Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 388/QĐ-UBND 2017 thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP thể chế kinh tế thị trường Ninh Thuận

Số hiệu: 388/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 21/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 388/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 21 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 99/NQ-CP NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 139-CTR/TU NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TW NGÀY 03 THÁNG 6 NĂM 2017 CỦA HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LẦN THỨ 5 KHÓA XII VỀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-CP, ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về hoàn thiện thchế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

Căn cứ Chương trình hành động số 139-CTr/TU ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về hoàn thiện thchế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 3612/SKHĐT-TH ngày 30 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 139-CTr/TU ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính p
hủ;
- Các Bộ: Kế hoạch v
à Đầu tư; Tài chính; Công thương; Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- CN Ngân hàng Nhà nước tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP (L.T.Dũng);
- Lưu: VT, KT, HT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 99/NQ-CP NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 139-CTR/TU NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TW NGÀY 03 THÁNG 6 NĂM 2017 CỦA HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LẦN THỨ 5 KHÓA XII VỀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

a) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước trong xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

b) Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 99/NQ-CP) và Chương trình hành động số 139-CTr/TU ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Tỉnh ủy (sau đây viết tắt là Chương trình hành động số 139-CTr/TU) thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 11-NQ/TW) về hoàn thiện thchế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị nhằm hình thành và phát triển đồng bộ các loại thị trường, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế đphát triển nhanh và bền vững;

c) Thông qua triển khai thực hiện kế hoạch sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Yêu cầu:

a) Quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng đthúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững gn với đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế theo Nghị quyết số 11-NQ/TW, Nghị quyết s99/NQ-CP và Chương trình hành động s139-CTr/TU, tập trung thực hiện ngay các giải pháp, nhiệm vụ theo chức năng thẩm quyền, phù hợp với điều kiện của từng ngành, lĩnh vực và từng địa phương;

b) Tạo sự thng nhất trong tư duy và hành động của các cấp, các ngành, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị trong quá trình tổ chức chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hng năm của từng ngành và địa phương, góp phần huy động và phân b, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Về tiếp tục triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, Kế hoạch của Tnh ủy về đổi mới mô hình tăng trưởng, cu lại nền kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia:

Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai toàn diện, quyết liệt, có hiệu quả Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết s 27/NQ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Chương trình hành động số 2717/CTr-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Kế hoạch số 746/KH-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 và các Kế hoạch, Chương trình hành động có liên quan của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Về t chc nghiên cứu, quán triệt, thống nhất nhận thc về nền kinh tế thtrường định hướng xã hội chủ nghĩa:

a) Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng và cấp ủy tổ chức triển khai, nghiên cứu, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 11-NQ/TW trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý;

b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Thuận làm tt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo đng thuận xã hội, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đthực hiện thng lợi mục tiêu hoàn thiện th chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

3. Về tiếp tục hoàn thiện thchế về s hu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan:

- Triển khai các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận nguồn vn, đào tạo nguồn nhân lực, chuyn giao công nghệ, phát triển thị trường;

- Tham mưu Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục thu hút, đi mới quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn đu tư nước ngoài giai đoạn 2016-2020, tm nhìn đến năm 2025 theo hướng góp phần phát triển xanh, bn vng sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết;

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2017 và s 1548/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động s 113-CTr/TU ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công đbảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; phối hợp chặt chẽ với Bộ, ngành Trung ương trong rà soát, điều chỉnh kịp thời kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; đồng thời, tham mưu pn khai kịp thời các nguồn vốn do tỉnh quản lý và các nguồn vốn khi được trung ương giao, tạo thuận lợi cho các ngành, địa phương trong triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vn.

