Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 396/QĐ-BCT năm 2017 về Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết 33/2016/QH14 trong lĩnh vực thủy điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 396/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 10/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 396/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KHOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 33/2016/QH14 VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XIV TRONG LĨNH VỰC THỦY ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội Khóa XIII về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện (Nghị quyết số 62/2013/QH13);

Căn cứ Nghị quyết số 33/2016/QH14 ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội Khóa XIV về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2 (Nghị quyết số 33/2016/QH14);

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện (Nghị quyết số 11/NQ-CP);

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 trong lĩnh vực thủy điện với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu

- Tiếp tục triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 62/2013/QH13, Nghị quyết số 33/2016/QH14 và Nghị quyết số 11/NQ-CP .

- Tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước và thực thi các quy định pháp luật của các cơ quan, đơn vị liên quan về quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành, khai thác các dự án/công trình thủy điện, bảo đảm việc phát triển thủy điện an toàn, bảo vệ môi trường - xã hội và đạt hiệu quả khai thác tổng hợp.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát hiện, khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn chế, yếu kém, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành, khai thác các dự án/công trình thủy điện.

- Các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ để thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ được giao hoặc các nhiệm vụ có liên quan.

3. Nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch

- Tiếp tục thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được Chính phủ giao cho Bộ Công Thương chủ trì thực hiện tại Nghị quyết số 11/NQ-CP .

- Rà soát, đánh giá tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật, Quy chuẩn kỹ thuật, Tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến công tác quản lý về quy hoạch, đầu tư xây dựng, chất lượng công trình, vận hành, khai thác, an toàn đập thủy điện. Từ đó, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời, đảm bảo tuân thủ pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng các dự án/công trình thủy điện từ giai đoạn quy hoạch đến khi nghiệm thu đưa vào vận hành khai thác của các cơ quan, đơn vị liên quan (cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư dự án, các nhà thầu tham gia thực hiện dự án...). Trong đó, cần đánh giá tình hình bố trí nhân lực thực hiện nhiệm vụ này của Sở Công Thương các tỉnh liên quan; việc chấp hành các quy định liên quan của Chủ đầu tư các dự án thủy điện; đánh giá các tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ chất lượng công trình thủy điện.

- Rà soát kỹ nội dung các Quy trình vận hành (QTVH) hồ chứa thủy điện để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành; đánh giá tình hình thực hiện các quy định tại QTVH liên hồ chứa trên lưu vực sông, QTVH hồ chứa của Chủ đập thủy điện và các cơ quan, đơn vị liên quan; tổng hợp thông tin về các hồ chứa chưa tuân thủ quy định về việc lập, trình phê duyệt QTVH; đánh giá các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các quy định liên quan tại QTVH hồ chứa thủy điện đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Từ đó, chủ động giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo vận hành khai thác các công trình thủy điện an toàn, bảo vệ môi trường - xã hội, đạt hiệu quả khai thác tổng hợp, phù hợp với điều kiện khí tượng, thủy văn, địa hình, hiện trạng hành lang thoát lũ, bố trí dân cư, hạ tầng kỹ thuật ...vùng hạ du đập.

- Tchức thực hiện, tổng hp tình hình thực hiện và đánh giá kỹ nội dung các Phương án: phòng, chống lụt bão đảm bảo an toàn đập, phòng, chống lũ lụt vùng hạ du do xả lũ và vỡ đập và bảo vệ đập tại các công trình thủy điện; rà soát, đánh giá khó khăn, vướng mắc tại các đập thủy điện chưa lập, trình duyệt các Phương án nêu trên. Trong đó, cần đánh giá việc quan trắc khí tượng, thủy văn tại công trình và trên lưu vực của Chủ đập; việc bảo vệ, tình hình xâm phạm hành lang thoát lũ ở hạ du các đập thủy điện; việc lập bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập; công tác diễn tập Phương án phòng, chống lũ lụt vùng hạ du đập... Từ đó, kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung các Phương án nêu trên; thực hiện các biện pháp khả thi đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn đập, đặc biệt là tại các công trình thủy điện khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

- Rà soát, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật về điều kiện cấp và duy trì Giấy phép hoạt động điện lực (Giấy phép HĐĐL) của các nhà máy thủy điện. Trong đó, cần đánh giá việc thực hiện xả dòng chảy tối thiểu, cung cấp nước cho hạ du; thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, trồng rừng thay thế, chi trả dịch vụ môi trường rừng, phòng chống cháy nổ, quản lý chất lượng công trình, an toàn đập, vận hành hồ chứa; việc đáp ứng yêu cầu điều kiện của cán bộ vận hành...Từ đó, thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo các nhà máy thủy điện chấp hành đầy đủ quy định pháp luật liên quan.

