù địch. Các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp tuần tra, canh gác bảo vệ các địa bàn trọng điểm, chủ động xử lý tình huống xảy ra. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018, nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh đạt yêu cầu theo kế hoạch trên giao. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách, pháp luật của Trung ương, của tỉnh về bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; củng cố, nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với các ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, khối nội chính đấu tranh bảo vệ pháp luật, giữ gìn kỷ cương và trật tự an toàn xã hội, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tham nhũng; thực hiện tốt phòng ngừa tội phạm và giải quyết tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật nhằm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt (số vụ, số người chết, bị thương), phòng chống cháy nổ và hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng: Duy trì công tác tiếp dân và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường phòng, chống tham nhũng, thanh tra kinh tế - xã hội; thực hiện nghiêm Quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng của cơ quan thẩm quyền có hiệu lực pháp luật. Cung cấp chính xác, kịp thời các nội dung yêu cầu của cơ quan xét xử trong các vụ án hành chính, dân sự có liên quan.

Công tác tư pháp, cải cách tư pháp: Triển khai thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Tân Hiệp giai đoạn 2016-2020; Tiếp tục duy trì tỷ lệ hòa giải thành ở cơ sở đạt từ 85% trở lên, 100% xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Nâng cao hiệu quả công tác hành chính tư pháp.

Thi hành án dân sự: Tập trung triển khai kế hoạch công tác năm 2018 theo đúng chỉ đạo của ngành cấp trên, bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao để phấn đấu thực hiện. Tiếp tục chú trọng thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong thi hành án dân sự; tăng cường hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền và đẩy mạnh cải cách hành chính: Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế hành chính, sự nghiệp theo quy định của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và thực hiện kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố giai đoạn 2017-2021, gắn với việc giải quyết kịp thời các chế độ chính sách, thực hiện công tác bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo quy hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực thi pháp luật, thi hành công vụ của công chức, viên chức nhằm nâng cao hơn nữa tính chủ động, tinh thần trách nhiệm, công tác tham mưu, đề xuất của người đứng đầu cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" tại các cơ quan hành chính nhà nước; triển khai 100% xã, thị trấn áp dụng hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001; đưa vào vận hành Trang Thông tin điện tử của huyện, thực hiện dịch vụ công mức độ 3 (đăng ký trực tuyến) đối với một số lĩnh vực mà tổ chức, công dân có yêu cầu giải quyết cao như: Lĩnh vực đất đai, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, cấp giấy phép xây dựng.

Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018 và chất lượng hoạt động của các cụm, khối thi đua thuộc huyện; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong lao động, sản xuất, công tác và học tập... Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhất là đối tượng trực tiếp lao động sản xuất.

Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật trong ban hành văn bản hành chính; chế độ báo cáo, đề xuất, tham dự hội nghị của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn và UBND xã, thị trấn. Quan tâm công tác văn thư, lưu trữ, nhất là quản lý, khai thác các văn bản thuộc bí mật nhà nước và nộp hồ sơ lưu trữ theo quy định; bố trí kinh phí thực hiện tài liệu tích đống theo quy định.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 trên địa bàn huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp, lãnh đạo các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở, ngành cấp tỉnh;
- Huyện ủy Tân Hiệp;
- UBND huyện Tân Hiệp;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, btkien. (
01b)

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 534/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


524

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.11.222