Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 45/2001/QĐ/BNN-TY Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Thế Dân
Ngày ban hành: 18/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45/2001/QĐ/BNN-TY

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC THUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, LƯU HÀNH, SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM NĂM 2001

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ bản Quy định về thi hành Pháp lệnh thú y, Điều lệ quản lý thuốc thú y      ban hành kèm theo Nghị định số 93/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố kèm theo Quyết định này:

Danh mục thuốc thú y được phép sản xuất

Danh mục thuốc thú y được phép xuất khẩu

Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y được phép nhập khẩu.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Bãi bỏ các danh mục thuốc thú y ban hành trước đây.

Điều 3:  Cục trưởng Cục Thú y, thủ trưởng các cơ quan có liên quan, tổ chức, cá nhân   trong nước và người nước ngoài có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc thú y tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT BỘ TRƯỞNG
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thế Dân

 

DANH MỤC

 THUỐC VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/ 2001/QĐ/BNN-TY ngày 18/04/2001của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

IRELAND

1. CÔNG TY FRANKLIN

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1

Ampicillin 10% Inj                                                           100ml

FK-1-4/00

2

Ampicillin Inj                                                                   100ml

FK-2-4/00

3

Amoxycol 10-250 Inj                                                      100ml

FK-3-4/00

4

Ampi - Coli Inj                                                                100ml

FK-4-4/00

5

Chlor 25% Inj                                                                 100ml

FK-5-4/00

6

Chlor - Tetra 10 Inj                                                         100ml

FK-6-4/00

7

Francotrim Inj                                                                 100ml

FK-7-4/00

8

Oxytetracycline 10% Inj                                                 100ml

FK-8-4/00

9

Penstep 20/20 Inj                                                           100ml

FK-9-4/00

10

Becoject Inj                                                                    100ml

FK-10-4/00

11

Ferropen 100 Inj                                                            100ml

FK-11-4/00

12

Levaject 10% Inj                                                            100ml

FK-12-4/00

13

Genta Pig Pump Inj                                                        100ml

FK-13-4/00

14

Vitamin AD3E Fort Inj                                                    100ml

FK-14-4/00

15

Dexaject Inj                                                                    100ml

FK-15-4/00

16

Multivitamin Inj                                                               100ml

FK-16-4/00

17

Gentaflum 5% Inj                                                           100ml

FK-17-4/00

18

Vitol Fort Inj                                                                    100ml

FK-18-4/00

19

Amino Vitasol       Bột                                                 1; 100kg       

FK-19-4/00

20

Vitasol Liquid        Dung dịch uống                            100ml; 1l

FK-20-4/00

21

T.C.P INJ                                                                       100ml

FK-21-4/00

22

Tiamulin 10% Inj                                                            100ml

FK-22-4/00

23

Tiamulin 25% Inj                                                            100ml

FK-23-4/00

24

Tiamulin 100 WSP      Bột                                               100g

FK-24-4/00

25

Vitaminal                     Dung dịch uống                     100ml; 1l

FK-25-4/00

26

Gentaject F Inj                                                               100ml

FK-26-4/00

27

Kanaject 10% Inj                                                            100ml

FK-27-4/00

28

Kanaject 20% Inj                                                            100ml

FK-28-4/00

29

Oxytocin S Inj                                                                100ml

FK-29-4/00

30

Tylosin 10% Inj                                                               100ml

FK-30-4/00

31

Tylosin 20% INJ                                                           100ml

FK-31-4/00

32

TSO Suspension                                                  200; 500ml

FK-32-4/00

33

Eryject C INJ                                                                100ml

FK-34-5/00

34

Doxysol C WSP       Bột                                          100g; 1kg

FK-35-5/00

35

Lincoject S INJ                                                            100ml

FK-36-5/00

36

Lincocol WSP          Bột                                           100g; 1kg

FK-37-5/00

37

Amprolium 20% Powder        Bột                             100g; 1kg

FK-42-6/99

38

Colimix Flum        Bột                                           100g; 1kg

FK-43-6/99

39

Flumed 100          Bột                                           100g; 1kg

FK-44-6/99

40

Entsol 20% Oral Liquid     Chai                       200; 500ml; 1lít

FK-45-6/99

 

2. BIMEDA CHEMICALS EXPORT        

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1

Multivitin Inj                Chai                                  100ml

BIR-1-1/00

2

Bimadine Inj               Chai                                   100ml

BIR-2-1/00

3

Bimahistamine Inj      Chai                                   100ml

BIR-3-1/00

4

Dipen Inj                    Chai                                   100ml

BIR-4-1/00

5

Aninovital                  Chai                                   100ml

BIR-5-1/00

6

Bimastat                   Chai                                    500ml

BIR-6-1/00

7

Multimast                 Tup                                      4, 5g

BIR-7-1/00

8

Bimavite Plus Inj      Chai                                    100ml

BIR-8-1/00

9

Bimotrim Co. Inj       Chai                                    100ml

BIR-9-1/00

10

Tylosin Plus Inj        Chai                                    100ml

BIR-10-1/00

11

Tetroxy 10% Inj       Chai                                    100ml

BIR-11-1/00

12

Tetroxy LA Inj         Chai                                     100ml

BIR-12-1/000

13

Bimoxyl LA Inj        Chai                                     100ml

BIR-13-1/00

14

Ecofleece               Chai                                     100ml

BIR-14-1/00

15

Tetroxy Egg Formula (tetroxy chick formula)

                                Gói, hộp                    200; 500; 1kg

BIR-15-1/00

16

Neotetroxy               Gói, hộp                 200; 500g; 1kg

BIR-16-1/00

17

Bimovital Forte        Gói, hộp                  200; 500g; 1kg

BIR-17-1/00

18

Trivetavit forte Inj    Chai                                     100ml

BIR-18-1/00

 

3. CÔNG TY NORBROOK

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Alamycine               Chai                                  50; 100ml

NBR-1-5/00

2.        

betamox LA            Chai                                  50; 100ml

NBR-2-5/00

3.        

Bavitsole combivit   Chai                          50; 100; 250ml

NBR-3-5/00

4.        

Bavitsole multivit    Chai                           50; 100; 250ml

NBR-4-5/01

5.        

Depotyl LA               Chai                         50; 100; 250ml

NBR-5-5/01

 

4. CÔNG TY MEDENTECH

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Aquatabs  1                                                     Vỉ 10 viên

MDT-1-4/00

2.        

Aquatabs  5                                                     Vỉ 10 viên

MDT-2-4/00

3.        

Aquatabs  20                                                   Vỉ 10 viên

MDT-3-4/00

4.        

Aquatabs 150                                                  Vỉ 10 viên

MDT-4-4/00

5.        

Aquasept F                                                   Hộp 60 viên

MDT-5-6/00

 

5. CÔNG TY CHANELLA

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1

Chanacyline LA                                             Chai 100ml

CN-1-12/00

2

Chanacyline 10%                                          Chai 100ml

CN-2-12/00

3

Multivitamin Inj                                              Chai 100ml

CN-3-12/00

4

Neo – Chanaciline                                            Gói 200g

CN-4-12/00

5

Gulliver Sulphur Shampoo                            Chai 250ml

CN-5-12/00

6

Gulliver Medicated Shampoo                        Chai 250ml

CN-6-12/00

7

Gulliver Extra Milk Shampoo                         Chai 250ml

CN-7-12/00

8

Gulliver Flea and Tick Shampoo                   Chai 250ml

CN-8-12/00

 

ẤN ĐỘ

 

1. CÔNG TY DABUR AYUVET LIMITED

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Stresroak    Chai                     50; 125; 500ml; Bình 2; 5l

DAL-1-7/00

2.        

Diaroak       Gói                                 30; 100; 200; 400g

                   Túi nhựa                                         1; 2; 5kg

DAL-2-7/00

3.        

Livfit Vet Liquid (thảo dược)  Chai                         500ml

                                             Can                        1; 2; 5lít

DAL-3-7/00

 

2. CÔNG TY WOCKHARDT VETERINARY LIMITED

 

Số

T.T

Tên sản phẩm, đóng gói

Name of products, Packing

Hoạt chất chính

Active Ingredient

Số đăng ký

Registration No.

1.        

Triquin                             Lọ 2,5g

Quinapyramine Sulfat

B Vet.C

Quinapyramine

Chloride B Vet.C

WVI-1-8/99

2.        

Wolicyclin 20% LA Lọ 100ml

Oxytetracyclin

WVI-2-8/99

 

ANH

1. CÔNG TY ANTEC INTERNATIONAL

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

DSC 1000        Dung dịch 10; 20; 25; 50; 100; 250; 500ml/chai

                                       1; 2,5; 5; 10; 20; 25; 100; 200lít/thùng

 

ATI-1-1/00

2.        

OO – Cide                                Bột, Gói 290; 330g; 50kg/thùng

ATI-2-1/00

3.        

Virudin              Dung dịch 10; 20; 25; 50; 100; 250; 500ml/chai

                                           1; 2; 2,5; 5; 10; 25; 50; 200lít/thùng

 

ATI-3-1/00

4.        

Farm Fluid S    Dung dịch 10; 20; 25; 50; 100; 250; 500ml/chai

                                           1; 2; 2,5; 5; 10; 25; 50; 200lít/thùng

 

ATI-4-1/00

5.        

Long Life 250 S

                         Dung dịch 10; 20; 25; 50; 100; 250; 500ml/chai

                                           1; 2; 2,5; 5; 10; 25; 50; 200lít/thùng

 

ATI-5-1/00

6.        