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thúc đẩy thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, đi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp;

- Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, nợ công, quản lý tài sản công, bảo đảm quản lý chặt chvà sử dụng hiệu quả tài sản công;

- Tập trung đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan:

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Đề án chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai “Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả giai đoạn 2017-2020” của Chính phủ.

d) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các S, ngành liên quan:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trọng tâm là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp, các doanh nghiệp tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Thực hiện hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được quy định trong Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách công tác tư pháp đến năm 2020, nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp;

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính về công chứng, chng thực, đăng ký tài sản đảm bảo; phát trin hệ thống đăng ký tài sản minh bạch, liên thông, dễ tiếp cận, đặc biệt với tài sản là bất động sản;

- Tham mưu Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thchế hóa đầy đủ quyn sở hu tài sản của các tổ chức, cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013, bảo đảm quyền tài sản được giao dịch thông suốt, hiệu lực thực thi và bảo vệ có hiệu quả quyền sở hữu tài sản sau khi Chính phủ ban hành Đề án;

- Tham mưu Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện pháp luật về hợp đng và giải quyết tranh chấp dân sự bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại và giải quyết tranh chấp khác ngoài tố tụng theo hướng thống nhất, đồng bộ, đảm bảo hiệu lực thực thi và bảo vệ quyền sở hữu tài sản sau khi Chính phủ ban hành Đề án.

đ) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan:

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chthị số 16/CT-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối của các huyện, thành phố; rà soát thng kê và có biện pháp tích cực đquản lý tốt hơn đất rừng, đất công ích và quỹ đất các tuyến đường xây dựng mới;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Điều chỉnh bảng giá các loại đất kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về hoàn thiện thchế quản lý đất công theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả sau khi Chính phủ ban hành Đề án.

e) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan:

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nhm cải thiện và nâng cao các chsố hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX);

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án đi mới cơ chế quản lý, tổ chức sp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh sau khi Trung ương ban hành Đề án.

g) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan:

- Tiếp tục thực hiện hướng dẫn cho cá nhân, doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo quy định; tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ;

- Tăng cường hợp tác giữa các tổ chức nghiên cứu với doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học; phát triển khoa học công nghệ gn với bảo hộ quyn sở hu trí tuệ;

- Tham mưu Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh trin khai thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ quốc gia sau khi Chính phủ phê duyệt Chiến lược;

- Triển khai các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013, nhất là Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” nhằm tạo lập môi trường thuận lợi đ thúc đy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

4. Về hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và vận hành thông suốt các loi hình thị trường:

a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan:

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các thị trường: vốn, bảo him, dịch vụ kế toán, kim toán, tư vấn thuế, thẩm định giá trên địa bàn tỉnh;

- Bảo đảm tính đúng, tính đủ, công khai, minh bạch các yếu tố hình thành giá hàng hóa, dịch vụ công thiết yếu; không lồng ghép các chính sách xã hội trong giá hàng hóa, dịch vụ;

- Tham mưu y ban nhân dân tỉnh thúc đẩy thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ng các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp;

- Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, nợ công, quản lý tài sn công, bảo đảm quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản công;

- Nghiên cu chuyển từ cơ chế cấp phát sang cơ chế đặt hàng; từ hỗ trợ cho các đơn vị cung cấp dịch vụ sang htrợ trực tiếp cho các đối tượng thụ hưởng hàng hóa, dịch vụ công thiết yếu.

b) Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan:

- Điều hành các giải pháp tín dụng phù hợp, đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng, tạo thuận lợi tốt nhất cho doanh nghiệp được tiếp cận các nguồn vốn vay lãi suất thấp; tập trung xử lý nợ xấu theo lộ trình đúng quy định;

- Điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ; điều hành tỷ giá phù hợp với diễn biến trên thị trường trong nước và quốc tế, các cân đi tiền tệ, kinh tế vĩ mô và phù hợp với mục tiêu chính sách tiền t;

- Trin khai thực hiện nghiêm chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; ưu tiên bảo đảm vn tín dụng cho các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, ứng dụng công nghệ cao; tiếp tục thực hiện tốt tín dụng ưu đãi hỗ trợ ngư dân đánh bt xa bờ;

- Nghiên cứu, rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường tính độc lập của ngành Ngân hàng trong điều hành chính sách tiền tệ và bảo đảm thực hiện chính sách tiền tệ theo mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phối hợp có hiệu quả giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách khác.

c) Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan:

- Tập trung thu hút các loại hình thương mại hiện đại, phát triển các loại hình siêu thị chuyên doanh, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, bách hóa tổng hợp phù hợp với từng địa bàn cụ thể gn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh lồng ghép các chương trình, tận dụng các nguồn vốn đphát triển mạng lưới chợ, mở rộng hệ thống kênh phân phối hàng hóa, thực hiện tốt các nhiệm vụ hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có cơ chế chính sách phát triển hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ hàng tiêu dùng thiết yếu về các vùng sâu, vùng dân tộc, min núi; chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển mạng lưới cửa hàng cung cấp thực phẩm sạch, an toàn có truy xuất nguồn gốc ở các khu vực đô thị;

- Hỗ trợ, nâng cao nhận thức doanh nghiệp về chú trọng xây dựng và phát triển thương hiệu, ứng dụng thương mại điện tử và hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Đầu tư và mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó tập trung đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, kết nối thị trường tiêu thụ hàng hóa nông sản, sản phẩm công nghiệp, tiu thủ công nghiệp; tập trung trin khai kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020 góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, của tỉnh và thúc đy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhm ngăn chặn kịp thời các hiện tượng đầu cơ, găm hàng, nâng giá, ép giá, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại; đẩy mạnh thực hiện các chương trình bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm bảo vệ hoạt động thương mại hợp pháp và lợi ích người tiêu dùng.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xác định giá trị sử dụng đất theo cơ chế thị trường đđấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất, thỏa thuận chuyn nhượng quyền sử dụng đất theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả;

đ) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan:

- Tập trung triển khai các đề tài khoa học có tính ứng dụng cao, nhất là chuyn giao ứng dụng giống mới, công nghệ sinh học, công nghệ tưới tiết kiệm, chng nhim mặn, ứng phó biến đi khí hậu,....;

- Tích cực triển khai Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020;

- Hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp chuyn giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ; nâng cao năng lực hấp thu công nghệ, trình độ thiết kế, chế tạo của doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp triển khai các dự án nghiên cứu và phát triển, đi mới sáng tạo, đi mới công nghệ;

- Nghiên cu, rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công bố hợp chuẩn, công bố quy trình đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo hướng nâng cao tính tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp về chất lượng sản phẩm; tăng cường công tác hậu kiểm;

- Tham mưu Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế sau khi Chính phủ phê duyệt Đề án.

e) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan:

- Đẩy mạnh công tác quy hoạch xây dựng đô thị và đy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án giao thông theo hình thức BT, các khu đô thị mới, nhà ở xã hội, chương trình nhà ở cho người nghèo, người có công; tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị;

- Trin khai hiệu quả hệ thống công cụ đquản lý, kiểm soát sự phát triển của thị trường bất động sản theo hướng ổn định, bền vững, đồng bộ, kết nối liên thông với các thị trường khác của nền kinh tế;

- Hướng dẫn triển khai các mô hình phù hợp để gắn kết quá trình công nghiệp hóa với đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

g) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan:

- Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong phát triển thị trường lao động, bảo đảm tính thống nhất và linh hoạt, thúc đy chuyn dịch lao động, phân blao động hợp lý; làm tt công tác hòa giải, trọng tài trong giải quyết tranh chấp lao động, tạo thuận lợi trong việc tuyển dụng và sử dụng lao động của doanh nghiệp;

- Hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng, công bố hoặc sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến, hiện đại về an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động; triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về hỗ trợ, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao theo quy định;

- Nâng cao chất lượng đào tạo và chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn; gắn đào tạo với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Tập trung đầu tư hoàn thành trường Cao đng nghề, mở rộng quy mô và đa dạng ngành nghề đào tạo.

h) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan:

