Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 52/QĐ-ĐTĐL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Điều tiết điện lực Người ký: Đặng Huy Cường
Ngày ban hành: 25/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/QĐ-ĐTĐL

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH SÁCH CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN THAM GIA THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH NĂM 2013

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC

Căn cứ Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 18/2010/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 45/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2010/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thị trường điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách các nhà máy điện tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, các Trưởng phòng thuộc Cục Điều tiết điện lực, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Giám đốc các đơn vị phát điện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Dương Quang (để b/c);
- Lưu: VP, TTĐL, PC.

CỤC TRƯỞNG
Đặng Huy Cường

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC NHÀ MÁY TRỰC TIẾP THAM GIA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-ĐTĐL ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực)

1. Danh sách các nhà máy điện trực tiếp tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh năm 2013

TT

Nhà máy điện

Công ty phát điện (Sở hữu nhà máy điện)

Đơn vị chào giá

Ghi chú

Tên nhà máy điện

Phân loại theo công nghệ

Công suất đặt

(MW)

Các NMĐ miền Bắc

1

Thác Bà

Thủy điện

111

Công ty CP Thủy điện Thác Bà (thuộc GENCO 3)

Công ty CP Thủy điện Thác Bà

Trực tiếp nộp bản chào giá

2

Cửa Đạt

Thủy điện

97

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và phát triển Năng lượng Vinaconex

Đầu tư Xây dựng và phát triển Năng lượng Vinaconex

Trực tiếp nộp bản chào giá

3

Phả Lại 1

NĐ Than

440

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (thuộc GENCO 2)

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại

Trực tiếp nộp bản chào giá

4

Phả Lại 2

NĐ Than

600

5

Uông Bí

NĐ Than

105

Công ty Nhiệt điện Uông Bí (thuộc GENCO 1)

Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Trực tiếp nộp bản chào giá

6

Ninh Bình

NĐ Than

100

Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình (thuộc GENCO 3)

Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

Trực tiếp nộp bản chào giá

7

Quảng Ninh

NĐ Than

600

Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh (thuộc GENCO 1)

Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

Trực tiếp nộp bản chào giá

8

Hải Phòng

NĐ Than

600

Công ty CP Nhiệt điện Hải phòng (thuộc GENCO 2)

Công ty CP Nhiệt điện Hải phòng

Trực tiếp nộp bản chào giá

9

Na Dương

NĐ Than

111

Công ty NĐ Na Dương – Vinacomin

Công ty NĐ Na Dương- Vinacomin

Trực tiếp nộp bản chào giá

10

Cao Ngạn

NĐ Than

115

Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn –Vinacomin

Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV – Vinacomin

Trực tiếp nộp bản chào giá

11

Sơn Động

NĐ Than

220

Công ty Nhiệt điện Sơn Động –Vinacomin

Công ty Nhiệt điện Sơn Động –Vinacomin

Trực tiếp nộp bản chào giá

12

Cẩm Phả

NĐ Than

670

Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả -Vinacomin

Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả -Vinacomin

Trực tiếp nộp bản chào giá

13

Bản Vẽ

Thủy điện

320

Công ty Thủy điện Bản Vẽ (thuộc GENCO 1)

Công ty Thủy điện Bản Vẽ

Trực tiếp nộp bản chào giá

Các NMĐ Miền Trung

14

Vĩnh Sơn

Thủy điện

66

Công ty CP TĐ Vĩnh Sơn - Sông Hinh (thuộc GENCO 3)

Công ty CP TĐ Vĩnh Sơn – Sông Hinh

Trực tiếp nộp bản chào giá

15

Sông Hinh

Thủy điện

70

16

A Vương

Thủy điện

210

Công ty CP thủy điện A Vương (thuộc GENCO 2)

Công ty CP thủy điện A Vương

Trực tiếp nộp bản chào giá

17

Krông H'năng

Thủy điện

64,6

Công ty CP Sông Ba

Công ty CP Sông Ba

Trực tiếp nộp bản chào giá

18

Bình Điền

Thủy điện

44

Công ty CP thủy điện Bình Điền

Công ty CP thủy điện Bình Điền

Trực tiếp nộp bản chào giá

19

Sông Côn

Thủy điện

63

Công ty thuỷ điện CP Geruco Sông Côn

Công ty thuỷ điện CP Geruco Sông Côn

Trực tiếp nộp bản chào giá

20

Hương Điền

Thủy điện

54

Công ty CP Đầu tư HĐ

Công ty CP Đầu tư HĐ

Trực tiếp nộp bản chào giá

21

Đakr’tih

Thủy điện

144

Công ty CP TĐ Đakr’tih

Công ty CP TĐ Đakr’tih

Trực tiếp nộp bản chào giá

22

A Lưới

Thủy điện

170

Công ty CP Thủy điện Miền Trung (thuộc GENCO 1)

Công ty CP Thủy điện Miền Trung

Trực tiếp nộp bản chào giá

23

Quảng Trị

Thủy điện

64

Công ty thủy điện Quảng Trị (thuộc GENCO 2)

Công ty thủy điện Quảng trị

Trực tiếp nộp bản chào giá

24

BuônTua Srah

Thủy điện

86

Công ty Thủy điện Buôn Kuôp (thuộc GENCO 3)

Đại diện chào chung theo nhóm thủy điện bậc thang Buôn TuaSrah – Buôn Kuốp – Srepok 3 – Srepok 4.