Virkon S            Bột 5; 10; 20; 25; 50; 100; 200; 250; 500g/ gói

                                                        1; 2,5; 5; 10; 25; 50kg/ bao

 

ATI-6-1/00

 

2. CÔNG TY ANUPCO

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1

Alflox 10% Inj                                                        100ml

AP-2-2/00

2

Aminovit    Dung dịch uống                                 1000ml

AP-3-2/00

3

Layer & Grower Premix    Bột                          2; 5; 25kg

AP-4-2/00

4

Vitalyte Bột                                                30; 150g; 1kg

AP-5-12/99

5

Anflox 2% Dung dịch uống                     100; 120; 200ml

AP-6-12/99

6

Alflox 5%  Inj                                                          100ml

AP-7-2/00

7

Flumex 20   Dung dịch uống                        100; 1000ml

AP-8-2/00

8

Alflox Feed Premix  Thùng                       1x5kg; 2x10kg

AP-10-1/01

9

Poultry Anti Stress   Gói                                    30; 150g

AP-11-1/01

10

Flumequin 10                                     Gói 100g; Hộp 1kg

AP-12-1/00

11

Ancomycin Egg Formula                           Gói 150g; 1kg

AP-13-1/01

12

Alflox 10% (Oral solution)  Chai           100; 500; 1000ml

AP-14-9/01

13

Alflox Gold                         Chai   100; 250; 500; 1000ml

AP-15-9/01

14

Cotrim 240 Inj                    Chai                       50; 100ml

AP-16-9/01

15

Intercept                                            Bình 5; Thùng 25lít

AP-17-1/01

16

Ancomycin 200LA Inj                                     100ml/chai

AP-18-1/01

17

Cotrim 400W   Bột                             100g/gói; 500g/hộp

AP-20-1/01

18

Tylosin 200  Inj                                               100ml/chai

AP-22-1/01

19

Alflox 10% WSP     Bột tan            1; 5kg; 100g/hộp, gói

AP-23-6/99

20

Ancoban                 Bột tan                1kg; 100g/hộp, gói

AP-24-6/99

21

Vitalyte Plus                                       Gói 100g; Hộp 1kg

AP-25-12/99

22

Amoxycillin 15% LA                                       Chai 100ml

AP-26-12/99

23

Anflox Platium                      100; 250; 500; 1000ml/chai

AP-28-12/99

24

Penstrep 20/20                                              Chai 100ml

AP-30-7/00

25

Kitacin 110 Premix                    Hộp  1; 5kg; Thùng10kg

AP-31-7/00

26

Ivermectin 10                                           Chai 50; 100ml

AP-32-7/00

27

Poultry Electrolyte         Gói 150g; Hộp 1kg; Thùng 10kg

AP-33-7/00

28

Vit ADE Inj                                                     Chai 100ml

AP-34-7/00

29

Tiamulin 100 Inj                                             Chai 100ml

AP-35-7/00

30

Ancomycin Aerosol Spray  Bình xịt                        200ml

AP-36-7/00

 

3. CÔNG TY INTERNATIONAL ADDITIVE

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Agrisweet FE                                                       1; 25kg

IA-1-12/00

2.        

Agrisweet FMT                                                    1; 25kg

IA-2-12/00

 

4. CÔNG TY TITHEBARN

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Quintril 10% Inj                                              Chai 100ml

TTUK-01-11/99

2.        

Tithermectin                                                  Chai 100ml

TTUK-02-11/99

3.        

Vitamin ADE Inj                                             Chai 100ml

TTUK-03-3/00

4.        

Penstrep Inj                                                   Chai 100ml

TTUK-04-5/00

5.        

Tyloject 20%                                                 Chai 100ml

TTUK-05-3/01

 

5. CÔNG TY ECO

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Chlortet FG 150 bột      Bao                        20; 25kg

ECO-01-4/01

2.        

Oxytet FG 200   bột      Bao                        20; 25kg

ECO-02-4/01

3.        

Valosin FG 50    bột     Bao                         20; 25kg

ECO-03-4/01

4.        

Ecomectin 1% Inj        Chai         20; 50; 200; 500ml

ECO-04-4/01

5.        

Tyleco Soluble   bột              Tup 100g; Thùng 25kg

ECO-05-4/01

6.        

Flaveco 40         bột     Bao                         20; 25kg

ECO-06-4/01

7.        

Sal - Eco 120     bột     Bao                         20; 25kg

ECO-07-4/01

8.        

Tyleco FG 100   bột     Bao                         20; 25kg

ECO-08-2/00

 

6. CÔNG TY MERIDEN ANIMAL HEALTH

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Multicide 150 (Disinfectant)  Chai                    500ml; 1lit

                                             Can                          5; 25lít

MRD-1-8/01

 

7. CÔNG TY VERICORE

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Nupor - P                                              500; 1000ml/chai

GP-1-12/99

2.        

Aureogran                                                    2; 25kg/ bao

GP-2-12/99

3.        

Aureosup on Crystakon                               2; 25kg/ bao

GP-3-12/99

4.        

Aureosup - 150                                            2; 25kg/ bao

GP-4-12/99

 

8. CÔNG TY AGIL

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Oxystop                                                         2; 25kg/ túi

AGIL-1-12/01

 

9. CÔNG TY ANIMAL MEDICS

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Medistrep 400 Inj                                     50; 100ml/chai

AMD-1-8/01

2.        

Medicure 300wsp                            200; 500; 1000g/gói

AMD-2-8/01

3.        

Trim-Col V wsp                                100; 500; 1000g/gói

AMD-3-8/01

4.        

Mediflox 10% Inj                                       50; 100ml/chai

AMD-4-8/01

5.        

Chloram Plus 250 Inj                                50; 100ml/chai

AMD-5-8/01

6.        

Mediprim 500 Oral                                500; 1000ml/chai

AMD-6-8/01

 

10. CÔNG TY SWC HEALTH AND HYGIENE

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1

SWC MAXVI-5                         Can, Thùng 5; 25; 200 lít

SWC-01-3/01

2

SWC BROADOL                      Can, Thùng 5; 25; 200 lít

SWC-02-3/01

3

SWC MAXIKILEEN                  Can, Thùng 5; 25; 200 lít

SWC-03-3/01

 

AUSTRALIA

1. CÔNG TY DELTA LABORATORIES PTY

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Neoject 200                                                        100ml/lọ

DL-1-1/00

2.        

Synoject 200                                                      100ml/lọ

DL-2-1/00

3.        

Lincoject                                                             100ml/lọ

DL-3-1/00

4.        

Tridine                                                                100ml/lọ

DL-4-1/00

5.        

Multiject                                                             100ml/lọ                               

DL-5-1/00

6.        

Lakavin                                     10; 20; 100; 1000ml/chai

DL-6-1/00

7.        

Laksovit AD3E + C                   10; 20; 100; 1000ml/chai

DL-7-1/00

8.        

Vibeplex                                   10; 20; 100; 1000ml/chai

DL-8-1/00

 

2. CÔNG TY RURAL CHEMICAL INDUSTRIES

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Anigane                                                100; 1000ml/chai

RCI-1-8/99

2.        

Selectolyte                           10; 50; 100; 400; 2000g/gói

RCI-2-8/99

 

3. CÔNG TY TROY LABORATORIES PTY

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Sectalin         Chai                                                 250ml

TROY-1-8/99

 

4. SOUTHERN CROSS BIOTECH PTY

(ALPHARMA ANIMAL HEALTH)

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Reporcin    Lọ                                             500; 1000mg

SCB-1-1/00

 

BELGIUM

 

1. CÔNG TY N.V VITAMEX S.A

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1

Vitafort L 5%                                  Bột, Bao  5; 10; 25kg

NVV-1-1/01

2

Biostart 5% AZ                               Bột, Bao  5; 10; 25kg

NVV-2-1/01

3

Vitasow                                          Bột, Bao  5; 10; 25kg

NVV-3-1/01

4

Vitol Pig 0,5%                                Bột, Bao  5; 10; 25kg

NVV-4-1/01

5

Babito                                            Bột, Bao  5; 10; 25kg

NVV-5-1/01

6

Vitalacto                                         Bột, Bao  5; 10; 25kg

NVV-6-1/01

7

Vitarocid                                         Bột, Bao  5; 10; 25kg

NVV-7-1/01

8

Galito                                    Bột, Gói  100; 500; 1kg; Bao  25kg

NVV-8-1/01

 

2. CÔNG TY TESSENDERLO CHEMIE S.A

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Dicalcium phosphate                           Bột. Bao 20; 50kg

TSD-1-1/01

 

3. CÔNG TY V.M.D.N.V

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

VMD-Supervitamin                                    Bột 100g; 1kg

VMD-1-1/00

2.        

VMD-Oligoviplus                                       Bột 100g; 1kg

VMD-2-1/00

3.        

VMD-Aminovit                                           Bột 100g; 1kg

VMD-3-1/00

4.        

Tylosin Tatrate                                                  Bột 100g

VMD-4-1/00

5.        

Tylovet-2  0 Inj                                                       100ml

VMD-5-1/00

6.        

Ampivetco-20 Inj                                                    100ml

VMD-6-1/00

7.        

Gentavetco - 5%                                                    100ml

VMD-7-1/00

8.        

Penicillin-30                                                           100ml

VMD-8-1/00

9.        

Pen-Strep 20/20                                                    100ml

VMD-9-1/00

10.    

Methoxaprim Inj                                   10; 30; 50; 100ml

VMD-10-1/00

11.    

Penla 15/15 Inj                                                       100ml

VMD-11-1/00

12.    

Flumeq - 50S                             Bột 50; 100; 250; 1000g

VMD-12-1/00

13.    

