Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 45/2013/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2013/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN

Căn cứ Luật tchức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật biên giới quốc gia ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền,

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Công Thương, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ có liên quan, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- a án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

QUY CHẾ

ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN
(Ban hành kèm theo Quyết định s
45/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 07 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này áp dụng tại các cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính (hay cửa khẩu quốc gia hoặc cửa khẩu song phương) trên biên giới đt liền (sau đây gọi tắt là cửa khẩu).

2. Quy chế này quy định:

a) Việc thống nhất quản lý hoạt động của các lực lượng chức năng chuyên ngành tại cửa khẩu;

b) Việc quản lý các dịch vụ hỗ trợ thương mại tại cửa khẩu;

c) Việc phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan qun lý cửa khẩu của nước có chung biên giới;

d) Hoạt động của Ban Quản lý cửa khẩu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chức năng quản lý hành chính, chuyên ngành tại khu vực cửa khẩu.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người, phương tiện giao thông vận tải và các hoạt động khác tại cửa khẩu.

3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác quản lý và điều hành hoạt động tại cửa khẩu.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý hoạt động tại cửa khẩu

1. Đảm bảo các hoạt động tại cửa khẩu được thực hiện thống nhất, đồng bộ, phối hợp chặt chẽ, có trật tự, có nề nếp, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người, phương tiện giao thông vận tải qua các cửa khẩu theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính.

2. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư và phát triển các dịch vụ hỗ trợ thương mại tại các khu vực cửa khẩu biên giới đất liền.

3. Phù hợp với hoạt động đối ngoại và hội nhập kinh tế của đất nước, xây dựng các cửa khẩu trở thành cầu nối giao lưu, hp tác, hòa bình và phát triển.

4. Góp phần phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với đảm bảo an ninh, quốc phòng, ổn định và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới đất liền.

Chương 2.

QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI CỬA KHẨU

Điều 4. Các hoạt động tại cửa khẩu

1. Hoạt động quản lý chuyên ngành của các lực lượng chức năng, bao gồm Bộ đội biên phòng, Hải quan và các lực lượng chức năng khác tại cửa khẩu.

2. Hoạt động xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thương mại tại ca khẩu, bao gồm các dịch vụ kho, bãi, giao nhận, vận chuyển, gia công, đóng gói, bốc dỡ hàng hóa; dịch vụ thanh toán, thu đổi ngoại tệ; dịch vụ hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan và các dịch vụ hỗ trợ khác theo quy định.

4. Hoạt động phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan quản lý cửa khẩu của nước có chung biên gii.

Điều 5. Phối hợp các hoạt động chuyên ngành của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu

1. Bộ đội biên phòng, Hải quan và các lực lượng chức năng khác tại cửa khu thực hiện hoạt động qun lý chuyên ngành theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Thủ trưng cơ quan quản lý cấp trên của mình về hoạt động quản lý chuyên ngành.

2. Ban Quản lý cửa khẩu điều hành việc phối hợp thống nhất các hoạt động chuyên ngành của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đảm bảo sự đồng bộ, có trật tự, có nề nếp theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Điều 6. Quản lý các hoạt động xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động tại cửa khẩu liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người, phương tiện giao thông vận tải và các hoạt động khác thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Khi tham gia các hoạt động tại cửa khẩu liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người, phương tiện giao thông vận tải và các hoạt động khác, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải chấp hành Nội quy cửa khẩu và các quy định khác của Ban Quản lý cửa khẩu.

Điều 7. Quản lý hoạt động dịch vụ hỗ trợ thương mại tại cửa khẩu

1. Ban Quản lý cửa khẩu quản lý công tác xây dựng, sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc, các công trình công cộng phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc của quốc gia theo quy hoạch, kế hoạch, tiến độ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm thuận tiện cho việc kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng, đi lại, làm việc của tổ chức, cá nhân và sự phát triển thương mại biên giới trong phạm vi cửa khẩu.

