Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 35/2001/QĐ-BTM ban hành Quy chế đấu thầu hạn ngạch hàng dệt, may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 35/2001/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 11/01/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0035/2001/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU THẦU HẠN NGẠCH HÀNG DỆT, MAY XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG CÓ QUY ĐỊNH HẠN NGẠCH

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 04/12/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;
Căn cứ công văn số 1126/CP-KTTH ngày 21/9/1998 của Chính phủ về việc giao hạn ngạch hàng dệt, may xuất khẩu vào thị trường có hạn ngạch;
Căn cứ quyết định số 1722/2000/BTM/QĐ ngày 12/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc thành lập Hội đồng đấu thầu hạn ngạch hàng dệt, may;
Theo đề nghị của ông Chủ tịch Hội đồng đấu thầu hạn ngạch hàng dệt, may;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu thầu hạn ngạch hàng dệt, may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch.

Điều 2: - Quyết định này thay thế Quyết định số 1405/1998/QĐ/BTM ngày 17/11/1998 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: - Ông Chủ tịch Hội đồng đấu thầu, các Ông/Bà uỷ viên Hội đồng đấu thầu, Ông Chánh văn phòng, Ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ông Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu và các doanh nghiệp tham gia đấu thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Mai Văn Dâu

 

QUY CHẾ

ĐẤU THẦU HẠN NGẠCH HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG CÓ QUY ĐỊNH HẠN NGẠCH
(Ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại số 0035/2001/QĐ-BTM ngày 11 tháng 1 năm 2001)

Phần 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối tượng tham gia đấu thầu

1.1-Các doanh nghiệp tham gia đấu thầu là các doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có ngành nghề phù hợp, đã đăng ký mã số doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu hoặc giấy phép đầu tư theo Luật Đầu tư nuức ngoài tại Việt Nam. Riêng đối với các mặt hàng: T-shirt (Cat.4), áo len (Cat.5), quần (Cat.6) và sơ mi nam (Cat.8) đối tượng tham gia đấu thầu là các doanh nghiệp đã được phân bổ hạn ngạch trong năm 2000.

Điều 2: Nguyên tắc đấu thầu:

2.1- Tổ chức đấu thầu và mở thầu công khai

2.2- Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng đợt đấu thầu, Hội đồng đấu thầu quy định mặt hàng (Category - Cat.), số lượng của từng mặt hàng và giá chào thầu cho mỗi mặt hàng của từng đợt đấu thầu.

2.3- Doanh nghiệp thuộc các đối tượng quy định tại điều 1 được đăng ký dự thầu các mặt hàng (Cat.) đưa ra đấu thầu và mỗi Cat. được đăng ký với số lượng tối đa như quy định trong hồ sơ mời thầu.

Điều 3: Hội đồng đấu thầu:

Hội đồng đấu thầu gồm một lãnh đạo Bộ Thương mại làm Chủ tịch và các đại diện cấp Vụ của Bộ Thương Mại, Bộ Công Nghiệp, Bộ Kế Hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính là thành viên.

Danh sách các thành viên chính thức của Hội đồng đấu thầu sẽ được lãnh đạo Bộ Thương mại công bố, sau khi có ý kiến của các Bộ tham gia. Bộ trưởng Bộ Thương mại quyết định thành lập Hội đồng đấu thầu, cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Hội đồng đấu thầu.

Hội đồng đấu thầu có trách nhiệm: chuẩn bị, tổ chức, thực hiện đấu thầu và công bố kết quả đấu thầu.

Phần 2:

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐẤU THẦU

 

Điều 4: Chuẩn bị đấu thầu:

4.1. Hội đồng đấu thầu quy định mặt hàng, số lượng hạn ngạch đấu thầu, cách thức tổ chức đấu thầu và thông báo mời thầu (đăng trên các báo Thương mại, Đầu tư, Công nghiệp, Tài chính).

4.2- Hồ sơ dự thầu

Mỗi doanh nghiệp chỉ gửi một túi hồ sơ dự thầu, bao gồm:

1/ Bản đăng ký tham gia dự thầu (Theo mẫu số 01).

2/ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký mã số doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu hoặc giấy phép Đầu tư theo luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

3/ Bản cam kết ký quỹ bảo đảm thực hiện số lượng hạn ngạch trúng thầu (Theo mẫu số 02).

Túi hồ sơ dự thầu dán kín, có dấu niêm phong và ghi rõ "Hồ sơ tham dự đấu thầu hạn ngạch hàng dệt may".

Điều 5: Quy trình thực hiện đấu thầu:

5.1- Đăng ký đấu thầu:

Các doanh nghiệp tham gia dự thầu có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 1 gửi hồ sơ dự thầu về Bộ Thương mại. Hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thầu là cuối giờ làm việc của ngày làm việc trước ngày mở thầu.