Retardoxi-20LA Inj                               10; 30; 50; 100ml

VMD-13-1/00

14.    

Multivitamin Inj                                     10; 30; 50; 100ml

VMD-14-1/00

15.    

Vitamin E + Selenium                          10; 30; 50; 100ml

VMD-15-1/00

16.    

Ampicillin Trihydrate          Bột 50; 100; 250; 500; 1000g

VMD-16-1/00

17.    

Vitamin AD3E 50/25/20 Inj                   10; 30; 50; 100ml

VMD-17-1/00

18.    

Dexavet O - O.2 Inj                              10; 30; 50; 100ml

VMD-18-1/00

19.    

Diminaveto                                                    2,36; 23,6g

VMD-21-1/00

20.    

CTC-Oblets                                                 100viên/hộp

VMD-22-1/00

21.    

Amoxtveto - 15S                  20; 100; 250; 500g; 1kg/gói

VMD-23-1/00

22.    

Coliveto - 1000                    20; 100; 250; 500g; 1kg/gói

VMD-24-1/00

23.    

Doxiveto - 50S                     20; 100; 250; 500g; 1kg/gói

VMD-25-1/00

24.    

Oxytetracyline Spay Blue                              Chai 200ml

VMD-26-3/01

25.    

Fenylbutazon                                                 Chai 100ml

VMD-27-3/01

 

4. CÔNG TY PHARMACIA & UPJOHN

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Linco-Spectin                                   50; 100; 250ml/chai

UPJ-1-1/00

2.        

Biosol-M Pig Pump                                   30; 120ml/chai

UPJ-2-1/00

3.        

Lutalyse                                                  5; 10; 30ml/ống

UPJ-3-1/00

 

5. CÔNG TY KELA LABORATORIA N.V

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Oxy – Kel 10 Inj  Lọ                                                100ml

KELA-1-4/00

2.        

Oligovit Inj          Lọ                                                100ml

KELA-2-4/00

 

BUNGARY

1. CÔNG TY BIOVETJOINT STOCK

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Tylovet T                                                   Bột. Bao 25kg

BJS-1-1/01

2.        

Tylovet 10%                                              Bột. Bao 25kg

BJS-2-1/01

3.        

Tylovet 25%                                              Bột. Bao 25kg

BJS-3-1/01

4.        

Pandex 1% Inj                                          Chai 25; 10ml

BJS-4-1/01

5.        

Monensin 10%                                          Bột. Bao 25kg

BJS-5-4/99

6.        

Tylovet Pulvis                                    Bột 100; 200g; 1kg

BJS-6-4/99

7.        

Tylovet B - 50  Inj                                       25; 50; 100ml

BJS-7-4/99

8.        

Tylovet B - 200 Inj                                      25; 50; 100ml

BJS-8-4/99

9.        

Bulmectin 0,2%                                       Bột 150g; 25kg

BJS-9-4/99

10.    

Pharmastim 2%                                       Bột 100g; 25kg

BJS-10-4/99

11.    

Tylovet – P                                                       Bao 25kg

BJS-11-12/99

12.    

Medicide - 200                                                   Chai 1lít

BJS-12-12/99

13.    

Yumamycin 1%                                           Bao  2; 25kg

BJS-13-12/99

14.    

Yumamycin 5%                                           Bao  2; 25kg

BJS-14-12/99

15.    

Salinofarm 6%                                             Bao  2; 25kg

BJS-15-12/99

16.    

Salinofarm 12%                                          Bao   1; 25kg

BJS-16-12/99

17.    

Prazimee – D     Viên/ vỉ                                 4viên /hộp

BJS-17-12/99

18.    

Abantel – Bolus                          250mg/viên;  20viên/lọ

BJS-18-12/99

 

CANNADA

 

1. CÔNG TY VETECH LABORATORIES

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Immucoc vaccine for broiler                           1000liều/lọ

VTL-1-4/01

2.        

Immucoc vaccine for breeder                         1000liều/lọ

VTL-2-4/01

 

2. CÔNG TY DEXTRAN PRODUCT

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Iron Dextran 10%                                        Thùng 200lít

DP-1-4/01

2.        

Iron Dextran 10% - B12                              Thùng 200lít

DP-2-4/01

 

3. CÔNG TY INTERFEED

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Vitaject - 6 Solution                                      Thùng 200lít

ITF-1-4/01

 

CU BA

 

1. CENTER FOR GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Vacoli  (Vắc xin chống E.Coli ở lợn) Lọ       20; 50; 100liều

CGEB-1-6/99

 

 

TAIWAN

 

1. HUNG CHANG PHARMACEUTICAL

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Mycillin-S Inj                                           10; 20; 50; 100ml

HCP-1-3/01

2.        

Cnloro-S  Inj                                            10; 20; 50; 100ml

HCP-2-3/01

3.        

Tychloplone-S  Inj                                   10; 20; 50; 100ml

HCP-3-3/01

 

2. FORWARD INTERNATIONAL

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Flea & Tick Collar for dog

Vòng trị rận chó (Plastic strip)

FWI-1-6/99

 

3. CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Enroxacin 10% Inj                                  Lọ  50; 100ml

CCP-1-9/99

2.        

Enroxacin Oral Sol 10%          Lọ 50; 100; 250; 500ml

CCP-2-9/99

3.        

Smelin - C Inj                                    Lọ 20; 50; 100ml

CCP-3-9/99

4.        

Penimycin – S Inj                                    Lọ 20; 100ml

CCP-4-3/00

 

4. CÔNG TY RUEY SHYON  PHARMACEUTICAL

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Gapozin Inj                           Chai                      100ml

RSPT-1-3/00

2.        

Cephalothin Inj                     Chai                      100ml

RSPT-2-3/00

3.        

Cephalexin Soluble Powder Gói                100; 1000g

RSPT-3-3/00

4.        

Kanamycin Inj                      Gói                            10g

                                            Chai                       100ml

RSPT-4-3/00

5.        

C.T.P Inj                              Chai                       100ml

RSPT-5-3/00

6.        

Penbritin Inj                         Chai                       100ml

RSPT-6-3/00

7.        

Spectlincomycin Inj             Chai                       100ml

RSPT-7-3/00

8.        

Tylosin Inj                           Chai                       100ml

RSPT-8-3/00

 

GERMANY

1. CÔNG TY BAYER AG

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Nước sản xuất

Số đăng ký

1.        

Baytril 5% Inj                                                 50; 100ml

Đức

BYA-1-4/01

2.        

Rintal 10%                                        Bột 5; 7; 25; 500g

Đức

BYA-2-4/01

3.        

Asuntol 50                                               Bột 10; 100g

Đức

BYA-3-4/01

4.        

Neguvon Powder                      Bột 10; 100; 250g; 1kg

Đức

BYA-4-4/01

5.        

Negasunt                                         Bột 20; 100g; 1kg

Đức

BYA-5-4/01

6.        

Baytical 6% EC Inj                                10; 100ml; 1lít

Đức

BYA-6-4/01

7.        

Solfac wp 10                    Bột 4; 8; 20; 100g; 1; 2; 5kg

Đức

BYA-7-3/00

8.        

Solfac 050 Inj                 4; 8; 20; 100; 500ml; 1; 3; 5lít

Đức

BYA-8-3/00

9.        

Latibon                    Bột gói 100g; 1kg    Bao 10; 25kg

Đức

BYA-9-3/00

10.    

Bayovac FMD vaccine        20; 50; 100; 250; 500ml/lọ

Đức

BYA-10-3/00

11.    

Baytril IER 2,5%                  Hộp, gói, thùng 1; 2; 12kg

Đức

BYA-11-3/00

12.    

Sebacil Pour On                                       Thùng 200 lít
              Chai, lọ   10; 20; 50; 60; 100; 250; 1000ml

Đức

BYA-12-4/01

13.    

Kiltix collars for dogs.                         Dài 35; 48; 66cm

Đức

BYA-14-4/01

14.    

Sebacil EC 50% (Phòng trị ngoại ký sinh trùng)
Chai 10; 20; 50; 100; 250; 500ml; 1lít
Thùng 2,5; 5; 10; 180; 200; 250lít

Đức

BYA-15-6/00

15.    

Callex 95 SP (Phòng trị nội, ngoại ký sinh trùng)

Gói       10; 20; 50; 75; 100; 200; 250; 500g; 750g; 1kg

Xô  2,5; 5; 7,5kg;                               Bao 10; 20; 25kg

Đức

BYA-16-6/00

16

Fly Bait 0,5%               Gói: 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg

                                                                     Xô 1; 5Kg

Đức

BYA-17-4/01

17

Rintal 2,4% powder   Gói 25; 125; 625g; Bao 25; 50kg

Thái Lan

BE-1-10/00

18

Baytril 10% Orl.Sol
Lọ 10; 20; 50; 100ml; Chai 500; 1000ml

Thái Lan

BE-2-10/00

19

Baytril 0,5% Orl.Sol                          Chai 500; 1000ml

Thái Lan

BE-3-10/00

20

Rital Bolus 600mg tablet            Gói 1viên; Hộp 50viên

Thái Lan

BE-4-10/00

21

Catosal 10% Inj. Sol                       Chai 10; 20; 100ml

Thái Lan

BE-5-10/00

22

Baycox 2,5% Oral. Sol
Chai 10; 20; 50; 100; 500; 1000ml

Thái Lan

BE-6-10/00

23

Bayrena 20% Inj                                   Chai 20; 100ml

Thái Lan

BE-7-10/00

24

Gerocin Inj                               10; 20; 50; 100; 500ml

Hàn Quốc

BYVK-1-9/99

25

Baytril 2.5% Inj                        10; 20; 50; 100; 500ml

Hàn Quốc

BYVK-2-9/99

26

Calphon-Fort Inj   25; 50; 100; 200; 250; 500; 1000ml

Hàn Quốc

BYVK-3-9/99

27

Binotal                                                       Bột tiêm 5g

Hàn Quốc

BYVK-4-9/99

28

Vigantol E Comp Inj                 10; 20; 50; 100; 250ml

Hàn Quốc

BYVK-5-9/99

29

Poriongal Inj                             10; 20; 50; 100; 500ml

Hàn Quốc

BYVK-6-9/99

30

Sebacil Pour – on                        500ml; 1; 5; 10; 18lít

Hàn Quốc

BYVK-7-9/99

31

Oxyvet Inj                                      5; 10; 15; 20; 50ml

Hàn Quốc

BYVK-8-9/99

32

Drontal Plus – L tab 660mg/viên

                                            lọ 5; 10; 30; 100; 200viên

Hàn Quốc

BYVK-9-9/99

 

2. CÔNG TY BREMER

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Ferrum 10% Inj                                                      100ml

BM-1-1/01

2.        