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao hiệu quả đầu tư cho giáo dục, cải thiện phòng học, phòng học bộ môn, thư viện, nhà vệ sinh; cải thiện điều kiện ăn , đi lại cho học sinh nội trú ở vùng sâu, vùng xa; bảo đảm công bng trong giáo dục, đào tạo. Huy động sự tham gia của toàn xã hội để tăng nguồn đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ các hoạt động của cơ sở giáo dục, đào tạo, đặc biệt khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đào tạo. Tiếp tục khuyến khích phát triển các cơ sở giáo dục, đào tạo ngoài công lập;

- Tập trung triển khai thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đồng thời tiếp tục rà soát, sp xếp mạng lưới trường lớp học và thực hiện phân luồng để nâng cao chất lượng giáo dục và hướng tới đạt chuẩn quốc gia;

- Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học và đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch đi mới công tác quản lý giáo dục - đào tạo, tạo sự đột phá về phát triển lĩnh vực này trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp triển khai Đề án xây dựng phân hiệu Đại học Nông lâm thành phố HChí Minh tại tỉnh trở thành phân hiệu mạnh.

i) Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan:

- Đy nhanh tiến độ thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ, xóa bỏ các rào cản, phân biệt đối xử, tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở y tế công lp và tư nhân, nhất là chính sách viện phí, bảo him y tế và phân tuyến khám chữa bệnh, tạo điều kiện thu hút các nguồn vn đầu tư cho lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ đy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào hoạt động Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang;

- Thực hiện nghiêm công tác đấu thầu mua thuốc, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả theo đúng quy định;

- Quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu thuốc, bán thuốc trong và ngoài bệnh viện; chn chỉnh tình trạng bán thuốc không đúng quy định về kê đơn;

- Thực hiện đầy đủ các quy định về quyền phân phối thuốc, không để doanh nghiệp nước ngoài thực hiện phân phối thuốc trá hình;

- Tập trung rà soát đánh giá tình hình triển khai kế hoạch đi mới phong cách, thái độ phục vụ bệnh nhân thời gian qua đcó giải pháp thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp y tế công lp; cơ chế đi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đồng bộ và hội nhập quốc tế sau khi Chính phủ ban hành Nghị định.

k) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan:

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Ban Thường vụ Tnh ủy về phát triển du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

- Tập trung triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 134-CTr/TU ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết s08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nhằm thúc đy phát triển mạnh mẽ các sản phẩm, dịch vụ du lịch địa phương có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, phù hợp với cơ chế thị trường, cạnh tranh được với các tỉnh trong khu vực;

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 1105/KH-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

5. Về hoàn thin thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bn vững, tiến bộ công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan:

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Ninh Thuận giai đoạn năm 2016-2020 và Kế hoạch hành động số 4161/KH-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững;

- Nghiên cứu, tham mưu y ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách gn phát triển kinh tế - xã hội với phát triển bền vững, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển xã hội bền vững, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan:

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chỉ thị s 32-CT/TU ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh;

- Hoàn thành Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực và hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh; khoanh vùng, xử lý, cải tạo các khu vực bị ô nhiễm; ứng phó hiệu quả với biến đi khí hậu; phối hợp với các địa phương trong công tác quản lý vệ sinh môi trường, nhất là vệ sinh môi trường tại các xã ven bin;

- Tham mưu Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án về cơ chế đột phá huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, xã hội hóa bảo vệ môi trường sau khi Chính phủ phê duyệt Đề án.

c) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan: Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện trên địa bàn tnh;

d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan: Phát triển hệ thống an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, thng nhất; huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng và xã hội thực hiện chính sách an sinh xã hội; khuyến khích người dân tự nguyện tham gia bảo đảm an sinh xã hội.

