Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 516/QĐ-UBND năm 2018 về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Giàu do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 516/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Hữu Thành
Ngày ban hành: 11/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 516/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ GIÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông báo số 96/TB-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh ngày 23/8/2018;

Xét Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 30/7/2018 của UBND thị xã Từ Sơn; công văn số 735/STC-QLG&CS ngày 11/7/2018 của Sở Tài chính về thẩm định phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Giàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Giàu của Ban quản lý chợ Giàu, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (chi tiết bảng giá theo phụ biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Sở Tài chính theo chức năng phối hợp với UBND thị xã Từ Sơn chỉ đạo-Ban quản lý chợ Giàu tổ chức thu, quản lý và sử dụng giá sử dụng dịch vụ tại chợ đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính; Cục thuế Bắc Ninh; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh, Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn, Ban quản lý chợ Giàu và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, PVP, CVP.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thành

 

BIỂU TỔNG HỢP XÁC ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh)

STT

Danh mục

Số lượng ô bán hàng

Số m2/l ô bán hàng

Diện tích ô bán hàng (m2)

Năm 2018-2020

Ghi chú

Đơn giá (đ/m2)

Thành tiền

 

TỔNG CỘNG

508

-

2,898

-

1,576,536,000

 

I

KI ỐT

110

-

1,261.9

-

782,583,600

 

1

Ki ốt T1 nhà làm viêc BQL

13

 

185.7

 

212,457,600

 

 

Loại 1

7

13.45

94.2

120,000

135,604,800

 

 

Loại 2

5

15.26

76.3

72,000

65,923,200

 

 

Loại 3

1

15.18

15.2

60,000

10,929,600

 

2

Dãy 503

4

 

39.6

 

36,115,200

 

 

Loại 1

1

12

12

76,000

10,944,000

 

 

Loại 1

3

9.2

27.6

76,000

25,171,200

 

3

Dãy 7 gian 2 tầng HTX mua bán

7

 

95.9

 

75,624,000

 

 

Loại 1

1

13.7

13.7

70,000

11,508,000

 

 

Loại 2

6

13.7

82.2

65,000

64,116,000

 

4

Dãy 4 gian HTX mua bán

4

 

58.0

 

37,584,000

 

 

Loại 1

4

14.5

58

54,000

37,584,000

 

5

Dãỵ trái công chính 6 gian

6

 

62.4

 

51,417,600

 

 

Loại 1

2

10.4

20.8

72,000

17,971,200

 

 

Loại 2

4

10.4

41.6

67,000

33,446,400

 

6

Dãy 2 gian phía sau Phù Lưu

2

 

24.0

 

16,560,000

 

 

Loại 1

1

12

12

60,000

8,640,000

 

 

Loại 2

1

12

12

55,000

7,920,000

 

7

Dãy 21 gian trong chợ

21

 

247.8

 

92,464,800

 

 

Loại 1

1

11.8

11.8

33,000

4,672,800

 

 

Loại 2

20

11.8

236

31,000

87,792,000

 

8

Dãy 6 gian khu vệ sinh

6

 

113.4

 

21,092,400

 

 

Loại 1

1

18.9

18.9

18,000

4,082,400

 

 

Loại 2

5

18.9

94.5

15,000

17,010,000

 

9

4 Gian phía trong Phù lưu

4

 

49.6

 

20,236,800

 

 

Loại 1

4

12.4

49.6

34,000

20,236,800

 

10

7 Gian Fibrôximăng

8

 

119.8

 

50,316,000

 

 

Loại 1

3

17.1

51.3

35,000

21,546,000

 

 

Loại 1

3

17.1

51.3

35,000

21,546,000

 

 

Loại 1

2

8.6

17.2

35,000

7,224,000

 

11

3 Gian khu tập thể

3

 

51.0

 

21,420,000

 

 

Loại 1

1

17

17

37,000

7,548,000

 

 

Loại 2

2

17

34

34,000

13,872,000

 

12

4 hộ cầu tạm

4

 

23.9

 

13,830,000

 

 

Loại 1

1

9.8

9.8

50,000

5,880,000

 

 

Loại 1

1

5.6

5.6

50,000

3,360,000

 

 

Loại 2

1

3.2

3.2

45,000

1,728,000

 

 

Loại 2

1

5.3

5.3

45,000

2,862,000

 

13

8 ki ốt đầu cổng

8

 

85.8

 

68,796,000

 

 

Loại 1

1

10.1

10.1

70,000

8,484,000

 

 

Loại 1

1

13.5

13.5

70,000

11,340,000

 

 

Loại 1

1

9.4

9.4

70,000

7,896,000

 

 

Loại 1

1

9.3

9.3

70,000

7,812,000

 

 