Ferrum 10% + B12 Inj                                            100ml

BM-2-1/01

3.        

Multivit Inj Inj                                                          100ml

BM-3-1/01

4.        

Hefrotrim 48% Supension

                                      Dung dịch uống 200; 500ml; 1lít

BM-5-1/01

5.        

Vitamin E + Selecnium Inj                                      100ml

BM-6-1/01

6.        

Trimethosulf Inj                                                      100ml

BM-7-1/01

7.        

Super Coc                                  Dung dịch uống 1000ml

BM-8-1/01

8.        

Tylosin-Prednicol Inj                                              100ml

BM-9-1/01

9.        

Sanolin Inj                                                             100ml

BM-11-1/01

10.    

Flumequin 10%                                         Bột 100g; 1kg

BM-12-1/01

 

3. CÔNG TY BASF AKTIENGESELLSCHAFT

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Nước sản xuất

Số đăng ký

1

Lutavit A 500 Plus                1; 5; 25kg/bao

Đức, T.Quốc

BASF-1-12/99

2

Lutavit A 500 S                     1; 5; 25kg/bao

Đức, T.Quốc

BASF-2-12/99

3

Lutavit A/D3 500/100 Plus    1; 5; 25kg/bao

Đức

BASF-3-12/99

4

Lutavit D3 500                      1; 5; 25kg/bao

Đức

BASF-4-12/99

5

Lutavit E 50                          1; 5; 25kg/bao

Đức

BASF-5-12/99

6

Lutavit E 50 S                      1; 5; 25kg/bao

Đức

BASF-6-12/99

7

Lutavit K3 MSB                    1; 5; 25kg/bao

Đức

BASF-7-12/99

8

Lutavit B1 Mononitrate         1; 5; 25kg/bao

Đức, Nhật, T.Quốc

BASF-8-12/99

9

Lutavit B1 Hydrochloride1; 5; 20; 25kg/bao

Đức, Nhật, T.Quốc

BASF-9-12/99

10

Lutavit B2 SG 80     1; 5; 10; 20; 25kg/bao

Đức, Nhật, T.Quốc

BASF-10-12/99

11

Lutavit B6                             1; 5; 25kg/bao

Đức, Nhật

BASF-11-12/99

12

Lutavit B12 1%                     1; 5; 25kg/bao

Đức, Nhật

BASF-12-12/99

13

Lutavit H2                             1; 5; 25kg/bao

Đức

BASF-13-12/99

14

Forlic Acide                          1; 5; 25kg/bao

Đức, Nhật, T.Quốc

BASF-14-12/99

15

Lutavit Calpan                      1; 5; 25kg/bao

Đức, Nhật

BASF-15-12/99

16

Lutavit Niacin                        1; 5; 25kg/bao

Đức, T.Quốc

BASF-16-12/99

17

Lutavit C Cryst                      1; 5; 25kg/bao

Đức, Nhật

BASF-19-12/99

18

Lutavit C Monophosphate     1; 5; 25kg/bao

Đức

BASF-20-12/99

19

Luprosil Salf                                 25kg/bao

Đức

BASF-26-12/99

20

Luprosil                                   200kg/ thùng 

Đức

BASF-27-12/99

21

Gonestrol Chai 25ml

Tây Ban Nha

BASF-28-12/99

22

Labhidro ADE 500F            Chai 50; 100ml 

                                                Thùng 200lít

Tây Ban Nha

BASF-29-12/99

23

Erytrom-2000                              Chai 50ml

Tây Ban Nha

BASF-30-12/99

24

Feradid                Chai 100ml; Thùng 200lít

Tây Ban Nha

BASF-31-12/99

 

4. CÔNG TY DEGUSSA HULS AG

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Nước sản xuất

Số đăng ký

1

L-Threonine                                      Bao 25kg

Đức

DGSG-1-2/00

2

Nicotinamide Feed grade (Vit B3)    Bao 25kg

Đức

DGSG-2-2/00

3

Calcium formate                               Bao 25kg

Đức

DGSG-3-2/00

4

Biolys 60                          Bao25, kiện 1000kg

Đức

DGSG-4-2/00

5

DL. Methionie   Feed Grade
Bao 25Kg; kiện 750; 1000kg

BỈ, MỸ

DAB-5-9/00

 

5. CÔNG TY ROTEX MEDICA GMBH

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Vitamin B – Complex Inj                        Lọ 10; 50; 100ml

RTM-1-8/99

 

DENMARK

 

1. CÔNG TY FEF CHEMICALS A/S

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Benzalkonium Chloride 50%          Can, thùng 25; 200kg

FFC-1-5/00

 

2. CÔNG TY ROSCO A/S

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Ferridex vet 10%                                           Chai 100ml

ROSD-1-12/99

2.        

Tylofer                                         Chai 10; 20; 50; 100ml

ROSD-2-12/99

3.        

Trimazol 24% Sol                                         Chai 100ml

ROSD-3-12/99

 

3. NOVONORDISK A/S

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Ronozyme W                                                           40kg

NND-1-12/99

2.        

Ronozyme VP                                                         40kg

NND-2-12/99

3.        

Ronozyme Phytase                                                 40kg

NND-3-12/99

 

FINLAND

 

1. CÔNG TY FINNFEEDS INTERNATIONAL

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Avizyme 1500                                                          25kg

FFI-6-8/99

2.        

Porzyme 9300                                                         25kg

FFI-10-8/99

3.        

Porzyme tp 100                                                       25kg

FFI-11-8/01

 

NEITHERLAND

 

1. CÔNG TY AKZONOBEL CHEMICALS B.V

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Choline Chloride                                       Bột, Bao 25kg

ANC-1-3/01

2.        

Choline Chloride 5% on silica carrier        Bột, Bao 25kg

ANC-2-3/01

3.        

Choline Chloride 5% on veretable            Bột, Bao 25kg

ANC-3-3/01

 

2. CÔNG TY DENKA INTERNATIONAL B.V

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Bayt                   Gói 20; 100g; 1kg; Xô 5kg; Thùng 50kg

DKI-1-11/00

 

3. CÔNG TY FARVET LABORATORIES B.V

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1

Colisol – 1200                                            Bột 100g; 1kg

FAR-2-4/01

2

Flumequine 50% wsp                                       Bột 500g

FAR-3-4/01

3

Vit E – Selecnium Inj                                             100ml

FAR-4-4/01

4

Ferridex 100 Inj                                                     100ml

FAR-5-4/01

5

Levaject Inj                                                            100ml

FAR-6-4/01

6

Oxytoxin Inj                                                        10; 50ml

FAR-7-4/01

7

Tylosin 20% Inj                                                      100ml

FAR-8-4/01

8

Farmox Inj                                                  30; 50; 100ml

FAR-9-3/00

9

Fatrim Inj                                                               100ml

FAR-11-3/00

10

Tridox L.A                                                              100ml

FAR-12-3/00

11

Spectolin Inj                                         50; 100; 250ml/lọ

FAR-14-4/01

12

Vit AD3E Inj                                                 50; 100ml/lọ

FAR-15-4/01

13

Doxy 150 WSP                        Bột 100; 1000g/chai, hộp

FAR-16-4/01

14

Multivitamin Inj                                                   100ml/lọ

FAR-17-4/01

15

Dexamethasone Inj                                     Lọ 50; 100ml

FAR-18-3/00

16

Ampicillin-Coli 10/25 Inj                                     Lọ 100ml

FAR-19-3/00

17

Pen - Strep 20/20 Inj                           Lọ 50; 100; 250ml

FAR-20-3/00

18

Synovet 600      1 liều/lọ x 5ml dung môi pha (sonvents)

FAR-21-3/00

 

4. CÔNG TY INTERVET

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Nước sản xuất

Số đăng ký

1

Norbilis Gumboro PBG 98                       1000liều

Hà Lan

IT-1-3/00

2

Norbilis Duck Plaque                         500; 100liều

Hà Lan

IT-2-3/00

3

Nobilis IB H 52                              1000; 2500liều

Hà Lan

IT-3-3/00

4

Nobilis Coryza                              1000liều/500ml

Hà Lan

IT-4-3/00

5

Nobilis MA5                                   1000; 2500liều

Hà Lan

IT-5-3/00

6

Nobilis IB+G+ND                          1000liều/500ml

Hà Lan

IT-6-3/00

7

Nobilis Gumboro Inac                   1000liều/500ml

Hà Lan

IT-7-3/00

8

Nobilis Gumboro 228E          500; 1000; 2500liều

Hà Lan,

ấn Độ

IT-8-3/00

9

Nobilis ND+EDS 0,25                  250ml (500 liều)

