Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 473/QĐ-UBND 2017 phát triển kinh tế ngân sách 01/NQ-CP 19-2017/NQ-CP Vĩnh Long

Số hiệu: 473/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lê Quang Trung
Ngày ban hành: 14/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 473/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC QUYẾT ĐỊNH, KẾ HOẠCH CỦA UBND TỈNH VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017; TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2017 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 19-2017/NQ-CP NGÀY 06/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 447/TTr-SKHĐT-TH ngày 07/3/2017 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai các quyết định, kế hoạch của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu chi, ngân sách Nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017; về triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai các Quyết định, Kế hoạch của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 và Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ.

(Mục đích, nội dung, đối tượng, thời gian, hình thức kiểm tra, thành phần Đoàn kiểm tra như Kế hoạch chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giám đốc các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đúng kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo, đề xuất trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

KẾ HOẠCH CHI TIẾT

KIỂM TRA TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC QUYẾT ĐỊNH, KẾ HOẠCH CỦA UBND TỈNH VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017; TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2017 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 19-2017/NQ-CP NGÀY 06/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 14/3/2017của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích

Kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và công tác đầu tư xây dựng cơ bản 3 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Nắm bắt, đánh giá đúng thực tế tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 trên địa bàn tỉnh; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các sở, ban ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện; những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Kịp thời đề xuất hướng giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, kiến nghị trong thực hiện.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC KIỂM TRA

1. Nội dung kiểm tra

- Đối với chương trình hành động và kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP: Kết quả triển khai, kết quả chủ yếu đạt được; những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới.

- Đối với kế hoạch vốn đầu tư phát triển: Việc chuẩn bị hồ sơ thủ tục, triển khai thực hiện các công trình/dự án, số dự án đã khởi công (trong đó, số công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đã khởi công trong quý 1/2017), khả năng khởi công tất cả các công trình và giải ngân đạt 30% kế hoạch trở lên trước ngày 30/6/2017,…; Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; Những đề xuất kiến nghị và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới.

- Đối với công tác cấp đăng ký kinh doanh hộ: Tình hình cấp đăng ký kinh doanh hộ, công tác kiểm tra sau khi cấp đăng ký kinh doanh (kiểm tra một số hồ sơ cấp đăng ký kinh doanh hộ).

2. Đối tượng kiểm tra:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Quản lý các công trình giao thông; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

3. Thời gian kiểm tra

Từ ngày 21/3/2017 đến ngày 24/3/2017 (Thời gian, địa điểm làm việc của Đoàn kiểm tra cụ thể như biểu chi tiết kèm theo).

4. Hình thức kiểm tra

- Làm việc trực tiếp với các sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Các đơn vị được kiểm tra xây dựng báo cáo gửi về Đoàn kiểm tra (Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 18/3/2016 để tổng hợp phục vụ công tác kiểm tra. Báo cáo tập trung vào những vấn đề trọng tâm theo nội dung tại điểm 1, mục II nêu trên; riêng đối với chương trình hành động và kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ, báo cáo theo những nhiệm vụ được phân công, có định lượng cụ thể kết quả thực hiện, đạt được.

III. THÀNH PHẦN THAM GIA ĐOÀN KIỂM TRA

- Ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh: Trưởng đoàn.

- Ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phó trưởng đoàn.

Các Thành viên của đoàn gồm:

- Ông Võ Quốc Thanh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Ông Trần Hoài Hiệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

- Ông Hồ Văn Đường, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

- Ông Nguyễn Phương Bình, Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ông Dương Bỉnh Hân, Phó Trưởng phòng Kinh tế Tổng hợp - Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Ông Nguyễn Văn Lành, Trưởng phòng Tổng hợp - Sở Kế hoạch và Đầu tư (thư ký đoàn).

- Ông Hồ Minh Trung, Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Ông Lương Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Kinh tế - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Ông Huỳnh Thanh Toàn, Trưởng phòng Văn hoá xã hội - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Nguyễn Văn Lăng, Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Ông Nguyễn Văn Cương, chuyên viên phòng Kiểm soát chi - Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các thành viên Đoàn kiểm tra sắp xếp thời gian tham gia đoàn đầy đủ, chuẩn bị các nội dung liên quan theo nhiệm vụ của ngành để trực tiếp hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư.

Thành viên đoàn tập trung tại các Sở, ban ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo lịch kiểm tra.

Các đơn vị được kiểm tra sắp xếp thời gian, bố trí nơi làm việc, chuẩn bị nội dung báo cáo cho Đoàn kiểm tra (theo nội dung nêu tại điểm 1, mục II).

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả công tác kiểm tra, chủ trì phối hợp với các ngành liên quan đề xuất tham mưu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị.

Kinh phí thực hiện: Theo quy định hiện hành.

Phương tiện: Thành viên đoàn kiểm tra tự sắp xếp phương tiện tham gia đoàn theo lịch kiểm tra.

 

LỊCH KIỂM TRA TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2017

(Kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

* Ngày 21/3/2017:

- Buổi sáng:

+ UBND thị xã Bình Minh và UBND huyện Bình Tân.

+ Thời gian: Từ 07 giờ 30 - 11giờ.

+ Địa điểm làm việc: Văn phòng UBND thị xã Bình Minh.

- Buổi chiều:

+ UBND huyện Trà Ôn và UBND huyện Tam Bình.

+ Thời gian: Từ 13 giờ 30 phút - 17giờ.

+ Địa điểm làm việc: Văn phòng UBND huyện Trà Ôn.

* Ngày 23/3/2017:

- Buổi sáng:

+ UBND huyện Mang Thít và UBND huyện Vũng Liêm

+ Thời gian: Từ 07 giờ 30 - 11giờ.

+ Địa điểm làm việc: Văn phòng UBND huyện Mang Thít.

- Buổi chiều:

+ UBND huyện Long Hồ và UBND thành phố Vĩnh Long (UBND thành phố Vĩnh Long mời Hiệu trưởng trường THPT Lưu Văn Liệt).

+ Thời gian: Từ 13 giờ 30 phút – 17 giờ.

+ Địa điểm: Văn phòng UBND thành phố Vĩnh Long.

* Ngày 24/3/2017:

- Buổi sáng:

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Ban quản lý các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ban quản lý các công trình giao thông

+ Thời gian: Từ 07 giờ 30 - 11giờ.

+ Địa điểm: Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ghi chú:

- Khi kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ khảo sát thực tế một số công trình/dự án đang triển khai (nếu cần thiết).

- Trong quá trình kiểm tra nếu có thay đổi thời gian làm việc, Đoàn sẽ có thông báo cụ thể đến từng cơ quan để phối hợp thực hiện.

- Đề nghị các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị nội dung, báo cáo việc triển khai, kế quả đạt được; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị (các đề xuất trọng tâm, ngắn gọn; đối với kế hoạch vốn đầu tư: báo cáo cụ thể tiến độ thực hiện từng công trình).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 473/QĐ-UBND ngày 14/03/2017 kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai Quyết định, Kế hoạch về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 19-2017/NQ-CP do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


835

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!