Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3473/QĐ-UBND năm 2017 về điều chỉnh Quy hoạch đầu mối phía Tây tại Quy hoạch điều chỉnh phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Số hiệu: 3473/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 14/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3473/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH ĐẦU MỐI PHÍA TÂY TẠI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch tổng th phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quyết định số 3441/QĐ-BCT ngày 06/9/2017 về việc bổ sung chợ đầu mối phía Tây thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa vào Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”;

Căn cứ Quyết định số 4388/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 737/SCT-QLTM ngày 12/4/2017 về việc đề xuất số lượng, vị trí quy hoạch chợ đầu mối phía Tây trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (gửi kèm văn bản của các ngành, địa phương liên quan),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Loại bỏ Chợ Đầu mối phía Tây thành phố tại phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa khỏi Quy hoạch điều chnh phát triển hệ thống chtrên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Điều 2. Cập nhật, bổ sung Chợ đầu mối phía Tây tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn vào điều chnh phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể t ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các S: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Chtịch UBND: thành phố Thanh Hóa, huyện Đông Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Lưu: VT, KTTC (VA27530).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Thìn

 

PHỤ LỤC 01

BỔ SUNG NỘI DUNG TẠI PHỤ LỤC 02 KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4388/QĐ-UBND NGÀY 09/11/2016 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 3473/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên ch

Địa điểm

Giai đoạn đầu tư

 

Toàn tỉnh

20 chợ

 

I

Thành phố Thanh Hóa

3 chợ

 

1

Chợ Trung tâm Qung Thành

Phường Quảng Thành

2016-2020

2

Chợ Hàm Rồng

Pờng Hàm Rồng

2016-2020

3

Chợ Nam Ngạn

Phường Nam Ngạn

2016-2020

II

Huyện Tĩnh Gia

4 chợ

 

4

Chợ TĐC Trúc Lâm

Thôn Hữu Lộc, xã Trúc Lâm

2016 - 2020

5

Chợ Hải Ngọc

Thôn 7, xã Trúc Lâm

2016 - 2020

6

Chợ Mới

Xã Tùng Lâm

2016 - 2020

7

Chợ Hải Sản

Xã Hải Thanh

2016 - 2020

III

Huyện Thiệu Hóa

1 chợ

 

8

Chợ Trung thôn

Xã Thiệu Giang

2016 - 2020

IV

Huyện Hoằng Hóa

2 chợ

 

9

Chợ Hoằng Đức

Xã Hong Đức

2016 - 2020

10

Chợ Đầu mối (QL 1A)

Xã Hong Thịnh

2016 - 2020

V

Huyện Lang Chánh

1 chợ

 

11

Chợ Lý i

Xã Đồng Lương

2016 - 2020

VI

Huyện Quan Sơn

1 chợ

 

12

Chợ xã Sơn Hà

Xã Sơn Hà

2016 - 2020

VII

Huyện Quan Hóa

1 chợ

 

13

Chợ xã Thiên Phủ

Xã Thiên Phủ

2016 - 2020

VIII

Huyện Như Xuân

2 chợ

 

14

Chợ xã Bình Lương

Xã Bình Lương

2016 - 2020

15

Chợ xã Thanh Sơn

Xã Thanh Sơn

2016 - 2020

IX

Huyện Mường Lát

2 chợ

 

16

Chợ xã Nhi Sơn

Xã Nhi Sơn

2016 - 2020

17

Chợ xã Mường Lý

Xã Mường Lý

2016 - 2020

X

Huyện Tĩnh Gia

2 chợ

 

18

Chợ Bình Minh

Xã Bình Minh

2016 - 2020

19

Chợ hi sản Khu kinh tế Nghi Sơn

Xã Hải Bình

2016 - 2020

XI

Huyện Đông Sơn

1 chợ

 

20

Chợ đầu mối phía Tây

TT Rừng Thông

2016-2020

 

PHỤ LỤC 02

BỔ SUNG NỘI DUNG TẠI PHỤ LỤC 04 KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4388/QĐ-UBND NGÀY 09/11/2016 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 3473/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên ch

Xã, phường, thị trấn

Quy hoạch đến năm 2020, định hướng đến 2025

Hạng ch

Tính chất ch

Giai đoạn đầu tư

Xây dựng mới, cải tạo, mở rộng tại vị trí chợ cũ

Giữ nguyên

Quy hoạch mới

Di dời, đầu tư tại vị trí mới

1

2

3

Chợ ĐM, CD và BB phát luồng

Chợ chuyên doanh

Chợ biên giới, cửa khẩu

Chợ Dân sinh

2016 -2020

2021 - 2025

V

Huyện Đông Sơn

12 chợ

7

3

2

 

1

1

10

2

 

 

10

9

 

1

Chợ Thị Trấn Rừng Thông

TT Rừng Thông

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

1

 

2

Chợ Đồng Trãi

Xã Đông Ninh

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

3

Chợ Cống Chéo

Xã Đông Thịnh

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

4

Chợ Mộc Nhuận

Xã Đông Yên

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

5

Chợ Hôm

Xã Đông Hòa

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

6

Chợ Văn Thắng

Xã Đông Văn

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

7

Chợ Đình Vinh

Xã Đông Quang

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

8

Chợ Rùn

Xã Đông Khê

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

9

Chợ Bôn

Xã Đông Thanh

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

10

Chợ Đông Phú

Xã Đông Phú

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

11

Chợ Đông Nam

Xã Đông Nam

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

12

Chợ Đầu mối phía Tây

TT Rừng Thông

 

 

1

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3473/QĐ-UBND năm 2017 về điều chỉnh Quy hoạch đầu mối phía Tây tại Quy hoạch điều chỉnh phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


266
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.177.176