- Tổ chức phổ biến đầy đủ kiến thức, quy định pháp luật liên quan đến việc chỉ huy, thực hiện lệnh vận hành hồ chứa thủy điện (đặc biệt trong mùa mưa, lũ) cho các tỉnh, các nhà máy thủy điện còn những vấn đề tồn tại, hạn chế liên quan.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về vai trò, chức năng của các công trình thủy điện; nội dung QTVH hồ chứa thủy điện; các quy định về an toàn đập và công tác phòng, chống lụt bão của công trình thủy điện.

4. Phân công trách nhiệm

a) Tổng cục Năng lượng, các Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân (UBND) và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Chủ đập thủy điện và các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tổ chức thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ được giao; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công Thương, đồng thời gửi các đơn vị liên quan khác theo yêu cầu cụ thtại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

b) Giao Tổng cục Năng lượng làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện, tổng hợp, lập báo cáo trình Bộ trưởng Bộ Công Thương để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền liên quan về kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Chủ tịch UBND và Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án thủy điện; Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng;
- Lưu: VT, TCNL.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THEO KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 33/2016/QH14 VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP TH 2, QUỐC HỘI KHÓA XIV TRONG LĨNH VỰC THỦY ĐIỆN
(Kèm theo Quyết định số 396/QĐ-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ Công Thương)

TT

Nội dung nhiệm vụ

Sản phẩm, kết quả

Cơ quan, đơn v thc hiện

Thi hạn hoàn thành

Nơi nhận kết quả thực hiện

Ghi chú

Chủ trì

Phối hp

I

Thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được Chính phủ giao cho Bộ Công Thương chủ trì tại Nghị quyết số 11/NQ-CP

Báo cáo

TCNL

ATMT, ĐTĐL, KHCN; các Bộ, ngành, UBND các tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan khác

Tháng 9/2017

Bộ Công Thương

 

II

Rà soát, đánh giá, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, Quy chuẩn kỹ thuật, Tiêu chuẩn kỹ thuật về thủy điện:

1

Về quản lý quy hoạch, đu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, vận hành hồ chứa thủy điện

Thông tư, Báo cáo

TCNL

ATMT, ĐTĐL, PC, EVN

Tháng 5/2017

Bộ Công Thương

 

2

Về quản lý an toàn đập thủy điện

Báo cáo

ATMT

TCNL, PC, EVN

Tháng 5/2017

Bộ Công Thương, TCNL

 

3

Về Quy chuẩn kỹ thuật, Tiêu chuẩn kỹ thuật thủy điện

Quy chuẩn, Tiêu chuẩn

KHCN

TCNL, ATMT, ĐTĐL, PC, EVN

Các năm 2017 và 2018

 

III

Đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng các dự án, công trình thủy điện:

1

Đối với các dự án thuộc thẩm quyền quản lý chất lượng của Bộ Công Thương

Báo cáo

TCNL

ATMT, ĐTĐL, EVN

Tháng 4/2017

Bộ Công Thương

 

2

Đối với các dự án thuộc thẩm quyền quản lý chất lượng của Sở Công Thương

Báo cáo

UBND tỉnh có dự án thủy điện

Sở CT, Chủ đầu tư dự án thủy điện

Tháng 02/2017

Bộ Công Thương, TCNL

 

IV

Về Quy trình vận hành (QTVH) hồ chứa:

1

Đối với các hồ chứa được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương phê duyệt QTVH:

a

Đánh giá tình hình thực hiện QTVH và các quy định pháp luật liên quan; thông tin về các hồ chứa chưa lập, trình duyệt QTVH; khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị liên quan

Báo cáo

TCNL

ĐTĐL, ATMT, EVN; UBND tnh có công trình và liền kề phía hạ du, Chủ đập và các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 4/2017

Bộ Công Thương

 

b

Điều chỉnh, bổ sung nội dung QTVH đơn hồ cho phù hợp

Quyết định

TCNL

ĐTĐL, ATMT, PC, EVN; UBND tỉnh có công trình và liền kề phía hạ du; Chủ đập và các cơ quan, đơn vị liên quan

Các năm 2017 và 2018

Trước tháng 8/2017 hoàn thành đối với các hồ chứa tại miền Trung và Tây Nguyên

2

Đối với các hồ chứa được UBND các tỉnh phê duyệt QTVH:

a

Đánh giá tình hình thực hiện QTVH và các quy định pháp luật liên quan; thông tin về các hồ chứa chưa lập, trình duyệt QTVH; khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị liên quan

Báo cáo

UBND tỉnh có đập thủy điện

Sở CT và các Chủ đập thủy điện có liên quan

Tháng 5/2017

Bộ Công Thương, TCNL, ATMT, ĐTĐL

 

b

Điều chỉnh, bổ sung nội dung QTVH đơn hồ cho phù hợp

Quyết định

Tháng 8/2017

 

V

Các Phương án: Phòng, chống lụt bão (PCLB) đảm bảo an toàn đập; Phòng, chống lũ lụt vùng hạ du do xả lũ, vỡ đập; Bảo vệ đập của công trình thủy điện (03 Phương án)