2. Ban Quản lý cửa khẩu tổ chức cung cấp và khai thác thu phí các dịch vụ tại khu vực cửa khẩu phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

3. Ban Quản lý cửa khẩu tạo điều kiện việc thực hiện dự án sau cấp chứng nhận đầu tư vào các dịch vụ bãi kiểm hóa, bến bãi giao nhận vận tải, kho tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu và các dịch vụ logistics khác tại cửa khẩu.

Điều 8. Phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan quản lý cửa khẩu của nước có chung biên giới

1. Ban Quản lý cửa khẩu phối hợp với y ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nơi có cửa khẩu và Đồn Biên phòng cửa khẩu để giải quyết những vấn đề có liên quan đến hoạt động của cửa khẩu như đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, cấp điện, cấp nước, thoát nước, vệ sinh, đảm bảo mỹ quan, môi trường sinh thái khu vực cửa khẩu và các vấn đề phát sinh khác.

2. Ban Quản lý cửa khẩu phối hợp với cơ quan quản lý cửa khẩu và các lực lượng chức năng có liên quan của ca khẩu nước có chung biên giới:

a) Tổ chức giao ban định kỳ hoặc đột xuất giữa Ban Quản lý cửa khẩu của Việt Nam và cơ quan quản lý cửa khẩu của nước có chung biên giới;

b) Trao đổi để thống nhất công tác quản lý cửa khẩu và qun lý các thủ tục của hai bên;

c) Kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh trong hoạt động xuất nhập khu hàng hóa, xut nhập cảnh người và phương tiện giao thông vận tải qua biên giới hoặc khi xảy ra ách tắc tại cửa khẩu;

d) Đảm bảo cơ quan quản lý cửa khẩu và các lực lượng chức năng của cửa khẩu nước có chung biên giới tuân thủ các điều ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam và nước có chung biên giới tham gia ký kết hoặc gia nhập.

Chương 3.

QUY ĐỊNH VỀ BAN QUẢN LÝ CỬA KHẨU VÀ TRƯỞNG CỬA KHẨU

Điều 9. Thành lập Ban Quản lý cửa khẩu

1. Thành lập Ban Quản lý cửa khẩu tại mỗi cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính nơi chưa có Khu kinh tế cửa khẩu.

2. Đối với các cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý cửa khẩu theo quy định tại Quy chế này.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý cửa khẩu và phê duyệt danh sách thành viên Ban Quản lý cửa khẩu.

Điều 10. Chức năng của Ban Quản lý cửa khẩu

1. Ban Quản lý cửa khẩu là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ban Quản lý cửa khẩu có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu riêng; có trụ sở tại cửa khẩu; có kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển theo quy định.

3. Ban Quản lý cửa khẩu chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương và Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới Trung ương và cấp tỉnh.

4. Mối quan hệ giữa Ban Quản lý cửa khẩu với các S, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nơi có cửa khẩu là mối quan hệ phối hợp.

Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý cửa khẩu

1. Thực hiện thống nhất quản lý các hoạt động tại cửa khẩu theo quy định tại Chương II Quy chế này.

2. Xây dựng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Nội quy cửa khẩu và tổ chức thực hiện Nội quy cửa khẩu sau khi được ban hành.

3. Tổ chức thực hiện điều hành, phối hợp hoạt động của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát đối với xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người, phương tiện giao thông vận tải qua cửa khẩu.

4. Bố trí địa điểm kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng quản lý chuyên ngành tại cửa khẩu thống nhất, hợp lý, thông suốt, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức phối hợp và giải quyết những vướng mắc phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên ngành của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu. Thông báo cơ chế, chính sách và những chỉ đạo, điều hành của các cơ quan có liên quan đến các lực lượng chức năng.

6. Đảm bảo thời gian làm việc của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu theo đúng quy định tại Nội quy cửa khẩu; phối hợp kiểm tra, kiểm soát trong cùng một thời gian đã được thống nhất giữa Ban Quản lý cửa khẩu với cơ quan quản lý cửa khẩu của nước có chung biên giới.

