Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 46/2001/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Chuẩn
Ngày ban hành: 12/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 46/2001/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI CHẾ QUẢN LÝ THỰC HIỆN CƠ CẤU HỢP TÁC CÔNG NGHIỆP ASEAN (CƠ CẤU AICO)

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Hiệp định khung về hợp tác Công nghiệp ASEAN do các Bộ trưởng kinh tế các nước ASEAN ký kết ngày 27 tháng 04 năm 1996 tại Xingapo ;
Căn cứ công văn số 1746/VPCP-TCQT ngày 5 tháng 5 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Công nghiệp phối hợp với các Bộ Ngành có liên quan xây dựng cơ chế quản lý thực hiện Chương trình hợp tác công nghiệp ASEAN( Chương trình AICO) tại Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 07/1998/QĐ-BCN ngày 2 tháng 2 năm 1998 của Bộ trưởng Công nghiệp về việc ban hành “ Qui định về thẩm định, phê chuẩn và quản lý thực hiện Cơ cấu hợp tác công nghiệp ASEAN( cơ cấu AICO)” ;
Nhằm tăng cường công tác quản lý thực hiện Chương trình AICO và xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Qui chế quản lý thực hiện Cơ cấu AICO .


Nơi nhận :

- Như điều 3
Vụ CTCQT,VPCP
- Bộ KHĐT,TM,TC
- TCHQ,Thuế
- Lưu VP, PC, HTQT

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Chuẩn


QUI CHẾ

QUẢN LÝ THỰC HIỆN CƠ CẤU HỢP TÁC CÔNG NGHIỆP ASEAN (CƠ CẤU AICO)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2001 ngày 12 tháng 10 năm 2001 của Bộ trưởng Công nghiệp)

Điều 1. Đối tượng áp dụng :

Quy chế này áp dụng đối với các công ty tham gia cơ cấu AICO đã được Ban Thư ký ASEAN cấp giấy chứng nhận AICO ( công ty AICO ) và đang hoạt động tại Việt Nam .

Điều 2 . Các văn bản pháp lý làm cơ sở cho công tác quản lý cơ cấu AICO :

a/ Công văn cho phép thành lập cơ cấu AICO của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ;

b/ Giấy chứng nhận AICO do Ban Thư ký ASEAN ban hành ;

c/ Giấy chứng nhận xuất xứ 40% hàm lượng quốc gia do cơ quan có thẩm quyền của Bộ Thương mại Việt Nam ban hành ;

d/ Quyết định mức thuế suất ưu đãi của Chương trình AICO ( từ 0 đến 5%) do Bộ Tài chính Việt Nam ban hành ;

đ/ Quyết định về bãi bỏ hàng rào phi thuế ( nếu có ) do Bộ Thương mại Việt Nam ban hành .

e/ Quyết định định lượng sản phẩm AICO xuất, nhập khẩu trong Cơ cấu AICO, cùng các văn bản cho phép điều chỉnh bổ sung trong quá trình thực hiện do Bộ Công nghiệp Việt Nam ban hành .

g/ Cam kết của Công ty AICO khi làm đơn xin thành lập cơ cấu AICO cùng các văn bản chấp nhận điều chỉnh sửa đổi cam kết do Hội đồng xét duyệt AICO của Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN ban hành .

Điều 3 . Thời hạn thi hành :

Trong vòng 45 ngày sau khi Ban thư ký ASEAN ban hành giấy chứng nhận AICO, các công ty AICO sẽ nhận được các quyết định về mức thuế suất ưu đãi của Chương trình AICO, về bãi bỏ hàng rào phi thuế ( nếu có) và về định lượng sản phẩm AICO được phép xuất nhập khẩu theo các văn bản pháp lý nêu ở Điều 2 để bắt đầu thực hiện các cam kết của mình.

Nếu không có quyết định khác của ASEAN, việc thực hiện các cam kết và các ưu đãi về thuế và phi thuế theo Chương trình AICO sẽ kết thúc vào 31 tháng 12 năm 2005.

Điều 4. Chế độ và các nội dung báo cáo của các công ty tham gia cơ cấu AICO.

Theo năm tài chính của Việt Nam, định kỳ 6 tháng một lần các công ty tham gia phải báo cáo tình hình thực hiện cơ cấu AICO bằng văn bản cho Hội đồng xét duyệt AICO.

Nội dung báo cáo gồm các điểm chính sau :

- Hoạt động xuất nhập khẩu theo cam kết trong cơ cấu AICO ( theo Mẫu AICO/BC-01 ) .

- Tình hình thực hiện các cam kết về đầu tư mới, chuyển giao công nghệ, mở rộng sản xuất , đào tạo nhân lực, số việc làm tăng thêm .

- Nộp Ngân sách Nhà nước hàng năm sau khi tham gia AICO (theo mẫu AICO/BC-02) .

Các công ty AICO tự nguyện đảm bảo độ chính xác và tính trung thực của các báo cáo. Nếu phát hiện ra những sai sót trong báo cáo do cố ý hoặc vô tình, công ty AICO sẽ bị sử lý theo Điều 12 của Qui định về thẩm định, phê chuẩn và quản lý thực hiện cơ cấu hợp tác công nghiệp ASEAN (AICO) thuộc quyết định 07/1998/QĐ - BCN ngày 2 tháng 2 năm1998 do Bộ Công nghiệp ban hành.

