Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 40/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 02/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 40/2011/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ, KINH DOANH KHAI THÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 845/SCT-TM ngày 29 tháng 8 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2011.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

QUY ĐỊNH

QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ, KINH DOANH KHAI THÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003, Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và các văn bản quy phạm khác có liên quan đến hoạt động phát triển và quản lý chợ.

2. Áp dụng cho các loại chợ đang hoạt động do nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư xây dựng theo quy hoạch được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt.

Điều 2. Nguyên tắc chuyển đổi

1. Quá trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ phải công khai minh bạch, theo kế hoạch được duyệt nhằm bảo đảm ổn định xã hội và phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; bảo đảm các chế độ quyền lợi của người lao động thuộc Ban Quản lý, Tổ Quản lý chợ và các hộ hiện đang kinh doanh tại chợ; đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước và hiệu quả kinh tế - xã hội của các chợ sau khi chuyển đổi mô hình quản lý.

2. Chợ do nhà nước đầu tư xây dựng hoặc hỗ trợ vốn đầu tư, xây dựng:

Khuyến khích việc chuyển đổi mô hình quản lý của các chợ áp dụng phương thức đấu thầu lựa chọn Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã để tổ chức quản lý, kinh doanh khai thác; hướng đến tổ chức quản lý của các chợ trên địa bàn tỉnh được tổ chức theo hình thức doanh nghiệp hoặc hợp tác xã.

a) Đối với các chợ ở địa bàn trung tâm thành phố Huế, thị xã, huyện lỵ, chợ đầu mối, chợ loại 2 trở lên: thực hiện đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

b) Đối với các chợ ở địa bàn nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa: thực hiện phương thức giao doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 được sửa đổi, bổ sung tại Điểm c Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ và theo Quy định này.

c) Đối với các chợ chuyển đổi mô hình quản lý gắn với đầu tư xây dựng chợ, trong đó việc đầu tư xây dựng lại hoặc sửa chữa, cải tạo chợ là một nội dung của phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ, thì đơn vị bỏ vốn ra đầu tư được ưu tiên xem xét trong quá trình lựa chọn đơn vị tiếp nhận quản lý chợ.

d) Đối với chợ phát sinh những khó khăn đặc biệt trong quá trình chuyển đổi mô hình quản lý do có nhiều yếu tố phức tạp liên quan đến tổ chức, nhân sự, di tích lịch sử và tác động đến nhiều người dân, UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết, quyết định phương án chuyển đổi cụ thể theo quy định của pháp luật.

3. Chợ do tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng được trực tiếp kinh doanh khai thác và quản lý chợ dưới hình thức tổ chức doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ và các quy định pháp luật liên quan khác.

Chương II

QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI

Điều 3. Trình tự thực hiện

1. Thành lập Ban Chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ (sau đây gọi là Ban Chuyển đổi chợ).

2. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

3. Xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

4. Thẩm định phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

5. Công bố phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

6. Tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp quản lý, kinh doanh khai thác chợ hoặc thực hiện lựa chọn doanh nghiệp hoặc hợp tác xã để giao quản lý, kinh doanh khai thác chợ theo phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ đã được phê duyệt.

7. Quyết định công nhận doanh nghiệp, hoặc hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

Điều 4. Ban Chuyển đổi chợ

1. Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi chợ cấp tỉnh, Ban Chuyển đổi chợ thành phố, huyện, thị xã (sau đây gọi là Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện).

a) Ban chỉ đạo Chuyển đổi chợ cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập, do 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Sở Công Thương là cơ quan thường trực; thành viên là lãnh đạo các Sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và lãnh đạo các địa phương.

b) Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện: do Chủ tịch UBND thành phố, thị xã, huyện quyết định thành lập. Trong đó gồm có 01 Phó Chủ tịch UBND cấp huyện làm Trưởng ban; Phòng Kinh tế (hoặc Công Thương) là cơ quan thường trực; thành viên gồm lãnh đạo các phòng, ban chức năng của thành phố, thị xã, huyện. Khi tiến hành chuyển đổi chợ nào thì mời Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi có chợ và Trưởng Ban Quản lý (hoặc Tổ trưởng quản lý) chợ đó tham gia làm thành viên.