7. Tổng hợp ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan về các giải pháp điều hành hoạt động tại cửa khẩu, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc kiến nghị với các ngành chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

8. Phối hợp với cơ quan có liên quan thực hiện việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc quản lý các hoạt động và thực hiện các cơ chế, chính sách về thương mại tại khu vực cửa khẩu.

9. Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, sáu tháng và một năm hoặc báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động tại cửa khẩu cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

10. Báo cáo tình hình chấp hành về hành chính và công tác phối hợp đối với công chức, viên chức thuộc các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đến các cơ quan có liên quan, kiến nghị khen thưởng hoặc xử lý đối với những cá nhân hay lực lượng chức năng vi phạm hành chính hoặc không chấp hành Nội quy cửa khẩu.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chtịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý cửa khẩu

1. Ban Quản lý cửa khẩu có Trưởng Ban Quản lý cửa khẩu (gọi tắt là Trưởng cửa khẩu) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, 02 Phó Trưởng Ban Quản lý cửa khẩu (gọi tắt là Phó cửa khẩu) là người đứng đầu lực lượng Bộ đội Biên phòng và Hải quan tại cửa khẩu.

2. Trưởng cửa khẩu:

a) Tại các cửa khẩu nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu, Trưởng cửa khẩu do Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu đảm nhiệm.

b) Tại các cửa khẩu nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu, Trưởng cửa khẩu do một Phó Giám đốc Sở Công Thương hoặc một Phó Ban Quản lý các khu kinh tế đảm nhiệm.

c) Đối với những cửa khẩu có kim ngạch trao đổi hàng hóa một năm với giá trị tương đương từ 1.000 (một nghìn) tỷ đồng trở lên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định bổ nhiệm một công chức tương đương cấp Phó Giám đốc Sở chuyên trách làm Trưởng cửa khẩu.

3. Các thành viên khác của Ban Quản lý cửa khẩu gồm người đứng đầu các lực lượng chức năng tại cửa khẩu và công chức, viên chức thuộc Văn phòng Ban Quản lý cửa khẩu.

Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng cửa khẩu

1. Trưởng cửa khẩu là người đứng đầu, chịu trách nhiệm chính tại cửa khẩu và ra các quyết định về điều hành hoạt động và phối hợp hoạt động chuyên ngành của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu; chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Chtịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Trưởng cửa khẩu thay mặt Ban Quản lý cửa khẩu ký các văn bản với danh nghĩa Ban Quản lý cửa khẩu trong hoạt động điều hành cửa khẩu. Mối quan hệ giữa Trưởng cửa khẩu với Thủ trưởng các Sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh là mối quan hệ phối hợp.

3. Trường cửa khẩu triệu tập, tổ chức và ch trì các cuộc họp giao ban định kỳ hoặc đột xuất giữa các lực lượng chức năng tại cửa khẩu; quyết định các vấn đề liên quan phát sinh khi có các ý kiến khác nhau trong Ban Quản lý cửa khẩu.

4. Trưởng cửa khẩu là người chịu trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan, báo cáo Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh vhoạt động điều hành tại cửa khu.

5. Trưởng cửa khẩu là người đứng đầu cửa khẩu về công tác phối hp với cơ quan quản lý cửa khẩu của nước có chung biên giới; chủ trì các cuộc họp giao ban cặp cửa khẩu của Việt Nam với nước có chung biên giới theo định kỳ hoặc đột xuất.

6. Trưởng cửa khẩu có quyền yêu cầu các lực lượng chức năng tại cửa khẩu thông báo biện pháp và kết quả giải quyết những vướng mắc phát sinh liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người, phương tiện giao thông vận tải và các hoạt động khác tại cửa khẩu.

7. Trưởng cửa khẩu có thể ủy quyền cho một Phó cửa khẩu điều hành tại cửa khẩu khi vắng mặt.

8. Trưởng cửa khẩu thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Văn phòng Ban quản lý cửa khẩu

1. Văn phòng Ban quản lý cửa khẩu là đơn vị giúp việc cho Trưởng cửa khu.

2. Biên chế chuyên trách và số lượng nhân viên hợp đồng của Văn phòng Ban quản lý cửa khẩu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh quyết định theo quy đnh tại Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 15. Nội quy cửa khẩu

1. Nội quy cửa khẩu do Ban Quản lý cửa khẩu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành.

2. Nội quy cửa khẩu phải được niêm yết công khai ở nơi dễ nhận biết tại cửa khẩu và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương nơi có cửa khẩu.