1

Phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh, cập nhật Phương án:

a

Đối với Phương án PCLB đảm bảo an toàn đập do Bộ Công Thương phê duyệt

Quyết định

ATMT

UBND tỉnh, các Sở CT và Chủ đập thủy điện có liên quan

Trước mùa lũ hàng năm

Bộ Công Thương, TCNL

 

b

Đối với các Phương án do UBND tỉnh phê duyệt

Quyết định

UBND tnh có đập thủy điện

ATMT; UBND tỉnh liền kề ở hạ du, các Sở CT và Chủ đập thủy điện có liên quan

Hàng năm

Bộ Công Thương, TCNL, ATMT

Đối với Phương án PCLB đảm bảo an toàn đập: hoàn thành trước mùa lũ

2

Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện 03 Phương án:

a

Đối với Phương án PCLB đảm bảo an toàn đập do Bộ Công Thương phê duyệt

Báo cáo

ATMT

TCNL, EVN; UBND, Sở CT các tỉnh có đập thủy điện và liền kề phía hạ lưu

Tháng 6/2017

B Công Thương, TCNL

 

b

Đối với các Phương án do UBND tỉnh phê duyệt

Báo cáo

UBND tỉnh có đập thủy điện

UBND tỉnh liền kề phía hạ lưu; Sở CT các tnh có liên quan

Tháng 6/2017

Bộ Công Thương, ATMT, TCNL

 

VI

Đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật về điều kiện cấp và duy trì Giấy phép HĐĐL của các nhà máy thủy điện; thực hiện giải pháp để đảm bảo chấp hành đầy đủ quy định pháp luật:

1

Đối với các nhà máy thủy điện được Bộ Công Thương cấp Giy phép HĐĐL

Báo cáo, Văn bản hành chính

ĐTĐL

TCNL, ATMT, PC, EVN; UBND và Sở CT tỉnh có nhà máy thủy điện; Chủ đầu tư thủy điện; các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 4/2017

Bộ Công Thương, TCNL

 

2

Đối với các nhà máy thủy điện được UBND tỉnh cấp Giấy phép HĐĐL

Báo cáo, Văn bản hành chính

UBND tỉnh có nhà máy thủy điện

Sở CT các tỉnh có nhà máy thủy điện; Chủ đầu tư thủy điện

Tháng 3/2017

Bộ Công Thương, ĐTĐL, TCNL

 

VII

Phổ biến kiến thức, quy định pháp luật về việc chỉ huy, thực hiện lệnh vận hành hồ chứa cho các tỉnh, các nhà máy thủy điện còn vấn đề tồn tại, hạn chế

Hội nghị tập huấn

ATMT

TCNL, ĐTĐL, VP, PC, EVN

Năm 2017

Bộ Công Thương, TCNL

 

VIII

Thông tin, tuyên truyền về vai trò, chức năng của công trình thủy điện; nội dung QTVH hồ chứa; quy định về an toàn đập; công tác phòng, chống lụt bão của thủy điện

Các bài viết, chương trình phát sóng trên báo chí

TCNL

VP, ATMT, ĐTĐL, KHCN, PC, EVN

Năm 2017

Bộ Công Thương, TCNL

 

Ghi chú:

- TCNL: Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương

- ATMT: Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương

- ĐTĐL: Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương

- KHCN: Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương

- VP: Văn phòng Bộ Công Thương

- KH: Vụ Kế hoạch - Bộ Công Thương

- PC: Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương

- SCT: Sở Công Thương

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
----------

 SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No:396/QD-BCT

Hanoi, February 10, 2017

 

DECISION

ON INTRODUCTION OF ACTION PLAN FOR IMPLEMENTING THE RESOLUTION No.33/2016/QH14 ON INTERPELLATION AND ANSWER ABOUT HYDROPOWER AT SECOND MEETING SESSION HELD BY XIV NATIONAL ASSEMBLY

THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE

Pursuant to the Government’s Decree No.95/2012/ND-CP dated November 12, 2012 defining rights, responsibilities , power and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Resolution No.62/2013/QH13 dated November 27, 2013 by the 13rd National Assembly on strengthening management, planning, construction and operation of hydropower construction works (hereinafter referred to as “Resolution No.62/2013/QH13”);

Pursuant to the Resolution No.33/2016/QH14 dated November 23, 2016 by 14th on interpellation and answer at 2nd session (Resolution No.33/2016/QH14);

Pursuant to the Government’s Resolution No.11/NQ-CP dated February 18, 2014 on implementing the Resolution No.62/2013/QH13 dated November 27, 2013 by the 13rd National Assembly on strengthening management, planning, construction and operation of hydropower works (hereinafter referred to as “Resolution No.11/NQ-CP”);

Upon request of the Director General of the General Directorate of Energy,

HEREBY DECIDES:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 396/QĐ-BCT năm 2017 về Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết 33/2016/QH14 trong lĩnh vực thủy điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.464

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190