2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Chuyển đổi chợ cấp tỉnh:

a) Xây dựng kế hoạch tổng thể chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên toàn tỉnh giai đoạn 2011-2015, trình UBND tỉnh phê duyệt.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa phương; tham gia ý kiến đối với phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh chợ loại 2 và loại 3 do Ban chuyển đổi chợ cấp huyện đề xuất.

c) Thẩm định và trình UBND tỉnh:

- Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ của UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ đầu mối, chợ loại 1;

- Ban hành Quyết định công nhận doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ đầu mối, chợ loại 1.

d) Theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo toàn diện quá trình thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh; tổng hợp kết quả thực hiện và các khó khăn vướng mắc (nếu có) trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

3. Nhiệm vụ của Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện:

a) Xây dựng kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn, trình UBND tỉnh phê duyệt.

b) Chỉ đạo xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác các chợ trên địa bàn;

- Trình Ban chỉ đạo Chuyển đổi chợ cấp tỉnh phương án chuyển đổi chợ đầu mối, chợ loại 1 để Ban Chuyển đổi chợ cấp tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Thẩm định và trình UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ loại 2, chợ loại 3 trên địa bàn, sau khi lấy ý kiến thỏa thuận phương án của Ban chỉ đạo Chuyển đổi chợ cấp tỉnh.

c) Triển khai tổ chức thực hiện phương án chuyển đổi các chợ đầu mối, chợ loại 1, chợ loại 2 trên địa bàn theo phương án đã được phê duyệt.

- Trình Ban chỉ đạo Chuyển đổi chợ cấp tỉnh thẩm định để trình UBND tỉnh ra Quyết định công nhận doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ đầu mối, chợ loại 1;

- Trình UBND huyện, thị xã, thành phố ra Quyết định công nhận doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ loại 2, chợ loại 3.

d) Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện chuyển đổi chợ loại 3; tổng hợp kết quả thực hiện và các khó khăn vướng mắc (nếu có) báo cáo về Ban chỉ đạo Chuyển đổi chợ cấp tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố để xem xét, giải quyết.

Điều 5. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ

1. Căn cứ Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng địa phương, Kế hoạch tổng thể chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý chợ của tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn giai đoạn 2011-2015 đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể từng chợ, báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố bao gồm nội dung về thực trạng các chợ, thời gian chuyển đổi, phương thức chuyển đổi (giao, đấu thầu quản lý kinh doanh hoặc chuyển đổi mô hình quản lý kết hợp với đầu tư cải tạo, xây dựng lại chợ) đối với từng chợ trên địa bàn và phân công trách nhiệm, thời hạn triển khai tổ chức thực hiện của các tổ chức, đơn vị liên quan.

2. Ban chỉ đạo Chuyển đổi chợ cấp tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố đảm bảo phù hợp với Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh.

3. Sau khi Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện, thị xã, thành phố công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức phổ biến, niêm yết văn bản liên quan tại các chợ để mọi tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện.

4. Ban chỉ đạo Chuyển đổi chợ cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch đã đề ra; tổng hợp, định kỳ 6 tháng báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Điều 6. Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ

1. Đơn vị lập phương án chuyển đổi chợ:

a) Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi chợ cấp tỉnh, Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện phân công và hướng dẫn cơ quan chuyên môn giúp việc, hoặc UBND cấp xã, hoặc Ban Quản lý chợ (trường hợp Ban Quản lý chợ, Tổ Quản lý chợ có nguyện vọng chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã để quản lý, khai thác chợ đang được giao quản lý) lập phương án chuyển đổi đối với từng chợ trên địa bàn.

b) Đối với các chợ có Doanh nghiệp, Hợp tác xã đề xuất nguyện vọng được tiếp nhận quản lý, kinh doanh khai thác chợ: Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện xem xét năng lực của đơn vị đề xuất để chấp thuận (hay không chấp thuận) giao cho đơn vị lập phương án chuyển đổi đối với chợ loại 2, loại 3; báo cáo Ban Chuyển đổi chợ tỉnh chấp thuận (hay không chấp thuận) giao cho đơn vị lập phương án chuyển đổi đối với chợ đầu mối, chợ loại 1.

Năng lực của đơn vị đề xuất lập phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ được đánh giá bằng năng lực quản lý (đã quản lý ít nhất một chợ tương tự) hoặc năng lực tài chính (có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng tổng tài sản còn lại của chợ theo sổ sách tại thời điểm gần nhất).

