Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 51/2001/QĐ-BKHCNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Người ký: Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 08/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC- CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 51/2001/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG SỐ 51/2001/QĐ-BKHCNMT NGÀY 08 THÁNG 10 NĂM 2001 BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ VIỆC BẮT BUỘC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN VIỆT NAM ĐỐI VỚI MŨ BẢO HIỂM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC DÙNG CHO NGƯỜI ĐI XE MÁY

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa;
Căn cứ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2001 số 10/2001/NQ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2001;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mũ bảo hiểm sản xuất trong nước dùng cho người đi xe máy (dưới đây viết tắt là mũ bảo hiểm) là hàng hoá bắt buộc phải công bố phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5756 - 2001 “Mũ bảo vệ cho người đi mô tô và xe máy”.

Điều 2. Việc công bố mũ bảo hiểm phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5756-2001 phải được thực hiện theo “Quy định tạm thời về công bố hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn” ban hành kèm theo Quyết định số 2424/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 12/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Đối với việc tiến hành thử nghiệm mẫu điển hình mũ bảo hiểm, doanh nghiệp có thể lấy mẫu theo kế hoạch và tự thử nghiệm nếu có trang thiết bị thử nghiệm phù hợp với quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5756-2001, hoặc gửi mẫu đến một trong các tổ chức có tên trong Phụ lục kèm theo Quyết định này để thử nghiệm.

Danh sách các tổ chức được chỉ định thử nghiệm chất lượng mũ bảo hiểm sẽ được điều chỉnh, bổ sung kịp thời khi có thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này. Sau 90 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, tất cả các doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm phải hoàn thành việc công bố mũ bảo hiểm phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5657-2001.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

 

 

Bùi Mạnh Hải

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG MŨ BẢO HIỂM NGƯỜI ĐI XE MÁY
(Kèm theo Quyết định số: 51/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 08 tháng 10 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

STT

Tên tổ chức

Địa chỉ liên lạc

01

Trung tâm Quản lý Chất lượng Thiết bị và Phương tiện cơ giới đường bộ

18 Đường Giải Phóng- Quận Đống Đa - Hà Nội

ĐT: 04.5742613

Fax: 04.5742610

E.mail. Vaq@hn.vnn.vn

02

Chi cục Đăng kiểm số 4

128 Bạch Đằng- Quận Hải Châu - Thành phố Đà nẵng

ĐT: 0511.893820

Fax: 0511.822679

03

Chi cục Đăng kiểm số 6

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa- Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 08.8226659/ 8226660

Fax: 08.8217859

E.mail: Vires6@hcm.vnn.vn

 

THE MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 51/2001/QD-BKHCNMT

Hanoi, October 08, 2001

 

DECISION

ON THE COMPULSORY ANNOUNCEMENT OF THE COMPATIBILITY WITH VIETNAMESE STANDARDS, APPLICABLE TO HOME-MADE CRASH HELMETS FOR MOTORBIKE RIDERS

THE MINISTER OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT

Pursuant to the Ordinance on Goods Quality of December 24, 1999;
Pursuant to the Government’s Decree No. 22/CP of May 22, 1993 on the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Science, Technology and Environment;
Pursuant to the Government’s Decree No. 86/CP of December 8, 1995 on the assignment of responsibility of State management over goods quality;
Pursuant to the Government’s Resolution No. 10/2001/NQ-CP of August 31, 2001 on its August regular meeting;
At the proposal of the General Director of Standardization, Measurement and Quality Control,

DECIDES:

Article 1.- Crash helmets domestically made for use by motorbike riders (hereafter called crash helmets for short) are those goods subject to the compulsory announcement of their compatibility with Vietnamese standard TCVN 5756-2001 "Safety helmets for motorbike and moped riders."

Article 2.- The announcement of crash helmets compatibility with Vietnamese standard TCVN 5756-2001 shall have to comply with the Provisional Regulation on the announcement of goods compatible with standards, issued together with Decision No. 2424/2000/QD-BKHCNMT of December 12, 2000 of the Minister of Science, Technology and Environment.

For the testing of crash helmets samples, enterprises may take samples under their plans and conduct the testing themselves, provided that they have testing equipment and facilities compatible with Vietnamese Standard TCVN 5756-2001, or send the samples to one of the organizations listed in the Appendix issued together with this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 3.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

Enterprises, which produce crash helmets, shall have to implement this Decision. All crash helmet-producing enterprises shall have to complete the announcement of crash helmets compatible with Vietnamese Standard TCVN 5657-2001 within 90 days as from the effective date of this Decision.

The General Department of Standardization, Measurement and Quality Control shall have to organize and guide the implementation of this Decision.

 

 

FOR THE MINISTER OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
VICE MINISTER
Bui Manh Hai

 

APPENDIX

LIST OF ORGANIZATIONS DESIGNATED TO EXPERTISE THE QUALITY OF CRASH HELMETS USED BY MOTORBIKE RIDERS
(Issued together with Decision No. 51/2001/QD-BKHCNMT of October 8, 2001 of the Minister of Science, Technology and Environment)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Name of organization

Address

01

Center for quality control of equipment and land- road motorized vehicles

18 Giai Phong road - Dong Da district - Hanoi.

Telephone: 04.5742613

Fax.: 04.5742610

E-mail: vaq@hn.vnn.vn

02

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.128 Bach Dang - Hai Chau district - Da Nang city.

Telephone: 0511.893820

Fax.: 0511.822679

03

Registry Sub- Department No. 6

92 Nam Ky Khoi Nghia - District 1 - Ho Chi Minh City.

Telephone: 08.8226659/8226660

Fax.: 08.8217859

E-mail: vires6@hcm.vnn.vn

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 51/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 08/10/2001 về việc bắt buộc công bố phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam đối với mũ bảo hiểm sản xuất trong nước dùng cho người đi xe máy do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.122

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!