Điều 5. Chế độ quản lý của các cơ quan Nhà nước đôí với các công ty AICO:

Hội đồng xét duyệt AICO của Bộ Công nghiệp là cơ quan chủ trì phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Tổng cục thuế, Tổng cục hải quan, Văn phòng Chính phủ quản lý các hoạt động của các công ty AICO trên cơ sở các văn bản pháp lý, các cam kết nêu tại Điều 2 của Qui chế này và các báo cáo định kỳ của các công ty AICO.

Chủ tịch Hội đồng xét duyệt AICO tổ chức các đoần kiểm tra định kỳ ít nhất một năm một lần đối với một công ty AICO. Nội dung kiểm tra định kỳ là kiểm tra việc thực hiện các văn bản pháp lý, các cam kết nêu tại Điều 2 của Qui chế này và các báo cáo định kỳ của các Côngty AICO. Một đoàn kiểm tra cơ cấu AICO chỉ được coi là thích hợp khi có quá nửa số Bộ, Ngành nói trên tham gia. Ngoài các đoàn kiểm tra định kỳ, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt AICO có quyền thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất với các thành phần thích hợp, nhưng phải thông báo trước bằng văn bản về lý do và thời gian kiểm tra cho công ty có liên quan biết.

Chủ tịch Hội đồng xét duyệt AICO có quyền triệu tập công ty AICO đến giải trình khi phát hiện công ty đó vi phạm các điều khoản của Hiệp định khung AICO, các văn bản pháp lý và cam kết nêu tại Điều 2 của Qui chế này .

Điều 6. Quyết định huỷ bỏ các ưu đãi về thuế, phi thuế AICO :

Nếu công ty AICO vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của Hiệp định khung AICO hoặc sau 18 tháng liên tục không thực hiện đầy đủ các cam kết, đặc biệt tỷ lệ xuất khẩu và nhập khẩu thấp hơn 5% so với tỷ lệ đã cam kết, Công ty đó sẽ bị cảnh báo bằng công văn do Chủ tịch Hội đồng xét duyệt AICO ký. Sáu tháng sau ngày ban hành cảnh báo, nếu Công ty nói trên vẫn không sửa chữa hoặc vẫn không thực hiện được cam kết, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt AICO sẽ đề nghị Thủ tướng Chính phủ ra quyết định huỷ bỏ ưu đãi thuế hay phi thuế AICO hoặc cả hai. Quyết định cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ sẽ được Hội đồng xét duyệt AICO thông báo bằng văn bản tới Công ty AICO liên quan, Ban Thư ký ASEAN và các Bộ, Ngành đã nêu tại Điều 5 của Qui chế này.

Điều 7. Điều khoản thi hành :

Qui chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Qui chế này bổ sung cho Qui định về thẩm định, phê chuẩn và quản lý thực hiện Cơ cấu hợp tác công nghiệp ASEAN (AICO) được ban hành theo Quyết định số 07/1998/QĐ-BCN ngày 2 tháng 2 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và thay thế công văn số 1899/CV-HTQT ngày 15 tháng 5 năm 2000 về việc tổ chức thực hiện cơ cấu AICO của SONY.

Qui chế này có thể được điều chỉnh, bổ sung khi được Hội đồng xét duyệt AICO của Bộ Công nghiệp, các Bộ Ngành nêu tại Điều 5 của Qui chế này đề nghị và được Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt .

A.XUẤT KHẨU:

Số

Tt

Tên sản phẩm AICO

Mã số

HS

Tên nước mua

Số lượng

Đơn vị

Giá trị

(USD)

Tờ khai hải quan số ... ngày.....

Ghi

chú

1

2

SảnphẩmA

Sản phẩm B

.....

Tổng cộng

B. NHẬP KHẨU:

Số

Tt

Tên sản phẩm AICO

Mã số HS

Xuất xứ từ nước

Số lượng sản phẩm

Đơn vị tính

Giá trị

( USD )

Tờ khai hải quan số..ngày.. tháng

Ghi chú

1

2

Sản phẩmA

Sản phẩm B

......

Tổng cộng

C. Tỷ lệ xuất nhập khẩu:

(Tổng kim ngạch xuất khẩu): (Tổng kim ngạch nhập khẩu )x 100%= ..... %.

D. So sánh với cam kết :

Tỷ lệ xuất nhập khẩu cam kết : ....... %.

Tỷ lệ xuất nhập khẩu thực hiện : ........%.

Ghi chú : Xuất trình bộ chứng từ xuất , nhập khẩu hoàn chỉnh cho đoàn kiểm tra trong các đợt kiểm tra định kỳ hay đột xuất.

BIỂU MẪU BÁO CÁO VỀ NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC AICO/BC-02 TỪ SẢN XUẤT CÁC PHẨM AICO CỦA CƠ CẤU AICO ..... NĂM 200...

Số tt

Các khoản nộp NSNN

Giá trị ( U SD)

Số chứng từ nộp.. ngày ….tháng … năm 200..

Tài khoản nộp

1

2

3

...

Thuế VAT

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập cá nhân

...

Tổng cộng


Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 46/2001/QĐ-BCN ngày 12/10/2001 ban hành Qui chế quản lý thực hiện Cơ cấu hợp tác công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.068

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!