Loại 2

1

10.6

10.6

65,000

8,268,000

 

 

Loại 2

1

9.6

9.6

65,000

7,488,000

 

 

Loại 2

1

12.2

12.2

65,000

9,516,000

 

 

Loại 3

1

11.1

11.1

60,000

7,992,000

 

14

20 Gian phía sau Phù Lưu

20

 

105.0

 

64,669,200

 

 

Loại 1

1

5.8

5.8

68,000

4,732,800

 

 

Loại 2

9

5.8

52.2

63,000

39,463,200

 

 

Loại 3

1

4.7

4.7

39,000

2,199,600

 

 

Loại 4

9

4.7

42.3

36,000

18,273,600

 

II

TRUNG TÂM II

135

 

520.9

 

235,268,400

 

1

Hàng cau, mỳ

18

 

72.0

 

26,880,000

 

 

Loại 1

4

4

16

35,000

6,720,000

 

 

Loại 2

14

4

56

30,000

20,160,000

 

2

Cầu thực phẩm

9

 

36.0

 

15,600,000

 

 

Loại 1

2

4

8

40,000

 3,840,000

 

 

Loại 2

 

4

28

35,000

11,760,000

 

3

Hàng cá, thịt bò, hàng vặt

21

 

68.9

 

29,814,000

 

 

Loại 1

1

5.3

5.3

40,000

2,544,000

 

 

Loại 1

2

3

6

40,000

2,880,000

 

 

Loại 1

1

3.3

3.3

40,000

1,584,000

 

 

Loại 2

7

2.7

18.9

35,000

7,938,000

 

 

Loại 2

2

2.7

5.4

35,000

2,268,000

 

 

Loại 2

3

3

9

35,000

3,780,000

 

 

Loại 2

3

4

12

35,000

5,040,000

 

 

Loại 2

1

4

4

35,000

1,680,000

 

 

Loại 2

1

5

5

35,000

2,100,000

 

4

Hàng thịt lợn

16

 

64.0

 

28,320,000

 

 

Loại 1

6

4

24

40,000

11,520,000

 

 

Loại 2

10

4

40

35,000

16,800,000

 

5

Hàng giải khát

43

 

180.0

 

72,024,000

 

 

Loại 1

5

4

20

40,000

9,600,000

 

 

Loại 1

1

6

6

40,000

2,880,000

 

 

Loại 2

5

4

20

37,000

8,880,000

 

 

Loại 2

1

6

6

37,000

2,664,000

 

 

Loại 3

10

4

40

34,000

16,320,000

 

 

Loại 4

19

4

76

30,000

27,360,000

 

 

Loại 4

2

6

12

30,000

4,320,000

 

6

Cầu tạm đỗ lạc

28

 

100.0

 

62,630,400

 

 

Loại 1

1

2.9

2.9

62,000

2,157,600

 

 

Loại 1

1

3.4

3.4

62,000

2,529,600

 

 

Loại 1

1

3.3

3.3

62,000

2,455,200

 

 

Loại 1

1

3

3

62,000

2,232,000

 

 

Loại 2

1

3.2

3.2

55,000

2,1 12,000

 

 

Loại 2

1

3

3

55,000

1,980,000

 

 

Loại 2

1

3.7

3.7

55,000

2,442,000

 

 

Loại 2

1

3.7

3.7

55,000

2,442,000

 

 

Loại 3

1

5.6

5.6

50,000

3,360,000

 

 

Loại 3

1

5.6

5.6

50,000

3,360,000

 

 

Loại 3

1

4.4

4.4

50,000

2,640,000

 

 

Loại 3

1

6.2

6.2

50,000

3,720,000

 

 

Loại 3

1

2.8

2.8

50,000

1,680,000

 

 

Loại 3

1

4.5

4.5

50,000

2,700,000

 

 

Loại 3

1

3.2

3.2

50,000

1,920,000

 

 

Loại 3

1

3

3

50,000

1,800,000

 

 

Loại 3

1

3.2

3.2

50,000

1,920,000

 

 

Loại 3

2

3

6

50,000

3,600,000

 

 

Loại 3

1

4.8

4.8

50,000

2,880,000

 

 

Loại 3

1

3.1

3.1

50,000

1,860,000

 

 

Loại 3

1

4.5

4.5

50,000

2,700,000

 

 

Loại 3

1

3

3

50,000

1,800,000

 

 

Loại 3

2

3.2

6.4

50,000

3,840,000

 

 

Loại 3

1

2.2

2.2

50,000

1,320,000

 

 

Loại 3

1

2.3

2.3

50,000

1,380,000

 

 

Loại 3

1

3

3

50,000

1,800,000

 

III

TRUNG TÂM I

263

0

1,115.5

 

