Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4127/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt tên danh mục mô hình khuyến nông và cơ chế thực hiện Chương trình khuyến nông năm 2020 do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 4127/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 06/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4127/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 06 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TÊN DANH MỤC MÔ HÌNH VÀ CƠ CHẾ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông;

Căn cứ Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Bình Định ban hành quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 - 2025;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 326/TTr-SNN ngày 30/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tên danh mục mô hình khuyến nông và cơ chế thực hiện Chương trình khuyến nông năm 2020, cụ thể như sau:

1. Tổng danh mục các mô hình thực hiện: 24 loại mô hình, trong đó:

a. Về lĩnh vực Trồng trọt (14 loại mô hình):

- Ứng dụng Công nghệ cao (CNC) sản xuất dưa lưới bằng giá thể hữu cơ theo tiêu chuẩn VietGAP.

- Ứng dụng CNC sản xuất thâm canh cây Kiệu theo hướng VietGAP có sử dụng hệ thống tưới bán tự động.

- Ứng dụng CNC để sản xuất cây Lạc trên chân đất chuyển đổi.

- Tổ chức liên kết sản xuất Rau VietGAP.

- Tổ chức sản xuất và tiêu thụ lúa (lúa giống, thương phẩm) theo liên kết chuỗi.

- Tổ chức sản xuất và tiêu thụ lúa Nếp Ngự theo liên kết chuỗi.

- Mô hình Trồng cây Đinh lăng phục vụ cho Dự án liên kết chuỗi.

- Mô hình Sản xuất Lạc giống để cung ứng cho Dự án liên kết chuỗi.

- Mô hình Liên kết sản xuất và tiêu thụ Ngô ngọt.

- Mô hình Quản lý dịch hại tổng hợp trên cây Chanh dây.

- Trồng tỏi giống Nhật Bản theo hướng hữu cơ để sản xuất Tỏi đen.

- Chuyển đổi trồng Sen trên vùng đất lúa kém hiệu quả.

- Ứng dụng công nghệ vi sinh xử lý phân hữu cơ ép khô để trồng cây ăn quả theo hướng VietGAP.

- Chuyển giao kỹ thuật trồng một số giống hoa ngắn ngày (Hoa đồng tiền, chuông, dạ yến thảo...) cho làng nghề trồng hoa.

b. Về lĩnh vực Chăn nuôi (04 loại mô hình):

- Chăn nuôi gà thả vườn theo hướng đặc sản.

- Nuôi thâm canh bò thịt chất lượng cao (bò lai Kobe).

- Nuôi thâm canh Vịt trời.

- Trồng thâm canh một số giống cỏ mới trên chân đất chuyển đổi gắn với kế hoạch xây dựng liên kết chuỗi thức ăn chăn nuôi.

c. Về lĩnh vực Thủy sản (06 loại mô hình)

- Nuôi thương phẩm Vọp dưới tán cây ngập mặn.

- Nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ Semi-biofloc có sử dụng máy cho ăn tự động.

- Ương cá Dìa.

- Nuôi cá Đối mục thương phẩm.

- Nuôi cá Rô đầu vuông trong ao đất.

- Ứng dụng công nghệ Nano trong bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác.

2. Về cơ chế thực hiện Chương trình khuyến nông

Ngày 24/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2018/NĐ- CP về Khuyến nông thay thế Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2018 nhưng đến nay chưa có Thông tư hướng dẫn để thay thế Thông tư số 183/2010/TTLT-BTC-BNN , do đó thống nhất cơ chế Chương trình Khuyến nông 2020 như sau:

- Về tỉ lệ phân bổ kinh phí thực hiện; chính sách xây dựng và nhân rộng mô hình; chính sách bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn; chính sách thông tin, tuyên truyền; định mức chi; cơ chế thực hiện Khuyến nông tiếp tục thực hiện theo Mục 2 tại Quyết định số 3975/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt tên danh mục mô hình khuyến nông năm 2019;

- Về chính sách xây dựng mô hình sản xuất liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thực hiện theo Điều 7 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Bình Định ban hành quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 - 2025.

3. Về phê duyệt kế hoạch, dự toán kinh phí Chương trình Khuyến nông

Tiếp tục ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch và dự toán Kinh phí Chương trình Khuyến nông năm 2020 như Văn bản số 7691/UBND-KT ngày 11/12/2018 về việc ủy quyền phê duyệt kế hoạch, dự toán kinh phí chương trình Khuyến nông năm 2019.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4127/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt tên danh mục mô hình khuyến nông và cơ chế thực hiện Chương trình khuyến nông năm 2020 do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


42

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29