Trực tiếp nộp bản chào giá

25

Buôn Kuôp

Thủy điện

280

26

Srepok 3

Thủy điện

220

27

Srepok 4

Thủy điện

80

Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Đại Hải

28

Sông Ba Hạ

Thủy điện

220

CTCP TĐ Sông Ba Hạ (thuộc GENCO 2)

CTCP TĐ Sông Ba Hạ

Trực tiếp nộp bản chào giá

29

An Khê - Kanak

Thủy điện

173

Công ty thủy điện An Khê – Kanak (gồm 02 nhà máy: An Khê - 160MW và Kanak - 13 MW)

Công ty thủy điện An Khê – Kanak

Trực tiếp nộp bản chào giá. Hai nhà máy được chào giá chung do có ràng buộc công suất phát.

30

Đak Mi 4A

Thủy điện

148

Công ty CP Thủy điện Đăk Mi

Công ty CP Thủy điện Đăk Mi, chào giá cho nhóm các nhà máy thủy điện bậc thang Đak Mi 4A - Đak Mi 4B - Đak Mi 4C

Trực tiếp nộp bản chào giá

31

Đak Mi 4B

Thủy điện

42

32

Đak Mi 4C

Thủy điện

18

Các NMĐ Miền Nam

33

Đa Nhim

Thủy điện

160

Công ty CP thủy điện Đa Nhim -Hàm Thuận - Đa Mi (thuộc GENCO 1)

Công ty CP TĐ Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Trực tiếp nộp bản chào giá

34

Hàm Thuận

Thủy điện

301

35

Đa Mi

Thủy điện

175

36

Phú Mỹ 1

Tuabin khí

1108,6

Công ty TNHH NN MTV Nhiệt điện Phú Mỹ (thuộc GENCO 3)

Công ty TNHH NN MTV Nhiệt điện Phú Mỹ

Trực tiếp nộp bản chào giá

37

Phú Mỹ 2.1

Tuabin khí

893,4

38

Phú Mỹ 4

Tuabin khí

452,9

39

Nhơn Trạch 1

Tuabin khí

450

Công ty ĐL Dầu khí Nhơn Trạch

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí

Trực tiếp nộp bản chào giá

40

Nhơn Trạch 2

Tuabin khí

781,2

Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Trực tiếp nộp bản chào giá

41

Đồng Nai 3

Thủy điện

180

Công ty Thủy điện Đồng Nai (thuộc GENCO 1)

Công ty Thủy điện Đồng Nai

Trực tiếp nộp bản chào giá

42

Đồng Nai 4

Thủy điện

340

43

Thác Mơ

Thủy điện

150

Công ty CP Thủy điện Thác Mơ (thuộc GENCO 2)

Công ty CP Thủy điện Thác Mơ

Trực tiếp nộp bản chào giá

44

Đại Ninh

Thủy điện

300

Công ty Thủy điện Đại Ninh (thuộc GENCO 1)

Công ty Thủy điện Đại Ninh chào giá cho nhóm thủy điện bậc thang Đại Ninh – Bắc Bình

Trực tiếp nộp bản chào giá

45

Bắc Bình

Thủy điện

33

Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam (thuộc GENCO 1)

2. Danh sách các nhà máy điện dự kiến trực tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh trong năm 2013 khi chính thức vận hành thương mại và đáp ứng đủ điều kiện

STT

Nhà máy điện

Công ty phát điện

(Sở hữu nhà máy điện)

Tên nhà máy điện

Phân loại

Công suất đặt (MW)