3. Nội quy cửa khẩu bao gồm các nội dung cơ bản sau:

a) Thời gian làm việc;

b) Chế độ trực ngoài giờ của các lực lượng chức năng;

c) Địa điểm làm việc;

d) Trình tự làm việc và thủ tục hành chính;

đ) Tác phong, trang phục, phù hiệu và thái độ làm việc;

e) Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ra, vào và hoạt động tại khu vực cửa khẩu.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí dành cho việc điều hành hoạt động tại cửa khẩu theo quy định tại Quy chế này được cấp từ Ngân sách Nhà nước thông qua Ủy ban nhân dân tỉnh và nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Kinh phí hoạt động bao gồm:

a) Kinh phí hoạt động thường xuyên, trong đó có phụ cấp kiêm nhiệm;

b) Kinh phí hành chính: Chi điện, nước, vệ sinh môi trường, trợ cấp, bồi dưỡng theo chế độ và các khoản kinh phí hành chính khác theo quy định;

c) Kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Việc phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí điều hành hoạt động tại cửa khẩu được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Kinh phí hoạt động chuyên ngành của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Công Thương

1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan hướng dẫn thực hiện Quy chế này.

2. Điều phối hoạt động của Ban Chỉ đạo thương mại biên giới Trung ương theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này.

3. Tổng hợp, kiến nghị các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này trong trường hợp cần thiết.

Điều 18. Trách nhiệm của các Bộ, ngành

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các lực lượng chức năng của Bộ, ngành mình tại cửa khẩu thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người, phương tiện giao thông vận tải và phối hợp với các lực lượng chức năng khác trong kiểm tra, kiểm soát theo quy định của pháp luật hiện hành và tại Quy chế này.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các lực lượng chức năng của Bộ, ngành mình tại cửa khu thực hiện việc quản lý chuyên ngành các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người, phương tiện giao thông vận tải; phối hợp với Ban chỉ đạo thương mại biên giới Trung ương theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

3. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Quy chế này cho cán bộ, công chức của Bộ, ngành mình làm nhiệm vụ thực hiện quản lý nhà nước tại khu vực cửa khẩu.

Điều 19. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Chịu trách nhiệm thực hiện quản lý, chỉ đạo và điều hành các hoạt động của Ban quản lý cửa khẩu tại cửa khẩu trên địa bàn.

2. Thống nhất với các Bộ, ngành có liên quan về quy hoạch khu vực cửa khẩu; phê duyệt kế hoạch xây dựng, sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc, các công trình công cộng theo quy hoạch.

3. Ban hành, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Nội quy cửa khẩu đối với các cửa khẩu trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để Trưởng cửa khẩu thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

4. Báo cáo Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới Trung ương, các Bộ, ngành có liên quan tình hình điều hành hoạt động tại cửa khẩu theo quy định của pháp luật hiện hành và Quy chế này.

5. Kiến nghị các Bộ, ngành phụ trách lực lượng chức năng về khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến hoạt động điều hành hoạt động tại cửa khẩu theo quy định của pháp luật./.

PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---------------

No. 45/2013/QD-TTg

Hanoi, July 25, 2013

 

DECISION

ON PROMULGATING THE REGULATION ON ADMINISTERING ACTIVITIES AT INLAND BORDER GATES

Pursuant to the Law on organization of Government, dated December 25, 2001;

Pursuant to the Law on national border dated June 17, 2003;

At the proposal of Minister of Industry and Trade;

The Prime Minister decides on promulgating the regulation on administering activities at mainland border gates,

Article 1. To promulgate together with this Decision the regulation on administering activities at mainland border gates.