5.2- Thời gian, địa điểm mở thầu được quy định trong thông báo mời thầu.

5.3- Công bố kết quả đấu thầu: chậm nhất là 07 ngày làm việc kể từ ngày mở thầu, Hội đồng đấu thầu công bố kết quả đấu thầu trên các báo ngành và thông báo bằng văn bản đến các doanh nghiệp trúng thầu.

Điều 6: Tiêu chuẩn xét thầu:

Doanh nghiệp trúng thầu là doanh nghiệp có mức giá cao theo thứ tự đến hết số lượng gọi thầu cho mỗi chủng loại hàng và không thấp hơn mức giá chào thầu.

- Trong trường hợp có nhiều đơn dự thầu cùng đạt được giá trúng thầu thấp nhất thì số lượng có giá trúng thầu thấp nhất sẽ được chia theo tỷ lệ số lượng đăng ký của các đơn dự thầu mặt hàng đó.

- Trong trường hợp doanh nghiệp trúng thầu nhưng từ chối kết quả trúng thầu thì phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng đấu thầu trong vòng10 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả. Hội đồng đấu thầu sẽ giao cho đơn vị có giá dự thầu kế tiếp thực hiện nếu các doanh nghiệp này chấp nhận. Trong trường hợp có nhiều doanh nghiệp kế tiếp có giá trúng thầu bằng nhau thì số lượng hạn ngạch trên sẽ được chia theo tỷ lệ số lượng đăng ký của các đơn dự thầu mặt hàng đó.

Điều 7: Trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp trúng thầu

7.1- Trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được được thông báo trúng thầu, các doanh nghiệp trúng thầu phải nộp tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện số lượng hạn ngạch trúng thầu bằng 15% tổng số tiền doanh nghiệp phải thanh toán hạn ngạch trúng thầu. Tiền ký quỹ được nộp bằng "Bảo chứng ngân hàng" hoặc tiền chuyển khoản của ngân hàng, nơi doanh nghiệp mở tài khoản, cấp. Bảo chứng ngân hàng này tự động hết hiệu lực khi doanh nghiệp thực hiện từ 90% hạn ngạch trúng thầu. Nếu trong thời gian trên doanh nghiệp không nộp "Bảo chứng ngân hàng" hoặc không chuyển khoản thì thông báo giao hạn hạch trúng thầu của lô hàng tương ứng sẽ tự động hết hiệu lực. Những lô hàng này sẽ được Hội đồng đấu thầu xử lý theo Điều 6.

Doanh nghiệp nào không thực hiện đúng điều này sẽ không được tham gia đấu thầu hạn ngạch năm sau.

Số tiền ký quỹ này chỉ được giải toả khi các doanh nghiệp thực hiện từ 90% số lượng hạn ngạch trúng thầu trở lên.

7.2- Sau khi đã nộp tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện hạn ngạch trúng thầu theo quy định tại điểm 7.1, các doanh nghiệp trúng thầu gửi chứng từ đã nộp tiền đến Bộ Thương mại (Vụ Xuất nhập khẩu) để được nhận Thông báo giao hạn ngạch trúng thầu.

7.3- Doanh nghiệp trúng thầu sẽ không được nhận lại tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện trong trường hợp doanh nghiệp trúng thầu thực hiện hạn ngạch trúng thầu dưới 90% hoặc rút đơn dự thầu sau thời gian quy định tại điểm 7.1

7.4- Doanh nghiệp phải thanh toán tiền mua hạn ngạch trúng thầu cho từng lô hàng trước khi giao hàng.

7.5- Hạn ngạch trúng thầu được chuyển nhượng. Doanh nghiệp chuyển nhượng hạn ngạch trúng thầu phải có văn bản gửi cho Bộ Thương mại để được xác nhận.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiều lực sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định ban hành và được gửi đến các Bộ, cơ quan quản lý Nhà nước. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan cần kịp thời phản ánh về Hội đồng đấu thầu để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

 

Mai Văn Dâu 

(Đã ký)

 


MẪU SỐ 01

1. Tên doanh nghiệp (ghi rõ tên tiếng Việt đầy đủ và cả tên viết tắt)

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy phép đầu tư) số:

ngày cấp:

3. Địa chỉ đặt trụ sở chính:

4. Điện thoại: 5- Fax:

6. Tên điện tín:

7- Số tài khoản ngoại tệ: tại Ngân hàng:

8- Số tài khoản tiền Việt Nam: tại Ngân hàng:

Số: ..................

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*********

 

BẢN ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU THẦU

HẠN NGẠCH HÀNG DỆT, MAY XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG EU NĂM 2001

Công ty đề nghị được tham gia đấu thầu hạn ngạch hàng dệt, may xuất khẩu sang thị trường EU năm 20..:

Mặt hàng

(Cat.)