6. Về hoàn thiện thchế đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế

a) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan:

- Theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh; mở rộng quan hệ với các nước và các đi tác theo phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa; đưa các quan hệ đi vào thực chất, tạo s đan xen, gn kết lợi ích với các đối tác;

- Nghiên cứu, thông tin, dự báo kinh tế thế giới đtham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ngành, địa phương xây dựng, triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, có biện pháp ứng phó phù hợp trước nhng biến động của kinh tế thế giới, tăng cường hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.

b) Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp khuyến khích doanh nghiệp của tỉnh tham gia vào chuỗi cung ứng khu vực, có định hướng rõ ràng trong việc lựa chọn xây dựng thương hiệu địa phương hay tham gia vào chuỗi cung ứng khu vực, đặc biệt trong các nhóm ngành có lợi thế so sánh;

c) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan:

- Nghiên cu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế và pháp luật;

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch s 236/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về trin khai Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi) tại địa phương sau khi Luật trợ giúp pháp lý được Quc hội thông qua.

7. Về hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh

a) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan;

- Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về tăng cường, củng cố quốc phòng gn với phát triển văn hóa, xã hội trong thời bình, tình trạng khn cấp, tình trạng chiến tranh; các dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong các khu vực phòng thủ và vị trí chiến lược phải đảm bảo yêu cầu về quốc phòng;

- Xác định cụ thể các khu vực cần đảm bảo an ninh, quốc phòng tại từng địa phương, làm cơ sở cho các địa phương, nhà đầu tư triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh, quốc phòng.

b) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan;

- Bảo đảm an ninh kinh tế trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thchế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh; không đhoạt động lợi dụng quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế nhằm chuyn hóa chính trị, lũng đoạn về kinh tế;

- Xác định cụ thể các khu vực cần đảm bảo an ninh tại từng địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan;

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3157/KH-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 1059/NQ-UBTVQH13 ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh;

- Nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp đphát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh; huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển các vùng biên giới trên bin gắn với bảo vệ vững chc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân.

8. Về nâng cao năng lực xây dựng và thực thi thể chế:

a) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là các vấn đề liên quan đến người dân, doanh nghiệp, bảo đảm tính công khai, minh bạch về nghĩa vụ và trách nhiệm nhằm tạo môi trường giao dịch thông suốt, bảo đảm hiệu lực thực thi;

b) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan;

- Nghiên cứu, rà soát, đổi mới việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính minh bạch, nhất quán, ổn định và dự đoán được của pháp luật;

- Tham mưu Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án đi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật sau khi Chính phủ ban hành Đề án, nhằm đưa ra giải pháp bảo đảm pháp luật được thi hành nghiêm minh, triệt đvà chính xác, đáp ứng yêu cu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tnh các biện pháp nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động hòa giải, trọng tài thương mại; tăng cường tính độc lập của hệ thống thi hành án dân sự, kinh tế; kiểm soát chặt chẽ, nht là kiểm soát trước đối với việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các Sở, ngành, địa phương.

c) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan:

- Rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cơ cấu lại bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; hoàn thiện thchế về chính quyền địa phương và quan hệ giữa Chính phủ với chính quyền địa phương sau khi Chính phủ quy định phân cấp, phân quyền theo Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đi mới tiêu chí và cách thức đánh giá kết quả hoạt động của chính quyền các cấp phù hợp với th chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sau khi Bộ Nội vụ ban hành tiêu chí đánh giá các cơ quan, đơn vị theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tnh, theo chức năng nhiệm vụ được phân công, Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, Nghị quyết số 99/NQ-CP và Chương trình hành động số 139-CTr/TU trong quý IV năm 2017; đồng thời chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và của từng Sở, ngành, địa phương; định kỳ hng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 01 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tư pháp chtrì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, 2018 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó lưu ý các văn bản quy phạm pháp luật cần được ban hành mới hoặc bổ sung, sửa đổi đhoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, theo dõi, đôn đốc việc xây dựng, triển khai và kết quả tổ chức thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hng năm tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, chđạo các cơ quan thông tn báo chí, Đài truyền thanh các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, tạo đng thuận xã hội, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW, Nghị quyết số 99/NQ-CP và Chương trình hành động số 139-CTr/TU.

5. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có nội dung, vn đề cn phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, các Sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan kịp thời có văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 388/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP và Chương trình hành động 139-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


954

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.175
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!