Nobilis ND+EDS 0,5                  500ml (1000 liều)

Hà Lan

IT-9-3/00

10

Nobilis REO 1133                                    1000liều

Hà Lan

IT-10-3/00

11

Nobilis Gumboro D78                    1000; 2500liều

Hà Lan,

ấn Độ

IT-11-3/00

12

Nobilis REO+IB+G+ND                1000liều/500ml

HÀ LAN

IT-12-3/00

13

Nobilis IB+ND                              1000liều/500ml

Hà Lan

IT-13-3/00

14

Nobilis Reo Inac                           1000liều/500ml

Hà Lan

IT-14-3/00

15

Nobilis MG 6/85                                      1000liều

Hà Lan

IT-15-3/00

16

Nobilis Marek THV  Lyo        250, 1000, 2000liều

Hà Lan

IT-16-3/00

17

Nobilis FC Inac                             1000liều/500ml

Hà Lan

IT-17-3/00

18

Nobilis Marexin SB1                      1000, 2000liều

Hà Lan

IT-18-3/00

19

Nobilis SG 9R                                  500; 1000liều

Hà Lan

IT-19-3/00

20

Nobilis Rismavac                           1000; 2000liều

Hà Lan

IT-20-3/00

21

Nobilis G+ND+EDS                      1000liều/500ml

Hà Lan

IT-21-3/00

22

Nobilis Marexin CA 126                 1000, 2000liều

Hà Lan

IT-22-3/00

23

Nobilis MA5+Clone 30          500, 1000; 2500liều

Hà Lan,

 ấn Độ

IT-23-3/00

24

Nobilis AE+Pox                                       1000liều

Hà Lan

IT-24-3/00

25

Nobilis ILT                                     1000; 2500liều

Hà Lan

IT-25-3/00

26

Nobilis MG Inac                            1000liều/500ml

Hà Lan

IT-26-3/00

27

Nobilis IB+ND+EDS                      1000liều/500ml

Hà Lan

IT-27-3/00

28

Nobilis IB H-120                  1000; 2500; 5000liều

Hà Lan

IT-28-3/00

29

Nobi-vac Gumboro + ND              1000liều/500ml

Hà Lan

IT-29-3/00

30

Nobilis MG Antigen                          200test/10ml

Hà Lan

IT-30-3/00

31

Nobilis MS Antigen                           200test/10ml

Hà Lan

IT-31-3/00

32

Nobilis SP Antigen                           200test/10ml

Hà Lan

IT-32-3/00

33

Nobilis ND Hitchner               500; 1000; 2500liều

Hà Lan

IT-33-3/00

34

Porcilis Aujeszky                               20; 100ml/lọ

Hà Lan

IT-34-3/00

35

Porcilis Begonia                       10; 25; 50; 100liều

Hà Lan

IT-35-3/00

36

Porcilis Aujeszky + Coli                       20; 50ml/lọ

Hà Lan

IT-36-3/00

37

Porcilis Aujeszky + Parvo                          20ml/lọ

Hà Lan

IT-37-3/00

38

Porcilis Parvo                                      20; 50ml/lọ

Hà Lan

IT-38-3/00

39

Porcilis Coli                                         20; 50ml/lọ

Hà Lan

IT-39-3/00

40

Nobivac Lepto                           1liều/lọ; 50 liều/lọ

Hà Lan

IT-40-3/00

41

Nobivac DHP                             1liều/lọ; 50 liều/lọ

Hà Lan

IT-41-3/00

42

Nobivac Rabies                         1liều/lọ; 10 liều/lọ

Hà Lan

IT-42-3/00

43

Nobivac DHPPi                     10liều/lọ; ; 50 liều/lọ

Hà Lan

IT-43-3/00

44

Nobi-Equenza T                                        1liều/lọ

Hà Lan

IT-44-3/00

45

Albipen LA  Inj                                   80; 200ml/lọ

Hà Lan

IT-45-3/00

46

Paracilline SP                    Bột 100; 250g; 1kg/gói

Hà Lan

IT-46-3/00

47

Albipen 30% Inj                                           100ml

Hà Lan

IT-47-3/00

48

Neopen Inj                                          100; 250ml

Hà Lan

IT-48-3/00

49

Duplocillin LA Inj                                 100; 250ml

Hà Lan

IT-49-3/00

50

Depomycin 20/20 Inj                     50; 100; 250ml

Hà Lan

IT-50-3/00

51

Albipen 15% Inj                                           100ml

Hà Lan

IT-51-3/00

52

Neodiar    Dung dịch uống                          100ml

Hà Lan

IT-52-3/00

53

Engemycin 10%                                  100; 250ml

Hà Lan

IT-53-3/00

54

Bovi C3                                             Bột 125g/gói

Hà Lan

IT-54-3/00

55

Coccistop 2000       Bột 50; 200g/gói; 20kg/thùng

Hà Lan

IT-55-3/00

56

Synavia                                   Bột 100; 2000g/gói

Hà Lan

IT-56-3/00

57

Minovit Super                            Bột 1; 20kg/thùng

Hà Lan

IT-57-3/00

58

Solminvit                                          Bột 200g/gói

Hà Lan

IT-58-3/00

59

Laurabolin Inj                                            5; 10ml

Hà Lan

IT-59-3/00

60

PG 600                    1liều/lọ + 5ml dung dịch pha

                                5liều/lọ+25ml dung dịch pha

Hà Lan

IT-60-3/00

61

Mastiject Forte                          6x20 Syringe/hộp

Hà Lan

IT-61-3/00

62

Super Mastikort                         6x20 Syringe/hộp

Hà Lan

IT-62-3/00

63

Vitamin E   Dung dịch uống                        500ml

Hà Lan

IT-63-3/00

64

Halamid                          Bột 1; 5; 10; 25kg/thùng

Hà Lan

IT-64-3/00

65

S.O.A                                             12x 75ml/bình

Hà Lan

IT-65-3/00

66

Decivac FMD DOE                       50; 100; 250ml

Hà Lan

IT-66-3/00

67

Nobilis ND Clone 30              500; 1000; 2500liều

Hà Lan,

ấn Độ

IT-67-3/00

68

Nobilis Newcavac 0,25          500; 1000; 2500liều

Nobilis Newcavac 0,5

Hà Lan

IT-68-3/00

69

Nobi-vac EDS      Lọ              500; 1000; 2500liều

Hà Lan

IT-69-3/00

70

Prosolvin                                         2; 10; 20ml/lọ

Hà Lan

IT-70-3/00

71

Decivac FMD ALSA                                100ml/lọ

Hà Lan

IT-71-3/00

72

Prisantol                                                  100ml/lọ

Hà Lan

IT-72-3/00

73

Metricure                                      10Syringes/hộp

Hà Lan

IT-73-3/00

74

Dexamedium                               Lọ10; 50; 100ml

Hà Lan

IT-74-3/00

75

Mycophyt                                               Lọ 2; 10g

Hà Lan

IT-75-3/00

76

Nobilis Ovo-Diphtherin                Lọ 500; 1000liều

Hà Lan

IT-76-3/00

77

Nobilis Cozyza+ND                            Lọ 1000liều

Hà Lan

IT-77-3/00

78

Nobilis CAV P4                                   Lọ 1000liều

Hà Lan

IT-78-3/00

79

Porcilis Ery+Parvo                              Lọ 20; 50ml

Hà Lan

IT-79-3/00

80

Nobilis ND Lasota             Lọ 500; 1000; 2500liều

Hà Lan,

ấn Độ

IT-80-3/00

81

Chorulon                              Lọ  1500UI & 5000UI

Hà Lan

IT-81-9/99

82

Intertocine – S                              Lọ 10; 25; 50ml

Hà Lan

IT-82-9/99

83

Nymfalon                             1liều + 5ml nước pha

Hà Lan

IT-83-9/99

84

Fertagyl                                                       5ml/lọ

Hà Lan

IT-84-9/99

85

Folligon                       1000 và 5000 Ui PMSG/ lọ

Hà Lan

IT-85-9/99

86

Delvosteron (Convinan)                             20ml/lọ

Hà Lan

IT-86-9/99

87

Nobilis ND broiler                                200; 500ml

Hà Lan

IT-87-9/99

88

Nobilis IB 4-91         500; 1000; 2500. 5000liều/lọ

Hà Lan

IT-88-9/99

89

Nobilis RT+IB multi +G+ND                        500ml

Hà Lan

IT-89-9/00

90

Nobilis IB D1466         500; 1000; 3000; 5000 liều

Hà Lan

IT-90-9/00

91

Nobilis RT inac                                  Chai  500ml

Hà Lan

IT-91-9/00

92

Nobilis Rismavac + CA 126    1000; 2000liều/ống

Hà Lan

IT-92-9/00

93

Nobilis Marexine CA 126 + SB1 

                                               1000; 2000liều/ống

Hà Lan

IT-93-9/00

94

Porcillis Pesti                       Chai  50; 100; 250ml

Hà Lan

IT-94-9/00

95

Porcilis M                               Chai 20;  50; 100ml

Hà Lan

IT-95-9/00

96

Porcilis APP                          Chai 20; 100; 200ml

Hà Lan

IT-96-9/00

97

Flavomycin 40                                       Bao 25kg

Đức

IT-97-1/01

98

Flavomycin 80                                       Bao 25kg

Đức

IT-98-1/01

99

Sacox 120                                             Bao 25kg

Đức

IT-99-1/01

100

Salocin 120                                           Bao 25kg

Đức

IT-100-1/01

101

Paracur powder 4%                               12,5g/gói

                                             2,5; 5kg; 25kg/thùng                                           

Đức,

Thái Lan

IT-101-1/01

102

Tonophosphan comp                              100ml/lọ

Đức

IT-102-1/01

103

Berenil                                                   2.36g/gói

Đức

IT-103-1/00

104

Bolgal                                                  100ml/lọ

Đức

IT-104-1/00

105

Taktic                   50; 250; 1000ml/lọ; 25kg/thùng

Anh, ấn

IT-105-1/00

106

Polymicrine                                             100ml/lọ

Pháp

IT-106-1/00

107

Berenil Vet                                             5g; 22,5g

ấn Độ

IT-107-8/99

108

Tonophosphan 20%                          30; 100ml/lọ

ấn Độ

IT-108-1/00

109

Floxidin 10% Inj                                  15; 50ml/lọ

ấn Độ

IT-109-1/00

110

Floxidin 10% oral                               50; 100ml/lọ

ấn Độ

IT-110-4/00

111

Lavongin                                             10; 30ml/lọ

ấn Độ,

 Hà Lan

IT-111-4/00

112

Tolzan F Vet Boli                     1g/viên (30viên/lọ)