Số lượng

Giá đặt thầu

(VNĐ/chiếc/bộ)

Tổng trị giá

(VNĐ)

1/T.Shirt (Cat.4)

2/ Áo len (Cat.5)

3/ Quần (Cat.6)

...

 

 

 

Công ty cam đoan thực hiện đúng Quyết định về Quy chế Đấu thầu hạn ngạch hàng dệt may số 0035/2001/QĐ/BTM ngày 11/1/2001.

..., ngày tháng năm 20..

Giám đốc

(ký tên, đóng dấu)


MẪU SỐ 2

Tên Công ty
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

..., ngày ...... tháng ...... năm 20...

 

BẢN CAM KẾT KÝ QUĨ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN

HẠN NGẠCH TRÚNG THẦU HÀNG DỆT, MAY XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG CÓ QUY ĐỊNH HẠN NGẠCH

Kính gửi: Hội đồng đấu thầu hạn ngạch hàng dệt may

Căn cứ Quyết định số 0035/2001/QĐ-BTM ngày 11/1/2001 về Quy chế đấu thầu hạn ngạch hàng dệt, may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch.

Công ty: (tên đầy đủ)

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại: FAX:

- Số tài khoản ngoại tệ: tại Ngân hàng...

- Số tài khoản Việt Nam: tại Ngân hàng...

Xin cam kết nếu trúng thầu, chúng tôi sẽ nộp đủ số tiền: đồng Việt Nam (bằng bảo chứng Ngân hàng) để ký quỹ bảo đảm thực hiện số lượng: chiếc..... (tên hàng) thuộc Cat. theo đúng quy định tại điểm 7.1 Quy chế đấu thầu kèm theo Quyết định số 0035/2001/QĐ-BTM ngày 11/1/2001 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Công ty cam kết thực hiện đúng các quy định về quản lý xuất nhập khẩu của Nhà nước.

                                                                                            Giám đốc công ty

                                                                                            (Ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC

Kèm theo Quyết định số 0035/2001/QĐ-BTM ngày 11 tháng 1 năm 2001
DANH MỤC HẠN NGẠCH CÁC MẶT HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU SANG EU ĐƯỢC ĐƯA RA ĐẤU THẦU NĂM 2001

Mặt hàng

Cat.

Đơn vị tính

Tổng số lượng hạn ngạch đấu thầu năm 2001

Số lượng hạn ngạch đấu thầu của khu vực I

Số lượng hạn ngạch đấu thầu của khu vực II

Số lượng tối đa được đăng ký dự thầu

Giá chào thầu (VND/chiếc/bộ)

1. T.Shirt

4

chiếc

1.800.000

652.000

1.148.000

60.000

300,0

2. áo len

5

chiếc

600.000

252.000

348.000

15.000

1.000,0

3. Quần

6

chiếc

900.000

342.000

558.000

15.000

1.000,0

4. Sơ mi nữ

7

chiếc

500.000

133.000

367.000

30.000

500,0

5. Sơ mi nam

8

chiếc

2.400.000

886.000

1.514.000

100.000

500,0

6. áo khoác nữ

15

chiếc

90.000

35.000

55.000

5.000

5.000,0

7. áo lót nhỏ

31

chiếc

720.000

 

720.000

200.000

1.000,0

8. Bộ quần áo thể thao

73

bộ

190.000

40.000

150.000

10.000

2.000,0

 

THE MINISTRY OF TRADE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------

No: 35/2001/QD-BTM

Hanoi, January 11, 2001

 

DECISION

PROMULGATING THE REGULATION ON BIDDING FOR QUOTAS OF TEXTILES AND GARMENTS FOR EXPORT INTO QUOTA-REGULATED MARKETS

THE MINISTER OF TRADE

Pursuant to the Governments Decree No. 95/CP of December 4, 1993 stipulating the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Trade;
Pursuant to the Governments Official Dispatch No. 1126/CP-KTTH of September 21, 1998 allocating quotas of textiles and garments for export into quota-regulated markets;
Pursuant to Decision No. 1722/2000/BTM/QD of December 12, 2000 of the Minister of Trade on the establishment of the Council for Textile and Garment Quota Bidding;
At the proposal of the Chairman of the Council for Textile and Garment Quota Bidding,

DECIDES:

Article 1.- To issue together with this Decision the Regulation on Bidding for quotas of textiles and garments for export into quota-regulated markets.

Article 2.- This Decision replaces Decision No. 1405/1998/QD/BTM of November 17, 1998 and takes effect 15 days after its signing.

Article 3.- The Chairman of the Bidding Council, members of the Bidding Council, the director of the Ministrys Office, the director of the Organization and Personnel Department, the director of the Import-Export Department and enterprises participating in the bidding shall have to implement this Decision.

 




..................................................

..................................................

..................................................




Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.



Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 35/2001/QĐ-BTM ban hành Quy chế đấu thầu hạn ngạch hàng dệt, may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.051
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212