Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3420/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và phân cấp phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 3420/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Trí Thanh
Ngày ban hành: 13/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3420/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 13 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC NGÀNH HÀNG, SẢN PHẨM KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU TIÊN HỖ TRỢ THỰC HIỆN LIÊN KẾT GẮN SẢN XUẤT VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ PHÂN CẤP PHÊ DUYỆT HỖ TRỢ DỰ ÁN LIÊN KẾT THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 98/2018/NĐ-CP NGÀY 05/7/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT, TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 339/TTr- SNN&PTNT-CCPTNT ngày 02/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và phân cấp phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết, gồm các nội dung sau:

1. Phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên được hỗ trợ theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Trong quá trình sản xuất, nếu các địa phương có đề nghị bổ sung ngành hàng, sản phẩm ưu tiên hỗ trợ liên kết (ngoài danh mục của Phụ lục trên); UBND tỉnh uỷ quyền cho Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét quyết định và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

2. Phân cấp phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết.

a) UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ các dự án liên kết do chủ trì liên kết xây dựng để triển khai thực hiện sản xuất cùng lúc một ngành hàng, sản phẩm trên địa bàn của 02 huyện, thị xã, thành phố trở lên và có tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước từ 5 tỷ đồng trở lên.

b) UBND tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện phê duyệt hỗ trợ các dự án liên kết có phạm vi thực hiện giới hạn trong một huyện, thị xã, thành phố và có tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước dưới 5 tỷ đồng.

3. Về hồ sơ và trình tự thủ tục liên kết: Được thực hiện theo quy định tại Điều 12, Chương III, Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ NN& PTNT;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Chi cục PTNT;
- CPVP;
- Lưu: VT, NC, TH, KTTH, KTN.
E:\minh tam b\Nam 2018\Quyet dinh\11 07 phe duyet cac nganh hang, san pham khuyen khich va uu thuc hien lien ket sx theo ND 98.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NGÀNH HÀNG, SẢN PHẨM KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU TIÊN ĐƯỢC HỖ TRỢ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 98/2018/NĐ-CP
(Kèm theo Quyết định số 3420 /QĐ-UBND ngày 13 /11/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT

Danh mục

I

Trồng trọt

1

Cây lương thực

1.1

Lúa: Lúa giống, các loại lúa thương phẩm

1.2

Nếp các loại: Nếp giống, nếp thương phẩm

1.3

Ngô: Ngô giống, ngô thương phẩm, ngô sinh khối (phục vụ chăn nuôi)

2

Cây có bột

2.1

Khoai lang

2.2

Cây sắn

2.3

Các loại cây có bột khác

3

Cây công nghiệp ngắn ngày

3.1

Cây lạc (đậu phụng): Lạc giống, lạc thương phẩm

3.2

3.3

Đậu các loại: Đậu giống, Đậu thương phẩm

4

Cây rau, củ quả: Các loại rau ăn lá, củ, quả (sản xuất theo GlobalGAP, VietGAP hoặc các tiêu chuẩn của người đặt hàng)

5

Cây công nghiệp dài ngày: Hồ tiêu, cao su, chè

6

Cây lâm nghiệp, cây gỗ: Các loài Keo và các loài cây bản địa (Sao đen, Gáo vàng, Dổi,…) trồng rừng gỗ lớn, cây Dó bầu, Cây mây.

7

Cây dược liệu: Theo danh mục cây dược liệu ưu tiên phát triển giai đoạn 2015-2020 được ban hành theo Quyết định số 206/QĐ-BYT ngày 22/01/2015 của Bộ Y tế và theo nhu cầu của nhà đầu tư được UBND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư.

8

9

Cây ăn quả: Chuối, Mít, Thơm, Lòn Bon, Bưởi (Trụ lông, Thanh trà,…), Cam, Quýt, Chanh, Chôm chôm, Sầu riêng, Măng cụt.

Cây khác: Cau lấy trái, cây dâu tằm, cây sen.

10

Nấm: Nấm dược liệu, Nấm thực phẩm

II

Chăn nuôi

1

Gia súc: Bò, Trâu, Heo, Dê, Thỏ

2

Gia cầm: Gà (thịt, trứng), vịt (thịt, trứng), bồ câu, chim Trĩ, Ngan, Chim Cút

III

Thủy sản:

1

Cá các loại

2

Nhóm giáp xác: Cua, Tôm sú, Tôm thẻ, Tôm càng xanh

3

Nhóm động vật thân mềm: Nghêu, Sò huyết, Hàu, Ốc hương

4

Rau câu chỉ vàng, Rong biển các loại

IV

Động vật lưỡng cư: Ếch

V

Nhóm bò sát: Ba ba nước ngọt, Kỳ nhông, Kỳ đà

VI

Muối

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3420/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và phân cấp phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


266

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124