2. Nội dung của phương án

a) Đánh giá hiện trạng chợ bao gồm: Hồ sơ pháp lý về thành lập chợ; hồ sơ về tài sản, quy mô xây dựng và nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ; hồ sơ về đất đai; hồ sơ về công nợ; báo cáo quyết toán (hoặc báo cáo tài chính, sổ sách tài liệu thu chi) của chợ tại thời điểm chuyển đổi; tình hình hoạt động kinh doanh của chợ; danh sách của từng lao động thuộc Ban Quản lý chợ, Tổ Quản lý chợ tại thời điểm chuyển đổi và danh sách những người dự kiến chuyển sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã sau chuyển đổi chợ.

b) Thực hiện kiểm kê, xác định lại giá trị toàn bộ tài sản, nguồn vốn đã đầu tư và công nợ của chợ tại thời điểm chuyển đổi có xác nhận của cơ quan chuyên môn (tài chính).

c) Phương án quản lý, kinh doanh khai thác chợ gồm: Phương án quản lý và sử dụng đất đai; phương án bàn giao tài sản chợ; phương án quản lý và sử dụng tài sản chợ; phương án hoàn trả tài sản chợ do nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ ban đầu; phương án quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trong 3 năm sau chuyển đổi; phương án bố trí, sắp xếp, giải quyết lao động; dự kiến thời gian quản lý, kinh doanh khai thác chợ; các yêu cầu khác (nếu có) để phục vụ công tác quản lý nhà nước ở địa phương.

Trường hợp Ban Quản lý chợ, Tổ Quản lý chợ có nguyện vọng chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã để quản lý, khai thác chợ đang được giao quản lý thì phải có phương án huy động vốn, dự thảo Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ được thành lập để quản lý, khai thác chợ sau khi chuyển đổi.

d) Cơ chế hỗ trợ việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ: Đối với những chợ có khó khăn khi chuyển đổi thì đơn vị lập phương án chuyển đổi đề xuất cơ chế hỗ trợ theo quy định của pháp luật để việc chuyển đổi được tiến hành thuận lợi.

đ) Trách nhiệm - nghĩa vụ - quyền lợi các bên liên quan khi thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ: Trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đơn vị đang quản lý chợ; của doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp nhận quản lý, kinh doanh khai thác chợ; của chính quyền địa phương có chợ trên địa bàn; của các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân có liên quan đến việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

Điều 7. Thẩm định phương án chuyển đổi chợ

1. Phương án chuyển đổi mô hình kinh doanh khai thác và quản lý từng chợ do Ban Chuyển đổi chợ thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 4 Quy định này.

2. Nội dung thông báo kết quả thẩm định bao gồm những nội dung cơ bản của phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ được phê duyệt.

3. Ban Chuyển đổi chợ có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định phương án và các tài liệu có liên quan, những ý kiến trong Ban Chuyển đổi chợ chưa thống nhất, trình UBND cùng cấp xem xét, phê duyệt phương án chuyển đổi.

Điều 8. Thông báo phương án chuyển đổi chợ

1. Phương án chuyển đổi sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở Ban Quản lý chợ và trụ sở UBND xã, phường, thị trấn nơi có chợ chuyển đổi để các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

2. Ban Chuyển đổi chợ có trách nhiệm tuyên truyền, giải thích, giải đáp các chủ trương, chính sách có liên quan đến chuyển đổi chợ; cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, các đối tượng khác có nhu cầu tìm hiểu để tham gia tiếp nhận quản lý, kinh doanh khai thác chợ (có thu kinh phí theo quy định hoặc tính vào chi phí chuyển đổi chợ của Ban Chuyển đổi chợ).

3. Thời hạn thông báo công khai và cung cấp hồ sơ phương án chuyển đổi chợ là 15 ngày (không kể ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày phương án được UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt có hiệu lực.

Điều 9. Tổ chức đấu thầu để lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ

Việc tổ chức lựa chọn đơn vị quản lý, kinh doanh khai thác chợ theo hình thức đấu thầu áp dụng đối với các chợ quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 2 và Khoản 3, Điều 10 của Quy định này và khuyến khích áp dụng với tất cả các chợ trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo chuyển đổi chợ cấp tỉnh xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể về việc tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, tổ chức đấu thầu, nhằm phù hợp theo yêu cầu của từng giai đoạn và đảm bảo tính pháp lý trong quá trình thực hiện kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời xây dựng và hướng dẫn cụ thể về các tiêu chí để đánh giá lựa chọn các đơn vị tham gia dự thầu.

