Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 38/2006/QĐ-UBND quy định phân công trách nhiệm và phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 38/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Trương Ngọc Hân
Ngày ban hành: 15/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2006/QĐ-UBND

Thị xã Cao Lãnh, ngày 15 tháng 08 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định Quy định phân công trách nhiệm và phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tổ chức triển khai và theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Quy định những nguyên tắc và trách nhiệm phối hợp quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu để kịp thời sửa chữa những sai sót và ngăn ngừa thiệt hại đến tài sản nhà nước; quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức nhà sản xuất; kinh doanh; xuất khẩu, nhập khẩu; sức khỏe của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Các sở, ban ngành Tỉnh là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi được phân công, Giám đốc các sở chuyên ngành chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Tỉnh về những nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức thực hiện hoặc tham gia công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước quy định, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất để tạo ra sản phẩm có chất lượng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, phục vụ sản xuất và xuất khẩu.

2. Nâng cao vai trò trách nhiệm quản lý về chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các sở, ngành Tỉnh đối với toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, từ định hướng sản xuất ra sản phẩm, hàng hóa tiêu thụ trên thị trường và xuất khẩu, thuộc phạm vi của ngành phụ trách.

Điều 3. Chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các sở chuyên ngành.

1. Xây dựng kế hoạch quản lý nhà nước hàng năm và 05 năm (hoặc dài hạn) về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo thẩm quyền của ngành.

2. Rà soát cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh kiến nghị với Trung ương để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và công tác phối hợp giữa các ngành có liên

quan để quản lý tốt chất lượng sản phẩm, hàng hóa được phân công.

4. Soạn thảo trình Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn đối với công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

5. Tổ chức thực hiện và tuyên truyền, giáo dục nhân dân thực hiện các quy định của Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng và chỉ đạo công tác phối hợp với các ngành có liên quan để thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; đồng thời phát hiện những nhân tố tích cực, xuất sắc để biểu dương, khen thưởng. Xử phạt hoặc đề xuất xử phạt theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Điều 4. Chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Sở Khoa học và Công nghệ.

1. Có trách nhiệm tổng hợp các lĩnh vực quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh trình các Bộ, ngành có liên quan.

2. Là cơ quan tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đề xuất các chủ trương, chính sách chung, quản lý thống nhất về nghiệp vụ và tuyên truyền phổ biến pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa, chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện việc thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ.

3. Phối hợp với Sở Thương mại và Du lịch và các sở, ban ngành có liên quan thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo thẩm quyền; tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa (ngoài các sản phẩm, hàng hóa đặc thù được phân công cho các sở chuyên ngành quản lý theo quy định này); tổ chức quản lý, hướng dẫn và kiểm tra.

Thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa, công bố hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn và các biện pháp quản lý khác theo quy định của pháp luật.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN NGÀNH

Điều 5. Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặc thù được phân công như sau.

Các đơn vị quản lý chuyên ngành thực hiện việc quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với các sản phẩm, hàng hóa đặc thù. Ủy ban nhân dân Tỉnh giao nhiệm vụ các đơn vị quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa như sau:

1. Sở Y tế:

Các loại nguyên liệu để làm thuốc và các loại thuốc phòng và chữa bệnh cho con người, các loại vắc xin, các loại loại vật tư vệ sinh, trang thiết bị

thiết bị y tế, xà phòng và hóa chất gia dụng, phấn rôm, thuốc đánh răng, mỹ phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, nước ăn uống, nước sinh hoạt.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Các loại giống cây trồng, giống vật nuôi, các hóa chất, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, chăn nuôi; thuốc thú y thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm; các loại vật tư nông nghiệp và chất bảo quản nông, lâm sản và công trình thủy lợi.

- Các loại giống thủy sản, thức ăn nuôi trồng thủy sản, thuốc thú y thủy sản, các loại vật tư, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản nuôi.

