Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4098/2014/QĐ-UBND về Quy trình cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 4098/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Ngọc Hồi
Ngày ban hành: 24/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4098/2014/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN, CẤP LẠI, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 770/TTr-STTTT ngày 15 tháng 9 năm 2014 và thẩm định của Sở Tư pháp tại công văn số 1558/STP-XDVB ngày 17 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các đơn vị, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định;
- Vụ Pháp chế - Bộ TT&TT (để BC);
- Cục Kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư pháp (để BC);
- TTr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để BC);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hồi

 

QUY TRÌNH

CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN, CẤP LẠI, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4098/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định quy trình cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận

Cơ quan cấp Giấy chứng nhận là Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa.

Điều 3. Phương thức thực hiện

Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa để được xem xét và cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại các Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 của Quy trình này.

Chương II

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

Điều 4. Cấp Giấy chứng nhận

1. Hồ sơ đề nghị:

Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi 01 (một) bộ hồ sơ tới Sở Thông tin và Truyền thông, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu số 02a/ĐĐN (áp dụng cho chủ điểm cá nhân) hoặc mẫu số 02b/ĐĐN (áp dụng cho chủ điểm tổ chức, doanh nghiệp) kèm theo Quyết định này;

b) Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

c) Bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân; bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân của người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp.

2. Thời hạn xử lý hồ sơ:

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định hồ sơ và xem xét cấp Giấy chứng nhận theo mẫu số 01a/GCN (áp dụng cho chủ điểm là cá nhân) hoặc mẫu số 01b/GCN (áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp) kèm theo Quyết định này.

Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết.

3. Đối với các điểm đã được cấp Giấy chứng nhận, trước thời hạn hết hạn của Giấy chứng nhận tối thiểu 20 (hai mươi) ngày, chủ điểm muốn tiếp tục kinh doanh phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận theo Khoản 1, Khoản 2 Điều này.

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận

1. Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đã được cấp thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi tên điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

b) Thay đổi chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân hoặc người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp.

2. Thành phần hồ sơ:

Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ tới Sở Thông tin và Truyền thông, bao gồm:

a) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận theo mẫu số 03a/ĐĐN (áp dụng cho chủ điểm là cá nhân) hoặc theo mẫu số 03b/ĐĐN (áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp) kèm theo Quyết định này;

b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đang còn hiệu lực;

c) Các tài liệu có liên quan đến các thông tin thay đổi (nếu có).

3. Thời hạn xử lý hồ sơ:

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định và cấp Giấy chứng nhận sửa đổi, bổ sung thay thế cho Giấy chứng nhận cũ.

Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sửa đổi, bổ sung, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết.

4. Giấy chứng nhận sửa đổi, bổ sung có thời hạn bằng thời hạn của giấy chứng nhận cũ.

Điều 6. Gia hạn Giấy chứng nhận

1. Các điểm đã được cấp Giấy chứng nhận muốn tiếp tục hoạt động theo nội dung Giấy chứng nhận đã được cấp mà không làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Khoản 3 Điều 4 của Quy trình này, trước ngày hết hạn của Giấy chứng nhận tối thiểu 20 (hai mươi) ngày, chủ điểm phải thực hiện thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận.

2. Thành phần hồ sơ:

Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ tới Sở Thông tin và Truyền thông, bao gồm:

a) Đơn đề nghị gia hạn theo mẫu số 04a/ĐĐN (áp dụng cho chủ điểm là cá nhân) hoặc theo mẫu số 4b/ĐĐN (áp dụng cho chủ điểm tổ chức, doanh nghiệp) kèm theo Quyết định này;

b) Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm là cá nhân.

3. Thời hạn xử lý hồ sơ:

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định hồ sơ và ban hành Quyết định gia hạn Giấy chứng nhận theo mẫu số 05/QĐ kèm theo Quyết định này.

Trường hợp không đủ điều kiện gia hạn Giấy chứng nhận, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết.

4. Thời gian gia hạn Giấy chứng nhận có thể được gia hạn 01 (một) lần với thời hạn tối đa là 06 (sáu) tháng.

Điều 7. Cấp lại Giấy chứng nhận

1. Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận.

2. Thành phần hồ sơ:

Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ tới Sở Thông tin và Truyền thông, bao gồm:

Đơn đề nghị cấp lại theo mẫu số 06a/ĐĐN (áp dụng cho chủ điểm là cá nhân) hoặc theo mẫu số 06b/ĐĐN (áp dụng cho chủ điểm tổ chức, doanh nghiệp) kèm theo Quyết định này.