Article 2. This Decision takes effect on October 01, 2013.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

THE PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

REGULATION

ON ADMINISTERING ACTIVITIES AT MAINLAND BORDER GATES
(Promulgated together with the Decision No. 45/2013/QD-TTg dated July 25, 2013 of the Prime Minister)

Chapter 1.

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. This regulation provides for:

a) The unified management of activities of specialized functional forces at borders;

b) Management of commercial assistant services at border gates;

c) The coordination with local authorities and border-gate management agencies of bordering countries

d) Activities of border-gate management boards.

Article 2. Subjects of application

1. Agencies, organizations and individuals perform the administrative management and specialized functions at the border-gate areas.

2. Agencies, organizations and individuals participating in activities involving export and import of goods, exit and entry of people, means of transport and other activities at border gates.

3. Other organizations and individuals related to the management and administering of activities at border gates.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. To ensure for activities at border gates to be implemented in unified, synchronous manner, with close coordination, orderly routine, facilitating and promoting activities of export and import of goods, exit and entry of people, means of transport and other activities at border gates in direction of simplifying administrative procedures.

2. To encourage all economic sectors to invest, develop commercial services at areas of mainland border gates.

3. To be consistent with external activities and national economic integration, to build border-gates to become bridge for exchange, cooperation, peace and development.

4. To contribute in social-economic development in association with assurance of security, national defense, order and social safety for mainland border areas.

Chapter 2.

REGULATION ON UNIFIED MANAGEMENT OF ACTIVITIES AT BORDER GATES

Article 4. Activities at border gates

1.  Specialized management activities of functional forces, including border guards, customs and other functional forces at border gates.

2. Activities involving export and import, exit and entry of agencies, organizations and individuals.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Activities involving coordination with local authorities and border-gate management agencies of bordering countries.

Article 5. Coordination of functional activities of functional forces at border gates

1. Border guards, customs, and other functional forces at border gate shall perform activities of specialized management as prescribed by law; be responsible before the heads of superior management agencies for the line management activities.

2. The border-gate management boards shall administer coordination uniformly of specialized activities of functional forces at border gates and ensure the synchronism, orderly route in direction of simplifying administration procedures.

Article 6. Management of activities involving export and import, exit and entry of agencies, organizations and individuals

1. Agencies, organizations and individuals participating in activities involving export and import of goods, exit and entry of people, means of transport and other activities at border gates shall comply with legislations.

2. Upon participating in activities involving export and import of goods, exit and entry of people, means of transport and other activities at border gates, agencies, organizations and individuals must comply with the border-gate internal rule and other regulations of the border-gate management board.

Article 7. Management of activities involving commercial assistant services at border gates

1. The border-gate management board shall manage the construction, repair of houses, architecture objects, public works in line with the cultural identity of country under master plans, plans, progresses which have been approved by competent state agencies, ensure the convenience for inspection, supervision of functional forces, travelling, working of organizations, individuals and the border commercial development within border gates.    

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The border-gate management board shall facilitate implementation of projects after grant of investment certificates for services of goods inspection yards, transport, delivery and reception stations, warehouses of gathering export and import goods and other logistics at border gates. 

Article 8. Coordinating with local authorities and border-gate management agencies of bordering countries

1. The border-gate management boards shall coordinate with People’s Committees of districts, townships and provincial cities where setting border gates and border-gate guard station in resolving problems involving activities of border gates such as assurance of security, order and social safety, power supply, water supply, drainage, hygiene, beautiful landscape, ecological environment of border-gate areas and other problems arising.

2. The border-gate management board shall coordinate with the border-gate management agencies and relevant functional forces of border gates of bordering countries in:

a) Organizing periodical or irregular briefings between the border-gate management boards of Vietnam and border-gate management agencies of bordering countries;

b) Exchanging to unify the border-gate management and management of procedures of two parties;

c) Timely handling difficulties arising in activities involving export and import of goods, exit and entry of people, means of transport and other activities across border gates or upon happening jam at border-gates;

d) Ensuring the observance of border-gate management agencies and relevant functional forces of border gates of bordering countries with treaties and international agreements which Vietnam and bordering countries have entered into or acceded.

