Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 52/2001/QĐ-BKHCNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Người ký: Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 08/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 52/2001/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 52/2001/QĐ-BKHCNMT NGÀY 08 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MŨ BẢO HIỂM NHẬP KHẨU DÙNG CHO NGƯỜI ĐI XE MÁY

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa;
Căn cứ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2001 số 10/2001/NQ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2001;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mũ bảo hiểm nhập khẩu dùng cho người đi xe máy (dưới đây viết tắt là mũ bảo hiểm nhập khẩu) phải phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5756-2001 “Mũ bảo vệ cho người đi mô tô và xe máy” hoặc tiêu chuẩn quốc gia về mũ bảo hiểm của nước xuất khẩu tương đương với Tiêu chuẩn Việt Nam.

Điều 2. Mũ bảo hiểm nhập khẩu phải được kiểm tra chất lượng và chứng nhận phù hợp với TCVN 5756-2001.

Việc kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm nhập khẩu được tiến hành bởi một trong các tổ chức chứng nhận hoặc phòng thử nghiệm của nước xuất khẩu được chỉ định.

Điều 3. Việc kiểm tra chất lượng nói trên được thực hiện theo từng lô hàng nhập khẩu vào Việt Nam. Mũ bảo hiểm nhập khẩu đã được chứng nhận/thử nghiệm phù hợp TCVN 5756-2001 phải được được in hoặc dán tem chứng nhận hoặc lô gô của tổ chức chứng nhận/phòng thử nghiệm được chỉ định trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Lô hàng mũ bảo hiểm nhập khẩu đủ điều kiện về chất lượng để nhập khẩu khi toàn bộ số lượng mũ bảo hiểm nhập khẩu được in hoặc dán tem chứng nhận hoặc lô gô của tổ chức chứng nhận/phòng thử nghiệm được chỉ định.

Điều 4. Giao cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành việc chỉ định các tổ chức chứng nhận/phòng thử nghiệm của nước xuất khẩu thực hiện kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công bố danh sách các tổ chức chứng nhận/phòng thử nghiệm nói trên cho các doanh nghiệp nhập khẩu và các cơ quan Nhà nước hữu quan để phối hợp quản lý.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/12/2001.

Các doanh nghiệp nhập khẩu mũ bảo hiểm người đi xe máy chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

 

 

Bùi Mạnh Hải

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 52/2001/QD-BKHCNMT

Hanoi, October 08, 2001

 

DECISION

ON THE MANAGEMENT OF QUALITY OF IMPORTED CRASH HELMETS USED BY MOTORBIKE RIDERS

THE MINISTER OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT

Pursuant to the Ordinance on Goods Quality of December 24, 1999;
Pursuant to the Government’s Decree No. 22/CP of May 22, 1993 on the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Science, Technology and Environment;
Pursuant to the Government’s Decree No. 86/CP of December 8, 1995 on the assignment of responsibility of State management over goods quality;
Pursuant to the Government’s Resolution No. 10/2001/NQ-CP of August 31, 2001 on its August regular meeting;
At the proposal of the General Director of Standardization, Measurement and Quality Control,

DECIDES:

Article 1.- Imported crash helmets used by motorbike riders (hereafter abbreviated as imported crash helmets) must be compatible with the Vietnamese standard TCVN 5756-2001 "Safety helmets used for motorbike and moped riders" or the exporting countries national standards on crash helmets, which are equivalent to the Vietnamese standards.

Article 2.- The imported crash helmets must have their quality inspected and certified as being compatible with TCVN 5756-2001.

The quality inspection of imported crash helmets shall be conducted by one of designated certifying organizations or testing laboratories of the exporting countries.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The lots of imported crash helmets fully meet quality conditions for import when all imported crash helmets are printed or sealed with stamp or logo of the designated certifying organization or testing laboratory.

Article 4.- To assign the General Department of Standardization, Measurement and Quality Control to designate the exporting countries certifying organizations/testing laboratories to conduct the quality inspection of crash helmets.

The General Department of Standardization, Measurement and Quality Control shall announce the list of above-mentioned certifying organizations and testing laboratories to importing enterprises and the concerned State agencies for coordinated management.

Article 5.- This Decision takes effect as from December 1, 2001.

Enterprises, which import crash helmets for motorbike riders, shall have to implement this Decision.

The General Department of Standardization, Measurement and Quality Control shall have to organize and guide the implementation of this Decision.

 

 

FOR THE MINISTER OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
VICE MINISTER
Bui Manh Hai

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 52/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 08/10/2001 về việc quản lý chất lượng mũ bảo hiểm nhập khẩu dùng cho người đi xe máy do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.253

DMCA.com Protection Status
IP: 44.213.60.33
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!