1

Văn Chấn

Thủy điện

57

Công ty CP Thủy điện Văn Chấn

2

Tà Thàng

Thủy điện

60

Công ty Cổ phần thương mại Xây dựng Vietracimex

3

Mạo Khê

Nhiệt điện

440

Công ty CP Nhiệt điện Đông Triều

4

Ngòi Phát

Thủy điện

72

Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2

5

Nậm Na 2

Thủy điện

66

Công ty TNHH Hưng Hải

6

Nậm Pàn 5

Thủy điện

34,5

Công ty Năng lượng Dầu khí toàn cầu

7

Nậm Củn

Thủy điện

40

Công ty Sông Đà Hoàng Liên

8

Sông Bạc

Thủy điện

42

Công ty CP Sông Bạc

10

Bản Chát

Thủy điện

220

GENCO 3 - EVN

11

Quảng Ninh 2

Nhiệt điện

300

Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh

12

Uông Bí MR 1

Nhiệt điện

300

Công ty TNHH một thành viên NĐ Uông Bí

13

Uông Bí MR 2

Nhiệt điện

330

Công ty TNHH một thành viên NĐ Uông Bí

14

Bá Thước 1

Thủy điện

60

Công ty CP Thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa

15

Hủa Na

Thủy điện

180

Công ty CP Thủy điện Hủa Na

16

Khe Bố

Thủy điện

100

Công ty CP phát triển điện Việt Nam

17

Đồng Nai 2

Thủy điện

70

Công ty CP Thủy điện Trung Nam

18

Nhạn Hạc

Thủy điện

45

Công ty CP Thủy điện Quế Phong

19

SrêPok 4A

Thủy điện

64

Công ty CP thủy điện Buôn Đôn

20

Nghi Sơn I

Nhiệt điện

300

GENCO 1 - EVN

21

Vũng Áng I

Nhiệt điện

600

PV Power

22

Đam'Bri

Thủy điện

75

Công ty CP Thủy điện miền Nam

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÁN TIẾP THAM GIA THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-ĐTĐL ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực)

1. Danh sách các nhà máy điện gián tiếp tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh năm 2013

TT

Nhà máy điện

Phân loại theo công nghệ

Công suất đặt

(MW)

Phân loại chi tiết

Công ty phát điện

Ghi chú

1

Sơn La

Thủy điện

2400

Thủy điện chiến lược đa mục tiêu

Công ty Thuỷ điện Sơn La

A0 công bố biểu đồ huy động các nhà máy thủy điện đa mục tiêu theo quy định tại Thông tư (TT) số 18/2010/TT-BCT.

2

Hoà Bình

Thủy điện

1920

Thủy điện chiến lược đa mục tiêu

Công ty Thuỷ điện Hoà Bình

3

Tuyên Quang

Thủy điện

342

Thủy điện chiến lược đa mục tiêu

Công ty Thuỷ Điện Tuyên Quang

4

Chiêm Hóa

Thủy điện

48

Thủy điện trên cùng bậc thang với Thủy điện chiến lược đa mục tiêu

Công ty CP Đầu tư XD và Thương mại quốc tế

5

Trị An

Thủy điện

400

Thủy điện chiến lược đa mục tiêu

Công ty Thuỷ điện Trị An

6

Pleikrông

Thủy điện

720

Thủy điện chiến lược đa mục tiêu

Công ty Thuỷ điện Ialy

7

Ialy

Thủy điện

260

Thủy điện chiến lược đa mục tiêu

8

SeSan 3

Thủy điện

100

Thủy điện chiến lược đa mục tiêu

9

SeSan 3A

Thủy điện

108

Thủy điện trên cùng bậc thang với Thủy điện chiến lược đa mục tiêu

Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện SêSan 3A

A0 công bố biểu đồ phát cho nhóm nhà máy thủy điện đa mục tiêu: Pleikrong - Yaly - Sesan 3 - Sesan 3A - Sesan 4 - Sesan 4A, thanh toán theo giá hợp đồng (Pc).

10

SeSan 4

Thủy điện

360

Thủy điện trên cùng bậc thang với Thủy điện chiến lược đa mục tiêu

Công ty phát triển thuỷ điện Sê San

11

Sesan 4A

Thủy điện

63

Thủy điện trên cùng bậc thang với Thủy điện chiến lược đa mục tiêu

Công ty CP thuỷ điện Sê San 4A

12

Cần Đơn (BOT)

Thủy điện

82

Thủy điện bậc thang chưa thống nhất đơn vị chào giá chung

Công ty CP thủy điện Cần Đơn

A0 công bố biểu đồ phát cho nhà máy thủy điện bậc thang Cần Đơn - Srok Phu Miêng cùng thời gianvới SMHP và điều chỉnh biểu đồ khi tính toán lập lịch ngày tới sau khi Thác Mơ chào giá.

13

Srok Phumiêng

Thủy điện

51

Công ty CP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO

14

Phú Mỹ 2.2

Tuabin khí

715

BOT

Công ty TNHH Năng Lượng Mekong

A0 phối hợp với Công ty Mua bán điện (EPTC) chào giá thay hoặc công bố biểu đồ.

