Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 344/QĐ-TCTS-TTKN 2015 công nhận thức ăn thủy sản nhập khẩu được lưu hành tại Việt Nam

Số hiệu: 344/QĐ-TCTS-TTKN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thuỷ sản Người ký: Nguyễn Huy Điền
Ngày ban hành: 02/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 344/QĐ-TCTS-TTKN

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỨC ĂN THỦY SẢN NHẬP KHẨU ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY SẢN

Căn cứ Quyết định số 57/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi; Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;

Căn cứ Thông tư số 20/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định một số nội dung về phân cấp và thẩm quyền quản lý vật tư nông nghiệp;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đăng ký lưu hành thức ăn thủy sản ngày 08/6/2015 của Tổ thẩm tra;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 9 sản phẩm thức ăn thủy sản nhập khẩu gồm: 2 sản phẩm thức ăn hỗn hợp (5 loại), 1 sản phẩm thức ăn bổ sung và 6 sản phẩm nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản (chi tiết tại Phụ lục đính kèm) được phép lưu hành tại Việt Nam.

Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này: 05 năm, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản, các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến đăng ký lưu hành thức ăn thủy sản tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Trung tâm thông tin Thủy sản;
- Lưu: VT, TTKN (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Huy Điền

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THỨC ĂN THỦY SẢN NHẬP KHẨU ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 344/QĐ-TCTS-TTKN ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Tổng cục Thủy sản

I. THỨC ĂN HỖN HỢP

TT

Tên sản phẩm

Thành phần

Hàm lượng

Nhà sản xuất

Chi nhánh Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Spotlight

ĐC: tầng 8, cao ốc Sonadezi, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 061.3833337                                       Fax: 061.3833334

1

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ gồm 3 loại: Profeed 1, Profeed 2, Profeed 3

Profeed 1 sử dụng cho giai đoạn: 1,25-2,5 cm

Profeed 2 sử dụng cho giai đoạn: P1 30-1,5g/con

Profeed 3 sử dụng cho giai đoạn: 1,5-3g/con

Độ ẩm (max)

11

Thai Union Peedmill Co., Ltd. (Thái Lan)

Đạm tổng số (min)

38

tổng số (max)

3

Tro tổng số (max)

13

Béo tổng số (min)

5

Canxi (min)

2,0

Photpho tổng số (min)

1,3

2

Thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ gồm 2 loại: Egofeed 3S, Egofeed 3M

Egofeed 3S sử dụng cho giai đoạn: 1,5-3g/con

Egofeed 3M sử dụng cho giai đoạn: 3-6g/con

Độ ẩm (max)

11

Thai Union Feedmill Co., Ltd. (Thái Lan)

Đạm tổng số (min)

38

Xơ tổng số (max)

3

Tro tổng số (max)

13

Béo tổng số (min)

5

Canxi (min)

2,0

Photpho tổng số (min)

1,2

II. THỨC ĂN BỔ SUNG

TT

Tên sản phẩm

Thành phần

Hàm lượng

Công dụng

Nhà sản xuất

Công ty TNHH Đồng Đại

ĐC: 9/142 đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

ĐT: 07106.250116                  Fax: 07106.250116

1

Solar Extract

Glycine (min)

5000mg

Bổ sung axit amin giúp tôm khỏe mạnh

Premium and Quality Supply (2010) Co., Ltd. (Thái Lan)

Dung môi (nước cất) vừa đủ

1lít

III. NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN

TT

Tên sản phẩm

Thành phần

Hàm lượng

Nhà sản xuất

Công ty TNHH Grobest Landfound

ĐC: số 1, đường 6A, KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 0613835822             Fax: 0613831070

1

Hepatol

Axit mật (min- max)

130-200g/kg

Ye Cherng lndustrial Products Co., Ltd. (Đài Loan)

Calcium Carbonate vừa đủ

1kg

2

Eponin

Ca (C6H10CaO6.5H2O) (min-max)

13-18%

Ye Cherng Industrial Products Co., Ltd. (Đài Loan)

Mn (MnSO4.H2O) (min-max)

0,2-0,5%

Fe (FeSO4.H2O) (min-max)

0,8-1,5%

Calcium Carbonate vừa đủ

100%

3

Kep S

Vitamin E (min- max)

20.000 - 30.000mg/kg

Ye Cherng Industrial Products Co., Ltd. (Đài Loan)

Calcium Carbonate vừa đủ

1kg

4

VBA

Vitamin A (min - max)

1.000.000 - 1.500.000UI/l

Ye Chemg Industrial Products Co., Ltd. (Đài Loan)

Vitamin D3 (min - max)

170.000 - 400.000UI/l

Vitamin E (min- max)

2.500 - 4.000mg/l

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam

ĐC: KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bơm, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 0613.921502/09           Fax: 0613921512/14

5

Premix PMX9910 V

Vitamin A (min)

1,70KIU/100g

Charoen Pokphand foods public Company Limited (Thái Lan)

Vitamin E (min)

2,0g/100g

Vitamin C (min)

2,2g/100g

6

Premix 9011 E

Vitamin A (min)

1,00KIU/100g

Charoen Pokphand foods public Company Limited (Thái Lan)

Vitamin E (min)

2,40g/100g

Vitamin C (min)

4,00g/100g

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 344/QĐ-TCTS-TTKN ngày 02/07/2015 công nhận thức ăn thủy sản nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.634

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!