Điều 10. Giao doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ

1. Các chợ áp dụng hình thức giao trực tiếp (hoặc chỉ định) cho doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý khi thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý:

a) Các chợ quy định tại Điểm b và Điểm d, Khoản 2, Điều 2 Quy định này.

b) Các chợ đã tiến hành thủ tục, quy trình tổ chức đấu thầu theo quy định mà không đạt kết quả.

2. Trình tự, thủ tục lựa chọn để giao doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ khi thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý:

a) Căn cứ Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ đã được phê duyệt, UBND cấp có thẩm quyền thông báo danh mục các chợ được quy định tại Khoản 1 Điều này, thông báo thời gian cần chuyển đổi mô hình quản lý chợ để kêu gọi doanh nghiệp, hợp tác xã có nguyện vọng tham gia quản lý chợ. Việc thông báo được công khai tại trụ sở của UBND huyện, thị xã, thành phố và tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn nơi có chợ chuyển đổi trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị có nhu cầu gửi công văn (đính kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) giới thiệu năng lực của đơn vị và nguyện vọng tham gia quản lý chợ đến UBND cấp có thẩm quyền trong vòng 15 ngày (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ), kể từ ngày kết thúc việc công khai phương án được duyệt.

c) Căn cứ năng lực tài chính, năng lực quản lý của đơn vị có nguyện vọng, UBND cấp có thẩm quyền có văn bản giao nhiệm vụ cho đơn vị xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ và thông tin cho các đơn vị khác biết (đối với trường hợp có từ 2 đơn vị đăng ký trở lên). Tại văn bản giao nhiệm vụ nêu rõ thực trạng về chợ cùng các yêu cầu, điều kiện thực hiện khi chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

d) Đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ, trình UBND cấp có thẩm quyền trong vòng 30 ngày kể từ khi được giao nhiệm vụ (kể cả ngày nghỉ).

đ) Ban Chuyển đổi chợ có trách nhiệm thẩm định sự phù hợp của phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ do đơn vị đề xuất với các yêu cầu, điều kiện đã được đề ra, tổng hợp báo cáo UBND cùng cấp trong thời hạn 10 ngày làm việc (không kể thời gian yêu cầu đơn vị bổ sung hồ sơ).

e) Căn cứ báo cáo tổng hợp đề xuất của Ban Chuyển đổi chợ, UBND cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định công nhận đơn vị tiếp nhận quản lý, kinh doanh khai thác chợ. Trường hợp đơn vị không đáp ứng được các yêu cầu đề ra, UBND cấp có thẩm quyền trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để đơn vị biết.

3. Trường hợp có 02 đơn vị trở lên đủ điều kiện về năng lực tài chính, năng lực quản lý cùng có nguyện vọng tham gia quản lý một chợ thì UBND cấp có thẩm quyền phải tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tiếp nhận quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

4. Đối với các chợ đã tổ chức đấu thầu mà không đạt kết quả thì không phải thực hiện các bước nêu tại Điểm a và Điểm b của Khoản 2 Điều này.

Điều 11. Quyết định công nhận doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ

1. Sau khi có kết quả đấu thầu và xem xét các trường hợp chọn thầu quy định tại Quy định này, Ban Chuyển đổi chợ có trách nhiệm tổng hợp, trình UBND cùng cấp ra quyết định công nhận doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

2. Nội dung quyết định gồm:

a) Tên doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

b) Nội dung cơ bản của phương án chuyển đổi chợ.

c) Quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên liên quan. d) Tổ chức thực hiện.

đ) Xử lý vi phạm nếu doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện đúng phương án đã được phê duyệt.

Điều 12. Triển khai thực hiện Quyết định công nhận

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp nhận quản lý, kinh doanh chợ có trách nhiệm:

a) Tổ chức tiếp nhận toàn bộ hiện trạng chợ (bao gồm hạ tầng cơ sở chợ, bộ máy quản lý, nhân viên, tài sản cố định, tài chính, phương án chuyển đổi chợ đã được phê duyệt, các hồ sơ tài liệu về chợ …).

b) Thực hiện đúng nội dung phương án đã được duyệt và thực hiện các nghĩa vụ đối với tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức quản lý, kinh doanh khai thác chợ theo các quy định hiện hành.

c) Hoàn tất hồ sơ về đất đai, thực hiện nộp tiền thuê đất, sử dụng đất, hoàn trả kinh phí ngân sách hỗ trợ hoặc đầu tư xây dựng chợ (nếu có) và các khoản nộp ngân sách khác theo quy định của pháp luật.

d) Định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả hoạt động chợ về Ban Chuyển đổi chợ huyện, thị xã, thành phố, sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Doanh nghiệp, hợp tác xã phải triển khai thực hiện phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ trong thời gian 12 tháng liên tục kể từ khi nhận được quyết định công nhận quản lý, kinh doanh khai thác chợ. Trong quá trình triển khai có vướng mắc phải có văn bản báo cáo và được cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, chấp thuận mới được triển khai tiếp.

3. Doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ nếu có nhu cầu xây dựng lại, nâng cấp, cải tạo chợ phải lập dự án theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng, các quy định về tiêu chuẩn thiết kế các loại hình, cấp độ chợ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh

1. Sở Công Thương thực hiện chức năng, nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Chuyển đổi chợ cấp tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh phổ biến, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Quy định này. Tổng hợp kết quả triển khai của các huyện, thị xã, thành phố định kỳ báo cáo UBND tỉnh, đề xuất các giải pháp để thực hiện Quy định đạt kết quả.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh thẩm định kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ của các huyện, thị xã, thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt.

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh: Thẩm định phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ đầu mối, chợ loại 1 trình UBND tỉnh phê duyệt; thẩm định, trình UBND tỉnh ra Quyết định công nhận doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ đầu mối, chợ loại 1.

d) Đề xuất, báo cáo UBND tỉnh thu hồi Quyết định công nhận doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý kinh doanh khai thác chợ đầu mối, chợ loại 1 nếu doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện đúng phương án đã được phê duyệt hoặc sau 12 tháng không triển khai thực hiện kể từ khi có Quyết định công nhận mà không được UBND tỉnh chấp thuận gia hạn thời gian chuyển đổi hoặc thay đổi phương án chuyển đổi.

2. Sở Nội vụ:

Hướng dẫn giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công nhân viên hưởng lương từ ngân sách đang làm việc tại Ban quản lý, Tổ Quản lý chợ khi thực hiện chuyển đổi mô hình chợ từ Ban quản lý, tổ chức quản lý chợ sang doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

Hướng dẫn giải quyết chế độ, chính sách đối với người lao động hợp đồng làm việc tại Ban quản lý, Tổ Quản lý chợ khi thực hiện chuyển đổi mô hình từ Ban quản lý, Tổ Quản lý chợ sang doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

4. Sở Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh thẩm định trình UBND Tỉnh phê duyệt định giá tài sản của các chợ đầu mối, chợ loại 1.

b) Ban hành hướng dẫn việc xử lý, thanh toán tài sản có nguồn gốc từ vốn ngân sách nhà nước và vốn đóng góp của các hộ tiểu thương sang loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã theo các quy định hiện hành.

c) Hướng dẫn việc thu phí và lệ phí theo quy định hiện hành; hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng cho ban quản lý hoặc doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì thực hiện tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh khai thác chợ theo các quy định của pháp luật hiện hành của UBND tỉnh về quản lý các dự án đối với các chợ đầu mối, chợ loại 1 chuyển đổi gắn với đầu tư xây dựng lại.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất trình UBND tỉnh theo quy định. Phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các khu đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ.

b) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác kiểm tra, quản lý Nhà nước về môi trường trong quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

7. Sở Xây dựng:

Hướng dẫn tiêu chuẩn thiết kế xây dựng, cải tạo chợ đối với các chợ chuyển đổi gắn với đầu tư xây dựng lại theo Quyết định số 13/2006/QĐ-BXD ngày 19/4/2006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 316 : 2006 "Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế" và các văn bản quy định liên quan khác.

8. Cục Thuế tỉnh: có trách nhiệm quản lý, kiểm tra việc thu nộp ngân sách của các đơn vị quản lý, kinh doanh khai thác chợ (tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, các khoản thu nộp ngân sách khác).

9. Liên minh Hợp tác xã tỉnh:

Tuyên truyền, vận động thành lập mới hợp tác xã, vận động các hợp tác xã mở rộng quy mô, tăng cường củng cố năng lực về vốn, về trình độ quản lý để đảm bảo điều kiện năng lực thực hiện quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn.

