Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 47/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 22/2009/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động lối đi từ Siêu thị Thiên Niên Kỷ ra khu vực quản lý Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo do tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 47/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 04/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2019/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 04 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐNH SỐ 22/2009/QĐ-UBND NGÀY 30/9/2009 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHHOẠT ĐỘNG LỐI ĐI TỪ SIÊU THỊ THIÊN NIÊN KỶ RA KHU VỰC QUẢN LÝ CA KHẨU QUỐC TẾ LAO BO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn c Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 ca Chính phủ Quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị ca Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (Tờ trình s 131/TTr-KKT ngày 15/11/2019) và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp (Báo cáo số 311/BC-STP ngày 31/10/2019).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tnh Quảng Trị về việc Ban hành Quy chế hoạt động li đi từ Siêu thị Thiên Niên Kra khu vực quản lý Cửa khu quốc tế Lao Bảo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2019.

Chánh Văn phòng UBND tnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chhuy Bộ đội Biên phòng, Cục trưng Cục Hải Quan tỉnh, Trưởng Ban Qun lý Khu kinh tế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Ki
m tra VBQPPL-B Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tnh;
- Ch
tịch, các PCT UBND tnh;
- UBMTTQVN tnh;
- Sở Tư pháp;
- TT Tin học t
nh;
. Lưu: VT, NC, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 47/2019/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 bãi bỏ Quyết định 22/2009/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động lối đi từ Siêu thị Thiên Niên Kỷ ra khu vực quản lý Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo do tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


482

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.207.230.188