ấn Độ

IT-112-4/00

113

Tolzan F Vet Suspension       90ml/lọ; 1; 5ml/bình

ấn Độ

IT-113-4/00

114

Butox Vet                                 50; 250; 1000ml/lọ

ấn Độ

IT-114-4/00

115

Reverin LA                                  20; 50; 100ml/lọ

Brazil

IT-115-4/00

116

Fenomax LA                        20; 50; 100; 500ml/lọ

Brazil

IT-116-4/00

117

Fenomax Premix                      16; 250g; 5kg/gói

Brazil

IT-117-4/00

118

Regumate Porcin                                    360ml/lọ

PHÁP

IT-118-4/00

119

Dri-Vac-HVTTM                   500; 1000; 5000liều/lọ

MỸ

IT-119-3/01

120

Bio-BursTM                          500; 1000; 5000liều/lọ

MỸ

IT-120-3/01

121

Bio-Sola Brom MMTM         500; 1000; 5000liều/lọ

MỸ

IT-121-3/01

 

5. CÔNG TY INTERCHEME WERKEN "DE ADELAAR" B.V

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1

Limoxin –100                                                    Lọ 100ml

ICW-1-12/00

2

TCP Inj                                                             Lọ 100ml

ICW-2-12/00

3

Macrola -50                                                      Lọ 100ml

ICW-3-12/00

4

Macrola -200                                                     Lọ 100ml

ICW-4-12/00

5

Intertrim                                                            Lọ 100ml

ICW-5-12/00

6

Norflox –150                                                     Lọ 100ml

ICW-6-12/00

7

Flumesol – 150                            Dung dịch. Chai 100ml

ICW-7-12/99

8

Vitol - 140                                                           100ml/lọ

ICW-9-12/99

9

Norflox - 200 Oral                                           100ml/chai

ICW-10-12/99

10

Tiamulin                                                         100ml/chai

ICW-11-12/99

11

Interspectin-L                                                 100ml/chai

ICW-12-12/99

12

Pen - N                                                           100ml/chai

ICW-13-12/99

13

Pen - Strep 400                                              100ml/chai

ICW-14-12/99

14

Biocillin 150                                                    100ml/chai

ICW-15-12/99

15

Limoxin – 200LA                                            100ml/chai

ICW-16-12/99

16

Vitol - 450                                                       100ml/chai

ICW-17-12/99

17

Genta - 100                                                    100ml/chai

ICW-18-12/99

18

Introvit Inj                                    10; 50; 100; 250ml/chai

ICW-19-12/99

19

Limoxim - 25 spray                                             200ml/lọ

ICW-20-12/99

20

Flumesol – 200 Oral                          Lọ 100; 200; 500ml

                                                          Bình 1000; 5000ml

ICW-21-10/00

 

6. CÔNG TY TESGOFARM B.V

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Tesgovit     5; 10; 20; 50; 100; 500; 1000g/gói; 25kg/bao

BMN-1-1/00

 

7. CÔNG TY ALFASAN INTERNATION B.V

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Alfatrim 24% Inj                                              100ml

AFSI-1-8/99

2.        

Kanamycine 10% Inj                                       100ml

AFSI-2-8/99

3.        

Oxytetracycline 10% Inj                                  100ml

AFSI-3-8/99

4.        

Flumecol Inj                                                    100ml

AFSI-4-8/99

5.        

Lincomycin Inj                                                 100ml

AFSI-5-8/99

6.        

Vitamin B.Complex BGA                                 100ml

AFSI-6-8/99

7.        

Corpulin                                                            10ml

AFSI-7-8/99

8.        

Vitamin AD3E                                                 100ml

AFSI-8-8/99

9.        

Norfloxacin 10%                                              100ml

AFSI-9-8/99

10.    

Norfloxacin 5%                                               100ml

AFSI-10-8/99

 

8. FRANKLIN PRODUCTS INTERNATIONAL

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1

Fra Oxy dry                                                 Bao  25kg

FKH-1-6/99

2

Fra Sal dry                                                  Bao  25kg

FKH-2-6/99

3

Fra Mould dry                                               Bao 25kg

FKH-3-6/99

4

Fra Mould liquide                                  Thùng 1000kg

FKH-4-6/99

5

Fra Axid dry                                                 Bao 25kg

FKH-5-6/99

6

Fra OX C Liquid                     Bao 25kg; thùng1000kg

FKH-6-2/00

 

9. POLYMIX B.V

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1

Polymix WP 12 Pig Grower  Gói 1; 5; 10kg; Bao 25kg

PLM-1-11/99

2

Polymix WP 22 Broiler         Gói 1; 5; 10kg; Bao 25kg

PLM-2-11/99

3

Polymix WP 10 Layer           Gói 1; 5; 10kg; Bao 25kg

PLM-3-11/99

4

Polymix Vitainject Inj                                 Chai 100ml

PLM-4-11/99

5

Polymix Chlotrasone Inj                             Chai 100ml

PLM-5-11/99

6

Polymix Tylo - Chlovit Inj                           Chai 100ml

PLM-6-11/99

7

Polymix Ampicoli Inj                                  Chai 100ml

PLM-7-11/99

8

Plymix Vit AD3E 500/75/50 Inj                  Chai 100ml

PLM-8-11/99

9

Polymix Vit AD3E 120/60/40 Inj               Chai 100ml

PLM-9-11/99

10

Disinfectant (thuốc sát trùng)    Chai 100ml;Thùng 5lít

PLM-10-11/99

 

10. VETIMEX ANIMAL HEALTH B.V

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Cogentrim (Methoxasol - T)   Chai 100ml;  Bình 1; 5lít

VTMH-1-9/99

 

11. CÔNG TY NUTRIFEED VEGHEL

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Prelac                                                               Bao 25kg

NTF-1-12/01

12. DIOSYNTH B.V

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1

Oxytocine USP XXI (nguyên liệu)

DS-1-7/99

13. ANTAR B.V

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1

Antar AD3E Inj 500/75/50                              Chai 100ml

ATH-1-3/01

2

Antar AD3E Inj 120/60/40                              Chai 100ml

ATH-2-3/01

3

Antar iron + B12 Inj                                       Chai 100ml

ATH-3-3/01

4

Antar Tylosin 30 Inj                                       Chai 100ml

ATH-4-3/01

5

Antar Nofloxacin 20% Inj                               Chai 100ml

ATH-5-3/01

6

Antar Flumequine 50% WS         Chai 250; 500; 1000ml

ATH-6-3/01

7

Antar Tylosin WS                        Chai 250; 500; 1000ml

ATH-7-3/01

14. DUTCH FARM VETERINARY PHARMACEUTICALS B.V

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1

Iron Dextra 10%                                          Lọ 50; 100ml

DUTCH-1-3/01

2

Iron Dextra 20%                                          Lọ 50; 100ml

DUTCH-2-3/01

3

Trim/ Sul D 40/200 Inj                                 Lọ 50; 100ml

DUTCH-3-3/01

4

Trim/ Sul M 40/200 Inj                                Lọ 50; 100ml

DUTCH-4-3/01

5

Thiamphenicol oral 10%                   Lọ 50; 100; 1000ml

                                                                         Can 25 lít

DUTCH-5-3/01

 

 

KOREA

1. CÔNG TY CHONG ANG BIOTECH

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Ampi Coli                                                   100g; 500g

CAC-1-1/99

2.        

Ery Silfa                                                       100g; 1kg

CAC-2-1/99

3.        

Mold Killer                                                        1; 25kg

CAC-3-1/99

4.        

Permasol – AD3EC                                 500; 1000ml

CAC-4-1/99

5.        

Viamine                                                   500; 1000ml

CAC-5-1/99

6.        

CYC-100                                                100g; 1; 25kg

CAC-6-1/99

7.        

Salinomycin 6%                                                   25kg

CAC-7-1/99

8.        

Permasol – 500                                     100g; 1; 10kg

CAC-8-1/99

9.        

Niacin                                                                  20kg

CAC-9-1/99

10.    

Vitamin E – 50%                                                 20kg

CAC-10-1/99

11.    

Coccirol - S                      Bột. Gói  10; 20g; Bao 10kg

CAC-11-4/99

12.    

Methomix – Plus       Bột. Gói 50; 100g; Bao 10; 25kg

CAC-12-4/99

13.    

Methomix – WP  Bột, Gói 20; 50; 100g; Bao 10; 25kg

CAC-13-4/99

14.    

Terra Egg Pormula                                        100g/gói

CAC-14-4/99

15.    