Chapter 3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 9. Establishment of border-gate management boards

1. Border-gate management boards shall be established at every international border gates and key border gates where border-gate economic zones have not yet been established.

2. For international border gates and key border gates locating in border-gate economic zones, the management boards of border-gate economic zones shall perform functions, tasks and powers of the border-gate management boards as prescribed in this Regulation.

3. Chairpersons of provincial People’s Committees shall decide on appointment of heads of the border-gate management board and approve list of members of border-gate management boards.

Article 10. Functions of border-gate management board

1. The border-gate management board is a public non-business unit affiliated the provincial People’s Committee.

2. A border-gate management board shall have legal status, account and separate seal; have head office located at border gate; have the state administrative management funding, non-business operation funding and development investment capital under regulations.

3. The provincial People’s Committees, the Ministry of Industry and Trade and Border Commerce Steering Board of Central and provincial level shall direct, guide and inspect the border-gate management boards.  

4. The relationship between a border-gate management board with Department, sector affiliated the provincial People’s Committee and the People’s Committee of district, township, or provincial city where setting border gate is the coordinative relationship.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. To perform the unified management of activities at border gates as prescribed at Chapter II of this Regulation.

2. To formulate and submit to the chairperson of provincial People’s Committee for promulgation of border-gate internal rules and organization of implementation of border-gate internal rules after promulgation.

3. To administer, coordinate activities of function forces at border gates involving inspection and control over export and import of goods, exit and entry of people, means of transport and other activities across border gates.

4. To arrange locations for inspection and control of line management functional forces at border gates uniformly, rationally and smoothly, to meet requirements of functions and tasks of functional forces at border gates as prescribed by law.

5. To coordinate and resolve problems arising during the specialized activities of functional forces at border gates. To notify functional forces about mechanisms, policies and directions, regulations of relevant agencies. 

6. To ensure the working hours of functional forces at border gates in accordance with provisions in border-gate internal rule; coordinate in inspection and control at the same time which has been unified between the border-gate management board and border-gate management agencies of bordering countries.

7. To sum up comments of relevant organizations and individuals about solutions to administer activities at border gates, report to the chairpersons of provincial People’s Committees to decide or propose to functional sectors for handing as prescribed by law.

8. To coordinate with relevant agencies in monitoring, summing up, reporting and advising for the provincial People’s Committees in managing activities and implementing the commercial mechanisms and policies at border-gate areas.

9. To report monthly, quarterly, biannually and annually or irregularly about activities at border gates to the provincial People’s Committees.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. To perform other tasks as assigned by chairpersons of provincial People’s Committees as prescribed by law.

Article 12. Organizational structure of border-gate management board

1. A border-gate management board has a chief of border-gate management board (abbreviated to as border-gate chief) who is appointed by chairperson of provincial People’s Committee, 02 deputy chiefs of border-gate management board (abbreviated to as border-gate deputy chiefs) who are heads of border guard and customs forces at border gate.

2. Border-gate chief:

a) At border gates in the border-gate economic zones, head of management board of border-gate economic zones shall take over the role of border-gate chief.

b) At border gates outside the border-gate economic zones, a Deputy Director of provincial Department of Industry and Trade or a deputy head of management board of economic zones shall take over the role of border-gate chief.

c) For border gates with annual goods exchange turnover at equivalent value of 1,000 (one thousand) billion VND or more, the chairpersons of provincial People’s Committees shall consider and decide on appointment a civil servant equivalent to Deputy Director of specialized Department to act as border-gate chief.  

3. Other members of the border-gate management board include heads of functional forces at border gates and civil servants, public employees of Office of the border-gate management board.

Article 13. Tasks and powers of border-gate chief

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The border-gate chief shall sign on behalf of the border-gate management board in documents under name of the border-gate management board in administering border gate. The relationship between border-gate chief with heads of Departments, sectors of the provincial People’s Committee is the coordinative relationship.

3. The border-gate chief shall invite, organize and sponsor periodical or irregular briefings among functional forces at border gates; decide on relevant problems arising upon remaining divergent opinions in the border-gate management board.