3. Thời hạn xử lý hồ sơ:

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định hồ sơ và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận.

Trường hợp không đủ điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết.

Điều 8. Thu hồi Giấy chứng nhận

1. Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng bị thu hồi Giấy chứng nhận đối với một trong các trường hợp sau:

a) Có hành vi gian dối hoặc cung cấp thông tin giả mạo để được cấp Giấy chứng nhận.

b) Tổng diện tích các phòng máy không đáp ứng điều kiện quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

c) Sau 06 (sáu) tháng kể từ khi có văn bản thông báo của Sở Thông tin và Truyền thông về việc điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng không đáp ứng quy định về khoảng cách quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 35 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT vì có một trường hoặc trung tâm (trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú) mới đi vào hoạt động hoặc vì lý do khách quan khác.

2. Trường hợp bị thu hồi theo Điểm a Khoản 1 Điều này, sau thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày bị thu hồi Giấy chứng nhận, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có quyền đề nghị cấp Giấy chứng nhận mới nếu đáp ứng đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận theo quy định. Trường hợp bị thu hồi theo Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều này, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có quyền đề nghị cấp Giấy chứng nhận mới ngay khi đáp ứng đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy trình cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, báo cáo UBND tỉnh về tình hình cấp mới, sửa đổi, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận và tình hình hoạt động của các điểm truy nhập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh.

Điều 10. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận:

Chấp hành nghiêm túc phương thức thực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Quy trình này./.

 

Mẫu số 01a/GCN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4098/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ THÔNG TIN VÀ
TRUYỂN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số GCN:…….

Thanh Hóa, ngày … tháng … năm 20…

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ
TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
(Có giá trị đến ngày... .tháng.... năm....)
Cấp lần đầu ngày... tháng... năm … …
Sửa đổi, bổ sung/cấp lại ngày... tháng... năm … …

(Áp dụng cho chủ điểm cá nhân)

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THANH HÓA
CHỨNG NHẬN

Họ và tên chủ điểm: ....................................................................................................

Số CMND: ……………………..; Ngày cấp:    /     /        ; Nơi cấp: ..............................

Địa chỉ nơi ở hiện tại: ..................................................................................................  

Điện thoại (Tel.); ………………………………… Fax: ..................................................

Địa chỉ thư điện tử: ......................................................................................................  

Số giấy chứng nhận ĐKKD: ........................................................................................

Đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo các quy định sau đây:

1. Tên điểm: ................................................................................................................

2. Địa chỉ của điểm (số nhà, thôn/phố, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố, tỉnh): ...............

......................................................................................................................................

3. Tổng diện tích các phòng máy (m2): ........................................................................

Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử chỉ được hoạt động tại địa chỉ quy định tại điểm 2 Giấy chứng nhận này, không được hoạt động từ 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau, duy trì đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoạt động và thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 5 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trong suốt thời gian hoạt động./.

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Mẫu số 01b/GCN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4098/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số GCN:…….

Thanh Hóa, ngày … tháng … năm 20…

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ
TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
(Có giá trị đến ngày... .tháng.... năm....)
Cấp lần đầu ngày... tháng... năm … …
Sửa đổi, bổ sung/cấp lại ngày... tháng... năm … …

(Áp dụng cho chủ điểm tổ chức, doanh nghiệp)

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THANH HÓA
CHỨNG NHẬN

Tên chủ điểm: .............................................................................................................

Số giấy chứng nhận ĐKKD hoặc số quyết định thành lập: ........................................  

Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................................

Điện thoại: ……………………………….. Fax: ............................................................

Địa chỉ thư điện tử: ....................................................................................................

Đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo các quy định sau đây:

1. Tên điểm: ...............................................................................................................

2. Địa chỉ của điểm (số nhà, thôn/phố, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố, tỉnh): ...............

....................................................................................................................................

3. Người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

a) Họ và tên: …………………………………………..

b) Điện thoại: ………………………………………

c) Số CMND: ……………………………..; Ngày cấp:     /      /      ; Nơi cấp: ..............

4. Tổng điện tích các phòng máy (m2): .....................................................................

Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử chỉ được hoạt động tại địa chỉ quy định tại điểm 2 Giấy chứng nhận này, không được hoạt động từ 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau, duy trì đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoạt động và thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 5 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trong suốt thời gian hoạt động./.