Super Cyc                         Gói, bao 1; 5; 10; 20; 25kg

CAC-15-11/99

16.    

Larvicide                      Gói, bao  500g; 1; 5; 10; 20kg

CAC-16-11/99

17.    

E – Mycin                      Gói, bao 100g; 1; 5; 10; 20kg

CAC-17-11/99

18.    

Cyper Killer               Gói, bao 15; 30; 150; 300; 600g

CAC-18-11/99

19.    

Zin-Methinonine                  Gói 10; 20; 30; 100g; 1kg

                                                           Bao 5; 10; 20kg

CAC-19-11/99

20.    

Super Zin-Methi                        Gói, 20; 30; 100g; 1kg

                                                           Bao 5; 10; 20kg

CAC-20-11/99

21.    

All-Treat                                                       Lọ 500ml

CAC-21-11/00

22.    

Choong Ang Cocirol (Amprol-20%)  Bao, thùng  20kg

CAC-22-11/00

23.    

P – mectin tablet 12mg/viên Lọ 50; 100; 150; 200 viên

CAC-23-11/00

24.    

P-mectin premix        Gói 333g; 1kg;  Bao 5; 10; 20kg

CAC-24-11/00

25.    

P-mectin Injection                 Lọ  50; 100; 200; 500ml

CAC-25-11/00

 

2. CÔNG TY EAGLE CHEMICAL

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Tylo-PC Inj                                                 20; 50; 100ml

EAG-1-2/00

2.        

Collie. SP                                                          Bột 500g

EAG-2-2/00

3.        

Tylosin 100 Inj                                                         50ml             

EAG-3-2/00

4.        

Tylosin 200 Inj                                            20; 50; 100ml

EAG-4-2/00

5.        

Ampicol Inj                                                               50ml

EAG-5-2/00

6.        

Dexacombi Inj                                                          50ml

EAG-6-2/00

7.        

Eagle O.C.P Inj                                                        50ml

EAG-7-2/00

8.        

Lesthonin C Inj                                                 50; 100ml

EAG-8-2/00

9.        

Vitapoult A                                                         Bột 100g

EAG-9-2/00

10.    

Lincospec Inj                                                     50;100ml

EAG-10-2/00

11.    

Oxyvet 5% Inj                                            Lọ  50; 100ml

EAG-11-11/00

12.    

Ciprotil 25 Inj                                Lọ  20; 50; 100; 200ml

EAG-12-11/00

13.    

Ciprotil Sol                                  Chai 100; 500ml; 1; 5lít

EAG-13-11/00

14.    

Sulmidin Inj                                            Chai 100; 500ml

EAG-14-11/00

15.    

Dexamethasone Inj                           Lọ 5; 20; 50; 100ml

EAG-15-11/00

16.    

Diminal   (thuốc trị KST đường máu) Túi 2,36; 23,6g

EAG-16-11/00

 

3. CÔNG TY KOREA MICROBIOLOGICAL LAB

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Amcicoli D – Inj                                  10; 50; 100; 500ml

KMB-1-3/01

2.        

Aminovital High Inj                                     20; 50; 100ml

KMB-2-3/01

3.        

Komikill - 10                                                      Bột 100g

KMB-3-3/01

4.        

Tissue-Culture   Rabies Vac                  1; 2; 5; 10liều/ lọ

KMB-4-2/00

5.        

IBD-VAC                                                        1000liều/lọ

KMB-5-2/00

6.        

Tylosulfacombi                                                 Bột  100g

KMB-6-2/00

7.        

Sulfa 33 Inj                                                            100ml

KMB-7-2/00

8.        

Amoxylin Combi                                                Bột 100g

KMB-8-2/00

9.        

Erybactrim                                                         Bột 100g

KMB-9-2/00

10.    

Protene                                                             Bột 100g

KMB-10-2/00

11.    

Komi Tocovita Inj                                                   100ml

KMB-11-2/00

12.    

Erymycin Powder                                              Bột 100g

KMB-12-2/00

13.    

Komitril 100 Inj                                           20; 50; 100ml

KMB-13-2/00

14.    

Komibiotril 25 Inj                  10; 20; 50; 100; 200ml/chai

KMB-14-12/99

15.    

Komibiotril 50 Inj                   10; 20; 50; 100; 200ml/chai

KMB-15-12/99

16.    

Komibiotril 100 Inj                 10; 20; 50; 100; 200ml/chai

KMB-16-12/99

17.    

Komibiotril 100 Sol                 100; 250; 500ml; 1; 5l/chai

KMB-17-12/99

18.    

HC Vac                                      2; 5; 10; 20; 50 liều/chai

KMB-18-12/00

19.    

Rabies Vaccine                           1; 2; 3; 5; 10; 20 liều/lọ

KMB-19-12/00

20.    

Komi Oxytocin Inj                                          Lọ 10; 50ml

KMB-20-6/00

21.    

Combicillin – LA, Inj                         Lọ 10; 20; 50; 100ml

KMB-21-6/00

22.    

Komiserastress, Inj                         Lọ 10; 20; 50; 100ml

KMB-22-6/00

23.    

Komiprednisolone, Inj                     Lọ 10; 20; 50; 100ml

KMB-23-6/00

 

4. CÔNG TY SAMYANG PHARMA CHEMICALS 

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Genta - F Inj                                          Lọ 20; 50; 100ml

SPC-1-3/01

2.        

Tonosal B Inj                                         Lọ 20; 50; 100ml

SPC-2-3/01

3.        

Tylocetin Inj                                           Lọ 20; 50; 100ml

SPC-3-3/01

4.        

Viamin Inj                                              Lọ 20; 50; 100ml

SPC-4-3/01

5.        

King Berline Inj                                      Lọ 20; 50; 100ml

SPC-5-3/01

 

5. CÔNG TY KOREA VETCHEM

 

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Ciroxin 10% Oral solution                      Chai  500ml; 1lít

KVC-1-11/00

 

6. CÔNG TY YOONEE CHEMICAL

 

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Neotetra W.S                                    Bao 100; 500g; 1kg

YCK-1-11/00

2.        

New-Floxin 25 Inj                               Chai 20; 50; 100ml

YCK-2-11/00

3.        

New-Floxin sol (Liq)                       Chai  250; 500ml; 1lít

YCK-3-11/00

4.        

Quinoxyl 200 (liq)                   Chai  100; 250; 500ml; 1lít

YCK-4-11/00

7. CÔNG TY NAMJON

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Enroxyl solution                                      Chai 500ml; 1lít

NJK-1-11/00

 

8. CÔNG TY SHINIL C & L

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Norfloxillin 200 Inj                                      50; 250; 500ml

SIL-1-1/00

2.        

Norfloxillin Inj                                                     50; 100ml

SIL-2-1/00

3.        

Amilyte Inj                                                   20; 50; 100ml

SIL-3-1/00

4.        

Spira-SM Inj                                                      50; 100ml

SIL-4-1/00

5.        

B.Comp Inj                                                        50; 100ml

SIL-5-1/00

6.        

Sulfaprim Inj                                                      50; 100ml

SIL-6-2/00

7.        

K.C.N.D Inj                                                        50; 100ml

SIL-7-2/00

8.        

Kanamycin Inj                                                   50; 100ml

SIL-8-2/00

9.        

Cow-Lyte                                                    Bột 100; 500g

SIL-9-2/00

10.    

Furalta Qeen                                       Bột 100; 500g; 1kg

SIL-10-2/00

11.    

Royal Vitaplex W.S                                   Gói 100g; 500g

SIL-11-8/99

12.    

Ampicoli W.S                                            Gói 100g; 500g

SIL-12-8/99

13.    

Cipryl Plus                                                Gói 100g; 500g

SIL-13-8/99

14.    

Metapyrone Inj                         Lọ 10; 20; 50; 100; 250ml

SIL-14-6/00

15.    

Cipryl  Inj                                  Lọ 20; 40; 50; 100; 500ml

SIL-15-6/00

16.    

Cipryl solution   Lọ 10; 20; 50; 100; 500ml; Can 1; 5; 10lít

SIL-16-6/00

17.    

Toposal Inj                                      Lọ 20; 50; 100; 500ml

SIL-17-6/00

 

HUNGARY

 

1. CÔNG TY BIOGAL PHARMACEUTICAL WORKS

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Neotesol                                          Bột 50; 250g; 1kg/gói

BIOG-1-10/99

 

MALAYSIA

 

1. Y.S.P INDUSTRIES (M) SDN. BHD

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Nước sản xuất

Số đăng ký

1.        

Chemix Powder 50%             Gói nhôm 100g

Malaysia

YSPM-1-11/99

2.        

Amoxillin Soluble Powder      Gói nhôm  100g

Malaysia

YSPM-2-11/99

3.        

Kwaibo-007                           Gói nhôm  100g

Malaysia

YSPM-3-11/99

4.        

Conquer Powder                   Gói nhôm  100g

Malaysia

YSPM-4-11/99

5.        

Ribu Powder                  Gói nhôm  100g; 1kg

Malaysia

YSPM-5-11/99

6.        

Licofat 44 Powder          Gói nhôm  100g; 1kg

Malaysia

YSPM-6-11/99

7.        

Clon Powder                    Gói nhôm 100g; 1kg

Malaysia

YSPM-7-11/99

8.        

Trixine Powder              Gói nhôm   100g; 1kg

Malaysia

YSPM-8-11/99

9.        

Doxy 10% Powder         Gói nhôm   100; 500g

Malaysia

YSPM-9-11/99

10.    

OTC-20 Powder             Gói nhôm 100g; 1kg

Malaysia

YSPM-10-11/99

11.    