15

Phú Mỹ 3

Tuabin khí

716,8

BOT

Công ty TNHH BOT Phú Mỹ 3

16

Xekaman 3

Thủy điện

250

BOT - Thủy điện đấu nối tại Lào nhập khẩu điện về VN

Công ty cổ phần đầu tư phát triển điện Việt - Lào

EPTC và A0 phối hợp tính toán kế hoạch huy động, công bố theo quy định tại TT số 18/2010/TT-BCT; TT số 45/2011/TT-BCT.

17

Cà Mau 1

Tuabin khí

772,7

Khai thác tối đa theo quyền nhận khí PM3

Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau

A0 công bố biểu đồ trước 9h00, huy động theo nguồn cung cấp khí.

18

Cà Mau 2

Tuabin khí

772,7

19

VeDan

Nhiệt điện dầu

60

Nhà máy điện thuộc Khu công nghiệp

Công ty CP hữu hạn VEDAN Việt Nam

Xếp lịch huy động theo chi phí biến đổi. Thanh toán theo hợp đồng

20

Formosa

Than nhập

300

Nhà máy điện thuộc Khu công nghiệp

Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa

21

Hiệp Phước

Nhiệt điện dầu

375

 

Công ty TNHH điện lực Hiệp Phước

Xếp lịch huy động theo chi phí biến đổi. Thanh toán theo hợp đồng

22

Thủ Đức

Nhiệt điện dầu

278,4

 

Công ty TNHH NN MTV Nhiệt điện Thủ Đức

23

Cần Thơ

Nhiệt điện dầu

188

 

Công ty TNHH NN MTV Nhiệt Điện Cần Thơ.

24

Ô Môn

Nhiệt điện dầu

330

 

Công ty TNHH NN MTV Nhiệt Điện Cần Thơ.

25

Bà Rịa

Tuabin khí

387,8

 

Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa.

2. Danh sách các nhà máy điện gián tiếp tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh năm 2013 do chưa đủ điều kiện

TT

Nhà máy điện

Phân loại theo công nghệ

Công suất đặt (MW)

Phân loại chi tiết

Công ty phát điện

Ghi chú

1

Nậm Chiến 2

Thủy điện

32

NMTĐ có hồ chứa với khả năng điều tiết nước dưới 1 tuần.

Công ty CP Đầu tư và phát triển điện Tây Bắc

Chưa tham gia VCGM trong năm 2013 cho đến khi nhà máy Nậm Chiến 1 vào vận hành.

2

Nậm Chiến 1

Thủy điện

200

Công ty thủy điện Nậm Chiến 1

Tập đoàn Sông Đà

3

Hương Sơn

Thủy điện

34

NMTĐ có hồ chứa với khả năng điều tiết nước dưới 1 tuần.

Công ty CP thủy điện Hương Sơn

Chưa tham gia VCGM trong năm 2013. A0 tính toán và công bố biểu đồ.

4

Sông Tranh 2

Thủy điện

190

 

Công ty Thủy điện Sông Tranh

Chưa tham gia VCGM trong năm 2013 do đang kiểm tra an toàn hồ chứa. A0 tính toán và công bố biểu đồ.

5

Sử Pán 2

Thủy điện

34,5

NMTĐ có hồ chứa với khả năng điều tiết nước dưới 1 tuần. Nối lưới Trung Quốc

Công ty CP Thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên

Chưa tham gia VCGM trong năm 2013. A0 tính toán và công bố biểu đồ.

6

Đa Dâng 2

Thủy điện

34

NMTĐ có hồ chứa với khả năng điều tiết nước dưới 1 ngày.

Công ty CP Thủy điện miền Nam

Chưa tham gia VCGM trong năm 2013. A0 tính toán và công bố biểu đồ.

7

Thái An

Thủy điện

82

Hồ điều tiết dưới 1 tuần, nối lưới TQ

Công ty CP Thủy điện Thái An

A0 tính toán và công bố biểu đồ.

8

Bắc Hà

Thủy điện

90

Nối lưới TQ

Công ty CP Đầu tư Thủy điện Bắc Hà

A0 tính toán và công bố biểu đồ.

9

Bá Thước 2

Thủy điện

80

Hồ điều tiết giờ

Công ty CP Thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa

A0 tính toán và công bố biểu đồ.

10

Nho Quế 3

Thủy điện

110

NMTĐ có hồ chứa với khả năng điều tiết nước dưới 1 ngày.

Công ty CP Thủy điện Nho Quế 3

A0 tính toán và công bố biểu đồ.

Các nhà máy này sẽ do A0 tính toán và công bố biểu đồ trước 9h00 ngày D-1, thanh toán theo hợp đồng mua bán điện.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 52/QĐ-ĐTĐL ngày 25/12/2012 về Danh sách nhà máy điện tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh năm 2013 do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.979

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214