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Mẫu số 02a/ĐĐN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4098/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thanh Hóa, ngày …. tháng …. năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ
(Áp dụng cho chủ điểm cá nhân)

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa.

Tôi đề nghị được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:

Phần 1. Thông tin chung

1. Họ và tên: ................................................................................................................

Số CMND: ………………………. Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: .......................

Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................................

Điện thoại: ………………………... Địa chỉ thư điện tử: ...............................................

2. Tên điểm: ................................................................................................................

3. Số đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: ...........

4. Địa chỉ của địa điểm kinh doanh (số nhà, thôn/phố, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố, tỉnh):      

5. Tổng điện tích các phòng máy (m2): .......................................................................

6. Số lượng máy tính dự kiến: .....................................................................................

Phần 2. Tài liệu kèm theo

1. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

2. Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm;

3. Các tài liệu liên quan khác (nếu có) .........................................................................

Phần 3. Cam kết

Tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.

2. Nếu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, tôi cam kết giữ an ninh trật tự địa phương, tuân thủ các quy định về phòng chống cháy nổ của cơ quan công an và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng./.

 

 

CHỦ ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 02b/ĐĐN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4098/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thanh Hóa, ngày …. tháng …. năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ
(Áp dụng cho chủ điểm tổ chức, doanh nghiệp)

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa.

…….. (Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:

Phần 1. Thông tin chung

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp: ....................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc số quyết định thành lập của tổ chức:

Số: ………………… Ngày cấp: ………………………. Cơ quan cấp: ..........................

- Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................................

- Điện thoại liên hệ: …………………………………. Fax: ............................................

- Địa chỉ thư điện tử: ...................................................................................................

2. Tên điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng: .........................................

3. Thông tin của người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

- Họ và tên: .................................................................................................................

- Số CMND: ………………….. Ngày cấp: ……………….. Nơi cấp: ...........................

- Điện thoại liên hệ: ………………………………. Địa chỉ thư điện tử:........................

4. Địa chỉ của địa điểm kinh doanh (số nhà, thôn/phố, xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố, tỉnh):      

5. Tổng diện tích các phòng máy (m2): ........................................................................  

6. Số lượng máy tính dự kiến: .....................................................................................

Phần 2. Tài liệu kèm theo

1. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

2. Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

3. Các tài liệu liên quan khác (nếu có) .........................................................................

Phần 3. Cam kết

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.

2. Nếu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo đơn này, (tên tổ chức, doanh nghiệp) cam kết giữ an ninh trật tự địa phương, tuân thủ các quy định về phòng chống cháy nổ của cơ quan công an và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng./.

 

 

CHỦ ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

Mẫu số 03a/ĐĐN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4098/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thanh Hóa, ngày …. tháng …. năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG
ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
(Áp dụng cho chủ điểm cá nhân)

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa.

Tôi đề nghị được sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:

Phần 1. Thông tin chung

1. Họ và tên: ................................................................................................................

Số chứng minh nhân dân: ………………. Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: ............

Điện thoại liên hệ: ………………………. Địa chỉ thư điện tử: .....................................

2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

Tên điểm: ....................................................................................................................  

Địa chỉ..........................................................................................................................

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng số ………………………..……….… cấp ngày …….. tháng ……….. năm ..........................................................................................

Phần 2. Nội dung và lý do sửa đổi, bổ sung

1. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung: ........................................................................

2. Lý do sửa đổi, bổ sung: ..........................................................................................

Phần 3. Tài liệu kèm theo

- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm;

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Phần 4. Cam kết

Tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.

2. Nếu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng sửa đổi, bổ sung, tôi sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng theo quy định.

 

 

CHỦ ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 03b/ĐĐN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4098/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thanh Hóa, ngày …. tháng …. năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
(Áp dụng cho chủ điểm tổ chức, doanh nghiệp)

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa.

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị được sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:

Phần 1. Thông tin chung

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp: ......................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................................

- Điện thoại liên hệ: ……………………………… Địa chỉ thư điện tử: ..........................

2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

Tên điểm: .....................................................................................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................................

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng số ………………………….. cấp ngày …… tháng ……. năm ..............

Phần 2. Nội dung và lý do sửa đổi, bổ sung

1. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung: .........................................................................