Anlonin Inj                                         Lọ 100ml

Taiwan

YSPM-11-11/99

12.    

Lincomycin-300 Inj                      Lọ 10; 100ml

Taiwan

YSPM-12-11/99

13.    

Amoxillin Inj                                      Lọ 100ml

Taiwan

YSPM-13-11/99

14.    

Dexon Inj                                          Lọ 100ml

Taiwan

YSPM-14-11/99

15.    

Shincort Inj                                       Lọ 100ml

Taiwan

YSPM-15-11/99

16.    

Kistocin Inj                                   Lọ 10; 50ml

Taiwan

YSPM-16-11/99

17.    

Lover Inj                                              Lọ  2ml

Taiwan

YSPM-17-11/99

18.    

Heromin B12 Inj                               Lọ 100ml

Taiwan

YSPM-18-11/99

19.    

Enlin-22 Inj                                       Lọ 100ml

Taiwan

YSPM-19-11/99

20.    

Chlomin-25 Inj                                  Lọ 100ml

Taiwan

YSPM-20-11/99

21.    

Coughlin Inj                                      Lọ 100ml

Taiwan

YSPM-21-11/99

22.    

Sulpyrine 25% Inj                             Lọ 100ml

Taiwan

YSPM-22-11/99

 

MEHICO

1. CÔNG TY FERMENTACIONES MEXICANAS, S.A.DE C.V

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

L-Threonine                                                   Bột 25kg/túi

FTM-1-12/99

 

2. CÔNG TY LABORATORIOS BIOQUIMEX S.A DE C.V

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Cromophyl - ORO                                        Bột 20kg/bao

LBM-1-1/00

 

UNITED STATE OF AMERICA (USA)

1. CÔNG TY ALLTECHNOLOGY CENTER INC

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Bioplexzine-15%       Gói  20; 100g; 1kg; Thùng 10; 25kg

ABC-1-12/00

2.        

Bioplexmanganese-15%

                                  Gói  20; 100g; 1kg; Thùng 10; 25kg

ABC-2-12/00

3.        

Bioplexcopper-10%   Gói  20; 100g; 1kg; Thùng 10; 25kg

ABC-3-12/00

4.        

Bioplexcobalt-2,5%   Gói  20; 100g; 1kg; Thùng 10; 25kg

ABC-4-12/00

5.        

Bioplexiron-15%        Gói  20; 100g; 1kg; Thùng 10; 25kg

ABC-5-12/00

6.        

Sel-plex 50-100ppm  Gói  20; 100g; 1kg; Thùng 10; 25kg

ABC-6-12/00

7.        

Co Factor III-20.000ppm

                               Gói  20; 100g; 1kg; Thùng 10; 25kg g

ABC-7-12/00

8.        

De-Odorase Liquid                  

Chai                                             10; 20; 100; 500ml; 1lít

Can 1; 2,5; 5; 10; 20; 25lít;       Thùng phuy    100; 200lít

ABC-9-5/99

 

2. CÔNG TY ARCHER DANIELS MILDLAND (ADM)

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

L-Lysine HCl                                                       Bột 25kg

ADM-1-7/00

2.        

ADM-Tryposine Tm 15/70                                   Bột 25kg

ADM-3-7/00

 

3. CÔNG TY BIOPRODUCTS - INC

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Choline Choloride 60%                                Hạt 20kg/bao

BPD-2-1/01

2.        

Choline Choloride 75%                     Lỏng 226,8kg/thùng

BPD-4-1/01

 

4. PET-AG, INC

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Fermacto                         Gói 100; 500g; 1; Bao 10; 25kg

PA-1-1/01

2.        

Bospro                            Gói 100; 500g; 1; Bao 10; 25kg

PA-2-1/01

 

5. CÔNG TY QUALITECH INC

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Bye                                                           500g; 25kg/hộp

LBI-1-12/99

2.        

Poultry Formula 4D WS                            500g; 25kg/hộp

LBI-2-12/99

3.        

Kilo Plus                                                   500g; 25kg/hộp

LBI-3-12/99

4.        

Mold Guard                                              500g; 25kg/hộp

LBI-4-12/99

5.        

Dry Pig Plus Delight                          Gói 500g; Bao 25kg

LBI-5-12/99

6.        

Dry Pig Delight                                  Gói 500g; Bao 25kg

LBI-6-12/99

 

6. CÔNG TY ELANCO ANIMAL HEALTH

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Nước sản xuất

Số đăng ký

1.        

Tylan 40 Premix     

                Bột 100; 500; 1000g;   5; 10; 22,5kg

USA

EC-1-9/00

2.        

Tylan Soluble  

                Bột 100; 500; 1000g;   5; 10; 22,5kg

USA

EC-2-9/00

3.        

Coban 60                                        Bột 22,5kg

USA

EC-3-9/00

4.        

Apralan Premix 75                          Bột 22,5kg

USA

EC-5-9/00

5.        

Apralan Soluble                                   Bột 48g

USA

EC-6-9/00

6.        

Tylan 50 Inj                                        Lọ 100ml

USA

EC-7-9/00

7.        

Tylan 200 Inj                                      Lọ 100ml

USA

EC-8-4/01

8.        

Pulmoltin G200 Premix

                                 Bao 10; 22,68kg  (50 Ibs)

England

EC-9-3/01

9.        

Tylan Soluble (Water sol and powder)

                    10; 25; 50; 100; 500; 1000g; 55kg

England

EC-10-3/01

10.    

Surmax 100                      Bao 10; 22,68; 25kg 

England

EC-11-3/01

11.    

Tylan 40 Sulfa - G     22,68kg/bao (50Lbs/bao)

                                 100; 500; 1000g; 5; 10kg

USA

EC-12-3/01

12.    

Apralan G100 Soluble                    50kg/thùng

                  3,5; 5; 10; 25; 50; 100; 500; 1000g

England

EC-13-3/01

13.    

Apralan Premix 10%   25kg/bao  

                                         100; 1000g; 5; 10kg

USA

EC-14-3/01

14.    

Maxiban 72                 22,8kg/bao (50Lbs/bao)

USA

EC-15-3/01

15.    

Monteban 45            22,68kg/bao (50Lbs/bao)

USA

EC-16-3/01

16.    

Elancoban 200 Premix                 22,68kg/bao

USA

EC-17-3/01

17.    

Monensin QA 336N  22,68kg/bao (50Lbs/bao)

USA

EC-18-3/01

18.    

Tylan Premix 100    25kg/bao

                                 100; 500; 1000g; 5; 10kg

USA

EC-19-3/01

19.    

Pulmotil AC                           Chai  240; 960ml

England

EC-20-1/00

 

7. CÔNG TY FEMENTED PRODUCTS

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Kulactic                                                   Bột, bao 1; 25kg

FP-1-3/01

2.        

UGF 00                                                  Bột, bao  1; 25kg

FP-2-3/01

 

8. CÔNG TY GRAND LABORATORY

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Vira Shield 5                                              50; 100; 250ml

GRA-1-1/00

2.        

VIB Shield L5                                                     20;100ml

GRA-2-1/00

3.        

Bovine Ecolizer                         Syringe 10ml; chai 100ml

GRA-3-1/00

4.        

Pavo Shield L5E                                        50; 100; 250ml

GRA-4-1/00

5.        

Rhinicell                                                          30; 1000ml

GRA-5-1/00

6.        

Borde Shield 4                                                  20; 100ml

GRA-6-1/00

7.        

Parapleuro Shield P                                          20; 100ml

GRA-7-1/00

8.        

Porcine Ecolizer                         Syringe 12; 100; 200ml

GRA-8-1/00

9.        

Paraleuro Shield P+BE             Vacxin vô hoạt 50; 200ml

GRA-9-1/00

10.    

Porcine Maximizer                        Dung dịch 240; 3840ml

GRA-10-1/00

11.    

Bovine Maximizer                           Dung dịch 80, 3840ml

GRA-11-1/00

12.    

Porcine pili Shield Inj                                   Chai 10; 20ml

(Escherichia Coli Bacterin)

GRA-12-1/00

 

9. CÔNG TY INTERNATIONAL NUTRITION

 

STT

Tên và quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.        

Multiferm 40                                                    Bột 1; 25kg

IN-1-3/01

2.        

Microferm  2                                                   Bột 1; 25kg

IN-2-3/01

3.        

Microferm                                                       Bột 1; 25kg

IN-3-3/01

4.        

Poultry VTM Chick Premix                         Bột 1;10; 25kg

IN-4-3/01

5.        

Swine VTM Grower Finisher                     Bột 1; 10; 25kg

IN-5-3/01

6.        

Swine Milk Marker                                          Bột 1; 25kg

IN-6-3/01

7.        

VM 505                                                     Bột 1; 10; 25kg

IN-7-3/01

8.        

Swine VTM Starter                                    Bột 1; 20; 25kg

IN-8-3/01

9.        

Swine Trace Mineral                                       Bột 1; 25kg

IN-9-3/01

10.    

Spectralyte Plus                                              Bột 1; 25kg

IN-10-3/01

11.    

Poultry VTM Layer Premix                        Bột 1; 10; 20kg

IN-11-3/01

12.    

Soluble Vitamix                                                     Bột 1kg

IN-12-3/01

13.    

Poultry Breeder Premix                             Bột 1; 20; 25kg

IN-13-3/01

14.    

Poultry General Purpose                           Bột 1; 10; 25kg

IN-14-3/01

15.    

Poultry Layer Premix                                Bột 1; 10; 25kg

IN-15-3/01

16.    

Poultry Starter Broiler Premix                   Bột 1; 10; 25kg

IN-16-3/01

17.