Điều 14. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố

1. Thành lập Ban chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ cấp huyện, thị xã, thành phố.

2. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý các chợ, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức tuyên truyền chủ trương về công tác chuyển đổi chợ trên địa bàn để nhân dân được biết, hưởng ứng và phối hợp thực hiện.

3. Triển khai tổ chức thực hiện việc chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác các chợ trên địa bàn theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chủ động giải quyết theo thẩm quyền các nội dung liên quan về tài sản, đất đai, lao động trong quá trình thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc thì có văn bản báo cáo, đề xuất, gửi sở, ngành chuyên môn hoặc Ban chỉ đạo Chuyển đổi chợ cấp tỉnh để được hướng dẫn giải quyết.

4. Thực hiện lựa chọn (theo hình thức đấu thầu, chỉ định, giao) doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia quản lý, kinh doanh khai thác chợ loại 2, loại 3; phê duyệt phương án chuyển đổi và quyết định công nhận doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ loại 2, loại 3 trên địa bàn.

5. Thực hiện tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh khai thác chợ theo các quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án sử dụng đất đối với các chợ loại 2, loại 3 chuyển đổi gắn với đầu tư xây dựng lại.

6. Thu hồi Quyết định công nhận doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý kinh doanh khai thác chợ loại 2, chợ loại 3 nếu doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện đúng phương án đã được phê duyệt hoặc sau một năm không triển khai thực hiện kể từ khi có Quyết định công nhận doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ loại 2, chợ loại 3 nếu không được UBND huyện, thị xã, thành phố chấp thuận gia hạn thời gian chuyển đổi hoặc thay đổi phương án chuyển đổi.

Điều 15. Trách nhiệm của UBND xã, phường, thị trấn

1. Triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ đối với các chợ trên địa bàn.

2. Thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ loại 3 trên địa bàn theo phân cấp quản lý, đảm bảo đúng kế hoạch và chỉ đạo của UBND huyện, thị xã, thành phố.

3. Phối hợp với Ban Chuyển đổi chợ huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức lựa chọn giao hoặc đấu thầu doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn.

Điều 16. Trách nhiệm của Ban Quản lý (Tổ Quản lý) các chợ

1. Triển khai thực hiện các nội dung chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ theo đúng Kế hoạch đã được phê duyệt và Quy định này.

2. Tập hợp đầy đủ hệ thống hồ sơ tài liệu về chợ đang quản lý (như nội dung nêu tại Điểm a, Điểm b, Khoản 2, Điều 6 Quy định này) để xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ hoặc cung cấp cho cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

Điều 17. Thời gian thực hiện

1. Hoàn tất việc thành lập Ban Chuyển đổi chợ các cấp trước ngày 30 tháng 11 năm 2011:

Sở Công Thương tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Ban Chuyển đổi chợ cấp tỉnh.

Phòng Chuyên môn cấp huyện (Kinh tế/Công Thương) tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện.

2. Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn giai đoạn 2011-2015:

Ban Chỉ đạo Ban Chuyển đổi chợ cấp tỉnh tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổng thể chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ của tỉnh trước ngày 30 tháng 12 năm 2011.

Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện tham mưu UBND cấp huyện, trình Ban Chỉ đạo Ban Chuyển đổi chợ cấp tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ của địa phương trước ngày 28 tháng 2 năm 2012.

3. Các huyện, thị xã, thành phố tiến hành triển khai thực hiện ngay công tác lập phương án chuyển đổi theo lộ trình kế hoạch và tiến hành chuyển đổi mô hình quản lý đối với các chợ theo nội dung phương án chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ được phê duyệt; thực hiện định kỳ công tác sơ kết đánh giá từng giai đoạn để rút kinh nghiệm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch chuyển đổi chợ trong giai đoạn 2011-2015.

Trước 30 tháng 6 năm 2012, mỗi Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện đề xuất phương án chuyển đổi từ 2-3 chợ để làm điểm theo cả 2 hình thức đấu thầu và giao quản lý trực tiếp; triển khai thực hiện công tác chuyển đổi đến cuối năm 2012, tổ chức sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm để triển khai rộng rãi cho các năm tiếp theo.

Điều 18. Chế độ báo cáo

Ban Chuyển đổi chợ huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình, tiến độ triển khai phương án chuyển đổi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt định kỳ 6 tháng, năm về Sở Công Thương, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Chuyển đổi chợ cấp tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 40/2011/QĐ-UBND ngày 02/11/2011 về Quy định quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.086

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!