558,684,000

 

1

Hàng bánh kẹo

11

 

44.0

 

23,664,000

 

 

Loại 1

5

4

20

47,000

11,280,000

 

 

Loại 2

6

4

24

43,000

12,384,000

 

2

Hàng hoa quả

10

 

40.0

 

18,240,000

 

 

Loại 1

5

4

20

41,000

9,840,000

 

 

Loại 2

5

4

20

35,000

8,400,000

 

3

Hàng tạp hoá

62

 

252.0

 

125,040,000

 

 

Loại 1

9

4

36

65,000

28,080,000

 

 

Loại 2

1

4

4

47,000

2,256,000

 

 

Loại 3

4

4

16

43,000

8,256,000

 

 

Loại 3

2

6

12

43,000

6,192,000

 

 

Loại 4

4

4

16

40,000

7,680,000

 

 

Loại 5

42

4

168

36,000

72,576,000

 

4

Hàng vải

22

 

104.0

 

50,688,000

 

 

Loại 1

4

4

16

65,000

12,480,000

 

 

Loại 2

1

4

4

40,000

1,920,000

 

 

Loại 3

2

8

16

36,000

6,912,000

 

 

Loại 3

4

6

24

36,000

10,368,000

 

 

Loại 3

11

4

44

36,000

19,008,000

 

5

Hàng quần áo

30

 

120.0

 

59,376,000

 

 

Loại 1

5

4

20

65,000

15,600,000

 

 

Loại 2

3

4

12

40,000

5,760,000

 

 

Loại 3

22

4

88

36,000

38,016,000

 

6

Hàng nhôm

3

 

18.6

 

10,332,000

 

 

Loại 1

1

6.6

6.6

65,000

5,148,000

 

 

Loại 2

1

5.4

5.4

36,000

2,332,800

 

 

Loại 2

1

6.6

6.6

36,000

2,851,200

 

7

Hàng nan

10

 

40.0

 

21,072,000

 

 

Loại 1

5

4

20

47,000

11,280,000

 

 

Loại 2

2

4

8

42,000

4,032,000

 

 

Loại 3

3

4

12

40,000

5,760,000

 

8

Hàng chiếu

4

 

24.0

 

9,648,000

 

 

Loại 1

1

6

6

35,000

2,520,000

 

 

Loại 2

3

6

18

33,000

7,128,000

 

9

Hàng nhựa

7

 

36.0

 

18,600,000

 

 

Loại 1

1

4

4

47,000

2,256,000

 

 

Loại 2

1

6

6

45,000

3,240,000

 

 

Loại 3

2

4

8

42,000

4,032,000

 

 

Loại 3

3

6

18

42,000

9,072,000

 

10

Hàng khô

25

 

100.0

 

51,120,000

 

 

Loại 1

5

4

20

65,000

15,600,000

 

 

Loại 2

5

4

20

40,000

9,600,000

 

 

Loại 3

15

4

60

36,000

25,920,000

 

11

Hàng dép

22

 

88.0

 

44,544,000

 

 

Loại 1

4

4

16

65,000

12,480,000

 

 

Loại 2

5

4

20

40,000

9,600,000

 

 

Loại 3

13

4

52

36,000

22,464,000

 

12

Hàng đường sữa

25

 

104.0

 

51,648,000

 

 

Loại 1

4

4

16

65,000

12,480,000

 

 

Loại 2

1

8

8

40,000

3,840,000

 

 

Loại 2

4

4

16

40,000

7,680,000

 

 

Loại 3

16

4

64

36,000

27,648,000

 

13

Hàng hương oản

10

 

40.0

 

21,408,000

 

 

Loại 1

4

4

16

47,000

9,024,000

 

 

Loại 2

6

4

24

43,000

12,384,000

 

14

Hàng nón

8

 

32.0

 

16,800,000

 

 

Loại 1

2

4

8

65,000

6,240,000

 

 

Loại 2

1

4

4

40,000

1,920,000

 

 

Loại 3

5

4

20

36,000

8,640,000

 

15

Hàng sành sứ

7

 

40.0

 

21,840,000

 

 

Loại 1

2

6

12

65,000

9,360,000

 

 

Loại 2

2

4

8

40,000

3,840,000

 

 

Loại 3

1

4

4

36,000

1,728,000

 

 

Loại 3

1

6

6

36,000

2,592,000

 

 

Loại 3

1

10

10

36,000

4,320,000

 

16

Hàng sắt

7

 

32.9

 

14,664,000

 

 

Loại 1

2

4.7

9.4

40,000

4,512,000

 

 

Loại 2

5

4.7

23.5

36,000

10,152,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 516/QĐ-UBND năm 2018 về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Giàu do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.585

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123