3. Sở Giao thông Vận tải:

Phương tiện giao thông cơ giới và các thiết bị liên quan đến an toàn cho con người và phương tiện giao thông vận tải, phương tiện thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng, công ten nơ, nồi hơi, bình chịu áp lực và phương tiện, thiết bị chuyên dùng khác sử dụng trong giao thông vận tải, các công trình hạ tầng giao thông.

4. Sở Xây dựng:

Công trình xây dựng, vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội thất.

5. Sở Công nghiệp:

Hóa chất vật liệu nổ công nghiệp, máy, trang thiết bị kỹ thuật dùng cho công nghiệp và tiêu dùng; các phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng sử dụng trong thăm dò, khai thác mỏ và luyện kim; các thiết bị sản xuất hóa chất, vật liệu nổ, các thiết bị sản xuất trong công nghiệp chế biến thực phẩm, sản phẩm điện công nghiệp, điện tử.

6. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội:

Máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn đối với công trình phục vụ vui chơi công cộng.

7. Sở Bưu chính Viễn thông:

Sản phẩm bưu chính, viễn thông, sản phẩm công nghệ thông tin.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Các sản phẩm về đo đạc bản đồ và địa chất khoáng sản, các sản phẩm điều tra cơ bản và dự báo về tài nguyên và môi trường; các thành phần môi trường như: đất, nước, không khí.

9. Sở Văn hóa Thông tin:

Sản phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật, thông tin báo chí.

10. Sở Thương mại và Du lịch:

Các dịch vụ thương mại, thương mại điện tử.

11. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Sách giáo khoa, đồ dùng dạy học và thiết bị kỹ thuật dùng trong nhà trường, sách nghiên cứu, sách khoa học kỹ thuật.

12. Sở Tài chính:

Các sản phẩm liên quan đến dự trữ quốc gia, kinh doanh, xổ số, hoạt động chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm, kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính,

thuế, thẩm định giá, hải quan.

13. Sở Thể dục Thể thao:

Công trình thể thao, trang thiết bị luyện tập, thi đấu của các cơ sở thể dục thể thao và của các môn thể thao.

14. Sở Khoa học và Công nghệ:

Thiết bị an toàn bức xạ hạt nhân; các nguồn phóng xạ; phương tiện, dụng cụ đo lường và các sản phẩm, hàng hóa khác (trừ các sản phẩm hàng hóa đã nêu tại các điểm từ 1 đến 13 nói trên và các sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, bí mật nhà nước).

Điều 6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

1. Thực hiện các biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ đời sống nhân dân ở địa phương nhằm tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn huyện, thị xã.

2. Giao nhiệm vụ cho các phòng, ban chức năng phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương thực hiện ngăn chặn việc sản xuất, lưu thông sản phẩm hàng hóa giả, hàng hóa kém chất lượng; phối hợp với các cơ quan chức năng cấp tỉnh; thanh tra các sở, ngành có liên quan thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra lĩnh vực chất lượng sản phẩm, hàng hóa và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Về tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

1. Các tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa phải đáp ứng các điều kiện quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ quản lý chuyên ngành về điều kiện, thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa.

2. Các sở chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao kiện toàn và củng cố cơ cấu tổ chức hiện có, bố trí cán bộ làm công tác quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với các sản phẩm đặc thù nêu trên.

Điều 8. Thanh tra Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

1. Thanh tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa là thanh tra chuyên ngành.

2. Nội dung thanh tra chuyên ngành chất lượng sản phẩm, hàng hóa là thanh tra việc chấp hành pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, xử phạt, áp dụng hoặc kiến nghị áp dụng theo thẩm quyền các biện pháp phòng ngừa và chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Việc thanh tra do đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên thực hiện.

3. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh với nội dung, đối tượng, hình thức cụ thể từng thời kỳ phù hợp với tình hình, điều kiện của Tỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành Tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức triển khai, thực hiện Quy định này.

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm các đơn vị chuyên ngành báo cáo công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa được phân công phụ trách gởi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc các ngành, các cấp kiến nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 38/2006/QĐ-UBND quy định phân công trách nhiệm và phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.835

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199