2. Lý do sửa đổi, bổ sung: ...........................................................................................

Phần 3. Tài liệu kèm theo

Các tài liệu liên quan (nếu có): ....................................................................................

Phần 4. Cam kết

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.

2. Nếu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng sửa đổi, bổ sung, (tên tổ chức, doanh nghiệp) sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

 

 

CHỦ ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

Mẫu số 04a/ĐĐN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4098/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thanh Hóa, ngày …. tháng …. năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP
DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
(Áp dụng cho chủ điểm cá nhân)

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa.

Tôi đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:

Phần 1. Thông tin chung

1. Họ và tên: ...............................................................................................................

Số chứng minh nhân dân: …………… Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: ................

Điện thoại liên hệ: ………………………………………. Địa chỉ thư điện tử: ...............

2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

Tên điểm: ...................................................................................................................  

Địa chỉ: .......................................................................................................................

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng số ………………………………. cấp ngày ……….. tháng ……….. năm .............................................................................................

Phần 2. Lý do và thời gian đề nghị gia hạn

Lý do đề nghị gia hạn: ..............................................................................................  

Thời gian đề nghị gia hạn: ………… tháng.

Phần 3. Tài liệu kèm theo

- Bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân của chủ điểm;

- Các tài liệu kèm theo (nếu có).

Phần 4. Cam kết

Tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.

2. Nếu được cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, tôi sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

 

 

CHỦ ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 04b/ĐĐN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4098/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thanh Hóa, ngày …. tháng …. năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP
DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
(Áp dụng cho chủ điểm tổ chức, doanh nghiệp)

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa.

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:

Phần 1. Thông tin chung

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp: ....................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ………………………………… Địa chỉ thư điện tử: ........................

2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

Tên điểm: ....................................................................................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................................

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng số ………………………….. cấp ngày ……… tháng ………. năm ................................................................................................

Phần 2. Lý do và thời gian đề nghị gia hạn

Lý do: ..........................................................................................................................

Thời gian đề nghị gia hạn: ………………..tháng

Phần 3. Tài liệu kèm theo (nếu có)

Phần 4. Cam kết

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.

2. Nếu được cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, (Tên tổ chức, doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

 

 

CHỦ ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

Mẫu số 05/QĐ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4098/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:            /QĐ-STTTT

Thanh Hóa, ngày …. tháng …. năm 20….

 

QUYẾT ĐỊNH GIA HẠN

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ DIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP
DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THANH HÓA

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Gia hạn thời gian có hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng số ………………… cấp ngày …. tháng …. năm ……. của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng... (tên điểm), địa chỉ: …………………….. đến ngày ….. tháng ….. năm...

Điều 2. Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ và tên & đóng dấu)

 

Mẫu số 06a/ĐĐN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4098/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thanh Hóa, ngày …. tháng …. năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP
DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
(Áp dụng cho chủ điểm cá nhân)

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa.

Tôi đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:

Phần 1. Thông tin chung

1. Họ và tên của chủ điểm: ........................................................................................

Số chứng minh nhân dân: …………………. Ngày cấp: …………….. Nơi cấp: .........

Điện thoại liên hệ: ………………………………….. Địa chỉ thư điện tử: ....................

2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

Tên điểm: ..................................................................................................................

Địa chỉ: ......................................................................................................................

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng số ……….………………… cấp ngày ……….. tháng ……….. năm .............................................................................................

Phần 2. Lý do đề nghị cấp lại

...................................................................................................................................

Phần 3. Tài liệu kèm theo (nếu có)

Phần 4. Cam kết

Tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.

2. Nếu được cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, tôi sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

 

 

CHỦ ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 06b/ĐĐN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4098/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thanh Hóa, ngày …. tháng …. năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP
DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
(Áp dụng cho chủ điểm tổ chức, doanh nghiệp)

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa.

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:

Phần 1. Thông tin chung

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp: ....................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ……………………………….. Địa chỉ thư điện tử ..........................

2. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

Tên điểm: ...................................................................................................................

Địa chỉ ........................................................................................................................

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng số ……………………………… cấp ngày ……….. tháng ………….. năm ..........................................................................................

Phần 2. Lý do đề nghị cấp lại

....................................................................................................................................

Phần 3. Tài liệu kèm theo (nếu có)

Phần 4. Cam kết

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.

2. Nếu được cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, (Tên tổ chức, doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

 

 

CHỦ ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4098/2014/QĐ-UBND về Quy trình cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.295

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179