4. Border-gate chief shall be responsible for coordinating with the People’s Committees of districts, townships and provincial cities, and relevant agencies, in reporting the chairpersons of provincial People’s Committees about activities of administering at border gates.

5. Border-gate chief is head of border gate involving coordination with the border-gate management agencies of bordering countries; presiding over periodical or irregular briefings alongside border gates of Vietnam and bordering countries.

6. Border-gate chiefs are entitled to require functional forces at border gates to notify about measures and result of resolving problems arising in activities involving export and import of goods, exit and entry of people, means of transport and other activities at border gates.

7. Border-gate chief may authorize for a border-gate deputy chief to administer at border gate when he/she is absent.

8. Border-gate chief may perform other tasks as assigned by chairpersons of provincial People’s Committees as prescribed by law.

Article 14. Office of border-gate management board

1. Office of border-gate management board is unit assisting for border-gate chief.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 15.

1. The border-gate management board shall submit border-gate internal rules to the chairperson of provincial People’s Committee for approval and promulgation.

2. The border-gate internal rules must be listed publicly at recognizable places at border gates and notify on means of mass media in localities where setting border gate.

3. The border-gate internal rules shall include the basic contents:

a) Working hour;

b) Regime of overtime guard of functional forces;

c) Working location;

d) Order of working and administrative procedures;

dd) Working style, costume, insignias and attitude;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter 4.

ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

Article 16. The operational funding

1. Funding for administering activities at border gates as prescribed in this Regulation shall be allocated from the state budget through the provincial People’s Committees and other lawful sources as prescribed by law.

2. The operational funding includes:

a) The regular operational funding, in which includes the part-time allowances;

b) The administrative funding: Expenditures for electricity, water, environmental hygiene, subsidies, feeding-up allowances under regulations and other administrative funding under regulations;

c) Funding for investment in fundamental construction from state budget approved by competent agencies.

3. The allocation, management, use and finalization of funding for administering activities at border gates shall comply with the current legislations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 17. Responsibilities of the Ministry of Industry and Trade 

1. To assume the prime responsibility for, and coordinate with relevant Ministries, sectors and the provincial People’s Committees in guiding implementation of this Regulation.

2. To regulate and coordinate operation of the Central steering board of boundary commerce in monitoring, inspecting, urging implementation of this Regulation.

3. To sum up and propose matters issuing during implementation, report to the Prime Minister to consider, decide on amending, supplementing this Regulation in necessary case.

Article 18. Responsibilities of other Ministries and sectors

1. Based on their assigned functions, tasks and powers, to assume the prime responsibility for, or coordinate with relevant Ministries, sectors and the provincial People’s Committees in directing, guiding the functional forces of Ministries and their sectors at border gates to perform inspection, control of export and import of goods, entry and exit of people, means of transport and coordinate with other functional forces in inspection, control as prescribed by current law and this Regulation.

2. To direct, guide the functional forces of Ministries and their sectors at border gates to perform the specialized management of export and import of goods, entry and exit of people, means of transport; and coordinate with the Central Steering Board of Boundary Commerce in monitoring, inspecting implementation of this Regulation.

3. To propagate, popularize provisions of this Regulation to cadres, civil servants of Ministries and their sectors in doing task of state management at border-gate areas.

Article 19. Responsibilities of the provincial People’s Committees 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. To unify with relevant Ministries and sectors about border-gate area planning, approval for plan on construction, repair of houses, architectures and public works under planning.  

3. To promulgate, guide, urge and inspect the implementation of the border-gate internal rules at border gated in their localities, facilitate for the chiefs of border gates to perform the assigned tasks under regulations.

4. To report the Central Steering Board of Boundary Commerce, relevant Ministries and sectors about situation of administering activities at border gates as prescribed by current law and this Regulation.

5. To propose to Ministries, sectors managing functional forces about rewarding, disciplines applicable to teams or individuals related to the administering of activities at border gates as prescribed by law.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/07/2013 Quy chế điều hành hoạt động tại cửa khẩu biên giới đất liền do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


20.186

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.154.240